Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  variety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Promising essential oil plants from the Lamiaceae family, the raw materials of which are a source of valuable essential oil for pharmaceutical, perfume, cosmetic and food industries, pertain to the Monarda L genus. The Monarda didyma L. and Monarda fistulosa L. species were first imported to Ukraine from Europe and America in the middle of the twentieth century, and today they are successfully cultivated as decorative, spicy-aromatic and medicinal plants. The purpose of this study was to determine the morphobiological features, valuable economic and selective traits of Monarda didyma, Monarda fistulosa and Monarda × hybrida hort., developed for the arid conditions of the southern steppe of Ukraine at the Institute of Rice of the NAAS. The experimental part of the study was performed in 2016–2018 on southern sandy and medium loam black soils (chernozem) in the state enterprise (SE) “Research farm “Novokakhovske”. The experiment was conducted using field, laboratory, mathematical and statistical methods in accordance with the generally accepted methods and guidelines in Ukraine. The plants of developed varieties undergo a full cycle of development under arid conditions of the southern steppe of Ukraine and are characterised by an increased decorativeness, goodeconomic value, high drought and winter tolerance as well as the resistance to pest damage. Yield, mass fraction and content of essential oil in the aboveground mass of plants were determined. Maximal plant height (120 cm), yield of aboveground mass (18 t/ha), concentration of essential oil (0.8% of crude mass) and thymol content (78.3%) are typical of the variety of Monarda fistulosa, Premiera. The variety of Monarda fistulosa, Fortuna, and variety of Monarda × hybrida hort., Tonya, were inferior to Premiera in all of the above-mentioned indicators but demonstrated increased decorativeness and greater resistance to the fungi causing powdery mildew (Erysiphe monardae, Golovinomyces biocellatus). Therefore, they can be recommended for region-wide cultivation in the agricultural enterprises of the southern steppe of Ukraine as promising essential oil, spice-aromatic and decorative crops. The yield of essential oil from raw materials of Monarda didyma variety, Nizhnist, was lower by 32.9% and 26.8%, while its concentration was lower by 37.5% and 28.6%, compared to the Monarda fistulosa varieties Premiera and Fortuna, respectively.
EN
Spring wheat is the main export crop in Kazakhstan. The main share of the grain sold on the world market is the grain of spring wheat grown in Northern Kazakhstan, where the acreage used for this crop reaches 85%, which is about 10 mln ha. Moisture deficiency is the main limiting factor in increasing the yield of spring wheat; in this region, the average annual precipitation is 320–350 mm. Droughts of varying intensity have periodically occurred 2–3 times within the previous five years. Therefore, the yield variability is high and reaches 30% or more. Another reason for the low yield is the occurrence of wheat diseases. Brown rust and Septoria blight are the most common diseases in the region. Upon the joint manifestation of these diseases, the loss of grain yield may reach 30–40%. The research was aimed at creating a drought-resistant, productive, high-quality variety of spring wheat adapted to changes in the environmental conditions. The method of studying has been generally adopted in breeding and genetic studies. In the competitive grade testing, 40 promising lines of spring soft wheat were studied. Line 371/06 had an average yield of 2.54 t/ha, which was higher by 0.48 t/ha than in the standard, and ripened at this level. Over the three years of study, this line has significantly exceeded the Astana variety in terms of the yield. Line 371/06, which has Lr37/Sr38 genes in its genotype, is characterized by group resistance to brown and stem rust. The content of protein in this line amounted on average to 15.22%, which was by 1.38% higher than in the standard Astana variety. By the gluten content, the excess over the standard reached 2.8%. Over the three years of studying the 40 spring wheat lines, line 371/06 has been chosen, which is high-yielding, resistant to droughts, leaf and stem rust, and is of high grain quality. In 2018, line 371/06 was sent for state grade testing under the name of Taymas.
PL
Organizacje funkcjonują obecnie w warunkach dużej różnorodności i zmienności, złożoności i szybkości. To rodzi zarówno szanse, jak i zagrożenia dla organizacji. Różnorodność dotyczy także metod i narzędzi projakościowego zarządzania. Celem niniejszej publikacji jest próba zdiagnozowania postrzegania przez studentów znajomości, poziomu implementacji i istotności wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania we współczesnych organizacjach, a także dokonanie oceny metod i narzędzi oraz identyfikacja tych o najwyższej ocenie. Badania oparto na literaturze przedmiotu oraz badaniach empirycznych. Opracowanie składa się z pięciu części: dwóch teoretycznych, dwóch badawczych oraz podsumowania. Wyniki wskazują na zbyt niską znajomość i wykorzystanie metod i narzędzi projakościowego zarządzania w organizacjach oraz konieczność doskonalenia tego obszaru u przyszłych menedżerów.
EN
Organizations now operate under conditions of great diversity and variability, complexity and speed. It raises both opportunities and threats to the organization. Diversity also applies to methods and tools for quality management in organizations. The aim of this publication is to diagnose students’ perception of the level of implementation and relevance of selected methods and tools of quality management in contemporary organizations, as well as to evaluate methods and tools and identify the highest rated methods and tools. The research is based on the subject literature and empirical research. The study consists of five parts: two theoretical, two research parts and a summary with conclusions. The results indicate limited knowledge and use of methods and tools of quality management in organizations and the need to improve these competences by future managers.
4
Content available Wielowymiarowość a rozwój logistyki
PL
Treści artykułu były prezentowane i stanowiły między innymi przedmiot rozważań międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej (WZiD ASzWoj). Zawarte w nim zostały aktualne, współczesne treści, poglądy, ustalenia, przewidywania, odniesienia oraz wizje dotyczące dokonujących się obecnie przemian cywilizacyjnych (ustrojowych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i oświatowych) stanowiących i generujących oraz powodujących wielowymiarowość i różnorodność logistyki w teorii i praktyce, ustalając określony zakres badań naukowych i praktykę gospodarczą dziedzin bezpieczeństwa i obronności w obszarze nauk o społeczeństwie. Wielowymiarowości i różnorodność logistyki towarzyszy zatem „stały” powiększający swój zakres przedmiotowy problem dotyczący tego co jest a co nie jest logistyką? Niewątpliwie wskazane wcześniej przemiany cywilizacyjne są naturalną konsekwencją rozwoju (ewolucji) teorii logistyki i jej praktycznego zastosowania.
