Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacja piorunochronna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.
PL
Przedstawiamy założenia do zrealizowania uproszczonego projektu instalacji piorunochronnej dla wolno stojącego budynku magazynu paliw i smarów [mps]. W publikacji autor przytacza podstawę opracowania, opis stanu technicznego obiektu, opis techniczny wykonania projektu wraz z obliczeniami zgodny z przywołanymi normami, określenie rezystancji uziemienia, a także obliczenia mechaniczne przęsła zwodu poziomego.
5
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 96. Instalacja piorunochronna na dachu
PL
W artykule scharakteryzowano zagrożenie, jakie dla budynków i znajdujących się w nich urządzeń stanowią wyładowania elektryczne towarzyszące burzom. Opisano wymagania dotyczące instalacji odgromowej oraz sposób jej funkcjonowania.
EN
The article characterises the risk that electric discharges accompanying storms pose to buildings and devices located in their vicinity. It also describes the requirements concerning the lightning protection system and the way in which it operates.
PL
Pierwsza część artykułu omawia we wstępie obowiązujące obecnie w Polsce akty normatywne dotyczące ochrony odgromowej. Następnie autor omawia zmiany w wymaganiach dotyczących urządzeń piorunochronnych i informuje ogólnie o nowej normie PN-EN 62305 dotyczącej ochrony odgromowej. Z kolei omawia szczegółowo część pierwszą tej normy dotyczącą zasad ogólnych oraz część drugą tej normy dotyczącą zarządzania ryzykiem.
EN
The first part of the article discusses in preface the presently binding normative acts in Poland that concern the lightning protection. Subsequently, Author discusses the changes in requirements concerning the lightning protection installations and informs generally about the new standard PN-EN 62305 concerning the lightning protection. Successively, Author discusses with full particulars the first part of standard PN-EN 62305 concerning the universal principles, and the second part concerning the management of risk.
PL
Trzecia część artykułu omawia część czwartą normy PN-EN 62305. Część czwarta normy to "PN-EN 62305-4:2009 Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach". Dotyczy ona projektowania, instalowania, nadzorowania, konserwacji i badania systemu środków ochrony przed piorunami.
EN
The third part of the article discusses the fourth part of the standard PN-EN 62305. The fourth part of standard that is "PN-EN 62305-4:2009 The electrical and electronics devices in objects". It concern the projects, install, superintendence, preservation and search of systems of mediums of lightning protection.
PL
Druga część artykułu omawia część trzecią normy PN-EN 62305. Część trzecia normy to "PN-EN 62305-3:2009 Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie życia". Dotyczy ona ochrony obiektu i jego otoczenia od szkód fizycznych i od porażenia istot żywych napięciami dotykowymi i krokowymi.
EN
The second part of the article discusses the third part of the standard PN-EN 62305. The third part of standard that is “PN-EN 62305-3:2009 The physical damage of object and threat to life". It refers to the protection of object and their environment from the physical damages and the living creatures from electric shock of touch voltage and of step voltage.
PL
W dziedzinie wewnętrznej ochrony odgromowej i przepięciowej wprowadzono ostatnio wiele nowych wymagań. Wymagania te są zawarte we wprowadzanych stopniowo do realizacji nowych normach. W artykule przedstawiono aktualny stan normalizacji w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej. Opisano wprowadzone przez normy nowe pojęcia i definicje. Podano zalecane wymagania dotyczące takich preferowanych w wewnętrznej ochronie odgromowej środków ochrony, jak ekranowanie, eliminacje pętli indukcyjnych, połączenia wyrównawcze, uziemienia i inne. Omówiono także wymagania związane ze strefową ochroną odgromową (LPZ) i stosowanymi urządzeniami (SPD).
EN
In the field of internal lightning and overvoltage protection, a new requirements were introduced recently. There requirements are given in a newly implemented standards. The present state of standards describing the lightning and overvoltage protection is shown, as well as a new terms and definitions. It also contains the basic requirements for internal lightning protection such as screening, inductive loop elimination, equipotential bondings, earthing. The paper also describes requirements for zonal lightning protection (LPZ) and the system of protection devices (SPD). The last part of paper contains the conclusions resulting from carried out research work.
PL
Na początku artykułu znajduje się omówienie: aktualnie obowiązujących norm i zaleceń dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Następnie Autor przedstawia zalecany tryb postępowania przy przygotowaniu i realizacji urządzeń piorunochronnych. Omówiona jest strefowa koncepcja ochrony odgromowej, w tym ogólna koncepcja ochrony i podział obiektu na strefy zagrożenia. Kolejno omówiono zewnętrzną ochronę odgromową obiektów budowlanych, zwody niskie na rozległych dachach płaskich, zwody pionowe, przestrzenie chronione, kąty ochronne, ochronę odgromową urządzeń umieszczonych na dachach obiektów, przewody odprowadzające, przewody uziemiające i uziomy.
EN
The beginning of article describes the standards and recommendations, presently binding, relating to lightning protection of buildings. Then, the Author presents recommended course of action in preparation and execution of lighting arrester devices. There is discussed also the concept of lighting protection zones, including the general concept of protection and division of buildings into risk zones. The Author devoted a lot of attention to external lighting protection of buildings, law air terminals on vast flat roots, vertical air terminals, protected spaces, protection angles, lighting protection of facilities installed on roots, down conductors, earth conductors and ground electrodes.
PL
Bezpieczne odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi powinna zapewnić poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja piorunochronna. Spełnienie powyższego zadania wymaga dodatkowego prowadzenia prac konserwacyjnych oraz wykonywania badań okresowych instalacji. W przypadku typowych obiektów budowlanych podstawowe informacje dotyczące zasad konserwacji i badań urządzeń piorunochronnych przedstawiono w normach PN-86/E-05003/01, PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-2.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.