Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napełnianie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
RU
Разработана модульная схема расфасовочного комплекса и структурно-функциональные схемы наиболее сложных с точки зрения автоматизации модулей: устройства дозирования и устройства для манипулирования гибким контейнером при наполнении. Разработан ряд конструкций систем автоматической расфасовки. Проведено компьютерное моделирование процесса захвата гибкого контейнера вакумными захватными устройствами. Обработанные результаты экспериментальных исследований показали хорошую сходимость с теоретическими расчетами и компьютерным моделированием.
PL
W pracy przedstawiono modułowy schemat rozdzielającego kompleksu oraz strukturalno-funkcjonalne schematy najbardziej złożonych z punktu widzenia automatyzacji modułów: urządzenia dozujące i urządzenia dla manipulowania elastycznymi pojemnikami w trakcie napełniania. Opracowano szereg systemów konstrukcyjnych dla automatycznego rozdzielania. Przeprowadzono komputerowe modelowanie procesu chwytania elastycznego pojemnika za pomocą próżniowego urządzenia chwytnego. Opracowane wyniki badań eksperymentalnych wykazały dobrą porównywalność z obliczeniami teoretycznymi i modelowaniem komputerowym.
EN
The modular diagram of packaging system and structural-functional diagrams of the most complex with relation to automation modules have been developed. These modules are batching devices and devices for manipulating of flexible container at filling. Set of constructions of automatic packaging systems has been developed. Computer modeling of the gripping processes a flexible container by vacuum gripping devices has been carried out. Processed results of experimental investigations showed good precision with theoretical calculations and computer modeling.
PL
Z postaci deformacji powłoki obiektu gruntowo-powłokowego można szacować momenty zginające i naprężenia w paśmie obwodowym blachy falistej. Na tej podstawie ocenia się bezpieczeństwo konstrukcji podczas jej budowy, a także eksploatacji. Jako miarę deformacji powłoki przyjmuje się zmianę krzywizny w kluczu pasma obwodowego. Taką metodykę badań wykorzystuje się w analizowanych obiektach dzięki stosowaniu geodezyjnej techniki pomiarowej.
EN
Flexural stresses calculated on the basis of the deformation of the peripheral stripes of corrugated metal shells in soil-steel structures are analyzed in the paper. The curvature change of a peripheral stripe in a shell crown is assumed as a measure of deformation. The upper part of the analysed shells, regardless of their cross-sectional geometry (e.g. arch or elliptical), has a constant radius of curvature R. The shape of this shell part becomes deformed, differing from the circular shape as a result of the shell’s self-weight, soil pressure and other dead loads. The change of the radius of the curvature is determined in the paper on the basis of the coordinate system consisting of points forming triangles inscribed in circles. The change of the curvature during the construction stage and the maintenance stage allows to estimate bending moments and normal stresses in the shell crown and hence to evaluate the safety of the structure. The effectiveness of surveying techniques is assessed with the reference to the results of tensiometric measurements.
3
PL
Praca jest pierwszą z zaplanowanego cyklu badań związanych z nierównomiernością napełniania świeżym ładunkiem. W wielocylindrowym silniku rozdział czynnika roboczego zależy w dużej mierze od zjawisk gazodynamicznych, zachodzących w układzie dolotowym. W silnikach zasilanych mieszanką homogeniczną, wytwarzaną centralnie, nierównomierność rozdziału świeżego ładunku przyczynia się do powiększenia zróżnicowania prac indykowanych w poszczególnych cylindrach. Nie powoduje ona natomiast szczególnych różnic w wartościach współczynnika nadmiaru powietrza w tych cylindrach. W pracy przestawiono analizę pomiarów porównawczych nierównomierności napełniania cylindrów silnika ZI. Jako kryterium porównawcze wybrano pomiar temperatury spalin wydechowych. Badania przeprowadzono w zależności od wybranych zmiennych parametrów pracy silnika: jego prędkości obrotowej i temperatury cieczy chłodzącej.