EN
The content of the article was presented and discussed among other during the international scientific conference at the Department of Management and Command of the Military Academy of Arts. The elaboation covers updated contemporary issues, opinions, prognoses, references and visions concerning ongoing civilization changes (systemic, economic, social, cultural and educational)generating the variety of logistics and causing its multidimensionality in theory and practice outlining the certain range of scientific research and economic practice of the security and defense branches in the field of social sciences. Since the variety and multidimensionality of logistics have been accompanied with its permanently increasing topical range of the problem concerning the choice what is logistics or not. Undoubtedly, the formerly indicated civilization changes are a natural consequence of development (evolution) of the logistics theory and its practical use.
5
Content available remote Wielowymiarowość a rozwój logistki
PL
Treści artykułu były prezentowane i stanowiły między innymi przedmiot rozważań międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej (WZiD ASzWoj). Zawarte w nim zostały aktualne, współczesne treści, poglądy, ustalenia, przewidywania, odniesienia oraz wizje dotyczące dokonujących się obecnie przemian cywilizacyjnych (ustrojowych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i oświatowych) stanowiących i generujących oraz powodujących wielowymiarowość i różnorodność logistyki w teorii i praktyce, ustalając określony zakres badań naukowych i praktykę gospodarczą dziedzin bezpieczeństwa i obronności w obszarze nauk o społeczeństwie. Wielowymiarowości i różnorodność logistyki towarzyszy zatem „stały” powiększający swój zakres przedmiotowy problem dotyczący tego co jest a co nie jest logistyką? Niewątpliwie wskazane wcześniej przemiany cywilizacyjne są naturalną konsekwencją rozwoju (ewolucji) teorii logistyki i jej praktycznego zastosowania.
EN
The content of the article was presented and discussed among other during the international scientific conference at the Department of Management and Command of the Military Academy of Arts. The elaboation covers updated contemporary issues, opinions,prognoses, references and visions concerning ongoing civilization changes (systemic, economic, social, cultural and educational)generating the variety of logistics and causing its multidimensionality in theory and practice outlining the certain range of scientific research and economic practice of the security and defense branches in the field of social sciences. Since the variety and multidimensionality of logistics have been accompanied with its permanently increasing topical range of the problem concerning the choice what is logistics or not. Undoubtedly, the formerly indicated civiliztion changes are a natural consequence of development (evolution) of the logistics theory and its practical use.
EN
The aim of the study is to find out the role of the ecological and geographical fator in obtaining sustainable yields and the assessment of the environment as a background for the selection in breeding of vegetable adaptive ability. Objects of research: winter garlic, vegetables beans, headed salad. Research was conducted in various ecological and geographical zones of Belarus, Russia, Uzbekistan. Environmental parameters as the background for selection were determined using Kilchevsky's, L. V. Hotyleva’s (1985), technique, Kilchevsky (1985). Differences between testing points on environmental parameters for determining the trait “yielding capacity” have been revealed, maximum environmental productivity at assessing various genotype sets has been determined. Long-term research showed that sustainable productivity depends on the ability of a genotype to respond to environmental conditions. Based on the obtained results, statistical parameters of quantity traits of the parent material, their variability depending on ecological-geographical factor and the character of influence on the potential yields and ecological sustainability have been received. Using various ecological and geographical zones helps to reveal the potential of plants in given conditions on sustainability and productivity parameters. Testing of winter garlic, beans, head salad allowed differentiation of them according to adaptability capacity at various set of genotypes. It was found out that research must be carried out at highly productive and analyzing backgrounds to get the required material. One of the main methods enabling to increase plant selection efficiency is the use of natural ecological backgrounds.
PL
Celem badania było ustalenie roli czynnika ekologiczno-geograficznego w uzyskiwaniu organicznych plonów i ocenie środowiska w kontekście wyboru hodowli warzyw ze zdolnością adaptacyjną. Obiekty badań: czosnek ozimy, fasola, sałata głowiasta. Badania prowadzono w różnych strefach ekologiczno-geograficznych Białorusi, Rosji i Uzbekistanu. Parametry środowiskowe w kontekście selekcji zostały określone za pomocą techniki Kilchevskiego, L.V. Hotyleva (1985), Kilchevskiego (1985). Ustalono różnice pomiędzy punktami badawczymi parametrów środowiskowych w celu oznaczenia cechy „wydajność plonowania". Ustalono także maksymalną wydajność środowiska podczas oceny różnych zestawów genotypów. Długotrwałe badania wykazały, że wydajność ekologiczna zależy od zdolności genotypu do odpowiedzi na warunki środowiska. W oparciu o uzyskane wyniki otrzymano parametry statystyczne cech ilościowych materiału, ich różnorodność w zależności od czynnika ekologiczno-geograficznego i charakteru wpływu na możliwy plon i organiczność. Zastosowanie różnych stref ekologiczno-geograficznych pomaga odkryć potencjał roślin w określonych warunkach w odniesieniu do parametrów zrównoważonego charakteru i wydajności. Badania nad czosnkiem ozimym, fasolą i sałatą pozwoliły rozróżnić je w zależności od możliwości adaptacyjnych przy różnych zestawach genotypów. Zaobserwowano, że badania należy prowadzić w warunkach wysokiej wydajności i analizy, aby uzyskać wymagany materiał. Zastosowanie naturalnych warunków ekologicznych jest jedną z głównych metod pozwalających zwiększyć wydajność selekcji roślin.
