Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agroturystyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Purpose: The main study objective is to identify the most important reasons why owners of agrotourism business entities undertake coopetition activities and to identify the benefits and risks resulting from the implementation of the coopetition strategy. Project/methodologyapproach: Theoretical aspects of the coopetition strategy are the starting point for pilot studies carried out in the Świętokrzyskie region on a sample of 150 agrotourism business entities, which accounts for about 30% of all such entities operating in the region. An interview questionnaire was used in the study. A deliberate selection of the research area and the subjects surveyed was assumed. Results: The analysis of the results of the pilot study shows that the coopetition strategy brings greater benefits to agrotourism business entities than competition and co-operation strategies implemented separately, the benefits include: expanding the scale of operations, strengthening the position of the company in relation to competitors which are not parties to the coopetition agreement, and access to new customer markets. When making a decision on cooperation, the surveyed owners of agrotourism business entities most often treat it as a strategic decision, i.e. relating to effects in a distant time horizon, and its main reason is to increase competitiveness on the market. Practical implications: Both cooperation and competition relations are important for the development of agrotourism business entities. Cooperative relationships are created as associations, usually to carry out tasks aimed at increasing the attractiveness of a given tourist destination. Competitive relationships concern in particular the individual offer of services, their quality and diversity. The consequences of both types of activities have a significant impact on building competitive advantage of the surveyed business entities. Originality/value: The analysis of literature leads to the conclusion that there are no scientific studies showing the coopetition in relation to the activities of agrotourism business entities. Therefore, the issues addressed form a research gap. The article is directed to owners of agrotourism business entities and agrotourism associations.
EN
The presented study is aimed at solving the following problems: what product is offered by agritourism farms, what is the typology of agritourism farms in terms of the products offered, and do the specific attributes of a website correspond to the specific attributes of provided services? The present study was conducted for a set of agritourism farm websites. From a total of 574 websites subjected to inspection testing, 287 websites were hosted on a paid server with a ccTLD domain, and 287 websites were hosted on a free server with an assigned free domain. Each website was described using 35 diagnostic variables. The achieved score was subsequently normalised using the zero unitarisation method. Based on the observations made in the present study, it can be concluded that the website development technique translates into the nature of activities conducted by a farm, as the form of the offer presentation online translates into what a tourist can expect directly on the farm. The study revealed that underdeveloped, amateurish websites are used to promote traditionally understood family agricultural farms which offer an opportunity to work on the farm. This knowledge is of importance for tourists worldwide, as tourists should not be afraid of the amateurish websites of agritourism farms, as they advertise genuine rural agricultural farms offering accommodation. Based on the results, a new typology of agritourism farms demonstrated that specialised farms with modern websites typically offer more extensive tourism opportunities and have more available beds at their disposal.
3
Content available Polski wiejski krajobraz: więcej niż przyroda
EN
Traditional rural landscapes have long been shaped by the subsistence farming adapted to local environmental conditions (climate, soils, topography, etc.), underpinned by traditional institutions (family, parish, communal councils, the rule of land heredity, etc.), and secured by the common system of values and norms. Such biocultural complexes were providing an intrinsic network of habitats interconnected by the traditional land multiple use systems. Securing relative dynamic stability throughout centuries, the rural landscapes have become a very efficient „time capsule‟ of Europe‟s terrestrial biodiversity. At the same time, they are a living memory, a tangible footprint of the past generations, and thus, a place where a contemporary man can understand his ancestors, and rediscover the truth of himself. Alas, the progressing urbanization of societies decouples them from the landscapes of their origin. Urban dwellers eagerly get involved in conservation advocacy campaigns focused on often far-away „virgin forests‟, while their own urbia keep sprawling and consuming the rich traditional countryside. Such cultural severance threatens not only the diversity and beauty of abandoned and neglected landscapes but also our own sense of identity.
