Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote The adaptation of the cross validation aproach for RBF-based collocation methods
EN
The paper shows the adaptation of the cross validation approach, known from interpolation problems, for estimating the value of a shape parameter for radial basis functions. The latter are involved in two collocation techniques used on an unstructured grid to find approximate solution of differential equations. To obtain accurate results, the shape parameter should be chosen as a result of a trade-off between accuracy and conditioning of the system. The cross validation approach called "leave one out" takes these aspects into consideration. The numerical examples that summarize the investigations show the usefulness of the approach.
PL
W artykule pokazano adaptację algorytmu krzyżowego sprawdzania, znanego z zagadnień statystyki i interpolacji, do wyznaczenia wartości współczynnika kształtu w radialnych funkcjach bazowych. Funkcje te użyto w dwóch typach technik kolokacyjnych stosowanych na nieregularnej siatce do przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych. Aby otrzymać rezultaty o odpowiedniej dokładności, współczynnik kształtu powinien być dobrany na bazie kompromisu pomiędzy dokładnością a uwarunkowaniem układu równań. Przedstawiony algorytm, zwany "leave one out", bierze te aspekty pod uwagę. Podsumowaniem artykułu są numeryczne testy, które pokazują użyteczność tego podejścia.
2
Content available remote Hermite interpolation of multivariable function given at scattered points
EN
The paper shows the approach to the interpolation of scattered data which includes not only function values, but also values of derivatives of the function. To this end, an interpolant composed of radial basis functions is used and extended by terms possessing appropriate derivative terms. The latter match the given derivatives. Special attention is paid to the problem of choosing the value of the shape parameter, which is included in radial functions and influences the accuracy and stability of the solution. To validate the method, several numerical tests are carried out in the paper.
PL
W artykule przedstawiono podejście do interpolacji danych na nieregularnie rozłożonych węzłach. Dane te zawierają nie tylko wartości funkcji, ale również ich pochodne. Do rozwiązania zagadnienia użyto funkcję interpolacyjną złożoną z radialnych funkcji bazowych, powiększoną o człony zawierające odpowiednie pochodne tych funkcji. Pochodne te odpowiadają zadanym pochodnym. Szczególną uwagę położono na problem wyznaczania współczynnika kształtu w funkcjach radialnych. Współczynnik ten warunkuje dokładność i stabilność rozwiązania. Dla sprawdzenia metody przeprowadzono kilka testów numerycznych.
EN
The paper deals with the use of the radial basis function-pseudospectral method in vibration analysis of twodimensional mechanical structures. The method combines meshless features of radial basis function (RBF) with efficiency and simplicity of the pseudospectral method. In present work the main emphasis is laid on appropriate assumption of the interpolant for the sought function due to the number of the boundary conditions in analysed problem. This interpolation function enables to obtain the weighting coefficients for derivative approximation in a governing equation. The method is applied to free vibration analysis of arbitrarily shaped membrane and plate.
EN
The paper deals with the methodology of the determination of the weighting coefficients for differential quadrature method based on spline interpolation. Appropriate formulas are derived and two practical approaches to determine mentioned coefficients are proposed, one – pure numeric, the other that uses symbolic-numeric programming. Both approaches are analyzed on account of efficiency, conditioning of the problem and easiness of the implementation.
PL
W artykule omówiono metodykę wyznaczania współczynników wagowych dla metody kwadratur różniczkowych bazującej na interpolacji funkcjami sklejanymi. Wyprowadzono związki na wspomniane współczynniki oraz zaproponowano dwa sposoby praktycznej realizacji tego zagadnienia, jeden – czysto numeryczny, drugi – wykorzystujący programowanie symboliczno- numeryczne. Oba sposoby przeanalizowano pod kątem efektywności obliczeń, uwarunkowania zagadnienia oraz łatwości implementacji.
