Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd górniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań symulacyjnych napędu posuwu kombajnu ścianowego, w którym zastąpiono standardowo stosowany silnik indukcyjny klatkowy silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSM). Autorzy przedstawili otrzymane wyniki symulacji pracy napędu posuwu dla różnych prędkości obrotowych, przy różnym obciążeniu kombajnu. Przedstawiono budowę silnika PMSM, jego obliczone parametry znamionowe oraz szereg możliwości związanych z zastosowaniem silnika z magnesami trwałymi w tej aplikacji. Autorzy w artykule powołują się na publikacje dotyczące nowych trendów w zakresie badań związanych z przemysłem górniczym.
EN
This article presents the results of simulations of a longwall shearer haulage drive, in which an electric squirrel cage motor is replaced by a permanent magnet synchronous motor (PMSM). The authors presented the results of analysis of the haulage drive for different speeds, at different loads of shearer. A construction of the PMSM motor, calculated rated parameters of the motor and the number of opportunities associated with the use of PMSM in this application are presented. In the article the authors refer to the publications related to the new trends in researches related to the mining industry.
PL
Artykuł przedstawia metodę obliczeniową, model obliczeniowy oraz wyniki obliczeń parametrów pracy silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi (PMSM) do zastosowania w napędzie dołowej lokomotywy akumulatorowej Lea BM-12. W artykule opisano celowość modernizacji napędu lokomotywy Lea BM-12, opisano typowe zalety silników PMSM w napędach trakcyjnych, przedstawiono najczęściej stosowane konstrukcje wirników tego typu maszyn. Następnie opisano konstrukcję obwodu elektromagnetycznego silnika PMSM zaproponowanego dla lokomotywy Lea BM-12. W artykule zaprezentowano również metodę polowo-obwodową obciążeniową zastosowaną do obliczeń charakterystyk elektromechanicznych silnika do napędu lokomotywy oraz zestawiono wyniki obliczeń parametrów pracy proponowanego silnika z parametrami pracy silnika szeregowego prądu stałego stosowanego obecnie w lokomotywie Lea BM-12.
EN
The article presents the calculation method, the calculation model and calculation results of the operating parameters of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) to be used as a main drive of underground, battery-powered locomotive Lea BM-12. The article describes the goals of modernization of Lea BM-12, describes the advantages of PMSMs in traction drives, presents the most commonly used structures of rotors in this type of electrical machines. The construction of electromagnetic circuit of PMSM proposed for locomotive type Lea BM-12 is presented. In the article the field-circuit loading method used to calculate the electromechanical characteristics of PMSM for locomotive drive is presented and the calculated parameters of motor operation are compared to the same parameters of DC series motor used so far to drive the locomotive.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań symulacyjnych napędu posuwu kombajnu ścianowego, w którym zastąpiono elektryczny silnik klatkowy silnikiem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi. Autorzy przedstawili wyniki analizy pracy napędu dla różnych prędkości obrotowych, przy różnym obciążeniu kombajnu. W artykule przedstawiono szereg możliwości związanych z zastosowaniem silnika z magnesami w tej aplikacji. Autorzy w artykule powołują się na publikacje związane z nowymi trendami w zakresie badań związanych z przemysłem górniczym.
EN
The article presents the results of longwall shearer haulage drive, which was replaced electric squirrel cage motor by a permanent magnet synchronous motor. The authors presented the results of the analysis of the drive for different speeds, at different load of shearer. The article presents a number of opportunities associated with the use of magnet motor in this application. The authors in the article refer to the publications related to new trends in research related to the mining industry.
EN
This paper presents the results of simulations of the haulage drive of longwall shearer machine. The drive uses permanent magnet synchronous motors. Simulations have been performed for three different drives. The first model represents currently used drive with squirrel-cage motors. The second one uses permanent magnet motor as replacement of the cage induction motor, and parameters of new motor are similar to those of the old one. The third proposition is to exchange cage induction motor of the longwall shearer haulage drive for permanent magnet motor, with identical overall dimensions but significantly increased rated power and rotational speed range. In this paper we have compared operational parameters of all three drives and economic analysis has been conducted for different operating conditions of the header machine.