7
Content available Ocena nawadniania sadu śliwowego
PL
W pracy przedstawiono ocenę wpływu nawadniania podkoronowego na wzrost i plonowanie 5 odmian śliw: Hanita ,Elena President, Amers, Jojo. Śliwy uprawiano w indywidualnym gospodarstwie sadowniczym w miejscowości Pyzdry w województwie wielkopolskim. Oceniane odmiany posadzono na podkładce Węgierki Wangenheima jesienią 2010 roku, na glebie lekkiej kompleksu żytniego dobrego. Wpływ zastosowanego nawadniania oceniono w 3 i 4 roku (w 2013 i 2014 roku) po posadzeniu, gdyż w pierwszych latach nie zastosowano nawadniania. Nawodnienie stosowano, gdy potencjał wody w glebie obniżył się poniżej - 0,01 MPa. Do nawodnień użyto zraszaczy „Head” o rozstawie 4 x 3m. Między rzędami drzew utrzymywano murawę trawiastą, a w rzędach ugór herbicydowy. Przed zastosowaniem nawadniania (2012 rok) plony śliw wynosiły średnio 0,8 kg·drzewo-1. W zależności od sum opadów atmosferycznych w poszczególnych okresach wegetacyjnych 2013 i 2014 roku, zastosowano zróżnicowane dawki w ilości od 10mm do 35mm łącznie 90mm w okresie od IV do VII 2013roku oraz w ilości od 15mm do 80mm, łącznie 200mm, w okresie od IV do VIII 2014 roku. Pod wpływem nawadniania plony wzrosły średnio o 1,1 kg · drzewo-1, w pierwszym roku nawadniania (2013rok). Największy przyrost plonu dzięki nawadnianiu (średnio o 1,2 t·ha-1) do ilości 3,7 t·ha-1, stwierdzono w 2014 roku. W stosunku do okresu wegetacji 2012 roku, w którym nie nawadniano o zbliżonej sumie i rozkładzie opadów oraz średniej temperaturze powietrza, średni wzrost plonu był ponad 3-krotny. Produkcyjność 1mm wody w 2 letnim okresie prowadzenia nawadniania wyniosła 10,7 na 1mm kg·ha-1 i w istotny sposób zależała od warunków pogodowych, a zwłaszcza od ilości i rozkładu opadów.
EN
This paper presents an assessment of the impact of irrigation on the growth and yield of five varieties of plums: Hanita, Elena, President, Amers, Jojo. The plums were grown in individual fruit farm in the village of Pyzdry in Wielkopolska. The assessed plum varieties were planted on stems of Węgierki Wangenheim in the autumn of 2010, on light soil good rye complex. The influence of different irrigation was assessed after 3 and 4 years (in 2013 and 2014) after planting, because in the early years there was no applied irrigation. Irrigation was used when the soil water potential decreased below - 0,01 MPa. The sprinkler „Head” was used for irrigation with a spacing 4 x 3m. Between the rows of trees there were grassy field and rows of herbicide fallow. Before the usage of irrigation (2012) the plum yields averaged 0,8 kg · tree-1. Depending on the precipitation totals in different growing seasons in 2013 and 2014, the doses varied from 10mm to 35mm, including 90mm from the IV to the VII month of 2013 and in an amount from 15mm to 80mm, 200mm in total, in the IV to VIII month of 2014. Under the effect of irrigation, the yields increased by an average of 1,1 kg · tree-1, in the first year of irrigation (2013). The largest increase in yield due to irrigation (an average of 1,2 t·ha-1) to the amount of 3,7 t·ha-1, was found in 2014. In relation to the vegetation period of 2012 when there was no irrigation, with a similar sum and distribution of rainfall and the average air temperature, the average increase in yield was more than 3-fold. Productivity of 1mm water over a period of 2 years of irrigation resulted in 0,7 for 1mm kg·ha-1 and essentially depended on the weather conditions, especially the amount and distribution of rainfall.
EN
In the years 2014-2015 the study on the suitability of 7 oat varieties: 2 hulled (Bingo, Krezus) and 5 naked (Cacko, Maczo, Nagus, Polar, Siwek) for cultivation in organic farming was done. The experiments were conducted in two locations: Grabów (Mazowieckie province, organic farm of IUNG - PIB) and Chwałowice (Mazowieckie province, organic farm of CDR in Radom). In 2014 the yield of oats was on average by 2.0 t·ha-1 lower than in 2015 due to adverse weather conditions (excess rainfall and low temperatures during sowing and emergence). Naked varieties responded by greater reduction in yields (yield in the range of 1.5-3.0 t·ha-1) compared to the hulled varieties (4.1-5.4 t·ha-1), which was a consequence of the weaker emergence and small density of canopy. In 2015 favorable distribution of rainfall during a critical period for the development of oats allowed to get a good compactness of crop canopy, which together with the lack of fungal diseases provided the high productivity of this species. In both years of research hulled varieties yielded higher than the naked varieties (on average by 66%). Among the naked varieties the highest yield was obtained for Maczo variety (average 3.76 t·ha-1) and Siwek in Grabow (3.84 t·ha-1) and the lowest for Cacko (2.94 t·ha-1), due to the smallest density of plants and ears. Differences in the intensity of oat infestation between the localizations of experiments and oat varieties were found. Hulled oats varieties: Bingo and Krezus were characterized by greater competitiveness in relation to the weeds compared to the naked oat varieties (13% fewer weeds and 40% less dry matter of weeds). The greater competitive ability against weeds of hulled oat varieties compared with naked was the result of bigger plant and ears density, a greater dry matter of underground parts and the height of plants. Assessment of leaf infection of examined oat varieties in milky-wax maturity stage in 2014 showed moderate intensity of corona rust and leaf spot as well as slight degree of Septoria diseases while in 2015 showed no symptoms. The symptoms of Fusarium disease in both years occurred sporadically and showed no statistically significant differences between varieties.
