Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 250

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy storage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Rok 2021 zapowiada istotne zmiany w regulacjach dotyczących magazynowania energii elektrycznej za sprawą procedowanego projektu nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw. Stworzenie ram prawnych umożliwiających sprawny rozwój segmentu magazynowania to ważny krok w kierunku niskoemisyjnej transformacji energetycznej.
EN
This article analyzes the operating modes of the energy storage. The aim was to conduct laboratory tests in conditions similar to real energy storage and to analyze its basic electrical parameters. A special measuring system has been created for laboratory testing. Real tests took place in the traction substation in Mińsk Mazowiecki, where the energy storage was included in the traction substation system. Based on the laboratory tests carried out and in real conditions it was found that the use of energy storage in the electric traction supply system is justified. It is adapted to work as a device supporting the operation of the traction substation and the section cabin.
PL
W niniejszym artykule przeanalizowano tryby pracy magazynu energii. Celem było przeprowadzenie badań laboratoryjnych, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych magazynu energii oraz analiza jego podstawowych parametrów elektrycznych. Do badań laboratoryjnych został stworzony specjalny układ pomiarowy. Badania rzeczywiste odbyły się w podstacji trakcyjnej w Mińsku Mazowieckim, gdzie magazyn energii został włączony do układu podstacji trakcyjnej. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i w warunkach rzeczywistych stwierdzono, iż stosowanie magazynu energii w systemie zasilania trakcji elektrycznej jest zasadne. Jest on przystosowany do pracy jako urządzenie wspierające pracę podstacji trakcyjnej i kabiny sekcyjnej.
PL
W artykule przedstawiono stację SPS jako produkt odpowiadający na nowe wyzwania i problemy rynku. Dobudowa licznych układów fotowoltaicznych wymaga zabudowy układów magazynowania i zarządzania energią. Stacje abonenckie, dystrybucyjne posiadające możliwość pełnego sterowania, nadzoru i zarządzania przepływem energii, są inteligentnym rozwiązaniem wpisującym się w cyfryzację życia gospodarczego firm.
EN
The article presents the SPS station as a product responding to new challenges and problems in the market. The addition of numerous photovoltaic systems requires the development of energy storage and management systems. Subscriber and distribution stations with the possibility of full control, supervision and management of energy flow, are an intelligent solution that fits into the digitalization of economic life of companies.
EN
Contemporary ecological buildings have no formal attributes that distinguish them from "standard" architecture. What is more - due to the requirements of the construction law regarding energy efficiency, currently designed buildings almost always are equipped with technologies or elements that could be described as "green" or "health promoting". The aim of the article is to check whether this thesis is indeed true. The subject of the analysis are façades - the element with the greatest impact on the shape of the building. The innovative functions fulfilled by these structures were analysed. The examples - depending on the function performed - were divided into groups: energy production, pollution absorption, thermal energy storage, response to environmental conditions and the use of recycled materials. Relatively common and experimental technologies were considered. One of the tasks of the article is an attempt to determine whether, in relation to the mentioned technologies, it is possible to assess their direct impact on the health of the inhabitants. Final conclusions were drawn on the basis of a comparison of the characteristic parameters and the environmental impact of smart skin façades.
PL
Współczesne budynki ekologiczne nie posiadają formalnych atrybutów, dzięki którym można odróżnić je od „standardowej” architektury. Co więcej, ze względu na wymogi prawa budowlanego dotyczące energooszczędności projektowane obecnie budynki praktycznie zawsze posiadają technologie lub elementy, które moglibyśmy określić jako „zielone” lub „prozdrowotne”. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy rzeczywiście postawiona teza jest prawdziwa. Przedmiotem analizy są elewacje - elementy budynku o największym wpływie na jego formę. Przeanalizowano nowatorskie funkcje pełnione przez te struktury. Przykłady - w zależności od pełnionej funkcji - podzielono na grupy: produkcja energii, pochłanianie zanieczyszczeń, magazynowanie energii cieplnej, reakcja na warunki środowiskowe oraz wykorzystanie materiałów z recyklingu. Wzięto pod uwagę zarówno technologie stosunkowo powszechne, jak i te eksperymentalne. Jednym z zadań artykułu jest próba określenia, czy w odniesieniu do wymienionych w nim technologii da się określić ich bezpośredni wpływ na zdrowie mieszkańców. Wnioski końcowe sporządzono na podstawie porównania charakterystycznych parametrów i wpływu aktywności inteligentnych elewacji (ang. smart skin) na najbliższe środowisko.