EN
The paper deals with the free vibration analysis of irregularly shaped plates using differential quadrature method (DQM). In the paper some effective approaches to deal with the problem of mapping irregular area into regular one are presented. These approaches are used in conjunction with a branch of the DQM based on spline interpolation to solve the free vibration problem of thin, isotropic plates. The use of this type of interpolation in the DQM ensures the stability of the method. As the results, the convergent tests of the natural frequencies are presented and compared with the results from conventional DQM.
PL
W artykule przedstawiono metodę porównywania wynikowych wskaźników ekonomicznych NPV oraz IRR dla dwóch projektów eksploatacji tych samych zasobów węgla kamiennego: bazowego oraz z zastosowaniem droższego, ale bardziej wydajnego wyposażenia technicznego wyrobisk eksploatacyjnych. Dla przykładu wyznaczono, odpowiednio, metodami regresji, funkcje przejścia jednej zmiennej pomiędzy danymi wejściowymi y – średnią ceną jednostkową węgla i % k – wielkością wzrostu nakładów inwestycyjnych na wyposażenie techniczne wyrobisk eksploatacyjnych. Przedstawiona metoda pozwala na szybkie wyliczanie korzyści ekonomicznych dla różnych wariantów wyposażenia technicznego wyrobisk eksploatacyjnych.
EN
In the article a method of comparing the resulting NPV and IRR economic indicators for two projects of exploitation of the same hard coal resources was presented: the basic one and the project using more expensive, but more efficient technical equipment of exploitation excavations. For example, there have been determined, appropriately, by means of regression methods, the transition functions of one variable between input data y – average unit price of coal and % k – the volume of increase of investment outlays on the technical equipment of exploitation excavations. The presented method allows fast enumerating of economic benefits for different variants of technical equipment of exploitation excavations.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczania różnic rentowności projektu udostępnienia i eksploatacji wybranej grupy zasobów dla dwóch przypadków: dostępu do tych zasobów z poziomu wydobywczego już istniejącego oraz z uwzględnieniem ułamkowej części nakładów poniesionych na budowę nowego poziomu wydobywczego. Metoda obliczeń bazuje na rachunku zdyskontowanych przepływów pieniężnych według standardów UNIDO. W artykule przedstawiono wyniki zastosowania tej metody w postaci tablic poglądowych zawierających wynikowe wskaźniki IRR oraz NPV dla różnych kombinacji danych wejściowych. Przeliczenia wykonano dla różnych wariantów operujących różnym czasem wykonania nowego poziomu wydobywczego.
EN
The article presents the method of calculation of profitability differences of an opening and exploitation project of a selected resources group for two cases: access to the resources from the already existing working level and with regard to the fractional part of outlays incurred for the construction of a new working level. The calculation method is based on the calculus of discounted financial flows according to the UNIDO standards. The article presents the results of application of this method in the form of visual tables containing IRR and NPV indices for various combinations of input data. The conversions were carried out for different variants operating with different time of performance of a new working level.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość efektywnego stosowania metody hydromechanicznego urabiania węgla z wykorzystaniem wyprzedzającego podcinania strumieniem wody w pokładzie urabianym strugiem. Istotą metody jest wstępne podcinanie ociosu na poziomie stropu i spągu, strumieniem wody pod dużym ciśnieniem, w celu zmniejszenia sił spójności i przylegania warstwy węgla do skał. W efekcie uzyskuje się znaczące zmniejszenie siły niezbędnej do urabiania górotworu i w rezultacie mniejszy wydatek energetyczny na jednostkę urobku. Podcinania dokonuje się cienkim strumieniem wody tłoczonej przez specjalnie uformowane dysze pod bardzo wysokim ciśnieniem tłocznym, powyżej 100 MPa. Przy oddziaływaniu tego strumienia wody na górotwór, jego energia przekształca się w pracę mechaniczną cięcia, a sam strumień staje się narzędziem tnącym. W rozpatrywanym procesie urabiania górotworu są stosowane dwa sposoby niszczenia materiału – jest to cięcie nożami struga z wykształceniem elementarnego wióra i uderzeniowe niszczenie strumieniem wody. Samo nacięcie strumieniem wody nie powoduje tworzenia się szczelin lub stref deformacji plastycznej w górotworze, a skała jest niszczona natychmiast na całym obszarze przyłożenia obciążenia, bez powodowania efektu krawędziowego. Dlatego też ciśnienie wody niezbędne do wykonania nacięcia jest wprost proporcjonalne do granicznej wytrzymałości materiału na jednoosiowe ściskanie. W artykule określono uogólnione zależności między regulowanymi parametrami podcinania i stratami energii zużytej na urabianie węgla zalegającego w skałach o wysokich charakterystykach wytrzymałościowych. Z przywołanych w artykule pozycji literatury wynika, że z technologicznego punktu widzenia najbardziej racjonalne głębokości nacinania strumieniem wody powinny mieścić się w granicach 30–40 mm.