PL
W latach 2014-2015 przeprowadzono badania przydatności do uprawy w rolnictwie ekologicznym 7 odmian owsa:2 oplewionych (Bingo, Krezus) i 5 nagoziarnistych (Cacko, Maczo, Nagus, Polar, Siwek). Doświadczenia wykonano w 2 lokalizacjach: Grabów (woj. mazowieckie, gospodarstwo ekologiczne IUNG - PIB) oraz Chwałowice (woj. mazowieckie, gospodarstwo CDR Radom).W 2014 r. poziom plonowania owsa był średnio o 2,0 t/ha niższy niż w 2015 r., ze względu na niekorzystne warunki pogodowe (nadmiar opadów i niskie temperatury w okresie wysiewu i wschodów). Większą obniżką plonów zareagowały odmiany nagoziarniste (plon w zakresie 1.5-3.0 t·ha-1) w porównaniu do odmian oplewionych (4.1-5.4 t·ha-1), co było konsekwencją słabszych wschodów i małej zwartości łanów. W 2015 r. sprzyjający rozkład opadów w okresie krytycznym dla rozwoju owsa umożliwił otrzymanie dobrej zwartości łanu, co w powiązaniu z brakiem porażenia przez choroby grzybowe zapewniło wysoką wydajność tego gatunku. W obu latach badań odmiany oplewione plonowały wyżej niż odmiany nieoplewione (średnio o 66%). Spośród odmian nagoziarnistych najwyższe plony uzyskano dla odmiany Maczo (średnio 3,76 t/ha) oraz Siwek w Grabowie (3,84 t/ha), a najniższe dla odmiany Cacko (2,94 t/ha), ze względu na najmniejszą obsadę roślin i kłosów. Stwierdzono różnice w zachwaszczeniu łanów owsa między miejscowościami i odmianami. Odmiany oplewione owsa - Bingo i Krezus wyróżniały się większą konkurencyjnością w stosunku do chwastów w porównaniu do odmian nagoziarnistych (o 13% mniejsza liczba chwastów i o 40% mniejsza sucha masa chwastów). Większa konkurencyjność w stosunku do chwastów odmian oplewionych owsa w porównaniu z nieoplewionymi wynikała z większej obsady roślin i masy części nadziemnych oraz wysokości roślin. Ocena porażenia liści badanych odmian owsa w fazie dojrzałości mlecznowoskowej w 2014 r. wykazała umiarkowane nasilenie rdzy koronowej i plamistości liści oraz niewielki stopień porażenia septoriozą, natomiast w 2015 r. nie wykazała objawów chorobowych. Objawy fuzariozy w obu latach badań wystąpiły sporadycznie i nie wykazano statystycznie istotnych różnic między odmianami.
EN
The field experiment was conducted in the years of 2012–2014 in the Agricultural Experimental Station Zawady belonging to the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The two factor experiment was set up in the split-plot system in triplicate. The investigated factors were: I – three varieties of edible potato: Bartek, Gawin and Honorata. II – five ways of care: 1. Harrier herbicide 295 ZC – 2.0 dm3·ha-1; 2. Harrier herbicide 295 ZC – 2.0 dm3·ha-1 with the biostimulator Kelpak SL – 4.0 dm3·ha-1; 3. Sencor herbicide 70 WG – 1.0 kg·ha-1; 4. Sencor herbicide 70 WG – 1.0 kg·ha-1 with the biostimulator Asahi SL – 1.5 dm3·ha-1; 5. The control object – mechanical care. The content of zinc and copper and their collection with the yield of tubers significantly depended on the ways of care, genetic factor and climatic conditions in the years of the study. In the objects (2, 4) where herbicides were used with biostimulators, a greater concentration of zinc was obtained in relation to the control object and the remaining (3, 5) in which only herbicides were used. The applied care methods did not affect the content of copper in the analysed tubers. The greatest collection of zinc an copper with the yield of tubers was obtained in the objects: where the mixture of the Sencor herbicide 70 WG – 1.0 kg·ha-1 was used with the biostimulator Asahi SL – 1.5 dm3-1 and herbicide Sencor 70 WG in a dose of – 1.0 kg ·ha-1.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu dwóch systemów uprawy i dawek nawożenia azotem na zawartość składników mineralnych (azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, manganu) w ziarnie trzech odmian/ rodów, ozimego orkiszu pszennego (Triticum aestivum ssp spelta L.) Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2009–2011 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku (53º42’N, 14º97’S), należącej do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Doświadczenie założono na glebie brunatnej wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego, o odczynie lekko kwaśnym – pH w 1 mol KCl – 6,5. Materiał do analizy stanowiło ziarno orkiszu pszennego ozimego. W badaniach analizowno wpływ trzech czynników: dwie metody uprawy gleby: uproszczona i konwencjonalna (I. czynnik), cztery dawki azotu: 0, 50, 100 i 150 kg N·ha-1 (II. czynnik) i 3 odmiany/rody: Franckenkorn, Oberkulmer Rotkorn, STH 12 (III. czynnik). Ziarno orkiszu pszennego (Triticum spelta L.) uprawianego w systemie bezorkowym charakteryzowało się większą zawartością każdego z badanych pierwiastków analizowanych w doświadczeniu, jednakże istotne zróżnicowanie, dotyczyło tylko potasu i manganu. Wzrastające nawożenie azotowe spowodowało istotne, proporcjonalne do dawki, zwiększenie zawartości azotu oraz obniżenie potasu i magnezu i nie miało wpływu na zawartość fosforu, wapnia i magnezu w ziarnie badanych roślin. Ilość składników mineralnych (azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, manganu) w ziarnie orkiszu zależała od odmiany. Najwyższą zasobnością badanych pierwiastków, charakteryzowało się ziarno odmiany Franckernkorn a najniższą rodu STH 12.
EN
The aim of the study was the assessment of the influence of two cultivation systems and doses of nitrogen fertilization on the content of mineral elements (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and manganese) in grain of three varieties of winter spelt (Triticum asetivum ssp spelta L.). The field experiment was conducted in the period 2009–2011 in the Agricultural Experimental Station in Lipnik (53º42’N, 14º97’S), administered by West Pomeranian University of Technology in Szczecin. The experiment was set up on brown earth composed of loamy sands of slightly acidic pH – 6.5 in 1 mol KCl. The material for the analysis was the grain of winter spelt. Three factors were compared in the analysis: two methods of soil cultivation – simplified and conventional – (I factor), four doses of nitrogen: 0, 50, 100 and 150 kg N·ha-1 (II factor) and three varieties: Franckenkorn, Oberkulmer Rotkorn, STH 12 (III factor). The grain of spelt (Triticum spelta L.) cultivated according to the simplified system was marked by increased content of mineral elements, yet it varied significantly only for two the elements: potassium and manganese. Depending on the analyzed element, the effect of nitrogen fertilization varied. The increase in the dose resulted in a significant linear increase in nitrogen content in spelt grain, and a proportional decrease in potassium and magnesium content with no differences in the content of phosphorus, calcium and manganese. The content of mineral elements (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, manganese) in spelt grain varied according to a given variety. The highest content of the analyzed elements was found in grain of Franckernkorn variety, and the lowest in STH12.
