Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podpora mostu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W przedstawianym artykule opisano przypadek uszkodzeń betonu w nawodnych podporach mostu hydraulicznego odpopielania w jednej z elektrowni. Dokonanie oceny przyczyn zniszczenia betonu, jak i określenie możliwości wystąpienia w nim zjawisk korozyjnych, a więc w konsekwencji prognozowania trwałości obiektu budowlanego oraz wybór, na tej podstawie, właściwej procedury naprawczo-renowacyjnej wymagało przeprowadzenia szeregu niezbędnych badań i analiz. I tak, w omawianym przypadku, przeprowadzono kompleksowe badania na obiekcie i badania na próbkach betonu wyciętych, w postaci odwiertów rdzeniowych, z uszkodzonej konstrukcji (m.in. makroskopowe, mikroskopowe SEM, XRD, DTA, analizy chemiczne). W oparciu o te badania ustalono rodzaje korozji odpowiedzialne za analizowane zniszczenia.
EN
The article describes a case of concrete damage in waterway supports of a hydraulic bridge for ash removal in one of power plants. Assessment of concrete destruction causes, as well as determination of the possibility of corrosion occurring in the concrete, and therefore, as a consequence of forecasting the durability of the construction facility and selection of appropriate repair and renovation procedure, required a number of necessary tests and analyses. In the discussed case, comprehensive tests on the facility and on concrete samples, cut out of the damaged construction in the form of cored boreholes (including macroscopic, microscopic, SEM, XRD, DTA tests and chemical analyses) were carried out. Based on these tests, the types of corrosion responsible for the analysed damage were determined.
PL
Przedstawiono refleksje na temat fundamentowania obiektów mostowych, propozycje dotyczące wykorzystywania nowych możliwości projektowania i budowy fundamentów mostów oraz wizję przyszłości tej dziedziny budownictwa. Główną inspiracją refleksji są przykłady fundamentowania trzech mostów: wiszącego Akashi Kaikyo w Japonii, podwieszonego Sutong w Chinach i belkowego przez Jamunę w Bangladeszu.
EN
The article presents reflections on the bridge foundation, proposals for applying new design and construction capabilities, and a vision for the future in this field of building industry. The main inspiration for these reflections were examples of foundations of the following three bridges: the suspension one – Akashi in Japan, the cable-stayed Sutong in China, and the girder bridge over Jamuna river in Bangladesh.
PL
Przedstawiono refleksje na temat fundamentowania obiektów mostowych, propozycje dotyczące wykorzystywania nowych możliwości projektowania i budowy fundamentów mostów oraz wizję przyszłości tej dziedziny budownictwa. Główną inspiracją refleksji są przykłady fundamentowania trzech mostów: wiszącego Akashi Kaikyo w Japonii, podwieszonego Sutong w Chinach i belkowego przez Jamunę w Bangladeszu.
EN
The article presents reflections on the bridge foundation, proposals for applying new design and construction capabilities, and a vision for the future in this field of building industry. The main inspiration for these reflections were examples of foundations of the following three bridges: the suspension one – Akashi in Japan, the cable-stayed Sutong in China, and the girder bridge over Jamuna river in Bangladesh.
PL
W artykule w historycznym ujęciu zostały przedstawione sposoby posadowień podpór mostowych na kilku dużych rzekach, przy projektowaniu których brał udział Transprojekt Gdański, oraz problemy, które przy tym zaistniały.
PL
Obliczenia hydrauliczne mostów i transportu rumowiska w rejonie podpór mostowych są przedmiotem wytycznych do projektowania. Metody tam proponowane są oparte na wzorach klasycznej hydrauliki. Przedstawiono inne podejście do obliczeń hydraulicznych, wykorzystujące dwuwymiarowy model przepływu wody. Pokazano numeryczną symulację hydrodynamiki w rejonie podpory mostu na Wiśle koło Kwidzyna. Na jej podstawie oszacowano intensywność ruchu rumowiska i zlokalizowano strefy deformacji dna rzeki. Odniesiono się również do posadowienia podpór mostu głównego na palach wielkośrednicowych średnicy 1800 mm, długości 14,0 do 28 m, z iniekcją cementową pod podstawę.