XX
The article contains an assessment of the effectiveness of the application of hydromechanical destruction of coal deposits using the pre-emptive undercutting with waterjet in the deposite treated with plane. The aim of the work is to make a preliminary cutting of side wall at the roof and floor level, in order to reduce the cohesion and adhesion force between carbon layer and rocks. As a result of this cutting there is a significant reduction in force necessary to mine the rock mass and consequently less energy expenditure per mining unit. The undercutting is carried out by a thin water stream pressed by the specially formed nozzles under very high pressure discharged at above 100 MPa. When this water stream has the influence on the material, its energy is converted into cutting mechanical work, and the stream itself becomes the cutting tool. In the process of mining the rock mass, the two technologies of material destruction are present - cutting with plane blades with elementary chip as well as impact destruction by the water stream. The cut with water stream does not cause the formation of cracks or zones of plastic deformation in rock masses and the rock is destroyed immediately at the whole surface of application of the load, without causing the edge effect. Therefore, the water pressure necessary for the implementation of the incision is directly proportional to the border strength of the material to the uniaxial compressive strength. The article specifies the generalized relationship between adjustable undercutting parameters and levels of lost energy used for mining the coal occuring in the rocks of high strength characteristics. On the basis of the bibliography referred to in the article it can be stated that from the technological point of view the most rational depth of cutting with waterjet should be within the limits of 30-40 mm.
PL
W artykule przedstawiono metodę określania granicznych, uzasadnionych ekonomicznie, nakładów inwestycyjnych na wyposażenie techniczne wyrobiska eksploatacyjnego. Jednocześnie założono postęp prac w jednostce czasu oraz graniczny (minimalny) postęp przy określonych nakładach inwestycyjnych przeznaczonych na wyposażenie techniczne. Przyjęto także, że analizę taką prowadzi się, porównując dany projekt testowany z projektem odniesienia. W przeprowadzonych badaniach zastosowano metodę dyskontowanych strumieni pieniężnych. Wartości graniczne wyliczano, zakładając jednakową wartość NPV dla projektów odniesienia i testowanego. Przyjęcie niższych od granicznych nakładów inwestycyjnych powoduje, że projekt testowany daje lepsze efekty ekonomiczne niż projekt odniesienia (także odwrotnie). Podobnie, uzyskanie w projekcie testowanym wyższych wartości postępu prac ponad wartości graniczne, daje lepsze efekty ekonomiczne niż dla projektu odniesienia (także odwrotnie).
EN
In the article a method of determining border (maximum), justified economically, of investments on the technical equipment of the exploitation excavation, at established progress of works in the time unit and border (minimal) of progress of works at established investments on this technical equipment was presented. They assumed that such analysis was being conducted comparing the given project tested with the project of reference. A method of discounted cash flows was applied. Enumerated thresholds are on the assumption that for the project of reference and the tested project they are NPV identical. Taking investments lower than border causes, that the tested project is giving better economic effects than the project of reference and on the contrary. Similarly getting maximum values of progress of works in the tested project beyond thresholds is giving better economic effects than for the project of reference and on the contrary 1.