PL
W artykule rozważono innowacyjny układ przewozów pasażerskich Metropolii Trójmiejskiej. Dla układu z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi wyznaczono zapotrzebowanie energetyczne i dobrano hipotetyczny zasobnik, składający się z baterii akumulatorów oraz superkondensatorów. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że zastosowanie elektrycznych zespołów zasobnikowych w stosunku do zespołów z napędem spalinowym oraz budowy sieci trakcyjnej może być korzystne.
EN
Innovation in passenger service structure in Three-City Metropolis is discussed in the paper. In the case of track with alternating electrified and non-electrified sections, the energy demand has been determined. Then, a hypothetical energy storage consisting of batteries and supercapacitors has been selected. The analysis has shown that use of electric multiple units with energy storage might be better than use of Diesel multiple units or construction of traction network.
EN
Innovation in passenger service structure in Three-City Metropolis is discussed in the paper. In the case of track with alternating electrified and non-electrified sections, the energy demand has been determined. Then, a hypothetical energy storage consisting of batteries and supercapacitors has been selected. The analysis has shown that use of electric multiple units with energy storage might be better than use of Diesel multiple units or construction of traction network.
PL
W artykule rozważono innowacyjny układ przewozów pasażerskich Metropolii Trójmiejskiej. Dla układu z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi wyznaczono zapotrzebowanie energetyczne i dobrano hipotetyczny zasobnik, składający się z baterii akumulatorów oraz superkondensatorów. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że zastosowanie elektrycznych zespołów zasobnikowych w stosunku do zespołów z napędem spalinowym oraz budowy sieci trakcyjnej może być korzystne.
7
Content available Liquid methanol energy storage technology
EN
The paper presents technologies currently being developed for methanol production and its applications. Particular attention was paid to energy storage technology in the form of “renewable” methanol, which is produced from hydrogen generated from surplus energy from renewable energy sources and from captured CO2. The global methanol market was characterized, i.e. global demand, major producers and global demand for products made from methanol. The installation of methanol production and purification with stoichiometry as well as the methodology for assessing the efficiency of such an installation are also presented. The results of the analysis of such an installation were discussed in accordance with the methodology given.
PL
Rosnące koszty energii elektrycznej oraz szeroka dostępność odnawialnych źródeł energii, wzmacniają trend decentralizacji wytwarzania energii i powstawania małych, autonomicznych systemów elektroenergetycznych, czyli mikrosieci. Pojawienie się technologii magazynowania energii elektrycznej zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy takich układów. Niezawodność pracy mikrosieci pozwala na realizację różnych strategii biznesowych. Dla obliczeń efektu ekonomicznego w konfiguracji mikrosieci niezbędne jest uwzględnienie dwutowarowej istoty rynku sektora elektroenergetycznego składającego się z rynku energii elektrycznej i rynku mocy. Oba rynki posiadają odmienne uwarunkowania strumieni przychodów i kosztów, co ma również swoje odniesienie do kluczowych parametrów zasobów energetycznych mikrosieci. Dodatkowe korzyści z wykorzystania mikrosieci będzie można uzyskać po utworzeniu rynku usług systemowych oferowanych przez OSD dla użytkowników końcowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne związane z realizacją instalacji mikrosieci.
EN
Rising electricity costs, wide availability of renewable energy sources and digital technologies strengthen the trend of decentralization of energy generation and creation of small, autonomous power systems - microgrids. The commercialization of electricity storage technology certainly increases the safety and stability of microgrid systems. The reliability of microgrid operations allows for the implementation of various business strategies. For the calculation of economic effect in the microgrid configuration, it is necessary to take into account the two-tier nature of the electricity sector market consisting of the electricity market and the power capacity market. Both markets have different determinants of revenue streams and costs, which also relates to the key parameters of energy assets contained in microgrid system. Additional benefits from the use of microgrid will be obtained after creating the market of system services offered by DSO companies to end users. The article presents selected technical and economic aspects related to the implementation of micro-network installations.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z wdrożeniem demonstracyjnego układu gromadzenia energii w stacji elektroenergetycznej. Przyjęto, że celem działania zasobnika w stacji SN/nn jest modyfikacja profilu obciążenia obiektu przez zmniejszenie współczynnika szczytu. Omówiono algorytm sterowania zasobnikiem, jak również dokonano oceny efektywności zastosowania takich rozwiązań w przyszłości.
EN
The article discusses issues related to the implementation of a demonstration energy storage system in a power substation. The container control algorithm was discussed as well as the effectiveness of using such solutions in the future was assessed.