PL
Obszary wiejskie w Polsce z uwagi na swój przyrodniczy charakter i zróżnicowany krajobraz stwarzają dla mieszkańców coraz lepsze warunki do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Jedną z najbardziej popularnych są usługi turystyczne. Rozwój turystyki wiej¬skiej niesie za sobą dużo korzyści zarówno dla właścicieli gospodarstw, jak i turystów. Jedną z najważniejszych jest możliwość uzyskania dodatkowych dochodów z wynajmu kwater oraz sprzedaży produktów rolnych i rękodzieła. Motywacją do prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich są także potrzeby samorealizacji, dzielenia się pasją, obcowania z ludźmi i nawiązywania relacji społecznych. Dynamika rozwoju turystyki na obszarach wiejskich jest uzależniona w dużym stopniu od działań marketingowych, w tym promocji usług. Turystyka wiejska realizowana w otoczeniu konkurencyjnym, powinna uwzględniać takie działania, które pozwolą obiektom turystycznym pozyskać satysfakcjonującą liczbę klientów. Wielu właścicieli obiektów turystyki wiejskiej poszukuje sposobu wyróżnienia swojej oferty spośród wielu innych i dotarcia z nią do szerszego grona odbiorców. Najczęściej wykorzystują do tego potencjał witryn internetowych. Wiele z nich jest jednak niskiej jakości, przez co nie spełniają one swojej funkcji. Analityka internetowa, zarządzanie marketingowe i szereg kompetencji menedżerskich mogą temu zapobiec. Zarządzanie marketingowe polega na planowaniu marketingowym, organizowaniu, realizacji funkcji marketingu w przedsiębiorstwie, motywowaniu wykonawców oraz kontrolowaniu wykonania planu. Podstawą trafności decyzji podejmowanych przez menedżera jest rzetelna i wiarygodna informacja, będąca wynikiem przeprowadzonych badań marketingowych. Analityka internetowa, zbieranie i gromadzenie informacji o preferencjach i oczekiwaniach klientów, a także poczynaniach konkurentów są obecnie priorytetem. Analityka internetowa obejmuje pomiar, gromadzenie, analizowanie, wizualizację i raportowanie danych internetowych w celu zrozumienia i zoptymalizowania efektywności witryn internetowych i procesów zachodzących w ich otoczeniu. Jest młodszą siostrą znacznie starszej dziedziny - analityki biznesowej, która od wielu lat służy jako narzędzie wspomagające rozwój różnorakich organizacji. Wraz ze wzrostem popularności turystyki wiejskiej wzrosło zainteresowanie nią w środowisku naukowym i administracji publicznej. Zgromadzono pokaźne bazy danych z wywiadów i badań ankietowych, przeprowadzonych głównie z właścicielami obiektów turystyki wiejskiej, rzadziej z turystami. Ich zdecydowaną większość stanowią jednak studia lokalne lub regionalne. Stosunkowo mało jest prac poświęconych analizom w skali kraju. Opracowanie to wychodzi temu naprzeciw. Celem pracy jest ocena jakości witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jaką rolę odgrywa jakość witryny internetowej w zarządzaniu marketingowym i w jakim stopniu wykorzystywany jest ich potencjał marketingowy (sprzedażowy). Jednocześnie starano się zaprezentować jak najwięcej wskazówek praktycznych dla menedżerów oraz właścicieli obiektów turystyki wiejskiej, którzy wykorzystują indywidualne witryny internetowe do prezentacji i promocji świadczonych usług. Badania miały charakter kompleksowy i przyjęły formę analizy konkurencji. Przedmiotem badań były indywidualne witryny obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. W pracy wykorzystano dane pierwotne, pozyskane przy pomocy wybranych metod i narzędzi badawczych. Każdą z witryn poddano ocenie, która obejmowała elementy audytu stopnia optymalizacji dla wyszukiwarek, audytu treści oraz audytu użyteczności. Witryny przeanalizowano w sześciu płaszczyznach: usługowej, funkcjonalności i użyteczności, techniki wykonania, źródeł ruchu i synergii ko¬munikacji marketingowej, autorytetu witryny, a także dizajnu. Zebrane dane przekształcono z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych. Badania ujawniły słabą zależność pomiędzy skalą prowadzonej działalności, wyrażoną liczbą udostępnianych miejsc noclegowych, a jakością prezentacji oferty w Internecie, wyrażoną poprzez atrybuty techniki wykonania witryny, jej funkcjonalność i użyteczność, a także potencjał marketingowy. Obiekty turystyki wiejskiej prowadzące działalność na większą skalę posiadały witryny internetowe lepszej jakości. Wysoka jakość techniczna witryny nie była jednak tożsama z wysokiej jakości opisem (prezentacją) oferty usługowej. Ponadto duża liczba witryn wymagała optymalizacji dla wyszukiwarek, w szczególności optymalizacji treści. Niewielka wartość wskaźników autorytetu świadczyła o lokalnym zasięgu witryn i ich niewielkiej skali oddziaływania. Witryny te miały zatem duży, niewykorzystany potencjał marketingowy i zdolność konwersji celu. Mnogość kanałów komunikacji marketingowej wymaga (regularnych) publikacji zróżnicowanych treści. Jakość witryny internetowej wynika zatem w dużej mierze z jakości jej obsługi. Wzrost efektywności witryny jest możliwy jedynie poprzez jej ciągły rozwój, a ten związany jest przede wszystkim z szeroko rozumianym marketingiem treści. Witryna internetowa pozostawiona sama sobie ma skończony potencjał konwersji celu, który z czasem będzie malał. Przyjęte do badań zmienne diagnostyczne stanowią swoistą listę kryteriów, które powinna spełnić witryna internetowa, aby zwiększyć potencjał konwertowania. Każda witryna jest bowiem publikowana w określonym celu, a jej utworzenie, publikacja i utrzymanie wiąże się z poniesieniem kosztów. Witryna internetowa wysokiej jakości jest narzędziem, które ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu marketingowym. Spełnia bowiem dwie zasadnicze funkcje: wizerunkową i sprzedażową. Witryn internetowa wysokiej jakości może stanowić kanał zbytu. Możliwość generowania treści przez użytkowników, rezerwowania usług i płatności usprawnia działanie menedżera sprzedaży. Potencjał drzemiący w możliwościach, jakie daje prezentacja oferty na indywidualnej stronie internetowej jest obecnie przez obiekty turystyki wiejskiej w Polsce niewykorzystywany. Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, w tym witryn internetowych i mediów społecznościowych mogą zwiększyć liczbę klientów pozyskanych za pośrednictwem Internetu i zmniejszyć koszty publikacji ofert w zewnętrznych portalach branżowych.
EN
Rural areas in Poland, owing to their natural character and varied landscape, offer inhabitants increasingly better conditions for undertaking non-agricultural business activity. Among the most popular ones are tourism services. The development of rural tourism brings many benefits to farm owners and tourists alike. One of the most important ones is the possibility of obtaining additional income from offering lodgings for rent, and from selling agricultural products and handcrafted articles. In addition, motivation for conducting business activity in rural areas includes the need for self-fulfilment, sharing the passion, interacting with people, and establishing social relations. The rate of tourism development in rural areas is largely determined by marketing activities including the promotion of services. Rural tourism implemented in a competitive environment should take into account such activities that will allow tourism facilities to attract a satisfactory number of customers. Many a rural tourism facility owner seeks for a way to distinguish their offer from many others and to reach out to a wider group of customers. To this end, the potential of websites is most frequently made use of. Many of them, however, are of poor quality, which makes them fail to serve their function. This can be prevented through the application of web analytics, marketing management and a range of managerial competencies. Marketing management involves marketing planning, organising, fulfiling marketing functions in an enterprise, motivating contractors, and monitoring the execution of the plan. The accuracy of decisions taken by a manager is based on reliable and credible information that is the result of conducted marketing research. Currently, the priorities include web analytics, gathering and collecting information on customers’ preferences and expectations as well as on the competitors’ actions. Web analytics comprises the measurement, collection, analysis, visualisation, and reporting of web data in order to understand and optimise the effectiveness of websites and the processes occurring in their environment. It is an offshoot of a much older discipline, namely business analytics which, for many years, has been serving as a tool supporting the development of a variety of organisations. With the growing popularity of rural tourism, an interest in this form of activity expressed in scientific and public administration circles has been on the increase. Considerable databases have been collected using data from surveys and interviews carried out mainly with rural tourism facility owners and, less frequently, with tourists. However, the vast majority of data have been collected from local or regional studies. Relatively few studies are devoted to analyses on the national scale, and this paper addresses this issue. The main aim of the study is to assess the quality of websites of rural tourism facilities in Poland. The paper also attempts to provide an answer to the question as to what role is played by the quality of a website in management marketing, and to what extent the marketing (sales) potential of websites is made use of. At the same time, it aims at the presentation of as many practical guidelines as possible for managers and rural tourism facility owners who use individual websites to present and promote the services they provide. The study was of a comprehensive nature, and took the form of competitor analysis. The subject of research were individual websites of rural tourism facilities in Poland. The study used primary data obtained using selected research methods and tools. Each website was subjected to an assessment which included elements of a search engine optimisation audit, content audit, and usability audit. Websites were analysed on six levels: services, functionality and usability, development technique, traffic sources and the synergy of marketing communication, website authority, and design. The collected data were converted using selected statistical methods. The study revealed a weak correlation between the scale of the activity conducted, expressed by the number of bed places offered, and the quality of the presentation of an offer on the Internet, expressed by the attributes of website development