10
Content available remote Model numeryczny obliczania opłacalności projektu podziemnego zgazowania węgla
PL
W artykule przedstawiono metodę tworzenia modelu numerycznego opłacalności projektu inwestycyjnego. Jako przykład projektu potraktowano projekt podziemnego zgazowania węgla. Model numeryczny oznacza wyznaczenie grupy funkcji pozwalających na wyliczenie podstawowych wskaźników ekonomicznych projektu, przy dowolnie wybranej kombinacji danych wejściowych. Do budowy modelu wykorzystano funkcje regresji liniowej i nieliniowej budowane w oparciu o wybrane serie danych. Zaproponowano też zastosowanie do tego celu Automatycznych Sieci Neuronowych.
EN
In the article a method of creating the numerical model of profitability of an investment project was presented. As an example of the project, the underground coal gasification project was treated. The numerical model means the determination of a group of letting functions for the calculation of basic economic indicators, with a freely chosen combination of input data. For the construction of the model functions of linear and non-linear regression, built on the basis of selected data series were used. Furthermore, the application of Automatic Neural Networks for this purpose was suggested.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny służący do zautomatyzowania obliczeń bilansu mas węgla oraz skały płonnej dla każdego z dni roboczych składających się na projekt udostępnienia i wydobycia zasobów. Danymi wejściowymi do tego modelu są: wymiary geometryczne poszczególnych wyrobisk eksploatacyjnych, czas od rozpoczęcia projektu do rozpoczęcia eksploatacji pierwszego wyrobiska, czas przezbrojeń, udział węgla surowego w masie urobku, przeliczniki objętości węgla oraz skały płonnej na ich masę. Zmiennymi sterującymi są postępy dzienne ścian w poszczególnych wyrobiskach. Na wyjściu modelu otrzymuje się masę węgla surowego oraz skały płonnej dla kolejnych dni roboczych projektu. Funkcje modelu same wyliczają czas potrzebny na wyeksploatowanie danego pola oraz budują harmonogram projektu – w zależności od wariantów wartości zmiennych sterujących.
EN
The article presents a mathematical model designed for the automation of calculations of the coal and waste rock balance for each of the working days relating to the project of development and exploitation of resources. The input data to this model are: geometric dimensions of individual exploitation workings, time from the start of the project to the beginning of exploitation of the first working, time of rearrangements, shares of raw coal in the mined coal mass, factors of conversion of the volume of coal and waste rock on their mass. Steering variables are longwall daily advances in individual workings. On the outlet of the model one obtains the mass of raw coal and waste rock for successive working days of the project. The model functions calculate the time necessary for the exploitation of the given panel and build the time schedule of the project – according to the variants of the value of steering variables.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczania wartości wypadkowej siły tnącej na głowicy struga węglowego, niezbędnej do urabiania węgla. Podstawą wyznaczania tej siły są wyniki pomiarów parametrów mechanicznych węgla, wykonywanych specjalnie do tego celu zaprojektowanym przyrządem. Metoda składa się z dwóch etapów: obliczeń teoretycznych oraz określania współczynników dopasowania przybliżających wyniki tych obliczeń do wyników eksploatacji.
EN
In the article a method of calculating the resultant cutting powers on the head plane coal was presented, essential to extract coal. Results of measurements of mechanical parameters of coal made on the device especially at this target designed are a ground for appointing this power. This method consists of two stages: of theoretical calculations and determining rates of fitting theoretical calculations giving an approximation of the score to conditions of real exploitations.