EN
Palynological materials for the present study are well preserved apiculate miospores collected from palynoassemblage MS-6 of Mstikhino quarry, Kaluga Region. The unique palynoassemblage MS-6 has been extensively studied by the authors in recent years (Mamontov 2012, Mamontov & Orlova 2014). The unusual attribute of the assemblage is a great variety of the miospores with transition apiculate sculpture (grain-coni-papillae). However, it remained unclear whether the different ornamentation types had similar ranges of variation within both the sculptural elements and arrangement of the ornaments. The general purpose of the research is comparison of similar sculptural patterns from triangular apiculate miospores based on the range of morphological variation. Preliminary results of sculpture analysis of some apiculate miospores from the locality have been obtained. For the present study thirty specimens of each species Granulatisporites granulatus Ibrahim, Iugisporis subintortus (Kedo) Mamontov comb. nov., Lophotriletes parviverrucosus (Waltz) Kedo were accidentally sampled from the assemblage MS-6. All specimens were examined by the methods of transmitted light and scanning electron microscopy. Additionally we applied the model of sculptural analysis introduced and modified by Vezey et al. (1992). Measurements of sculptural features were carried out by the image-analyzing software ImageJ. Statistical data were summarized in the MS Excel. Thus several sculpture variables have been measured: - average Wadell’s diameter (it is diameter of circle having a same area as a base of the sculpture elements (grain, coni or papillae)); - average height of the elements; - average distance between the edges of adjacent elements; - average polar diameter of spore; - average length of the trilete rays; - spore outline; - quantity of elements on the visible spore hemisphere; - quantity of elements are located along the spore equator. Fifty measurements of the each variable were produced. Range of variation for the features was evaluated by coefficient of variation (CV). As a result of the analysis the three species are defined by continuous variation of the polar outline between triangular concave to triangular with slightly convex sides. Similarities within shape and size of the elements were indicated. Grains, coni and papillae are characterized by similar continuous variation of apices with blunt, pointed and rounded shape. Some of the elements are supplied by bifurcating tops while the other ones are fused by the bases. Amount of the elements is differed within each species. Ornamentation of the Granulatisporites granulatus is restricted by about 290 elements of the proximal hemisphere. The same feature of the Iugisporis subintortus is defined by about 212 coni-like elements. In contrast the Lophotriletes parviverrucosus are attributed by about 170 sculptural unites. All specimens of Iugisporis are characterized by medium coefficient of variation 26% for diameter of the base of the coni (Wadell’s diameter), but the CV of height of the elements is about 35%. Variation of the distance between the coni is extremely high 60%. For the Lophotriletes specimens CV of the Wadell’s diameter is increased up to 30% and variation of the height of papillae became more stronger – 44%. However, there are no differences in CV of the distance between the papillae in comparison to the Iugisporis. Coefficient of variation of Wadell’s diameter for specimens of Granulatisporites is indicated by level 25%. Variability of grain height is about to 30%. However, variance of distance between the adjacent grains is decreased up to 40% in contrast to other species. Variation of the polar diameter and length of rays from the all specimens are inconspicuous changed up to 12%. Additionally specimens of the all species are marked by correlation between amount of elements along the spore equator and concavity of the interradial sides of spore outline. Quantity of the equatorial elements was salutatory increased while the interradial sides became more concave. However it would generally depend on the average polar diameter of the spores. Significantly, size of the sculptural elements unevenly increased ongoing from polar area to equatorial margin of the spores. In additional, continuous variation between granulate, coni and papillae ornamentations have been observed within the studied specimens. Accordingly, all morphological features of the genera Granulatisporites , Iugisporis , Lophotriletes were subdivided into three categories: 1) common characteristics which are more stable: polar diameter, length of rays, spore outline; 2) variable characteristics which are defined by high coefficient of variation: quantity of elements, height of the elements, distance between the edges of adjacent elements, Wadell’s diameter; 3) variable qualitative characteristics: shape, type and distribution of sculptural unites. The results lead us to believe that such qualitative characters as type, shape and arrangement of sculpture elements are strongly connected with measured CV of characteristics from b) category. In accordance to morphon concept introduced by van der Zwan (1979) the group of miospore species is united in morphon by similar continuous variation of morphological features. Therefore, such morphologically similar species have the same range of CV of the coincident sculpture features. However it should be noted that this conclusion are restricted by common occurrence of transitional sculpture variations of the apiculate spores. Also it is possible that different value CV from different variables were caused by the different role of the sculptural feature in natural selection.
EN
Since the contemporary energy policy in most European countries is based, to a significant degree, on the import of the energetic raw materials and the resources of the fossil sources of energy will be exhausted in the nearest perspective, investigation of new, alternative kinds of fuel is at present a highly urgent task. Sweet sorghum belongs to the crops with a high biomass potential due to its high drought. The conducted investigations envisaged to study the impact of various doses of mineral nutrients and the measures of protection of sowings against weeds on the energetic productivity of the sweet sorghum Silosnoje 42 variety and the Medovij hybrid. The experiments were conducted using a method of systematic repetitions and applying common methodologies of agronomy. It was established that application of mineral fertilisers with the dose N80P80K80 on the background of the herbicide Dialen Super favoured increased release of energy by 195.1 GJ ha-1 for the Silosnoje 42 variety and by 224.8 GJ ha-1 for the Medovij hybrid. When a dose of mineral fertilisers N160P160K160 was applied, the increase was respectively 254.8 and 340.2 GJ ha-1 in comparison with variants without fertiliser and herbicide application.