technique, its functionality and usability, and the marketing potential. Rural tourism facilities conducting a larger-scale activity had websites of a slightly better quality. However, a high quality of a website was not synonymous with a high quality of the description (presentation) of a service offer. Moreover, many websites required search engine optimisation, and in particular content optimisation. A low value of authority indicators showed the local range of websites and the small scale of their impact. Therefore, these websites had a significant unused marketing potential and goal conversion capabilities. The multitude of marketing communication channels requires (regular) publication of diverse contents, primarily current ones. Therefore, quality of a website results, to a large extent, from the quality of its operation. An increase in the effectiveness of a website is only possible through its continuous development which is primarily related to the broadly understood content marketing. A website left untouched has a finite goal conversion potential that is going to decrease over time. The diagnostic variables adopted for the study are a specific list of criteria to be met by a website in order to increase the conversion potential. This is because each website is published for a specific purpose, and its development, publication and maintenance involve costs to be incurred. A high-quality website is a tool that is of key importance in marketing management, as it serves two basic functions: image-building and sales-promoting. A high-quality website can be a sales channel. The possibility of generating content by the users as well as booking services and payments facilitates actions of a sales manager. The potential provided by the possibilities offered by the presentation of an offer on an individual website is currently unused by rural tourism facilities in Poland. Better use of available resources including websites and social media could increase the number of customers acquired through the Internet, and reduce the costs of offer publication on external sector portals.
EN
The article presents the influence of natural conditions not modified by man on the authenticity of traditional culinary products. Tourists can travel along tourist routes and visit agritourism farms. The analysis presents the presence in the rural tourist area of products and raw materials certified as traditional. Increasing interest in local and traditional products is most often considered in the context of a region as a phenomenon of globalization or as a tendency to change consumer preferences stemming from the desire to preserve and show the wealth of culinary heritage.
EN
The objective of the research study was to compare of the nitrate content in leafy vegetables (lettuce, spinach) and herbal plants (basil, peppermint, oregano and thyme) from the home gardens of agrotourist farms located in the Central Roztocze region. The obtained results have shown that the content of nitrates in the studied plants depended on the plant species, physiological phase of plant development and the method of plant cultivation. The content of nitrates in the leaves of studied plant species was the following: lettuce > spinach > basil > peppermint > oregano >> thyme. Plants cultivated by conventional method accumulated the largest amounts of nitrates; when integrated method was used, less nitrates were accumulated and when organic method was used, the content of accumulated nitrates was the smallest. At the early stage of vegetative development the plants contained twice as much nitrates as the plants at the ripe vegetative stage. At the juvenile vegetative stage the content of nitrates exceeded the legally permissible content in lettuce, spinach and basil from conventional and integrated gardens. At the ripe vegetative stage the content of nitrates in all the studied plant species did not exceed the legally permissible content of these compounds in leafy vegetables with a short vegetative term.
PL
Celem przeprowadzonych badań było porównanie zawartości azotanów w liściach roślin warzywnych (sałata, szpinak) i zielarskich (bazylia, mięta pieprzowa, lebiodka pospolita zwana również oregano, tymianek) uprawianych w ogrodach przydomowych gospodarstw agroturystycznych, zlokalizowanych na Roztoczu Środkowym. Uzyskane wyniki wykazały, że poziom fitoakumulacji azotanów zależał od gatunku i fizjologicznej fazy rozwoju rośliny oraz metody uprawy. Zawartość azotanów w liściach badanych gatunkach roślin kształtowała się następująco: sałata > szpinak > bazylia > mięta pieprzowa > lebiodka pospolita, zwana oregano >> tymianek. Najwięcej azotanów gromadziły rośliny uprawiane metodą konwencjonalną, mniej metodą integrowaną, a najmniej metodą organiczną. Rośliny we wczesnej fazie wegetatywnej zawierały około dwukrotnie więcej azotanów niż rośliny w dojrzałej fazie wegetatywnej. W juwenilnej fazie wegetatywnej zawartości azotanów przekraczały prawnie dopuszczalne ich zawartości w sałacie, szpinaku i bazylii z ogrodów konwencjonalnych i integrowanych. W dojrzałej fazie wegetatywnej zawartości azotanów we wszystkich badanych gatunkach roślin nie przekroczyły prawnie dopuszczalnych zawartości tych związków w warzywach liściowych o krótkim okresie wegetacji.