PL
Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych symulacji pracy napędu posuwu kombajnu z zastosowanymi silnikami synchronicznymi, wzbudzanymi magnesami trwałymi. Przeprowadzono symulacje pracy dla trzech różnych napędów. Pierwszy stanowi odwzorowanie istniejącego napędu ze stosowanym obecnie silnikiem klatkowym. Drugi stanowiący propozycję zastąpienia silnika klatkowego silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi o zbliżonych parametrach do silnika obecnie stosowanego. Trzeci stanowi propozycję zastosowania w napędzie posuwu kombajnu silnika wzbudzanego magnesami trwałymi i gabarytach takich samych jak stosowany silnik klatkowy lecz o znacznie większej mocy oraz większym zakresie prędkości obrotowej. W ramach porównania parametrów pracy wszystkich napędów została wykonana i przedstawiona analiza ekonomiczna dla różnych warunków pracy kombajnu.
5
EN
This paper presents results of simulation of longwall shearer haulage drive with permanent magnet synchronous motors. Simulation of operation has been conducted for three different drives. The first one represents currently used drive with cage induction motor. The second one uses permanent magnet motor as replacement of the cage induction motor, and parameters of new motor are similar to those of the old one. The third proposition is to exchange cage induction motor of the longwall shearer haulage drive for permanent magnet motor, with identical overall dimensions but with significantly increased rated power and rotational speed range. In this part of the paper the different motors' operational parameters and characteristics are presented and compared.
PL
Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych symulacji pracy napędu posuwu kombajnu z zastosowanymi silnikami synchronicznymi, wzbudzanymi magnesami trwałymi. Przeprowadzono symulacje pracy dla trzech różnych napędów. Pierwszy stanowi odwzorowanie istniejącego napędu ze stosowanym obecnie silnikiem klatkowym. Drugi stanowiący propozycję zastąpienia silnika klatkowego silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi o zbliżonych parametrach do silnika obecnie stosowanego. Trzeci stanowi propozycję zastosowania w napędzie posuwu kombajnu silnika wzbudzanego magnesami trwałymi i gabarytach takich samych jak stosowany silnik klatkowy lecz o znacznie większej mocy oraz większym zakresie prędkości obrotowej. W tej części artykułu została przedstawione charakterystyki parametrów pracy modeli silników, które następnie zostały porównane.
6
Content available remote Zalety elektrycznych silników górniczych wzbudzanych magnesami trwałymi
PL
W artykule przedstawiono porównanie silników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi (ang. PMSM) z silnikami asynchronicznymi klatkowymi, na przykładzie silników górniczych. Autorzy omówili podział strat w obu typach maszyn oraz przedstawili porównanie znamionowych parametrów pracy silników obu typów dla wybranych aplikacji. Pierwszą aplikacją jest lokomotywa dołowa Ld31, natomiast drugą aplikację stanowi napęd posuwu kombajnu KSW-460NE.
EN
This paper presents a comparison of permanent magnet synchronous motors (PMSM) with DC motors and squirrel-cage induction motors on the example of motors dedicated to mining industry. The authors discussed the allocation of losses in mentioned types of rotating electrical machines and presented a comparison of nominal operating parameters of these motor types designed for selected applications in mining industry. The first application is an underground locomotive LD31, while the second application is the haulage drive of the longwall shearer type KSW-460N.
PL
Postępujący ciągły proces rozwoju górnictwa pociąga za sobą coraz to nowsze rozwiązania techniczne zarówno elektryczne, jak i mechaniczne. W dziedzinie wentylacji odrębnej – przewietrzanie wyrobisk przodkowych – stosowane są wentylatory o coraz większej mocy, pobierające jednocześnie coraz więcej energii elektrycznej z sieci. Jednak nie zawsze jest potrzeba ich pracy przy pełnej wydajności. W przypadku często zdarzającego się przewymiarowania wentylatorów bądź podczas przerw w pracy możliwe jest zmniejszenie wydajności wentylatora. Najlepszym zaś sposobem zmniejszenia wydajności jest obniżenie prędkości obrotowej, które równocześnie może być źródłem znacznych oszczędności ekonomicznych.
EN
The progressive development of a continuous process of mining involves newer technology both electrical and mechanical. In the field of a separate ventilation – ventilation workings of face, fans are used more and more powerful, while collecting more and more electricity from the grid. However, there is always a need for their work at full capacity. For frequently occurs the oversize fans, or during breaks at work, it is possible to decrease in fan efficiency. The best way to reduce the efficiency is to reduce rotational speed, which at the same time can be a source of significant economic savings.