PL
Odkąd współczesna polityka energetyczna w większości krajów europejskich jest oparta, w znacznym stopniu, na imporcie surowców energetycznych a zasoby paliw kopalnianych w najbliższej perspektywie zostaną wyczerpane, badanie nowych, alternatywnych rodzajów paliw stało się bardzo pilnym zadaniem. Słodkie sorgo należy do upraw o silnym potencjale bio-masy, wynikającym z wysokiej zawartości suchej masy. Przeprowadzono badania wpływu różnych dawek nawozów mineralnych i herbicydów na energetyczną wydajność słodkiego sorgo odmiany Silosnoje 42 i hybrydy Medovij. Eksperymenty przeprowadzono z użyciem metody systematycznych powtórzeń i stosowania ogólnie przyjętych metodyk agronomii. Ustalono, że aplikowanie dawki nawozów mineralnych N80P80K80 wraz z herbicydem Dialen Super powodowało wzrost wartości energetycznej do 195.1 GJ ha-1 dla odmiany Silosnoje 42 i do 224.8 GJ ha-1 dla hybrydy Medovij. Gdy zastosowano dawkę nawozów mineralnych N160P160K160, nastąpił wzrost odpowiednio do 254.8 i 340.2 GJ ha-1 w porównaniu z wariantami bez podania nawozu i herbicydu.
13
Content available remote Attractiveness of the Manhattan district
EN
The urban space in today's world has become, in many cities, "rootless" and "alienated". "Non-places are all those spaces, which are the antithesis of home, domesticated space, well-oriented, almost temple-like, personalized, with their own history and accumulated memory. In the space of home people had names and surnames, had well-defined identities" [20, p. 10]. "Impersonal lone crowd" [12] in public spaces leads to a dangerous phenomenon of creation of closed-off enclaves of people who have interactions only within them and control one another. It leads to fear of new challenges, emotions, passions, social life. It also paves the way for depopulation of cities and lack of eagerness to live in them, because cities become less interesting. The phenomenon of "attractiveness of cities" and city space pertains to identity and social distinctiveness of places, friendly neighborhood, good access to communication and shopping, services, culture and recreation. This characterizes Manhattan – the New York district that never sleeps. It is vibrant with life and energy, with an infectious atmosphere, thereby rendering it one of the most attractive in the world. The emotions that it evokes forever inscribe themselves in our memory.
PL
Dzisiejsza przestrzeń miejska w wielu miastach stała się przestrzenią " wykorzenioną" i "wyobcowaną". "Nie-miejsca to wszystkie te przestrzenie, które są antytezą domu, przestrzeni oswojonej, zorientowanej, niemal jak świątynie, spersonalizowanej, mającej swoją historię i nagromadzoną pamięć. W przestrzeni domowej ludzie mieli imiona i nazwiska, posiadali dobrze zdefiniowane tożsamości" [20, s. 10]. "Bezosobowy samotny tłum" [12] w przestrzeniach publicznych prowadzi do niebezpiecznego zjawiska powstawania zamkniętych enklaw ludzi, którzy się kontaktują i znają tylko we własnym gronie i nawzajem się kontrolują. Jego konsekwencją jest strach przed nowymi wyzwaniami, emocjami, namiętnościami, życiem towarzyskim. Doprowadza również do wyludniania miast, ludzie nie wykazują chęci chęci zamieszkania w nich, ponieważ miasta stają się mało atrakcyjne. W zjawisku "atrakcyjności" miast, przestrzeni miejskich chodzi o tożsamości i wyrazistość przestrzenną miejsca, przyjazne sąsiedztwo, dobrą dostępność komunikacyjną i dobrą dostępność do zespołów usługowo-handlowo-kulturowo-rekreacyjnych. Cechy te charakteryzują Nowy York – dzielnicę Manhattan, która nigdy nie śpi. Tętni życiem, energią, która udziela się każdemu, czyniąc Manhattan jedną z najatrakcyjniejszych dzielnic na świecie. Czyni ją również jedną z bogatszych, przepływają bowiem przez nią nie tylko ludzie, ale i pieniądze. Emocje, jakie budzi, na zawsze pozostają w pamięci.
EN
The article shows the results of research on high-yielding varieties of common bean ( Phaseolus vulgaris L.), growth and development of plants under the conditions of western forest-steppe. Moreover, it establishes the duration of the vegetation period, formation of elements of bean plant productivity that provides the appropriate level of seed yield, which depends on the cultivar and sowing methods. Sowing in the usual way with wide row spacing of 15 cm provided the highest yield of Mavka variety on the level of 1.78 t ha-1. As a result of sowing in the usual way with wide row spacing of 30 cm Bukovynka variety had the highest yield – 1.72 t·ha-1, and as a result of the wide-row planting method with wide row spacing of 45 cm it was – 1.76 t·ha-1.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących odmian fasoli zwykłej ( Phaseolus vulgaris L.), wzrostu i rozwoju roślin w warunkach zachodniego lasostepu. Ponadto, określa czas trwania okresu wegetacyjnego, tworzenie się elementów składających się na wydajność roślinną, która dostarcza odpowiedniego poziomu plonu nasion w zależności od odmiany i metod siewu. Siew zwykły z szerokim 15-centymetrowym rozstawem dał najwyższy plon odmiany Mavka i był on na poziomie 1,78 t·ha-1. W wyniku siewu zwykłego z szerokim 30-centymetrowym rozstawem, odmiana Bukovynka osiągnęla najwyższy plon rzędu – 1,72 t·ha-1 a w wyniku siewu szerokiego z rozstawem wynoszącym 45 cm, plon wyniósł 1,76 t·ha-1.
EN
Research was carried out on light soil in 2010-2012 on plantations of a willow tree (Salix viminals founded in Spring 2010. The objective of the paper was to assess a response of two cultivars – Sprint and Boks of common osier on organic and mineral fertilization in light soil. The experiment included two varieties - Sprint and Boks and three fertilization combinations: without compost 0, 10 and 20 t·ha-1 of dry matter of compost produced from urban greenery waste. In facilities under experiment the following were used every year in the form of mineral fertilizers: 100 kg N, 80 kg P2O5 and 100 kg·ha-1 K2O. Detailed research included: the number of shoots on the plant, thickness of shoots on 10 cm height from the surface of soil and length of shoots and the yield of fresh and dry matter. Boks variety in all fertilization combinations formed less shoots on a plant but with a greater thickness and length in comparison to Sprint variety. Boks variety also characterized with greater production potential, reacted with higher increase of fresh and dry matter yield after the use of compost in 10 and 20 t·ha-1 doses compared to mineral fertilization.
