Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste sorting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
One of the main problems in the context of environmental protection is the increase in the quantity of all types of waste, which is becoming more and more challenging to manage. The aim of the paper is to evaluate the environmental awareness of city residents on the management of waste living in multi-family or single-family housing. The city of Olsztyn was chosen for testing. Two housing estates in Olsztyn were selected for the study, one in single-family housing – Brzeziny, the other in multi-family housing – Osiedle Generałów. The primary variables were measured using a standardised interview questionnaire. It consisted of 21 closed and open questions. A total of 120 interviews were conducted with adults, 60 in each housing estate. Surveys have confirmed that residents are aware of the waste problems, but some issues require improvement of the environmental awareness and actions at the household level. Most of the respondents did not know the level of waste collection fees. This concerned mainly people living in single-family houses. The majority of the respondents stated that they segregated waste, but the inhabitants of single-family houses were more inclined to do so. The residents of both settlements segregated mainly paper, glass, and plastic. However, only the residents of single-family houses showed full segregation. Organic waste (BIO) was not a problem for the inhabitants of single-family houses (possibility of composting), but in the case of a multi-family building, it can be troublesome, as evidenced by a small percentage of respondents undertaking such actions. In the opinion of respondents from both housing estates, the waste collection and selection system is effective, and waste is collected systematically.
PL
Jednym z głównych problemów w kontekście ochrony środowiska jest zwiększanie się ilości wszelkiego rodzaju odpadów, które są coraz trudniejsze do zagospodarowania. Celem artykułu jest ocena poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców miasta na temat gospodarowania odpadami mieszkającymi w zabudowie wielorodzinnej lub jednorodzinnej. Do testowania wybrano miasto Olsztyn. Do badań wytypowano dwa osiedla mieszkaniowe w Olsztynie, jedno w zabudowie jednorodzinnej – Brzeziny, drugie w wielorodzinnej – Osiedle Generałów. Do pomiaru pierwotnego zmiennych wykorzystano standaryzowany kwestionariusz wywiadu. Zbudowany był z 21 pytań zamkniętych i otwartych. Przeprowadzono 120 wywiadów z osobami dorosłymi, po 60 w każdym z osiedli. Badania potwierdziły, że mieszkańcy są świadomi problemów związanych z odpadami, jednak w niektórych kwestiach konieczna jest poprawa stanu wiedzy oraz działań na poziomie gospodarstw domowych. Większość respondentów nie znała wysokości stawek opłat za odbiór odpadów. Dotyczyło to przede wszystkim osób zamieszkujących domy jednorodzinne. Większość badanych stwierdziło, że segreguje odpady, przy czym większą skłonność do takiego działania mieli mieszkańcy domów jedno-rodzinnych. Mieszkańcy obu osiedli segregowali przede wszystkim papier, szkło i plastik. Pełną segregację wykazali się jednak tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych. Odpady organiczne (BIO) nie stanowiły problemu dla mieszkańców domów jednorodzinnych (możliwość kompostowania), jednak w przypadku budynków wielorodzinnych bywa to kłopotliwe o czym świadczy niewielki odsetek badanych podejmujących takie działania. W opinii respondentów z obu osiedli system odbioru i selekcji odpadów jest efektywny, a odpady odbierane są systematycznie.
PL
Zamknięty obieg odpadów, systemy selektywnej zbiórki, systemy depozytowe i inicjatywy producentów są przykładami działań, zmierzających do polityki bazowania na surowcach wtórnych. O wyzwaniach i kierunkach zmian w gospodarce odpadami oraz o maksymalizacji efektywności w wykorzystaniu zasobów mówiono podczas „Global Conference 2016 – Creating Value from Waste”.
PL
Gospodarka odpadami w naszym kraju zmieniła się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zmiany prawne związane z dostosowaniem się do dyrektyw unijnych powodują, że odpad zaczyna mieć walory półproduktu, który trzeba należycie przetworzyć, aby osiągnąć oczekiwany zysk, i to niekoniecznie finansowy, lecz przede wszystkim środowiskowy.