EN
The hydraulic analysis of flow near bridges and the calculations of sediment transport in the vicinity of abutments are regulated by Polish standards. The standard methods are usually based on the classical hydraulics theory. The alternative approach for the flow simulation based on two-dimensional hydrodynamic model has been presented. The model has been applied to analyse the hydraulic conditions at the bridge over the Vistula river near the Kwidzyn. The results were used for the identification of sediment transport intensity and river bed deformation process. The foundation problems of the abutments under the main bridge were also discussed. The foundation was carried out on large diameter bored piles (D = 1800 mm, L =14÷28 m), which have been improved by cement injection under its base.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy dynamicznego zachowania układu podporowego w interakcji z podłożem gruntowym dla wojskowych konstrukcji mostów składanych. Stwierdzono, że we wspomnianych warunkach układ podporowy należy rozważać jako składnik współpracujący z pozostałymi elementami ustroju mostowego. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów na obiekcie rzeczywistym oraz na podstawie analiz numerycznych ok reślono graniczne wartości modułów ściśliwości podłoża gruntowego, przy których konieczne jest wykonanie posadowienia pośredniego.
EN
This paper presents results of the analysis of the dynamic behavior of the military folding bridge . It was found that in these conditions the supporting system should be considered as part of cooperating with the other components of a bridge. Therefore, in the proposed trial unusual formulation of the problem of dynamic behavior of the system construction of the bridge. The essence of this formulation is a dynamic interaction of the basic elements of the political system and thus bridge spans and bridge abutments with subsoil. Takes into account the presence of unilateral constraints at the interface of system components listed bridge.
PL
Omówiono problemy związane z posadowieniem podpór mostu. Podkreślono, że w projektowaniu posadowienia dużych obiektów, w tym w szczególności obiektów mostowych, jest niezbędne uwzględnienie doświadczeń lokalnych przy budowie podobnych obiektów. Zwrócono uwagę na znaczenie właściwego rozpoznania podłoża w miejscach posadowienia podpór mostowych. Podkreślono, ze nie można bazować na profilach geotechnicznych uzyskanych obok podpór, szczególnie w dolinach rzek i miejscach, gdzie występują formacje polodowcowe.
EN
The problems related to construction of bridge piers were discussed. It was stressed that while designing the foundation of large objects, in particular the bridges, it is needed to take into consideration local experience in the construction of similar objects. The importance of proper soil investigation of the ground in the correct place where the bridge piers are situated was stressed. You can not rely on geotechnical profiles carried out near the supports, especially in the river valleys and areas where there are glacial formations.
PL
Przedstawiono rozwiązania konstrukcji i zasady wymiarowania przyczółków z gruntu zbrojonego. Zamieszczono wyniki próbnych obciążeń przyczółka wysokości 4,5 m z podatnym licem z gruntu zbrojonego w pełnej skali technicznej. Przytoczono wyniki obserwacji kilku przyczółków mostowych wykonanych według omawianej technologii.
EN
This paper presents a technology and design principles of bridge abutments composed of reinforced soil. The most important results of a full-scale load test performed on a bridge abutment model with the height of 4,5 m with a wrapped-around reinforcements (passive facing) are detailed described and discussed. Some results collected during observations of newly constructed bridge abutments in USA are enclosed in the final part of the paper.
PL
Opisano podejście do obliczeń hydraulicznych oparte na analizie dwuwymiarowego ruchu wody. Jako przykład przedstawiono analizę hydrodynamiki przepływu w rejonie budowanego mostu na Wiśle koło Kwidzyna. Na jej podstawie oszacowano intensywność ruchu rumowiska w rejonie podpory mostu. Omówiono także klasyczne podejście do oszacowania lokalnych rozmyć dna koryta.
EN
In this paper the two-dimensional hydrodynamic model was presented and used for the flow simulation. The hydraulic analysis for the bridge on the Vistula river near the Kwidzyn is presented as a case study example. The results were used for the identification of debris transport and river bed deformation process. The paper also presents standard approach to the calculation of local scour.
PL
W artykule omówiono przyczyny nadmiernych przesunięć spowodowanych parciem słabego gruntu na pale, utratą stateczności lub uszkodzeniem fundamentu palowego oraz przedstawiono przykłady uszkodzeń i różne sposoby naprawy podpór.
EN
Lateral displacements of bridge abutments are quite often. The reason is usually in lateral pressure of soft subsoil caused by load of the approach fill. Various preventive actions include batter piles, anchorages, and measures decreasing ground pressure. The examples describe solutions of strengthening of deformed abutments.
PL
Przedstawiono wybrane przykłady zarysowanych podpór mostowych oraz sposoby oceny ich stanu technicznego.
EN
Some cases of cracked bridge supports and evaluations their condition are presented.