PL
W artykule dokonano przeglądu dostępnych magazynów energii elektrycznej, z naciskiem na magazyny bateryjne. Opisano w nim oferowane technologie, ich przeznaczenie oraz wykorzystanie na świecie oraz w Polsce.
EN
This article provides a brief overview of the energy storage solutions currently available on the market, focusing mostly on battery storage. The article describes the available technologies, their purpose and use in the world and in Poland.
PL
Wodór zaczyna być dziś postrzegany jako rozwiązanie wielu kluczowych problemów jakie pojawiły się na drodze projektu dekarbonizacji. Jednak dostępne dziś technologie produkcji wodoru są wysoce energochłonne. A ponieważ ma być on produkowany z wykorzystaniem OZE, tj. źródeł o niskiej gęstości energetycznej, ta produkcja generuje dodatkowe, nierealistycznie duże, zapotrzebowanie na ziemię. Pokazano to w hipotetycznym scenariuszu elektro-wodorowym z wykorzystaniem danych dla Polski. Dlatego nadzieje związane z wykorzystaniem wodoru w energetyce przy obecnych technologiach wydają się nadmiernie optymistyczne. Pełna wersja
EN
Today, hydrogen is seen as a solution to some key problems which emerged in the process of decarbonisation of the world economy. But existing technologies for hydrogen production are energy intensive. If this production is to use in electrolysis only renewable energy sources which have very low power densities, hydrogen production will generate huge demand for land area. In hypothetical electricity - hydrogen scenario based on Polish data, energy generation would occupy too much area to be acceptable. Therefore, hydrogen hopes are possibly too optimistic
PL
Nieregularna i okresowa praca źródła energii odnawialnej (siłowni wiatrowej) jest powodem, dla którego nie może ono stanowić samodzielnego systemu oraz wymaga współpracy z magazynami energii lub szeroko rozumianym systemem energetycznym. Jednym ze sposobów magazynowania energii elektrycznej jest jej zamiana w ciepło. Magazynowanie ciepła w systemach wieloźródłowych, które może być wykorzystane w instalacjach grzewczych budynków, odbywa się przy wykorzystaniu zasobników buforowych. Jednakże to rozwiązanie wiąże się z konieczności dysponowania odpowiednią przestrzenią, w której mógłby zostać umieszczony zasobnik oraz z występowaniem częściowej utraty energii w wyniku strat postojowych. Wychodząc naprzeciw tym problemom w pracy przedstawiono koncepcję magazynowania energii elektrycznej w zbiorniku buforowym, do którego umieszczono materiał zmiennofazowy (PCM). Przedstawiono wpływ materiału zmiennofazowego (PCM) na pracę zasobnika buforowego oraz wykazano, że proponowane rozwiązanie może ograniczyć zużycie energii z konwencjonalnego źródła ciepła o ok. 20% całkowitego zapotrzebowania na ciepło budynku umieszczonego w wybranej lokalizacji. Wyniki analizy ekonomicznej wskazują, że proponowane rozwiązanie może być opłacalną inwestycją w porównaniu do wybranych konwencjonalnych źródeł ciepła.
EN
Irregular and periodical operation of a renewable energy source (wind power plant) is the reason why it cannot be an independent system and requires cooperation with systems of energy storage. One way to store electricity is to convert it into heat. The storage of heat in multi-source systems, which can be used in the heating installations of buildings, is carried out using buffer tanks. However, this solution need to have sufficient space in which the storage tank will be placed. Further-more take places the occurrence of partial energy loss due to parking losses. In order to meet these problems, the paper presents the concept of storing electricity in a buffer tank, into which phase change material (PCM) is placed. The impact of phase change material (PCM) on the buffer tank operation has been shown. The proposed solution can reduce the consumption of a conventional heat source by approx. 20% of the total heat demand of the building located in Gdansk, what was presented. The results of the economic analysis indicate that the proposed solution is a cost-effective investment compared in the price of selected conventional heat sources in Poland.
PL
W artykule poruszono możliwość potencjalnej integracji gazowego układu mikrokogeneracyjnego z magazynem energii elektrycznej. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem przygotowanego modelu matematycznego dla przykładowego konsumenta – mieszkańców domu jednorodzinnego. Model oparty jest o wyniki badań eksperymentalnych. Rezultaty wskazują na bardzo korzystny efekt implementacji zasobnika energii elektrycznej z punktu widzenia konsumpcji własnej oraz wzrostu potencjalnej samowystarczalności energetycznej. Wzrost samodzielnego pokrycia zapotrzebowania na elektrycz-ność przy zastosowaniu zasobnika o pojemności 5 kWh w porównaniu do konfiguracji podstawowej (bez zasobnika) wynosi 100% dla analizowanego przypadku.