PL
Wymagane do osiągnięcia przez gminy poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska, z roku na rok są coraz wyższe. Wyznaczane przez Komisję Europejską ambitniejsze cele w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) mają doprowadzić do zaprzestania wytwarzania odpadów (zero waste).
PL
Zanieczyszczenia obecne w makulaturze powodują wiele problemów technologicznych, zwłaszcza przy rozwłóknianiu i sortowaniu oraz generują koszty związane z ich utylizacją, które musi ponieść papiernia. Oznacza to, że konieczne jest odpowiednie postępowanie już na etapie zbiórki, zgodnie z zasadą, że najtańsze sortowanie jest w miejscu powstawania odpadów.
EN
This study covers the application of multispectral imaging to identify materials for municipal waste sorting purposes. Three classes of objects were considered by differentiating waste fractions between paper, plastic and organic waste while objects of different classes may had very similar colors which makes their identification difficult with the use of conventional RGB cameras. The pre-processing was applied including the removal of dark frame, radiometric distortion correction and conversion to the reflectance. The classification was undertaken using the nearest neighbor method taking as the similarity measure the Euclidean distance between the normalized spectral signatures. The tests were performed using a 128-channel hyperspectral camera that captures the exact signatures but has a long acquisition time and 16-channel multispectral camera that allows for the processing online. The results obtained for the 128-channel camera were used to select the bands recorded by the multispectral camera. Two variants of band selection were examined.
PL
W artykule zastosowano obrazowanie multispektralne do identyfikacji materiałów na potrzeby sortowania odpadów komunalnych. Rozważono trzy klasy obiektów, różnicując frakcje odpadów na: papier, plastik i odpady organiczne, przy czym obiekty różnych klas mogły mieć bardzo zbliżone kolory, co utrudnia ich identyfikację z wykorzystaniem typowych kamer RGB. Zastosowano przetwarzanie wstępne obejmujące usuwanie ramki ciemnej, korektę zniekształceń radiometrycznych i konwersję do reflektancji. Klasyfikacji dokonano metodą najbliższego sąsiada przyjmując jako miarę podobieństwa odległość euklidesową pomiędzy znormalizowanymi sygnaturami spektralnymi. Testy wykonano z wykorzystaniem 128-kanałowej kamery hiperspektralnej, która rejestruje dokładne sygnatury, ale ma długi czas akwizycji oraz 16-kanałowej kamery multispektralnej pozwalającej na przetwarzanie w trybie online. Wyniki otrzymane dla kamery 128-kanałowej wykorzystano do wyboru pasm rejestrowanych przez kamerę multispektralną. Przebadano dwa warianty wyboru pasm.
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację mechanicznych i ręcznych systemów segregacji niemetalicznych frakcji zmieszanych odpadów komunalnych. Omówiono możliwości doboru urządzeń i linii technologicznych, z uwzględnieniem dostosowania techniki separacji do składu morfologicznego zarówno surowego, jak i pozbawionego frakcji metalicznej strumienia dpadów. Scharakteryzowano główne zasady tworzenia koncepcji zakładu zagospodarowania odpadów, gwarantujące poprzez wysoki współczynnik odzysku surowców efektywne funkcjonowanie gospodarki odpadami na terenie gminy lub związku gmin. W artykule przytoczono również przykład dobrej praktyki gospodarowania odpadami w gminie, opartej na technologii automatycznej stacji segregacji odpadów.
DE
In der Schrift wird die Klassifizierung von mechanischen und manuellen Systemen der Segregation von nichtmetallischen Fraktionen aus gemischten Kommunalabfällen, dargestellt. Es werden die Möglichkeiten der Zusammenstellung von Einrichtungen und technologischen Linien, unter Berücksichtigung der Anpassung von Abscheidungstechnik zur morphologischer Zusammensetzung des rohen, so wie auch des, von metallischen Bestandteilen befreiten, Abfallflusses. Die hauptsächlichen Grundsätze der Aufbaukonzeption eines Bewirtschaftungswerks für Abfälle, das dank eines hohen Rückgewinnungskoeffizient von Rohstoffen, eine funktionierende Abfallwirtschaft, in der Gemeinde oder im Gemeindebund, garantiert – wurde charakterisiert. Im Artikel wurde auch ein Beispiel guter Abfallwirtschafspraxis in der Gemeinde vorgestellt, die auf der Technologie der automatischen Separation von Abfällen, beruht.