EN
The article is the first of a planned series of studies related to the non-uniform filling of fresh charge. In multi-cylinder engine distribution working medium depends largely on gas-dynamic phenomena occurring in the intake. The engines powered by a blend of a homogeneous, centrally produced, the uneven distribution of fresh charge adds to the diversity of the work of indicated in each cylinder. It does not however the specific differences between the excess air ratio in the cylinders. The paper has an analysis of comparative measurements of inequality filling cylinder SI engine. As a comparative criterion chosen to measure the temperature of exhaust fumes. The study was conducted according to the selected engine operating variables: the speed of rotation and temperature of the coolant.
PL
Celem pracy było określenie przyczyn zwiększonego zużycia ciepła na linii rozlewania piwa do puszek w 2010 r. w stosunku do roku 2009 oraz zredukowanie ilości zużycia ciepła przez tę linię do poziomu 23,5 MJ·hl-1, czyli o 0,5 MJ·hl-1. Jedną z nich były wady pasteryzatora tunelowego, które spowodowały zwiększenie zużycia ciepła do poziomu 18,2 MJ·hl-1. Założono redukcję zużycia ciepła przez pasteryzator o 2,2 MJ·hl-1, czyli do poziomu 16 MJ·hl-1. Dla zrealizowania postawionego celu zastosowano system Total Productive Management oraz analizę Pareto. W efekcie poczynionych zmian zredukowano zużycie ciepła przez pasteryzator do założonego poziomu, co dało roczne oszczędności kosztów produkcji o ok. 90 tys. PLN i obniżenie ogólnego wskaźnika zużycia ciepła przez browar o 0,8%.
EN
The objective of the paper was to determine the increased heat consumption on the line of pouring beer into cans in 2010 in comparison to 2009 and reduction of the amount of heat consumption by this line to the level of 23.5 MJ·hl-1 that is by 0.5 MJ·hl-1. One of them were defaults of a tunnel pasteurizer, which caused the increase of heat consumption to the level of 18.2 MJ·hl-1. Reduction of heat consumption by a pasteurizer by 2.2 MJ·hl-1, that it to the level of 16 MJ·hl-1 was assumed. For execution of the objective, the Total Productive Management system and Pareto analysis were applied. As a result of the changes, heat consumption by a pasteurizer was reduced to the assumed level which resulted in annual savings of production costs by approx. PLN 90 thousand and lowering a general index of heat consumption by a brewery by 0.8%.
5
Content available remote Model hydrauliczny zbiornika rurowego. Cz.1. Fazy napełniania
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące regulowania spływu ścieków deszczowych i ogólnospławnych z wykorzystaniem rurowych zbiorników retencyjnych, odciążających hydraulicznie systemy kanalizacyjne. Omówiono zasadę działania innowacyjnego zbiornika rurowego, który jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Sformułowano jego model hydrauliczny oraz określono warunki brzegowe jego funkcjonowania w charakterystycznych fazach napełniania poszczególnych sekcji zbiornika.
EN
The work presents the issue concerning the regulation of rainwater and combined wastewater flow with the help of tubular storage reservoirs which relief hydraulically the sewage systems. Operating principle of innovational tubular reservoir, which is the subject of patent application, is discussed. The hydraulic model is presented and boundary conditions of its operating during characteristic phases of individual sections filling are specified.
PL
Celem pracy jest przedstawienie technicznych i infrastrukturalnych rozwiązań służących do zagospodarowania skażonych pozostałości po zabiegach chemicznej ochrony roślin. Stanowisko biobed, na którym napełnia się, myje oraz przechowuje opryskiwacz jest skutecznym sposobem ograniczenia skażeń miejscowych. Wewnątrz stanowiska odbywa się proces biodegradacji środków ochrony roślin z udziałem bakterii, grzybów i glonów, istniejących w substracie glebowym. Zużyty substrat nie jest odpadem chemicznym podlegającym kosztownej utylizacji, tylko ulegającą procesom gnilnym biomasą.