EN
The paper deals with the modal analysis of mechanical systems consisting of n identical masses connected with springs in such a way that the stiffness matrix has the form of a multiband symmetric matrix. The eigenvalue problem formulated for such systems is characterised by repeated eigenvalues to which linearly independent eigenvectors correspond. The solution to the eigenvalue problem has been found for an arbitrary, finite number of degrees of freedom for the fully coupled systems and the systems in which the masses are exclusively connected with the nearest neighbours. Depending on the property of the eigenvectors, two forms of the solution to the initial value problem have been derived. The general deliberations are illustrated with an example of the system with 10 degrees of freedom for 5 different degrees of coupling.
PL
Praca dotyczy analizy modalnej układów mechanicznych, zbudowanych z n identycznych mas połączonych sprężynami w taki sposób, by macierz sztywności miała budowę wielopasmowej macierzy symetrycznej. Zagadnienie własne sformułowane dla tych układów charakteryzuje się wielokrotnymi wartościami własnymi, którym odpowiadają układy liniowo niezależnych wektorów własnych. W pracy podano analityczne rozwiązanie zagadnienia własnego dla dowolnej, skończonej liczby stopni swobody, dla układu w pełni sprzężonego i układu, w którym każda masa połączona jest wyłącznie z dwiema sąsiednimi. W zależności od własności wektorów własnych podano dwie postacie rozwiązania zagadnienia początkowego. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem układu o 10 stopniach swobody, dla 5 różnych stopni sprzężenia.
PL
W artykule przedstawiono modele matematyczne służące do zautomatyzowania wyliczeń bilansu mas węgla oraz skały płonnej, dla każdego z dni roboczych, składających się na projekt udostępnienia zasobów (wykonania wyrobisk korytarzowych). Rozważono trzy rodzaje algorytmów: dla modelu zakładającego sukcesywne wykonywanie wyrobisk, dla modelu uwzględniającego podział poszczególnych wyrobisk na odcinki różniące się istotnie proporcjami węgla surowego i skały płonnej oraz dla modelu zakładającego równoległe drążenie kilku wyrobisk. Wyliczone funkcje nadają się do bezpośredniego wykorzystania po zdefiniowaniu danych wejściowych.
EN
In the article mathematical models being used to automating calculations of balance of masses of raw coal and the barren rock were described, for each of working days comprising for the project of opening deposits (driving of the galleries). Three types of algorithms were considered: for the model assuming the successive performance of excavations, for the model taking into account the division of individual excavations into intervals differing indeed the proportion of raw coal and the waste rock and the model assuming parallel driving a few excavations. Enumerated functions are suitable to direct utilization, after defining entrance data.
15
Content available remote Środowisko do modelowania i symulacji interdyscyplinarnych układów
PL
W artykule omówiono nowe podejście do zagadnienia modelowania i symulacji interdyscyplinarnych układów fizycznych. Podejście to, wykorzystywane w programie MapleSim, polega na odwzorowaniu topologii układu za pomocą odpowiednich elementów. Każdy z tych elementów opisany jest równaniami odzwierciedlającymi jego charakterystykę. Model matematyczny utworzony w ten sposób charakteryzuje się zwartością i może być wykorzystywany do prototypowania w czasie rzeczywistym. W pracy omówiono istotę podejścia programu MapleSim do modelowania układów interdyscyplinarnych, zilustrowaną przykładem urządzenia elektro-mechanicznego.
EN
The paper describes the new approach to modeling and simulation of multidomain physical systems. The presented approach is used by MapleSim package and relies on the reflection of the system topology by appropriate elements. Each of these elements is described by the equations that govern its characteristic. The mathematical model generated in this manner is relatively compact and can be used in real-time prototyping. In the paper, the approach used by MapleSim to modeling and simulation of multidomain physical systems is presented and illustrated by the example of electro-mechanical mechanism.