12
EN
Background: There is a growing problem of the increasing amount of unsorted municipal wastes with the resulting consequences for the environment. The aim of this study was to present a new solutions of the system for the decentral fractioning of municipal wastes, which enable simplification and improvement of the process together with the reduction of total costs. Methods: The description of the problem of the increasing amount of unsorted municipal wastes with the resulting consequences for the environment as well as an alternative solution for the decentral fractioning of such wastes was presented. The influence onto the environment as well as the efficiency of the costly mechanical sorting of wastes was queried. The nowadays used principles of sorted and unsorted waste disposal were elucidated and their advantages and disadvantages evaluated. Results and conclusions: Based on this evaluation an innovative and future oriented development of an automated system for the decentral fractioning of municipal wastes was presented. The new developed systems aim at the achievement of an easier, less costly and environment-friendlier process for the disposal of municipal wastes from apartment buildings.
PL
Wstęp: Istnieje ciągle zwiększający się problem ilości niesegregowanych odpadów w osiedlach mieszkaniowych wraz z jego konsekwencjami dla środowiska. Celem tej pracy było przedstawienie propozycji nowego rozwiązania systemu zdecentralizowanego sortowania odpadów komunalnych, które umożliwiają uproszczenie i usprawnienie procesu wraz z obniżką kosztów całkowitych. Metody: W artykule przedstawiono problematykę zwiększania się ilości niesegregowanych odpadów w osiedlach mieszkaniowych wraz z konsekwencjami dla środowiska jak również przedstawiono alternatywne rozwiązania zdecentralizowanego usuwania odpadów. Został także poddane dyskusji wpływ na środowisko oraz efektywność kosztownego mechanicznego sortowania odpadów. Zaprezentowano obecnie stosowane zasady wywozu sortowanych i niesortowanych odpadów wraz z oceną ich zalet i wad. Wyniki i wnioski: W oparciu o tą ocenę zaprezentowano innowacyjne zorientowane na przyszłość rozwiązanie automatycznego systemu zdecentralizowanego segregowania odpadów w osiedlach mieszkaniowych. Nowotworzone systemy są zorientowane na prostszy, tańszy i przyjaźniejszy dla środowiska proces wywozu odpadów komunalnych w osiedlach mieszkaniowych.
PL
W artykule przedstawiono możliwości tworzenia systemów gospodarki odpadami na tle zmian sytuacji prawnej w kraju. Zaproponowano wykorzystanie jako narzędzia wspomagającego opracowanie koncepcji systemu modelu hierarchicznego stosowanego w zarządzaniu środowiskiem. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące włączania w system gospodarki zmieszanymi odpadami komunalnymi elementów segregacji optycznej.
EN
The paper outlines the opportunities for creating waste management systems in terms of the changing legal premises in Poland. The author proposes using a hierarchical model, applied in the environmental management, as a tool assisting the development of the waste management system concept. The paper discusses the basic aspects of implementing elements of optical segregation into the mixed municipal waste management system.
PL
Stan gospodarki odpadami w Polsce budzi wiele obaw. Nadal większość odpadów komunalnych trafia bez jakiegokolwiek przetworzenia na składowiska.
PL
Sortownie odpadów są niezbędnym elementem systemu gospodarki odpadami. Sortowanie prowadzone jest w celu przygotowania odpadów do odzysku, w tym do recyklingu. Dlatego tak ważna jest właściwa organizacja, aby pozyskać surowce wtórne o wysokiej czystości, wymaganej przez odbiorców (huty szkła, metali, papiernie, zakłady przetwarzające tworzywa sztuczne itp.).
PL
W Polsce znajduje się wiele tysięcy ton zużytych dywanów i wykładzin podłogowych, wytworzonych najczęściej z włókien syntetycznych. Składowane są one w magazynach, piwnicach lub na strychach domów. Najwięcej jest ich na składowiskach odpadów, na których zajmują olbrzymie powierzchnie i zatruwają środowisko. Włókna syntetyczne nie są atakowane przez żadne bakterie, a więc nie gniją. W związku z tym mogą rozkładać się przez setki lat.