EN
The purpose of the study is to present technical and infrastructural solutions for the management of contaminated remnants of chemical plant protection. The Biobed stand, used for filling, cleaning and storing the sprayer is an efficient tool for reducing point source pollutions. The biodegradation of pesticides takes place within the stand with participation of bacteria, fungi and algae existing in the soil substrate. The used substrate is not a chemical waste subject to expensive utilization, but it is a degradable biomass.
PL
Omówiono zagadnienia projektowe i eksploatacyjne dotyczące poziomych silosów na kiszonki. W pierwszym temacie podano zasady ustalania ich lokalizacji i wymiarów, odnośnie drugiego podano warunki, które powinny być spełnione, aby prawidłowo przebiegł proces kiszenia w celu uzyskania dobrej jakości kiszonki.
EN
The aim of this paper was to provide the guidelines instrumental in sizing and management of horizontal bunker silos for forage conservation. In particular, there are given the data on site location of the silos, their dimensions (i.e. width, length and height), and how to manage the silos to ensure proper ensiling process and to obtain the silage of high quality.
EN
Investigation results of analysis of filling pressure influence on total engine efficiency at variable phases of the valve timing system setting were presented in this paper. Investigations were performed on a combustion engine of Toyota Prius with Atkinson cycle. Making use of an adequate inlet system and proper choice of timing gear setting in relation to load and rotational speed of the engine 2SZ-FE considerable increments of volumetric efficiency were obtained. Profiting from filling pressure measurements performed by means of an electro optic pressure sensor at constant loads and rotational speeds, and prolonging the charging process increase in general engine efficiency was obtained. Using a phase shifter its direct influence on the working field of the whole engine 2SZ-FE work cycle was shown. A further possibility of filling efficiency increase by changing the inlet system at higher rotational speeds of the engine was indicated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań analizy wpływu ciśnienia napełniania na sprawność ogólną przy zastosowaniu zmiennych faz rozrządu. Wykorzystując odpowiedni układ dolotowy oraz dobór ustawienia rozrządu w stosunku do obciążenia i prędkości obrotowej silnika 2SZ-FE (Toyota Prius) uzyskano znaczne przyrosty sprawności wolumetrycznej (napełniania). Wykorzystując pomiary ciśnień napełniania optoelektronicznym czujnikiem ciśnienia przy stałych obciążeniach i prędkościach obrotowych, wydłużając procesy ładowania wykazano przyrost sprawności ogólnej. Wykorzystując przesuwnik fazowy wykazano bezpośredni wpływ na pole pracy całego obiegu silnika 2SZ-FE. Wykazano dalszą możliwość wzrostu sprawności napełniania poprzez zmianę układu dolotowego przy wyższych prędkościach obrotowych silnika.
PL
Na przykładzie wyników ankietyzacji wśród rolników w zlewni rzeki Utraty, przeprowadzonej w ramach realizacji europejskiego projektu TOPPS, przedstawia się: stan ilościowy i techniczny opryskiwaczy, magazynów, stanowisk przygotowania cieczy użytkowej, stanowisk mycia opryskiwaczy, zagospodarowania pozostałości po stosowaniu środków ochrony roślin. Stwierdza się gorsze niż w innych krajach UE wyposażenie polskich opryskiwaczy w urządzenia i mniej oddzielnych magazynów do przechowywania środków. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach występuje zagrożenie skażenia wód wynikające z niedostatecznego wyposażenia sprzętowego i infrastruktury, zwłaszcza w miejscach przygotowania cieczy użytkowej, mycia opryskiwaczy i przechowywania pozostałości po środkach ochrony roślin.
EN
Within the frames of European TOPPS project, an inquiry was carried out among the farmers settled on the catchment of Utrata river. The results of inquiry dealt with the quantitative and technical state of the field sprayers, the stores, stands for working liquid preparation, stands for washing of spraying machines and disposal of plant protection chemical residues. It was stated worse, than in the other EU countries, equipment of the Polish sprayers with auxiliary devices as well as less separate stores for storage of the chemicals. Both, in Poland and in other countries, there occurs the threat of water pollution resulted from insufficient infrastructure and inadequate equipment with auxiliary devices, particularly at the places of working liquid preparation, washing stands for the sprayers and storage places for the residues of plant protection chemicals.
