Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tektura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Materiały celulozowe o powierzchniowej hydrofobowości i właściwościach barierowych dla wody stanowią coraz większy odsetek rynku papierniczego, co wynika w dużym stopniu ze zmian struktury handlu detalicznego oraz środowiskowych regulacji prawnych. Niniejsza praca omawia stan legislacji europejskiej w tym zakresie oraz dokonuje przeglądu współczesnej literatury naukowej, opisującej nowe zastosowania tradycyjnych metod, nowych obiecujących technologii do zastosowań masowych, a także propozycji nadawania właściwości superhydrofobowych i kombinacji hydrofobowych z innymi właściwościami. Potencjalnie może to znaleźć zastosowania niszowe, takie jak: specjalne metody zabezpieczania banknotów, medyczne testy diagnostyczne i elektronika mikroprzepływowa.
EN
Cellulose materials with surface hydrophobicity and water barrier properties constitute an increasing percentage of the paper market. It is largely due to changes in the structure of retail trade and environmental legal regulations. This paper discusses the state of European legislation in this area and contemporary literature describing new applications of traditional methods, new promising technologies for mass applications as well as attempts of imparting superhydrophobic properties and combinations of hydrophobicity with other properties. These could potentially find niche applications such as special security methods for banknotes, medical diagnostic tests or microfluidic electronics.
PL
Czasy produkcji tektur szmacianych do celów budowlanych już dawno minęły. Ten asortyment był wytwarzany w Polsce od połowy XIX w. do lat 80. XX w. – najpierw w czerpalniach papieru, jako tektury ręcznie czerpane, później w zwojach na tekturówkach ręcznych w fabrykach tektury. Były impregnowane gorącą smołą kamienną lub mieszanką smoły z substancjami bitumicznymi oraz asfaltem. Ze względu na rodzaj impregnatu, tektury szmaciane budowlane dzielono na: kamienno-smołowcowe, smołowe oraz asfaltowe. Służyły głównie do zabezpieczania dachów domów przed wilgocią, opadami atmosferycznymi, pożarami oraz innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Uważano je za doskonały, tani materiał budowlany. Zaimpregnowane tektury miały wiele nazw zwyczajowych, pod którymi były znane na rynku, np. papa, steinpapa, skórzana, metalowa, mastyksowa, zoolitowa, idronixsowa, tol. Młode pokolenie prawdopodobnie nie wie o ich istnieniu, dlatego powinno się przekazywać informacje o zapomnianych technologiach papierniczych i ich wytworach.
PL
W kwestii materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością mamy do czynienia z dwoma głównymi aktami prawnymi, które obowiązują w Europie. Są to: Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (z 27 października 2004 r.) w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 (z 22 grudnia 2006 r.) w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Niestety, do tej pory Unia Europejska nie opracowała szczegółowych przepisów, które odnosiłyby się konkretnie do materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
PL
W 2019 r. papiery opakowaniowe stanowiły 50% całej produkcji przemysłu papierniczego. W ostatnich dziesięciu latach znacząco zmalał udział procentowy papierów graficznych, a wzrósł papierów opakowaniowych i specjalnych.
PL
Zużycie papieru i tektury na świecie w 2017 roku* wyniosło 423,3 min ton (wzrost o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok w wysokości ok. 55,5 kg [1]. Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto w Azji (48,4%), Ameryce Płn. (17,6%) i w krajach europejskich należących do CEPI (18,3%). Udział w produkcji papieru i tektury (419,7 min ton) wyniósł: Azja (47,0%), kraje CEPI (22,0%) i Ameryka Płn. (19,6%). W 2017 r.* do produkcji papieru i tektury na świecie zużyto 184,5 min ton mas włóknistych pierwotnych, z czego: 35,5% w Azji, 29,4% w Ameryce Płn. i 23,2% w krajach europejskich należących do CEPI. Udział w produkcji mas włóknistych (184,4 min ton) wyniósł: Ameryka Płn. (34,9%), Azja (22,0%) i kraje CEPI (20,6%).
EN
The article describes machines using multi-ply technology for the production of packaging papers and boards. The multiply cylinder mould former – TT PressureFormer from Toscotec and multi-ply gap former – DuoFormer Base together with DuoFormer Top from Voith have been described. The multi-ply multi-layer concept of web production for three secondary fiber fractions is presented.
PL
Wytwarzanie papieru i tektury stwarza, raczej stereotypowo, wrażenie ciężkiego przemysłu opartego na utartej technologii i rozwiązaniach, które niemal w niezmienny sposób realizują cele produkcyjne stymulowane zapotrzebowaniem klientów. Rzeczywiście tak jest, jednak z drobnym zastrzeżeniem o kolosalnym znaczeniu.
PL
Co minutę do mórz trafia pełna śmieciarka plastikowych odpadów z tworzyw sztucznych. Daje to 1440 ciężarówek na dobę i 8 mln ton tego rodzaju śmieci rocznie.
EN
Every minute, the equivalent of one full garbage truck of plastic trash is dumped in the sea. That is 1440 trucks per 24 hours and 8 millions tons per year.