PL
Badania przeprowadzono na glebie lekkiej w latach 2010-2012 na plantacji wierzby (Salix viminals) założonej wiosną 2010 roku. Celem badań była ocena reakcji dwóch odmian – Sprint i Boks wierzby krzewiastej na nawożenie organiczno-mineralne w warunkach gleby lekkiej. W doświadczeniu uwzględniono dwie odmiany – Sprint i Boks oraz trzy kombinacje nawozowe: bez kompostu 0, 10 i 20 t·ha-1 suchej masy kompostu wyprodukowanego z odpadów zieleni miejskiej. Na obiektach doświadczenia corocznie stosowano w formie nawozów mineralnych: 100 kg N, 80 kg P2O5 i 100 kg·ha-1 K2O. Badania szczegółowe obejmowały: ilość pędów na roślinie, grubość pędów na wysokości 10 cm od powierzchni gleby i długości pędów oraz plonu świeżej i suchej masy. Odmiana Boks na wszystkich kombinacjach nawozowych wykształciła mniej pędów na roślinie, ale o większej grubości i długości w porównaniu do odmiany Sprint. Odmiana Boks, także charakteryzowała się większym potencjałem produkcyjnym, reagowała większym przyrostem plonu świeżej i suchej masy, po zastosowaniu kompostu w dawkach 10 i 20 t·ha-1, na tle nawożenia mineralnego.
EN
The article presents the quality assessment of the operation of HEID technological line threshing unit in SAATBAU Sp. z o.o. company in Środa Śląska. Evaluation of the CIMBRIA abrasive machine was made based on the macro and micro damages of seeds, which were made after threshing and through determination of seeds germination capacity and energy. Tests were carried out for five corn varieties: Bosman, Sl Normo, Odilo, Okato, Wikana. The calorymetric method was applied for determination of mechanical damages to seeds. The biggest macro-damages were reported at the level of 4.2% and micro-damages at the level of 14.5%. The increased values of damages occurred after threshing. The highest germination capacity was 96%. On this basis it was stated that the quality of the operation of the threshing unit was within the norm.
PL
W artykule przedstawiono ocenę jakości pracy zespołu omłotowego linii technologicznej HEID w firmie SAATBAU Sp. z o. o. w Środzie Śląskiej. Oceny łuszczarki CIMBRIA dokonano na podstawie powstałych po omłocie makro i mikrouszkodzeń ziarna oraz poprzez określenie jego siły i energii kiełkowania ziarna. Badania przeprowadzono dla pięciu odmian kukurydzy: Bosman, Sl Normo, Odilo, Okato, Wikana. Do wyznaczenia uszkodzeń mechanicznych ziarna wykorzystano metodę kolorymetrii. Największe makro- uszkodzenia ziarna stwierdzono na poziomie 4,2%, a mikrouszkodzenia na poziomie 14,5%. Zwiększone wartości uszkodzeń występowały po jego omłocie. Największa siła kiełkowania wynosiła 96%. Na tej podstawie stwierdzono, że jakość procesu eksploatacji zespołu omłotowego odpowiadała normie.
PL
Badania prowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Rośliny były uprawiane w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Czynnikiem I rzędu były odmiany łubinu żółtego: Dukat i Taper, a czynnikiem II rzędu – rodzaj wody stosowanej do podlewania roślin: Wk – woda nienamagnesowana (obiekt kontrolny), Wn – woda uzdatniona magnetyzerem nakładkowym, Wp – woda uzdatniona magnetyzerem przepływowym. Celem podjętych badań było określenie wpływu wody uzdatnionej magnetycznie na kiełkowanie nasion oraz wzrost, rozwój i plonowanie łubinu żółtego. Woda uzdatniana magnetycznie polepszała wschody łubinu. Dotyczyło to zarówno terminu jak i dynamiki wschodów. Rośliny podlewane wodą uzdatnianą magnetycznie osiągały większe wskaźniki bezwzględnej (GR) i względnej (RGR) szybkości wzrostu niż rośliny podlewane zwykłą wodą. Nawadnianie gleby wodą magnetyczną spowodowało istotną zwyżkę plonu nasion obydwu odmian łubinu żółtego. Przyrost plonu był konsekwencją większej liczby strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny, bowiem masa 1000 nasion nie uległa większej zmianie.
EN
Researches were conducted in the vegetation hall of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy. Plants were cultivated in Mitscherlich pots containing a mixture of soil - 5 kg and sand - 2 kg per pot. Yellow lupine variety: Dukat and Taper was the first row factor, and the second one - type of water used for plant watering: Wk – non-magnetised water (control), Wp – water conditioned by flow magnetizer, and Wn – water conditioned by fishplate magnetizer. The aim of undertaken studies was to evaluate magnetically conditioned water influence on seed germination as well as growth, development and yielding of lupine. It was found that magnetically conditioned water increased lupine germination. It concerned both the time and the dynamic of plant emergence. Plants watered with magnetically conditioned water achieved greater absolute growth rate (GR) and relative growth rate (RGR) than plants watered with normal water. The use of magnetic water caused significant seed yield increase of both lupine varieties. Yield increase was a consequence of greater number of pods per plant and greater number of seeds per plant, since the thousand seeds mass did not undergo greater change.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań związanych z weryfikacją hipotezy, zawierającej przypuszczenie, o wpływie odmiany nasion rzepaku na właściwości wytłaczanego z niego oleju, w aspekcie jego przydatności jako paliwa do napędu wysokoprężnych, średnioobrotowych silników spalinowych. Badania przeprowadzono dla dwóch, najbardziej rozpowszechnionych, średnio oleinowych odmian rzepaku uprawianych w kraju. Wybrano do tego celu odmiany Bojan i Kama. W badaniach, przeprowadzonych na specjalnie zaprojektowanym stanowisku badawczym do wytłaczania oleju, wykorzystano tłocznię ślimakową firmy Ferment-Duo. Wartości wybranych właściwości, pozyskiwanego na stanowisku, oleju rzepakowego, wyznaczano w specjalistycznym, akredytowanym laboratorium paliwowym, zgodnie z obowiązującymi normami.
