Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydatki budżetowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wsparcie finansowe, udzielane podmiotom sektora transportu ze środków publicznych, stanowi istotny element realizacji polityki transportowej Unii Europejskiej. Na rynku kolejowych przewozów regionalnych umożliwia ono dostarczanie usług o pożądanej dostępności i jakości oraz akceptowalnej cenie. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących finansowania tych przewozów z budżetu samorządów wojewódzkich.
EN
Financial support, granted from public funds to entities of the transport sector is important element of implementation of EU transport policy. On regional raił transport market is allows to provide serwces of desired availability and quality with acceptable price. In the article has been presented result of financial research of financing the transport from budget of provincial governments.
PL
The purpose of this article was to show that the existence of ASIF, as an important element of the social insurance system for farmers in Poland is not unique on a European scale. There were shown relationships ASIF with the budget and the characteristics of social insurance of farmers in selected countries of the European Network of Agricultural Social Protection Systems (ENASP).
EN
Celem niniejszego artykułu było wykazanie, że istnienie KRUS, jako ważnego elementu systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce nie jest ewenementem w skali europejskiej. Ukazane zostały relacje KRUS z budżetem oraz charakterystyki ubezpieczeń społecznych rolników w wybranych krajach należących do Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Ochrony Społecznej (ENASP).
EN
The purpose of this article is to assess budgetary spending targeted agriculture (first pillar) and rural areas (the second pillar) of the CAP in Poland in the long period. There was compared the structures of the EU budget spending and the national for the first and second pillar of the CAP in passing the 2007-2013 financial perspective and was assessed whether there is a convergence pattern of the aid. It shows the differences between the proportions of European and domestic spending for the objectives of the CAP implemented in Poland. Also was identified the existence of convergence between the level of spending for certain titles financed from the national budget and EU.
PL
Celem artykułu było ocena wydatków budżetowych kierowanych na rolnictwo (I fi lar) oraz obszary wiejskie (II fi lar) WPR w Polsce w długim okresie. Dokonano porównania struktur wydatków budżetowych unijnych i krajowych na rzecz fi laru I i II wspólnej polityki rolnej w mijającej perspektywie fi nansowej 2007-2013 oraz oceniono, czy występuje zbieżność kierunkowa tej pomocy. Ukazano także różnice między proporcjami wydatków unijnych i krajowych przeznaczonych na cele WPR realizowane w Polsce. Zidentyfi kowano również istnienie zbieżności między poziomem wydatków na określone tytuły fi nansowane z budżetu krajowego i unijnego.
EN
The purpose of the article was to evaluate the budgetary expenditure related to the modernization of the agricultural sector and stabilization of agricultural markets, which are implemented in the framework of the common agricultural policy by two paying agencies. Research related to changes in share of spending on activities of the Agricultural Market Agency (AMA) and the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) in total budget expenditure in the long run, ie in the years 1996-2011 (16 years) with honors from the period before and after accession to the EU. It shows the relationship between ongoing spending from the national budget for the institutions, and the total budgetary expenditure and the funds allocated to the agricultural sector (agriculture, rural development and agricultural markets), which show that a substantial increase in the role of the paying agencies in the post-accession period.
PL
Celem artykułu była ocena wydatków budżetowych związanych z modernizacją sektora rolnego i stabilizacją rynków rolnych, które są realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej przez dwie agencje płatnicze. Badania dotyczyły zmian udziałów wydatków przeznaczonych na działalność Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wydatkach budżetowych ogółem w długim okresie, tj. w latach 1996-2011 (16 lat) z wyróżnieniem okresu przed i po akcesji do UE. Ukazano zachodzące zależności między wydatkowaniem środków z krajowego budżetu na wspomniane instytucje, a wydatkami budżetowymi ogółem oraz środkami przeznaczonymi na sektor rolny (rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne), z których wynika, że zdecydowanie wzrosła rola agencji płatniczych w okresie poakcesyjnym.
5
PL
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, która realizuje wiele zadań o znaczeniu lokalnym. Budżet gminy, w oparciu o który prowadzi ona samodzielną gospodarkę finansową, łączy w sobie koszty planowanej działalności z dostępnymi środkami finansowymi. W związku z tym budżet powinien być traktowany nie tylko jako akt normatywny, ale przede wszystkim jako narzędzie, w którym tkwią istotne możliwości wykorzystania go do zarządzania daną jednostką. Zarządzanie, w przeciwieństwie do administrowania, jest pojęciem zawierającym w sobie aktywność i kreatywność. Przykładem gminy, w której ciągle mamy do czynienia z administrowaniem, a nie z zarządzaniem, jest Gmina Kołaki Kościelne.
EN
The basic unit of territorial self-government is a commune, which realizes a number of tasks of local importance. The commune budget on which the commune bases its independent financial economy combines the costs of planned activity with the available financial means. As a result, the budget should be treated not only as a normative act, but first of all as a tool which includes essential possibilities of using it for managing the given unit. Managing, contrary to administering, is a notion which combines both activity and creativity. An example of a commune which has been constantly administered and not managed is the Kołaki Kościelne commune.
PL
Na mocy ustawy o samorządzie gminnym, pierwszoplanowym zadaniem spoczywającym na władzach gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb o charakterze lokalnym. Ustawa ta nakłada na samorząd gminny budowę i utrzymanie obiektów infrastruktury technicznej i społecznej, a także zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Utrzymanie obiektów infrastrukturalnych wiąże się z ponoszeniem wydatków, których wielkość jest uzależniona od wielu czynników, jednym z nich są nakłady na zakup energii elektrycznej. W pracy przedstawiono analizę zużycia energii elektrycznej w obiektach infrastruktury komunalnej administrowanych przez gminę Koniusza z lat 1998-2001. Ustalono jaki udział w wydatkach budżetowych gminy stanowią nakłady ponoszone na energię elektryczną.
EN
On the basis of the act on gmina self-government the major task which the gmina authorities face is satisfying collective needs of local community. The act makes the local self-govemments responsible for construction and maintenance of the technical and social infrastructure facilities and ensuring public safety and order. Maintenance of the infrastructure facilities incurs expenses the amount of which depends on many factors, one of them being outlays on electricity purchases. The work presents an analysis of electricity consumption by the municipal infrastructure faciliteis in the Koniusza gmina for 1998-2001. The share of outlays on electricity purchases in the gmina budget was also determined.
PL
Ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem każdego człowieka. Obowiązek ten spoczywa w szczególności na samorządach terytorialnych, które w ramach budżetów lokalnych muszą wygospodarować środki na działania zmierzające do zachowania przyrody. Środki te nie zawsze są adekwatne do poziomu zagrożenia środowiska. W opracowaniu dokonano analizy poziomu zagrożenia środowiska naturalnego, które określono w postaci wskaźnika syntetycznego. Rozkład wartości wskaźnika syntetycznego poziomu zagrożenia przyrody porównano z rozkładem wydatków budżetów lokalnych na ochronę środowiska. Stwierdzono, iż rozkłady te nie są zbieżne. Wynika stąd brak związku pomiędzy poziomem zagrożenia środowiska naturalnego a nakładami na jego zachowanie.
EN
Protection of natural environment is everybody's duty. The obligation is placed pri-marily imposed on local governments who must allocate funds to support activities focused on preservation of nature. Howvever, the means are not always adequate to the existing environmental hazards. The paper analyses the level of threats to natural environment described as synthetic index. Distribution of the synthetic index values concerning the level of environmental hazards was compared with the allocation of the local budgetary expenditures on environmental protection.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.