EN
In the article the integration of gas-fueled micro-cogeneration device with electrical energy storage is dis-cussed. The experimental data-based model was developed. The calculations were performed for one-family household. Presented results show very beneficial effect of the implementation of the electricity storage from the point of view of self-consumption and the increase of potential energy self-sufficiency. The increase in self-coverage of electricity demand when using a 5 kWh storage buffer compared to the basic configuration (without the electricity storage) is 100% for the analyzed case.
EN
Energy storage is one of the most important issues related to modern energy. The major change from sources of constant generation energy into favor of sources with variable powers (wind or solar power plants) causes a greater than before need for energy storage systems. The article focuses on averaging energy consumption by air-conditioning installations in a single-family house. In a standard air conditioning system based on a compressor device, the demand for electric power is proportional to the demand for cooling power. If a cold store is used, it is possible to balance the electricity demand. The use of a cold storage in the form of a sorption bed means that the building uses a constant amount of electric energy just for ventilation system. The analysis showed that if there is needed to store 47.8 kWh of cold, its volume (in case it is built of silica gel) must be 3.78 m3. This solution not only causes that the energy consumption is equalized, but also significantly reduces electricity consumption.
PL
Magazynowanie energii jest jednym z ważniejszych zagadnień związanych ze współczesną energetyką. Odchodzenie od źródeł energii wytwórczych o stałej mocy na rzecz źródeł o zmiennych mocach (w elektrowniach wiatrowych czy słonecznych) powoduje większą niż do tej pory potrzebę magazynowania energii. W artykule skupiono się na uśrednianiu zużycia energii przez instalację klimatyzacji budynku jednorodzinnego. W standardowym układzie klimatyzacji opartym na urządzeniu sprężarkowym zapotrzebowanie na moc elektryczną jest proporcjonalne do zapotrzebowanie na moc chłodniczą. W przypadku gdy zastosuje się magazyn chłodu możliwe jest wyrównanie zapotrzebowana na energię elektryczną. Zastosowanie magazynu chłodu w postaci złoża sorpcyjnego powoduje, że budynek zużywa stałą ilość energii przez całą dobę na potrzeby wentylacji. Analiza pokazała, że w przypadku, gdy magazyn musi przechować 47,8 kWh chłodu jego objętość (w przypadku gdy jest zbudowany z silikażelu) musi wynieść 3,78 m3. Rozwiązanie to nie tylko powoduje, że zużycie energii jest równomierne, ale także zdecydowanie zmniejsza zużycie energii elektrycznej.
15
Content available remote Perspektywiczne elektrolity do baterii litowo-jonowych
PL
Zagadnienie sprawnego magazynowania energii jest bardzo istotnym aspektem rozwoju technologii. Jednym z rozwiązań zapewniających powszechny dostęp do przenośnych źródeł energii są baterie litowo-jonowe. Prezentowana praca skupia się na zastosowaniu solwatacyjnych cieczy jonowych jako alternatywnych elektrolitów do tego typu urządzeń.
EN
Fundamentals and a review, with 65 refs., of org. Li salts and Li-solvatizing ionic liqs. used as electrolytes.
16
EN
We analyzed the electrical processes in the circuit, in particular, the modulations of the current and voltage on the network side of the device and on the side of the reservoir capacitor. We determined that, in spite of the sign-constant voltage of the reservoir capacitor, the current in the circuit is alternating, complex-nature, due to the processes of energy transmission at the frequency of the network and the frequency of modulation. We analytically substantiated the integral expressions for the determination of the currents and voltages in the elements of the circuit of the single-phase controlled compensating device.
PL
Analizowano układ jednofazowego kompensatora mocy biernej , a szczególnie zjawiska modulacji prądu i napięcia po dołączeniu układu do sieci i do pojemnościowego zasobnika energii. Dołączenie zasobnika energii wyraźnie wpływa na prąd badanego układu.
17
Content available remote Systemy magazynowania energii w sieciach elektroenergetycznych niskich napięć
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie magazynowania energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych niskich napięć. Najpierw przedstawiona została charakterystyka systemów magazynowania energii możliwych do zainstalowania w sieciach nn. Następnie opisane zostały zagadnienia techniczno-ekonomiczne dotyczące systemów magazynowania energii elektrycznej, tj. w szczególności, na podstawie niemieckich źródeł literaturowych, wymagania techniczne dotyczące przyłączania oraz pracy magazynów energii w sieciach nn. W dalszej kolejności zostały przedstawione, w oparciu o te same źródła literaturowe, przykładowe schematy przyłączania magazynów energii do sieci. Następnie zostały przedstawione wyniki przykładowych obliczeń optymalizacyjnych odnośnie do mocy rozładowania lub ładowania magazynu energii dla różnych trybów pracy demonstracyjnej mikrosieci oraz różnych możliwych do przyjęcia funkcji kryterialnych.