PL
W artykule przedstawiono zalecenia i wytyczne dotyczące papierowych opakowań zadrukowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Opisano zasady badań migracji składników farb drukarskich z opakowań do płynów modelowych imitujących żywność. Przedstawiono stan prawny na maj 2018 r.
EN
The article presents recommendations and guidelines related to printed paper packaging for food contact. The principles of migration of printing ink components determination from packaging to model fluids imitating food-stuff are described. The status of law regulations for May 2018 is discussed.
PL
Opisano nowoczesne technologie flokowania, charakterystyki floków, metody badania jakości obrazów na flokowanym podłożu. Przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury na jakość odbitek tłoczonych folią na gorąco na papierach flokowanych. Potwierdzono, że jakość wytłaczanych obrazów zależy od wybranej temperatury tłoczenia, rodzaju folii i oryginału.
EN
The modern flocking technologies, flock characteristics, methods of image quality investigation on flocked surfaces. The research results of the temperature influence on quality of the imprints created during the foil stamping on flocked papers are presented. It was confirmed that the quality of the embossed images depends on the chosen stamping temperature, the type of foil and the original.
PL
Artykuł prezentuje badania zależności wysokości elementów alfabetu Braille’a na tekturze Chromolux od parametrów technologicznych oraz wartości nacisku. W celu wyjaśnienia analitycznych współzależności pomiędzy naciskiem (p) i parametrami procesu (h, ms), dokonano przekształcenia nierównych przedziałów h i ms na równe, tj. Spełniające zależności Δh= const, Δms= const. W opisywanym przypadku do wyznaczenia nieliniowych i liniowych zależności w postaci p = p(ms), p = p(h) użyto interpolacji oraz metody najmniejszych kwadratów.
PL
Zużycie papieru i tektury na świecie w 2015 r.* wyniosło 410,7 mln ton (wzrost o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok w wysokości ok. 5,537 kg [1]. Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto w Azji (47,3%), Ameryce Płn. (18,7 %) i w krajach europejskich należących do CEPI (18,8%). Udział w produkcji papieru i tektury (407,6 mln ton) wyniósł: Azja (46,1 %), kraje CEPI (22,3%) i Ameryka Płn. (20,4%). W 2015 r.* do produkcji papieru i tektury na świecie zużyto 179,4 mln ton mas włóknistych pierwotnych, z czego: 34,4% w Azji, 30,3% w Ameryce Płn., i 22,9% w krajach europejskich należących do CEPI. Udział w produkcji mas włóknistych (178,8 mln ton) wyniósł: Ameryka Płn. (36,0%), Azja (22,2%) i kraje CEPI (20,3%).
PL
Hałas jest jednym z czynników szkodliwych i uciążliwych, wywierających niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników. Wynikiem oddziaływania na człowieka w środowisku pracy jest m.in. trwałe przesunięcie progu słyszenia lub czasowy ubytek słuchu. W artykule podano wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy w odniesieniu do obowiązujących norm i przepisów. Przedstawiono pilotażowe wyniki pomiarów i oceny narażenia na hałas (infra-dźwiękowy i słyszalny) na stanowiskach pracy w zakładzie produkcji tektury falistej i opakowań tekturowych.
EN
Noise is one of the harmful and annoyance factors that have a detrimental effect on workers’ health. The results of impact on humans in the work environment are, among others, permanent shift hearing threshold or temporary hearing loss. The article presents noise parameters in the working environment in relation to the applicable standards and regulations. Pilot measurements and evaluation of noise exposure (infrasonic noise and audible noise) at workstations in the plant of corrugated board and packaging are presented.
PL
Trend prowadzący do obniżania gramatur tekturowych materiałów opakowaniowych, a tym samym do redukcji ilości generowanych odpadów, jest m.in. wyrazem troski o środowisko. Dodatkową korzyścią płynącą z tych działań są niewątpliwie oszczędności. Materiały o obniżonych gramaturach charakteryzują się jednak większą podatnością na zmiany właściwości zachodzących podczas ich przechowywania. W artykule przedstawiono badania porównujące zmiany sił formowania jednostkowych opakowań tekturowych wyprodukowanych z tektury o różnej gramaturze.
EN
In the interest of the environment and the aim of reducing the amount of generated waste, there is a trend towards lowering the grammages of packaging materials. The additional benefit of these activities is certainly the savings. Packaging materials with reduced weights are more susceptible to changes in properties during storage. The article presents comparative changes in the forming force of cardboard packages made of cardboard of different grammages during storage.
PL
W artykule przedstawiono produkty z zakresu projektowania wnętrz i form przemysłowych, stanowiące przegrody przestrzenne a także artystyczne realizacje wykonane z elementów pochodzenia celulozowego. Podane wartości rynkowe dostępnych produktów wskazują na wysoki potencjał komercyjny papieru i jego pochodnych jako budulca wykorzystywanego do realizacji obiektów małej architektury i form przemysłowych.
EN
The article presents the products in the range of interior and industrial design – interior partitions and artistic projects which are made from cellulose based materials. Given market values of some of the products show that paper and its derivatives have a high potential to be commercialized as a building material for small architectural objects and industrial forms.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.