PL
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszyło procesy legislacyjne związane z ochroną środowiska. Przedmiotem szczególnej troski władz samorządowych stało się zagospodarowanie odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Segregowanie odpadów to proces, w którym szczególna odpowiedzialność spoczywa na gospodarstwach domowych, które je wytwarzają, ale zarazem oczekują, że będą one usuwane dla zachowania estetycznego i przyjaznego zdrowiu otoczenia. Postawa gospodarstw domowych wobec poruszanego zagadnienia stanowi temat artykułu. Przeprowadzono badania, których celem było poznanie opinii mieszkańców gminy Nowy Tomyśl na temat zagospodarowania odpadów. Przedstawione w artykule wyniki badań wskazują na konieczność podjęcia działań aktywizujących określone grupy mieszkańców do segregowania odpadów. Konieczna jest akcja informacyjna pochwalająca taką postawę. Mogą być również wprowadzane rozwiązania legislacyjne w tym zakresie.
EN
The paper presents a diagnosis of household attitudes toward waste sorting. The results of questionnaire research carried out among inhabitants of the commune of Nowy Tomysl were used for this objective. The results show that at least two groups of respondents may be identified, i.e. those who sort waste and those who do not, and identify reasons for such attitudes. Two inhabitant groups were also acknowledged, i.e. those with a positive attitude and those with a negative attitude toward waste sorting. The reviewed research results can be helpful in development of information campaigns on the need to decrease amounts of waste and to sort waste for the benefit of environmental protection, as well as to create tools to encourage households to embark on more environmentally friendly paths of behavior.
PL
Sortowanie odpadów jest niezbędnym elementem odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych. Konieczna jest jednak kontrola efektywności funkcjonowania linii sortowania odpadów komunalnych. W 2005 roku przeprowadzono kompleksowe badania składu morfologicznego odpadów komunalnych powstających w mieście i gminie Grudziądz. Ponadto przeanalizowano efektywność pracy poszczególnych urządzeń linii sortowania zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza. Określono stopień odzysku surowców wtórnych z odpadów z uwzględnieniem sezonowości oraz miejsc powstawania odpadów komunalnych. Linia sortownicza pracowała z niedociążeniem. Stwierdzono, ze odpady pochodzące z terenu centrum Grudziądza oraz z zabudowy wielorodzinnej zawierają najwięcej surowców wtórnych. Odzyskuje się głównie trzy surowce - tworzywa, szkło oraz metale. Odzysk papieru nie jest prowadzony. Stopień odzysku sortowanych surowców wtórnych zbliżony jest do wymogów określonych prawem.W przypadku tworzyw jest to od około 16 do 30%, szkła od 9 do 42%, a metali od 7 do około 60% wagowych. Wykazano, ze sortowanie ręczne było mało efektywne, a pozostały balast zawierał nadal znaczne ilości materiałów surowcowych. Wprowadzenie systemu kontroli pracowników wpływało na zwiększenie efektywności pracy.
EN
Waste sorting is indispensable element of secondary materials recovery. There is a real necessity of control of the effectiveness of municipal waste sorting line. In 2005 the investigations of morphological composition of municipal waste generated in the city and the commune of Grudziądz were performed. Furthermore, the efficiency of the particular devices of sorting line at Waste Disposal Works in Zakurzewo near Grudziądz was determined. The level of secondary materials recovery, taking into consideration seasonal changes and place of waste generation, was shown. Sorting line was not overloaded. It was proved that waste from centre of Grudziądz and from block of flats included more secondary materials. Three secondary materials are recovered: plastics, metals, and glass. Paper recovery is not proceeding. The level of secondary materials recovery is close to low requirements. In case of plastics it ranged from 16 to 30 weight %, glass from 9 to 42 weight % and metals from 7 to 60weight %. Presented study showed that hand sorting is not highly effective, and ballast left contained high amount of secondary materials. Control system influenced on higher work effectiveness.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.