Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smoke detectors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Efektywność działania detektorów dymu stosowanych w obiektach przemysłowych
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w przemysłowych obiektach budowlanych. Omówiono pożarowe czujki dymu czułe na stałe lub ciekłe produkty spalania i/lub pirolizy. Efektywność ich działania (czułość pożarową) zbadano w warunkach laboratoryjnych przy różnej gęstości dymu.
EN
Parameters of fire sensitivity of optical smoke detectors were detd. by smoke density measurements in time. Dry beech beams were placed in a test chamber equipped with a heating plate ensuring an increase in temp. to 600°C in 11 min and subjected to a flameless fire test.
EN
Although various methods of using new techniques and technologies in ship fire alarm systems have been developed to date, some of which have made significant improvements in the functioning of such systems, in practice there is still plenty of room for further research regarding the operational efficiency of ship fire alarm systems and its impact on crew, passenger and overall ship safety. The application of electronic and computer technologies enables the development of intelligent solutions to improve the efficiency of ship fire alarm systems. Besides the economic justification, this paper presents a comparative analysis of classical and modern approaches based on video detection and computer vision in the detection of early phase smoke as a precursor to fire incidents. The economic justification of the new approach is concerned with decreasing the costs incurred by the untimely detection of the early stages of fire in ship engine rooms.
3
Content available remote Wpływ pyłu z tworzyw sztucznych na działanie zabezpieczeń przeciwpożarowych
PL
Omówiono wyniki badań wpływu pyłu powstającego w trakcie mechanicznej obróbki płyt z poli(metakrylanu metylu) na system zabezpieczeń przeciwpożarowych. Porównano 3 rodzaje czujek pożarowych dymu: (i) punktową, wielodetektorową czujkę dymu i ciepła wykorzystującą promieniowanie UV i IR, (ii) klasyczną czujkę linową z promieniowaniem IR oraz (iii) czujkę liniową z promieniowaniem UV i IR. Pod uwagę wzięto wpływ wielkości cząstek pyłu i jego ilości na czas zadziałania czujek.
EN
Three com. IR and UV fire detectors were used for testing fire protection systems in dusty spaces. Poly(Me methacrylate) dust (200–1000 μm size) was an object of the study. The detector response time decreased with decreasing dust grain size from 15 s down to 8 s. Two of the detectors recognized dust as a smoke and generated false fire alarm signal.
PL
Cel: Obecnie poszukuje się rozwiązań w zakresie czujek pożarowych dymu, które nie będą wrażliwe na sygnały zwodnicze powodujące fałszywe alarmy pożarowe central sygnalizacji pożarowej. Jednym z takich sygnałów jest występujący w pomieszczeniach pył drzewny traktowany przez czujkę jako dym o dużych cząstkach. W artykule opisano wykonane badania wybranych czujek dymu dla różnych pyłów drzewnych. Celem podstawowym artykułu jest wybór najbardziej odpornej czujki dymu na cząstki pyłu, bez pogorszenia jej właściwości detekcyjnych. Wprowadzenie: Podczas projektowania instalacji systemów sygnalizacji pożarowej napotyka się na problemy doboru czujek pożarowych pracujących w otoczeniu różnych zakłóceń powodujących fałszywe alarmy. Początkowo zbadano wpływ pyłu celulozowego wytwarzanego przy produkcji czasopism w jednej z drukarni. Następnie przeanalizowano również wpływ innych pyłów. Przy pomiarach mieszaniny cząstek o różnych wielkościach nie można jednoznacznie ocenić ich wpływu na sposób wykrywania. W związku z tym dokonano podziału pyłu ze względu na wielkość jego cząstek na pył o średnicach 100 μm, 200 μm i 500 μm. Pozwoliło to na zbadanie wpływu nie tylko rodzaju drewna, ale także wielkości cząstek pyłu na zadziałanie czujek. Metodologia: W trakcie badań opracowano metodę pomiaru wpływu pyłu na zadziałanie czujek. Dobrano ciśnienie sprężonego powietrza na poziomie 1,5 bar wraz z czasem otwarcia zaworu butli ze sprężonym powietrzem tak, aby osiągnąć najlepsze rozprowadzenie pyłu w pomieszczeniu badawczym. Za krótki czas otwarcia zaworu powodował pozostawanie pyłu w pojemniku, za długi powodował natomiast rozdmuchiwanie obłoku pyłu. W kilku próbach jako optymalny czas przyjęto 3 s. Czujki umieszczono umieszczono pryzmatycznie na przeciwległych ściankach pod sufitem komory w układzie nadajnik-odbiornik, nadajnik-lusterko. Wyniki pomiarów były rejestrowane za pomocą układu komputerowego. Wnioski: W wyniku przeprowadzonych badań, z uwzględnieniem zachowania czujek pożarowych dymu, określono rozwiązanie konstrukcyjne w postaci czujki systemu OSID jako czujki, która najlepiej poradziła sobie z pyłem występującym w zabezpieczanych pomieszczeniach. Jest to spowodowane sposobem obróbki sygnału w czujce. Na zadziałanie miały wpływ wielkość pyłów oraz, w mniejszym stopniu, rodzaj pyłu w odniesieniu do gatunku badanego drewna.