EN
In the context of the development of the agricultural sector, as one the elements of Kazakhstan’s economic development, it is necessary to prepare professionals possessing the ability to design new types of agrarian facilities (agroparks, agrotourisism complexes, vertical farms, conservatories, greenhouses) using energy-efficient technology. The article presents the results of implementing elements of designing energy-saving facilities in rural areas into the educational process in the the field of “Architecture” at the Faculty of Architecture of KazGASA.
PL
Biorąc pod uwagę rozwój sektora rolnego, jako jednego z elementów rozwoju gospodarki Kazachstanu, na kierunkach studiów architektonicznych konieczne staje się przygotowanie specjalistów posiadających umiejętność projektowania nowych typów obiektów agrarnych (tj. agroparki, gospodarstwa i kompleksy agroturystyczne, farmy, oranżerie, szklarnie) z wykorzystaniem technologii energooszczędnych. W artykule przedstawiono wyniki wdrożenia elementów projektowania energooszczędnych obiektów na obszarach wiejskich do procesu edukacyjnego na kierunku architektura na Wydziale Architektury KazGASA.
PL
Problematyka opracowania dotyczy charakteru uwarunkowań i powodowanych nimi skutków, które zdecydowały o powstaniu i rozwoju polskiego segmentu agroturystyki. Rozważania skoncentrowano na podstawowych źródłach, stymulatorach i działaniach, które tworzyły ewolucyjny proces zmian w systemie dochodowości wiejskich gospodarstw agroturystycznych. Na tle ogólnych przemian związanych z transformacją ustrojową i gospodarczą Polski, zaprezentowano atrakcyjność turystycznych walorów województwa świętokrzyskiego, służących rozwojowi lokalnej agroturystyki. Badania podjętej problematyki przeprowadzono w kilku miejscowościach województwa, wśród turystów przebywających w sezonie letnim w kwaterach agroturystycznych. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.
EN
The issue of the study deals with the nature of the conditions and the effects that have resulted in the establishment and development of the Polish agritourism sector. The reflections were centered on the basic sources, stimulators and activities that created the evolutionary process of change in the income system of rural agritourism farms. Against the background of the general changes connected with the political and economic transformation of Poland, the attractiveness of the tourist attractions of the świętokrzyskie voivodship supporting the development of local agritourism was presented. The research of the problem was carried out in several localities of the voivodeship, among tourists staying in the summer season in agrotouristic accommodation. The research used a diagnostic survey method using the author's questionnaire survey.
9
Content available Pojęcie i geneza rozwoju agroturystyki
PL
W konsekwencji wzrostu tempa życia i intensyfikacji skutków sytuacji stresowych uznanie zyskał odpoczynek na wsi. Atutem obszarów rolniczych jest zachowana przyroda oraz możliwość wypoczynku z dala od dużych miast. Agroturystyka i usługi jej towarzyszące mają zarówno w Polsce jak i w Europie wieloletnią tradycję. Zaprezentowana forma aktywizacji gospodarczej wsi doczekała się wielu opracowań zarówno naukowych jak i popularyzujących wiedzę dotyczącą tego zagadnienia. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu wiedzy dotyczącej pojęcia agroturystyki, jej istoty i znaczenia. Zastosowana metoda krytycznej analizy literatury umożliwiła wielostronną analizę omawianego zagadnienia. Artykuł ma charakter przeglądowy i jest oparty na publikacjach dotyczących pojęcia i znaczenia agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich.
EN
As a consequence of the increase in the pace of life andthe intensification of the effects of stressful situations, recognition has gained the rest in the countryside. The advantage of agricultural areas is preserved nature and the opportunity to relax away from large cities. Agritourism and its accompanying services have a long tradition in Poland and in Europe. The presented form of economic activation of the village has been covered by many studies both scientific and popularizing knowledge about this issue. The aim of the article is to review the knowledge about the concept of agritourism, its essence and meaning.The method used for critical literary analysis enabled the multi-lateral analysis of the discussed issue. This article is of a review nature and is based on publications on the concept and importance of agrotourism in rural development.
EN
The rapid cultural transformation of the countryside in Poland weakened the previous rural culture, but the inhabitants of peasant origin have preserved to some extent the core values constituting the former cultural identity. New ideas and behaviours become innovations when they are in line with the core values of the given culture. The influx of urban to rural migrants can carry innovation, but only under certain conditions, and its extent is usually limited.