EN
The article presents the results of studies associated with the verification of hypothesis, containing the assumption about the effect of the rape seed variety on the properties of oil extruded from it, in terms of its usefulness as a fuel to power medium-RPM diesel engines. The study was conducted for two most prevalent varieties with an average oleic canola content, grown in the country. The varieties selected for this purpose were: Bojan and Kama. The tests conducted on the specially designed test bench, for oil pressing, involved the use of Ferment-Duo’s screw press. The values of selected properties, of the rapeseed oil obtained on this stand were determined by a specialist, accredited fuel laboratory, in accordance with applicable standards.
PL
Celem przeprowadzonych badań laboratoryjnych była ocena podstawowych parametrów wartości siewnej oraz wigoru nasion łubinu wąskolistnego w zależności od systemu uprawy, gęstości siewu i odmiany. Analizę jakości siewnej wykonano w latach 2007-2009, w Katedrze Agronomii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na ziarnie pochodzącym z doświadczeń polowych Rolniczej Stacji Doświadczalnej Winna Góra należącej do Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. Ocena obejmowała: energię kiełkowania, zdolność kiełkowania oraz wigor nasion oznaczany za pomocą testu wzrostu siewki, testu szybkości wzrostu siewki, testu Hiltnera, testu wigorowego stresu kompleksowego. Ponadto wyliczono indeks wigoru oraz oznaczono długość korzonków. System uprawy istotnie modyfikował wartość siewną nasion łubinu wąskolistnego. Wyższe parametry energii kiełkowania, zdolności kiełkowania, wigoru wyrażone testem wzrostu siewki, testem Hiltnera, testem stresu kompleksowego oraz indeksem wigoru charakteryzowały się nasiona pochodzące z uprawy konwencjonalnej. Zagęszczenie siewu łubinu wąskolistnego modyfikowało jedynie zdolność kiełkowania nasion. Odmiana Boruta w porównaniu do odmiany Zeus wykazywała wyższe parametry wartości siewnej i wigoru.
EN
The aim of this study was to assess the value of sowing and the vigor of narrow-leaved lupin depending on the crop production system, density of sowing and variety. Laboratory tests conducted in the years 2007-2009 at the Department of Agronomy, Poznań University of Life Sciences, on the grain derived from field experiments of the Agricultural Experimental Station Winna Góra belonging to the Institute of Plant Protection - National Research Institute. In the laboratory experiments evaluated parameters were: energy capacity, germination capacity and vigor using: seedling growth test, seedling growth rate test, Hiltner test, comprehensive stress test. In addition vigor index was calculated and root length and weight of thousand seeds determined. It was found that production system significantly modified the sowing value of narrow-leaved lupine. Seed of conventional crops was characterized by higher parameters of energy capacity, germination capacity and vigor expressed in seedling growth test, Hiltner test, test of comprehensive stress, vigor index. The density of sowing of narrow- leaved lupine, except germination capacity, didn’t influenced the quality of sowing. Among the compared varieties, higher seed value and vigor were observed in Boruta variety.
PL
Przeprowadzone dotychczas badania nad symbiozą roślin bobowatych i rizobiów odkryły podłoże genetyczne tego zjawiska i pozwoliły na zidentyfikowanie licznych metabolitów roślinnych i bakteryjnych zaangażowanych w proces nawiązania symbiozy i rozwój brodawek korzeniowych. Jednym z takich związków są bakteryjne czynniki Nod (LCOs), uznawane za cząstki sygnalne uczestniczące w wymianie informacji pomiędzy bakterią i rośliną, wpływające między innymi na powstawanie brodawek korzeniowych na roślinach bobowatych. Związki te, na drodze od producenta do organizmu docelowego, często podlegają procesom powodującym zmniejszenie ich stężenia, dyfundują lub rozpadają się w roztworze glebowym oraz są degradowane przez mikroorganizmy glebowe. Można zatem przypuszczać, że niedostateczna ich ilość jest przyczyną mało wydajnej symbiozy, co znacznie ogranicza zaopatrzenie roślin w azot i zmniejsza ich plonowanie. W badaniach określano wpływ stosowania czynników Nod na ontogenezę, kształtowanie fizjologicznych wskaźników wzrostu oraz plonowanie dwóch zróżnicowanych morfologicznie odmian grochu siewnego (genotyp o normalnym ulistnieniu i genotyp wąsolistny – afila). Zastosowanie czynników Nod zwiększyło m.in. liczbę i masę brodawek korzeniowych, co w konsekwencji prowadziło do wytwarzania większej masy organów wegetatywnych i generatywnych przez rośliny grochu siewnego.
EN
The studies conducted till now on symbiosis of papilionaceous plants and rhizobia discovered the genetic background of this phenomenon and allowed identification of numerous plant and bacteria metabolites involved at process of starting of symbiosis and development of nodules. One of these compounds are bacteria Nod factors (LCOs), recognised as signal particles participating in change of information between a bacteria and a plant, effected among others on nodules formation on papilionaceous plants. These compounds are often submitted to processes which cause decrease of their concentration on the road from producer to destined organism, diffuse or break-up in the soil solution and are degraded by soil microorganisms. It may be assumed that their insufficient amount is a cause of low efficient symbiosis, what considerably limits plant supply with nitrogen and decreases their yielding. In this studies it was evaluated an effect of Nod factors use on ontogenesis, forming of physiological growth indexes and yielding of two morphological differentiated pea varieties (genotype with normal foliage and narrow leaved genotype - afila type). Using of Nod factors increased among others number and weight of nodules, what in a consequence led to production of greater mass of vegetative and generative organs by pea plants.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.