PL
W artykule przedstawiono sposób aproksymacji pochodnych funkcji, której wartości są zadane lub poszukiwane w nieregularnie rozmieszczonych węzłach. Sposób ten wykorzystuje technikę kwadratur różniczkowych, gdzie jako funkcje próbne przyjęto radialne funkcje bazowe. Na tej podstawie dla wyselekcjonowanych węzłów tworzących gwiazdę różnicową wyznacza się odpowiednie wagi. W artykule przeprowadzono testy numeryczne ilustrujące dokładność omawianej metody w zależności od liczby węzłów gwiazdy, współczynnika kształtu funkcji radialnych, a także stopnia nieregularności siatki. We wspomnianych testach zwrócono również uwagę na uwarunkowanie układów równań pojawiających się w sformułowaniu metody.
EN
The paper presents the method for approximation of derivatives, when the function is given or searched at scattered nodes. The method uses the differential quadrature technique, where radial basis functions are assumed as the trial functions. In this manner appropriate weights for selected difference stars are determined. On the base of numerical tests the dependence of the accuracy on the number of star nodes, shape parameter in the radial function and the degree of irregularity of the node distribution is shown. In these tests the attention is also focused on the conditioning of equation sets that arise from the formulation of the method.
EN
The paper presents an efficient way of the application of the spline-based differential quadrature method for solving equations of chosen vibrating systems. The efficiency relies on the implementation of some types of boundary conditions at the stage of the determination of weighting coefficients that approximate the derivatives in the governing equation. The weights determined in such a way contain information about the boundary conditions and the discretization of these conditions is not further carried out. In the paper, the spline interpolation applied to differential quadrature method as well as the procedure for the determination of the weighting coefficients with built-in boundary conditions are described. The accuracy and the convergence of the approach is studied on the example of the free vibration of the conical shell.
PL
W pracy przedstawiono efektywny sposób użycia metody kwadratur różniczkowych opartej na funkcjach sklejanych do rozwiązywania równań opisujących drgania wybranych układów. Wspomniana efektywność polega na wprowadzeniu niektórych typów warunków brzegowych na etapie wyznaczania współczynników wagowych, które przybliżają pochodne funkcji w równaniu. Wagi wyznaczone w ten sposób zawierają informacje o warunkach brzegowych i warunki te nie są brane pod uwagę w dalszej części procesu dyskretyzacji zagadnienia. W pracy przedstawiono zastosowanie interpolacji typu spline w metodzie kwadratur różniczkowych, jak również sposób wyznaczania współczynników wagowych z wbudowanymi warunkami brzegowymi. Dokładność i zbieżność metody zbadano na przykładzie drgań własnych powłoki stożkowej.
PL
W artykule przedstawiono analizę struktury zatrudnienia i kwalifikacji ratowników górniczych zatrudnionych w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. w latach 2006-2010.
EN
Analysis of employment structure and mining rescue employed in Katowice Coal Holding S.A. qualifications in the years 2006-2010 is presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę struktury wieku oraz stażu pracy w ratownictwie ratowników górniczych zatrudnionych w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. w latach 2006-2010.
EN
The analysis of age and period of service structure of mine rescue men employed in Katowice Coal Holding S.A., in the years 2006-2010, is presented.
20
Content available remote Rozważania na temat organizacji ratownictwa w górnictwie węgla kamiennego
PL
W artykule przedstawiono rozważania na temat zmian w organizacji ratownictwa górniczego w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. Przedstawiono różne poglądy przedstawicieli środowiska zawodowego zainteresowanego ta tematyką oraz własne propozycje autora. Przyjęto, że istotą i celem zmian powinna być poprawa funkcjonowania ratownictwa oraz optymalizacji kosztów jego funkcjonowania w skali całej branży, bez pogarszania stanu ochrony pracy górników.
EN
Considerations in mine rescue organization changes in hard coal mining in Poland are presented. Various views of the representatives of professional environment interested in this issues, as well as the Authors own proposals are presented. It was accepted, that the essence and aim of changes should be improvement of rescue work as well as optimization of its functioning costs in the whole branch scale at no worsening of miners. work protection.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.