EN
The article discusses the problem of innovation in agritourism, which was analysed based on literature on the subject and surveys conducted at the University of Life Sciences in Lublin among students enrolled in bachelor's and master's degree programs in Economics, Spatial Planning, Tourism and Recreation, and Landscape Architecture. The primary research problem is: do students acknowledge the important role of innovation in the development of agritourism in Poland? To gain deeper insight, it was also important to gather information about the opinions of the young people on the advantages of Polish agritourism and the factors driving its growth. The following research hypothesis is also put forward: “Young people value innovation in agritourism with regard to organisation and marketing; with regard to the agricultural product, they display a more traditional approach: scenic surroundings, traditional food, exposure to folklore, quiet surroundings, contact with nature,” which has been confirmed by the study results.
PL
W artykule omówiono możliwości realizacji pasywnego budynku agroturystycznego na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Scharakteryzowano warunki klimatyczne regionu, który przyjęto jako lokalizację analizowanego budynku. Omówiono rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i instalacyjne zastosowane w projektowanym obiekcie. Zaprezentowano wyniki obliczeń uzyskane w programie Audytor OZC oraz porównano je z wymaganiami stawianymi dla budynków pasywnych.
EN
The paper presents the feasibility of passive agrotourism building in the region of Jura Krakowsko-Częstochowska. The climatic conditions of the region, which was adopted as the location of the analyzed building were characterized. Construction and material solutions and installation applied in the proposed facility were discussed. The results of the calculations obtained in the Auditor OZC were presented and compared with the requirements for passive buildings.
PL
Gospodarstwa agroturystyczne, często postrzegane jako wizytówka wsi, proponując atrakcje turystyczne powinny stanowić ostoję tradycyjnych założeń kompozycyjnych. Z tego powodu niezbędne jest ponowne przemyślenie problematyki aranżowania ogrodów, w których prowadzona jest działalność agroturystyczna. Jest to tym bardziej istotne, gdyż aktualnie obserwuje się zanik tradycyjnego charakteru ogrodów wiejskich, a gospodarstwa agroturystyczne mogą być szansą na ich zachowanie.
EN
Agritourism farms often seen as a village 'postcard', should be a bastion of tradition (considered as traditional principles of composition), while offering wide range of outdoor activities. For this reason, it is necessary to notice the huge role of garden arrangement. This is important, because currently it is observed that the traditional rural character of the gardens disappears. The article proves that traditional rural gardens can be preserved as a part of agritourism farms.
EN
Experience gained in numerous European countries indicates the need for a comprehensive approach to education for sustainable development. The goal of this paper is to demonstrate that an increasingly important role in this process is played by educational farms. Moreover, the very notion of providing such services appears to be a natural element of educational efforts in rural areas and is closely related to the undertaking by farmers of various types of non-farming activity. Analysis of many years of experience of European countries in operating educational farms, combined with the results of international surveys, shows clearly that the provision of educational services on farms is a beneficial element of practical education. Furthermore, educational farms are an innovative example of didactics in rural areas, with their focus on thematic cohesion with respect to sustainable social, economic and environmental development.
PL
Doświadczenia wielu krajów europejskich wskazują na konieczność kompleksowego podejścia do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest wskazanie, że obecnie coraz większą rolę w tym procesie zaczynają odgrywać gospodarstwa edukacyjne, zaś sama idea świadczenia tego typu usług wpisuje się w działalność edukacyjną na obszarach wiejskich i pozostaje w ścisłym związku z podejmowaniem przez właścicieli gospodarstw rolnych szeroko pojętej działalności pozarolniczej. Analiza wieloletnich doświadczeń krajów europejskich w zakresie funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych, a także wyniki badań międzynarodowych wskazują jednoznacznie, że świadczenie usług edukacyjnych w gospodarstwie rolnym to dobry kierunek w zakresie praktycznej edukacji. Ponadto zagrody edukacyjne stanowią innowacyjny przykład edukacji na obszarach wiejskich, koncentrując się na spójności tematycznej w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano zachowania i oczekiwania osób wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych funkcjonujących na obszarach przyrodniczo cennych zlokalizowanych w okolicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Badania terenowe z wykorzystaniem techniki ankietowej przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2013 roku na próbie 133 osób wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych w okolicach Kampinoskiego Parku Narodowego.