EN
Aim: There is a need of fire detection solutions which are sensitive to deceptive signals. They can lead to false fire alarms. One of such signals is the activation of detectors in case of wooden dusts accumulated in the protected area which is regarded by the detector as smoke with large particles. This paper describes selected experimental results on various detectors and different wooden dusts. The aim of this project is to select a detector that is highly resistant to dust particles. Introduction: During designing fire detection systems there is always a problem in a proper selection of fire detectors operating in environments where there are various sources of false alarms. Initially, the influence of cellulose dusts as could be observed during the production of newspapers at the printing house was studied. Then the influence of other dusts was analyzed. During the measurement of smoke particles of different sizes the influence of particles on the detection cannot be explicitly determined. Due to this fact, tested dust was divided taking into consideration the size of the particles where the diameter was 100 μm, 200 μm and 500 μm. It made it possible to test the influence on the operation of the detectors of not only wooden-based materials but also of the size of dust particles. Methodology: During the tests the methodology of measuring the influence of dust on the activation time of detectors was prepared. The pressure of the compressed air was set at 1,5 bars together with the opening time of the valve of the compressed air container in order for the dust to be emitted evenly in the test chamber. If the valve opening time was too short, the dust remained in the container. If it was too long – the dust was blown all over the chamber. The optimum time was set as 3 s. Tested detectors were located by the ceiling of the chamber in the following manner: transmitter-receiver, transmitter-prismatic mirror on opposite walls. Measurement results were registered using a computer system. Conclusions: As a result of the conducted tests, which included the behaviour of fire detectors smoke, the best design solution was determined that best coped with duste present in protected areas. It is OSID smoke detection system. It is a result of how the signal was processed by the detector. The size of dust particles and, to a smaller degree, type of dust with respect to the tested species of wood influenced the operation of the smoke detector.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie metod obliczeniowej mechaniki płynów w projektowaniu stanowiska badawczego do testowania czujek dymu w procesie certyfikacji. Przedstawiono problemy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem układów wykrywania dymu w kanałach wentylacyjnych. Zaprezentowano wymagania stawiane osłonom przeciwwietrznym, jakie muszą spełniać w celu uzyskania certyfikatu dopuszczającego do zastosowania w systemach ppoż. Opisano budowę stanowiska składającego się z testowego kanału wentylacyjnego z komorą badawczą do montażu osłon przeciwwietrznych wyposażonego w system kontrolno-pomiarowy odpowiedzialny za realizację opracowanych procedur badawczych. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej CFD (Computational Fluid Dynamics) pozwalające na wyznaczenie charakterystyk przepływowych stanowiska. Przeprowadzono stanowiskowe badania weryfikacyjne zrealizowane na podstawie wyznaczonych charakterystyk nastaw elementów regulacyjnych.
EN
The article presents the application of computational fluid dynamics methods in the design of a test stand for smoke detectors test conducted at the time of their certification. FVoblems connected with an improper functioning of smoke detecting systems installed in ventilation ducts are indicated, and the requirements anti wind covers need to meet in order to pass the tests are described. The authors present the structure of the stand in which the following elements are included: a test ventilation duet with a test chamber for the installation of anti wind covers eguipped with a control and measurement system responsible for the realisation of designed test procedures. Additionally, the results of Computational Fluid Dynamics (CFD) computer simulation are aiso presented. These results allow for the determination of flow characteristics of the test stand designed, which in turn were the foundation for the verification tests realised in a stand.
PL
Artykuł przedstawia opis i wyniki badania dotyczącego wpływu gęstości drewna na właściwości detekcyjne czujek dymu.
EN
This article presents description and results of test relating influence of wood density on properties detection of smoke detectors.
PL
W celu niedopuszczenia do powstania pożaru stosuje się instalacje sygnalizacji pożarowej. Mają one na celu możliwie wczesne wykrycie, lokalizację oraz sygnalizowanie i alarmowanie o pożarze w jego początkowej fazie, w celu podjęcia określonych dzialań, takich jak : ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie straży pożarnej poprzez systemy transmisji alarmu i wreszcie rozpoczęcie automatycznego procesu gaszenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.