PL
W opracowaniu dokonano oceny wpływu prędkości kątowej rynny zasypowej na kształt swobodnej powierzchni zasypu oraz strukturę zasypywanej masy. Badania wykonano w oparciu o symulację procesu napełniania silosu zbożowego Z704. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie rynny zwiększa równomierność swobodnej powierzchni zasypu. Przy zasypie centralnym frakcje o mniejszym naturalnym kącie usypu grupują się przy ściankach silosu, a frakcje o większym w pobliżu jego osi. Zjawiska tego nie zaobserwowano przy wykorzystaniu rynny zasypowej w całym zakresie badanych prędkości kątowych.
EN
The effect of the angular velocity of chute on the shape of free surface and the structure of filling mass was investigated. The simulation researches of filling of the grain silo (Type Z704) were carry out. The results indicates that using the chute improving a uniformity of the free filling surface. The fractions with a smaller natural angle of repose and a grater natural angle of repose assembling near the silo wall and the axial respectively. It was not observed in the all scope of the angular velocity examination for the chute using.
PL
Poddano ocenie podobieństwo zaproponowanego matematycznego modelu do modelowanego procesu. Weryfikacji dokonano porównując wyniki rozwiązania zagadnienia odwrotnego i wyniki symulacji z wynikami eksperymentu naturalnego. Uzyskane wyniki wskazują, że zaproponowany model dobrze opisuje proces napełniania silosu i może być wykorzystany przy optymalizacji parametrów konstrukcyjnych rynny zasypowej.
EN
The study dealt with an assessment of similarity between proposed mathematical model and the process being modeled. Verification consisted in a comparison of reciprocal problem solution results and simulation results with the results of natural experiment. Obtained data showed that the process of filling the silo was satisfactorily described by the model proposed. Thus, the model may be applied to optimizing construction parameters of the loading chute.
PL
Przy napełnianiu silosów ziarnem obserwuje się znaczne zróżnicowanie rozmieszczenia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Jako główną przyczynę tego stanu podaje się samosegregację w czasie napełniania. Wpływ tego zjawiska można zminimalizować, utrzymując w czasie napełniania w miarę równomierną powierzchnię zasypową. Jako sposób uzyskania takiej powierzchni zaproponowano wykorzystanie obrotowej rynny zasypowej. Ze względu na to, że większość zjawisk ma charakter dających się sformalizować zjawisk fizycznych, w rozwiązaniu zagadnienia wybrano drogę badań modelowych. Uzyskane wyniki potwierdzają przyjęte założenia.
EN
At filling of silos with grain considerably diversified distribution of all kind impurities may be observed. As the main reason of such a situation the phenomenon of self-segregation occurring at loading process is indicated. The effect of such phenomenon may be minimized by maintaining as far as possible an uniform surface of grain during filling the silo. The use of a rotary chute was proposed as the manner to obtain such an uniform loading surface. Considering fact that the majority of involved phenomena are physical processes easy to be formalized, modeling was chosen to solve this question. Obtained results confirmed the correctness of the assumptions.
13
Content available remote Wpływ szybkości wypełniania wnęki formy na strukturę żeliwa chromowego
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu szybkości wypełniania wnęki formy na twardość i mikrotwardość osnowy żeliwa chromowego oraz na stereologię fazy węglikowej. Eksperyment wykonano w warunkach przemysłowych w odlewni specjalizującej się w odlewach odpornych na ścieranie.
EN
In this paper influence of filling rate of mould cavity on hardness and microhardness of matrix and stereological parameters of carbides of chromium cast iron in sand mould has been presented. The experiment was conducted in foundry which produces wear-resistant iron casting.
PL
W artykule przedstawiono przykłady eksperymentów technologicznych wytwarzania odlewów z żeliwa chromowego w warunkach odlewni specjalizującej się w odlewach odpornych na ścieranie oraz żaroodpornych, mające na celu podwyższenie jakości produkcji.
EN
In this paper examples of technological experiments of production castings of chromium cast iron in Foundry has been presented. The Foundry produces wear resistant and stable to heat castings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.