EN
The article presents the results of the research on the behavior and expectations of people vacationing in the agritourism farms located in environmentally valuable areas. Surveys were conducted during the summer 2013 among 133 tourists spending their vacations in the vicinity of Kampinos National Park. The paper presents the characteristics of an average tourist visiting environmentally valuable areas, and the behavior of tourists spending their leisure time there. The article elaborates on an analysis of criteria which help tourist to select this form of tourism, as well as the selection of a specific offer from many, what sources of information about the place or a recreational object they use, what are the preferred ways of spending leisure time so as their expectations towards diversity and improvement of the offer. The debate on the subject was extended by the analysis of the factors which defines the tourists behavior and expectations, such as: age, gender, and education.
EN
The aim of the study was to diagnose the conditions for agroturism development in 73 rural and urbanrural communities in Lublin voivodeship, which are located in landscape parks. In the study the following methods were used: a diagnostic surevy method with analysis of statistic data so as the research on the object literature. To evaluate the conditions for agrotourism development, the procedure for identifying a synthetic measure using multidimensional comparative analysis method was used. The study shows that the communities located in Nadwieprzański LP, Chełmski LP, Szczebrzeszyński LP, LP „Puszczy Solskiej”, LP „Pojezierze Łęczyńskie” i LP „Lasy Janowskie” has the best conditions for agritourism development.
PL
Celem opracowania jest diagnoza warunków rozwoju agroturystyki na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego, na których są zlokalizowane parki krajobrazowe.
EN
The conducted analysis revealed that the Polish village prepared 33 tourist products, which are to be a strong magnet for the country's forelgn guest. Offers expose primarily Polłsh cultural heritage. Senrtce providers have prepared triem in a professional manner, often on the basis of mutual cooperation. This partnership approach helped create some interesting - characterized by high quality - hiking tralls, in addition to revive local crafts and folk art. Significant element proved to be environmental education and create holiday packages, based on regional accents. It appears in the organization for tourists of various workshops and lessons, in order to get to know the traditional customs, rituals, crafts and agricultural techniąues, ways of processing agricultural and gardening. The proposals, even though they have various territorial scope, have common denominator which is the high quality and uniąueness in the country. Therefore, by appropriate promotional activities they can stand out in the International arena.
PL
Przeprowadzone analizy ujawniły, że polska wieś przygotowała 33 produkty turystyczne, które mają być silnym magnesem przyciągającym do kraju gościa zagranicznego. Oferty eksponują przede wszystkim polskie dziedzictwo kulturowe. Usługodawcy przygotowali je w sposób profesjonalny, często na zasadzie wzajemnej współpracy. To partnerskie podejście pozwoliło stworzyć kilka ciekawych - odznaczających się wysoką jakością - szlaków turystycznych, ponadto ożywić lokalne rzemiosło i sztukę ludową. Elementem istotnym okazała się być edukacja ekologiczna oraz tworzenie pakietów wypoczynkowych, opartych na regionalnych akcentach. Chodzi tu przede wszystkim o organizację dla turystów rozmaitych warsztatów i zajęć lekcyjnych, mających na celu poznać tradycyjne zwyczaje, obrzędy, rzemiosło i techniki rolnicze, sposoby przetwórstwa płodów rolnych oraz ogrodowych. Propozycje, choć mają różnorodny zakres terytorialny, to ich wspólnym mianownikiem jest wysoka jakość i unikalowość w skali kraju. Dlatego też poprzez odpowiednie działania promocyjne mogą wyróżnić się na arenie międzynarodowej.
EN
The aim of the paper is to present the competence of the owners of agritourism farms in running their economic activities. It discusses information from the review of literature on the subject matter and the author’s own experience of developing and managing an agritourism farm in the Podlaskie Voivodeship. It proves that a family is really important for the management of an agritourism farm. In order to make a tourist feel well in their company and environment, all its members should be engaged. Hosting visitors, a family should be open to them, support one another and share the care of the clients’ good. The most important features of an agritourism farm owner recognised by the interviewed students are friendliness and kindness. In the respondents’ opinions, service providers and their family members should be able to communicate in English. According to the people involved in the conducted survey, most often families with children spend their time on agritourism farms. All the respondents believe that agritourism is profitable for a rural family.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie kompetencji właścicieli gospodarstw agroturystycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przytoczono informacje pochodzące z przeglądu literatury przedmiotu oraz własne doświadczenie przy budowie i w prowadzeniu gospodarstwa agro-ekoturystycznego w województwie podlaskim. Z artykułu wynika, że rodzina w działalności agroturystycznej ma istotne znaczenie. Wszyscy jej członkowie powinni być zaangażowani, aby turysta czuł się dobrze w ich środowisku i towarzystwie. Przyjmując gości rodzina powinna być otwarta do osób przyjeżdżających, wspierać się nawzajem w trosce o dobro klienta. Wśród najważniejszych cech charakteryzujących właściciela gospodarstwa agroturystycznego wymienionych zarówno przez studentów, jak i uczniów była uprzejmość oraz życzliwość. W opinii respondentów usługodawcy bądź też członkowie rodzin powinni wykazywać się zdolnością porozumiewania się w języku angielskim. Według badanych osób, najczęściej w gospodarstwach agroturystycznych wypoczywają rodziny z dziećmi. Wszyscy respondenci opowiedzieli się za tym, że agroturystyka jest dochodową działalnością dla rodziny wiejskiej.