8
Content available remote Wysokosprawne silniki z magnesami trwałymi w napędach górniczych
PL
W artykule przedstawiono nowy trend w napędach dedykowanych dla przemysłu górniczego jakimi są silniki wzbudzane magnesami trwałymi. Zostały przedstawione zalety aplikacji tych silników w napędach górniczych oraz przykłady zastosowania silników w górnictwie. Autorzy przedstawili przykłady zastosowania silników PMSM w górnictwie oraz przybliżyli specyfikę pracy silnika dSMK(L)wsPa132M6.
EN
This paper presents a new trend on drives dedicated to the mining industry - permanent magnet excited motors. The advantages of the application of these motors drives for mining and examples of the use of motors in the mining industry are presented. Authors present examples of PMSM motors for mining and approached specificity of work the dSMK (L) wsPa132M6 PM motor.
PL
Ciągnik górniczy GAD-1 wyposażony w nowoczesne baterie litowo-jonowe nowej generacji może stanowić korzystną alternatywę dla obecnie stosowanych maszyn transportowych. Jego zastosowanie może znacząco poprawić jakość powietrza oraz warunki pracy w podziemiach kopalń, gdzie wzrastająca liczba napędów spalinowych w ciągnikach podwieszanych oraz torowych naraża pracowników na wysoką koncentrację spalin, oraz generowanego ciepła i hałasu. GAD-1 jest wyposażony w napęd cierny oraz zębatkowy. Artykuł opisuje prototyp kolejki ciągnika, który został oparty o szereg nowych rozwiązań technicznych po raz pierwszy zastosowanych w przemyśle górniczym.
EN
GAD-1 mining drivetrain with state-of-the-art battery electric drive, equipped with the batteries of new generation can be advantageous alternative to currently applied transportation machines. It can significantly improve air quality and working conditions in underground mine, where in the result of increasing number of diesel drives in suspended monorails and floor-mounted railways the workers are exposed to high concentration of exhaust gases, generated heat and noise. The GAD-1 can also generate pulling force in rack-and-pinion and friction drive system. The article describes a prototype drivetrain GAD-1, which was based on a range of new technical solutions applied for the first time in the mining industry.
PL
W artykule przedstawiono silnik trakcyjny z magnesami trwałymi dedykowany do napędów górniczych. Autorzy omówili zalety i możliwości zastosowania napędów wyposażonych w silniki PM (Permanent Magnets) w kopalniach. Zamieszczono wyniki obliczeń elektromagnetycznych oraz rozwiązania konstrukcyjne w postaci modelu 3D.
EN
This paper presents the traction motor with permanent magnet motors dedicated to mining. The authors discuss the advantages and opportunities of drives with PM motors (Permanent Magnet) in the mines. Posted designers shared the results of calculations of electromagnetic and structural solutions in the form of a 3D model.
11
Content available remote Silniki dwubiegowe i ich zastosowania
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania silników dwubiegowych z przełączalnymi uzwojeniami o zmienianych liczbach biegunów pola magnetycznego. Silniki takie mogą być zastosowane do napadów o wentylatorowej charakterystyce mechanicznej oraz o stałym momencie w funkcji prędkości obrotowej np. przenośnikach taśmowych. Pokazano wybrane aspekty ekonomiczne zastosowania dwubiegowych silników z przełączalnymi uzwojeniami.
EN
This paper presents possibility of applications of two-speed motors with polechanging windings. Motors like these may be applied to drive devices with fan type or even constant torque-speed characteristic. Special economic aspects of using pole changing motors are shown.
PL
W opracowaniu przedstawiono nowy model fizyczny i matematyczny jednostopniowej walcowej przekładni zębatej. Badania modelu mają umożliwić określenie wartości sił międzyzębnych pojawiających się w nieustalonych stanach pracy napędów górniczych w celu określenia współczynnika dynamiczności wewnętrznej Kv.
EN
In this paper, a new physical and mathematical a single stage helical gear model has been developed. The numerical studies ought to enable the determination of transverse force values during nonstationary work states of mining drive units, in order to calculate the internal dynamic factor Kv.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.