PL
W ostatnich latach zauważyć można szybki rozwój mostownictwa w Polsce. Dotyczy to zarówno liczby budowanych obiektów, jak i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, udoskonalania technologii wykonawczych oraz nadawania budowlom mostowym zindywidualizowanych form architektonicznych.
16
Content available remote Niepowodzenia fundamentowania budowli
PL
Na podstawie analizy eksploatownych 90 lat filarów mostu drogowego przedstawiono możliwości rozpoznawania rodzaju i stanu fundamentów na podstawie analizy danych geotechnicznych i wyników podstawowych badań polowych.
EN
The paper presents a procedure of establishing the Bering capacity of existing bridge piers, especially: a procedure to establish a test progam, geotechnics analysis, methods of condition control land measuring, method of site investigations and scope of checking calculations.
PL
Omówiono problematykę doboru rodzaju pali do posadowiania obiektów mostowych. Przeanalizowano zalety i wady stosowania pali wierconych wielkośrednicowych i pali wbijanych. Na podstawie przykładu oliczeniowego wykazano, że ogólnie korzystniejszy jest wybór pali wbijanych, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.
EN
The problem of the choice an appropriate foundation pile system for bridges is discussed. Advantages and disadvantages of application large diameter bored and driven piles are presented and analysed. Calculated example showing technical and economical effectiveness of driven piles is presented.
19
Content available remote Uszkodzenia i wzmocnienie słupowej podpory wiaduktu drogowego
20
PL
W praktyce projektowej spotykamy się często z koniecznością posadowienia podpór mostowych na słabonośnych gruntach (np. pyłach, piaskach drobnych i pylastych, pyłach zailonych i gliniastych, pyłach warwowych, mułkach, madach itp.), podatnych na zjawiska tiksotropowe, kurzawki i upłynniania. W takich przypadkach posadowienie podpór mostowych bywa bardzo utrudnione i stawia szczególnie wysokie wymogi zawodowe geotechnikowi, projektantowi i wykonawcy mostu. W publikacji zwrócono uwagę, że: - w trakcie badań podłoża wymagane jest szczególne ukierunkowanie metodyki wierceń (eliminowanie udaru i wibracji), pobierania i pielęgnacji prób (zachowanie nienaruszonej struktury) oraz zastosowanie specyficznej techniki badań laboratoryjnych umożliwiającej uzyskanie wiarygodnych wyników dla gruntów "wrażliwych", - w trakcie projektowania należy przyjmować konstrukcję mostu nieprzesztywnione, a podpory o małych gabarytach i w uzasadnionych przypadkach z możliwością rektyfikacji osiadań, - w trakcie wykonawstwa należy unikać urządzeń wibracyjnych udarowych oraz odsłaniania przez dłuższy okres czasu dna wykopu, które ma stanowić podłoże nośne fundamentu. Na konkretnym obiekcie mostowym omówiono przykład oryginalnego pod względem konstrukcyjnym i atrakcyjnego pod względem ekonomicznym rozwiązania przyczółka mostowego dostosowanego do posadowienia w utworach pylastych, podatnych na zjawiska tiksotropii i uplastyczniania. Opisano zaistniałe trudności projektowe i wykonawcze, jak również warunki eksploatacyjne wykonanego mostu.
EN
In bridges designing we often meet the necessity to found the bridges heads on yielding foundation (as: dusts, fine and dusty sands, clayly and silty dusts, lamina dusts, muds etc.), deformability to tiksotropy, running sand and fluxing. In these cases the bridge head founds are very difficult to build and therefore the proffesional requirements from geotechnicians, desingners and performers of bridges are very high. In this publication attention is paid to: - during the geotechnical subsoil research it is extremly necessary to orient the metedology of the exploratory drillings (stroke elimination and vibration), curing of undisturbed sampling (keeping and distributed structure) and using a special metodology of laboratory tests which makes it possibleto receive credible test results for "sensitive" grounds, - during the design works it is necessery to accept the not over-rigid bridge constructions and their supports oughtrit to have large overall dimensions and, when it is necessery, they ought to have possibility to rectification, - during performer's works it is necessery to avoid stroke and vibrations making equipments and for a long time it is not possible to permit to exist the open pit excavations which are assigned as the foundation subsoil. It is shown in this article, on the real bridge example, having new original construction and being very attractive from economical point of view, that the bridge's head founds could be done in dusty soils being deformabilited to tixotropy and flexibility. The difficulties designing and performing as well as exploitation conditions of this bridge, have been described here.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.