PL
Celem artykułu była wstępna analiza potencjału turystycznego terenów wiejskich województwa mazowieckiego oraz podregionu radomskiego ze szczególnym naciskiem na agroturystykę. Bazy recepcyjna terenów wiejskich województwa mazowieckiego stanowi ponad 40% całej bazy recepcyjnej Mazowsza. W przypadku podregionu radomskiego liczba miejsc noclegowych na terenach wiejskich stanowi zaledwie 20% wszystkich miejsc noclegowych podregionu. Zebrane informacje na temat ruchu turystycznego w województwie oraz w podregionie radomskim w ostatnim czasie (rok 2013) wskazują na dużą koncentrację ruchu turystycznego w aglomeracjach miejskich, szczególnie miasta stołecznego Warszawy. Zaledwie 5% turystów odwiedzających Mazowsze korzysta z bazy recepcyjnej terenów wiejskich. W przypadku regionu radomskiego odsetek ten wynosi blisko 30%. Agroturystyka na Mazowszu ma szanse na dalszy rozwój. Sprzyjać temu będą działania zorientowane na promocje turystyki wiejskiej w regionie, oraz łatwiejszy dostęp do informacji o bazie noclegowej.
EN
The aim of the article was to analyze the tourism potential of rural areas of Mazovian voivodeship and Radom subregion, especially agrotourism. Accommodation base of rural areas of the analyzed region constitutes 40% of total Mazovian accommodation. In Radom subregion the number of beds in rural areas constitutes only 20% of total number of beds in the sub region. Collected information on the latest tourist activity in the Mazovian province and Radom sub region (year 2013) shows concentration of tourist activity in urban areas, especially in the city of Warsaw. Only 5% of total number of tourists visiting Mazovia use accommodation base of rural areas of the province. In Radom subregion it is 30% of tourists that use accommodation base of rural areas. The possibilities of further development of agrotourism in that region is possible. This will be fostered by travel-oriented activities of rural tourism in the region and easier access to accommodation information.
20
Content available Agroturystyka – pozarolniczy biznes polskiej wsi
PL
Zapoczątkowane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku reformy społeczno-gospodarcze w Polsce radykalnie zmieniły sytuację materialną społeczeństwa. Rozpoczęcie procesu prywatyzacji przemysłu oraz sektora państwowego i spółdzielczego w rolnictwie zmieniły warunki życia społeczeństwa. Zmieniły się również postawy i oczekiwania mieszkańców dotyczące polepszenia warunków bytowych i dochodów rodzin wiejskich, głównie rodzin prowadzących działalność rolniczą. Wraz z restrukturyzacją rolnictwa, między innymi likwidacją państwowych gospodarstw rolnych, rozdrobnieniem gospodarstw rolniczych, zwiększającym się przeludnieniem na wsi (na skutek między innymi wprowadzenia mechanizacji w rolnictwie) oraz wprowadzenia nowych technologii, jak również braku możliwości zatrudnienia na wsi i w przemyśle, tworzy się coraz więcej wolnej siły roboczej.
EN
Non-agricultural activities of farms resulted mainly from to the need for additional income. Along with the restructuring of agriculture after 1990 the financial situation of farm families has radically changed. The employment opportunities both in rural and urban areas ran out. The population of the countryside has begun looking for new sources of budgets replenishment, mainly by starting their own business, by developing nonagricultural activities. The development of agritourism business in the countryside has become one of the new sources of income. While maintaining the agricultural character and developing rural tourism, village uses the natural and cultural wealth of the region for promotion and socio-economic activation of rural population, as well as to improve their living needs.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.