EN
This paper focuses on methods of storing electricity in low voltage distribution grids. First, the characteristics of energy storage systems suitable for installation in low voltage grids are described. Then, technical and economic issues related to electrical energy storage systems as well as the technical requirements for connecting and operating energy storage systems in low voltage grids are described based in particular on a survey of German literature. Next, model schemes for connecting energy storage systems to the grid based on the same German literature are presented. Finally, the results of sample optimization calculations of energy storage systems’ charging and discharging power in different modes of operation of demonstration microgrid with a variety of selectable criterion functions are discussed.
18
Content available remote Straty tarcia o powietrze w silniku PM BLDC z wirnikiem zewnętrznym
PL
Artykuł dotyczy wyznaczania strat tarcia o powietrze w wysokoobrotowym bezszczotkowym silniku prądu stałego (PM BLDC) z wirnikiem zewnętrznym. W silniku o takiej konstrukcji, straty tarcia o powietrze są znacznie większe niż w silniku pracującym w typowym zakresie prędkości obrotowej. W artykule zaproponowano własną metodę wyznaczania strat tarcia o powietrze dla silników z wirnikiem zewnętrznym. Rozważania teoretyczne poparto badaniami laboratoryjnymi na prototypowym wysokoobrotowym silniku PM BLDC z wirnikiem zewnętrznym.
EN
The article concerns the determination of air friction losses in a high speed brushless DC motor (PM BLDC) with an external rotor. In a motor of such a design, air friction losses are much higher than in a motor operating in a typical speed range. The authors in the paper propose their own method of determining air friction losses for motors with an external rotor. Theoretical considerations have been supported by laboratory tests on a prototype of high-speed PM BLDC motor with an external rotor.
19
Content available remote Możliwości pracy wyspowej elektrowni wiatrowej
PL
W artykule rozważono możliwości pracy wyspowej turbozespołów wiatrowych w różnych układach sieciowych. Do realizacji badań wykorzystano model sieci składający się z turbozespołu wiatrowego, obciążenia oraz elektrochemicznego zasobnika energii. Rozważono dwa przypadki pracy sieci wyspowej: bez zasobnika i z zasobnikiem energii. Wyniki badań symulacyjnych przedstawiono w postaci wykresów ilustrujących bilanse mocy czynnej i biernej w układzie oraz zmiany wielkości elektromechanicznych charakteryzujących pracę turbozespołu.
EN
The article considers the possibilities of islanding operation of wind turbines in different network systems. A network model consisting of a wind turbine, load and electrochemical energy storage was used to carry out the research. Two cases of island network operation were considered: without storage and energy storage. The results of simulation tests were presented in the form of graphs illustrating active and reactive power balances in the system and changes in electromechanical quantities characterizing the operation of the wind turbine.
PL
W pracy przedstawiono pogłębioną, techniczno-ekonomiczną analizę integracji pojazdów elektrycznych z rozwijającym się systemem elektroenergetycznym zwierajacym coraz wiecej odnawialnych źródł energii. Omówione zostały podzespoły pojazdów elektrycznych i ich optymalna współpraca również z infrastrukturą stacji ładowania. Opisano wymagania i możliwości techniczne jak i protokoły komunikacyjne pozwalające na optymalną implementację procesu ładowania i rozładowania pojedynczych bądź zgrupowanych we floty pojazdów. Wyszczególnione i scharakteryzowane zostały aktualne projekty badawcze prowadzone na terenie Europy z zakresu V4G (Vehicles for Grid) ze sczególnym uwzględnieniem zalet i wad istniejących i planowanych rozwiązań systemowych.
EN
The paper deals with a technical and economic analyze related to the integration electric vehicles in to the today and future power systems with renewable energy sources. The electrical vehicle components as well as the optimal interactions also with the charging station infrastructure are discussed. Technical requirements and communication protocols that allow for the proper charging and discharging processes implementation of individual or grouped vehicle fleets are described in detail. Current research projects carried out in Europe in the field of V4G (Vehicles for Grid) are listed, regarding to the advantages and disadvantages of existing and further systems.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.