Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The main subject of this research was to identify recent basic trends in the development of inland waterway transport in the EU as well as to evaluate this from both EU transport policy objectives and logistics markets’ requirements. For this purpose, classical statistical and economic analysis methods as well as the documentation research method were used. The basic threats and barriers to the development of inland waterway transport are indicated, as well as various actions necessary to limit or eliminate them. An attempt was also made to assess the opportunities and prospects for the development of this transport mode in the next decade in the context of the development of the broader EU transport market. The main objective of this research was to perform a market assessment of the development prospects of this mode of transport in the era of dynamic developing logistic customer service standards, as well as progressive globalization and the 4th industrial revolution (digitalization). In this respect, political versus market-oriented scenarios of the development of EU inland shipping were analyzed and evaluated. The conclusions relate to the ongoing and upcoming modal shift on the EU transport market as well as regulatory measures undertaken by the EU.
PL
W marcu 2019 r. opublikowany został raport „Transport in the European Union – Current Trends and Issues”. W raporcie tym przedstawiono wyniki badań dotyczące funkcjonowania rynku transportowego w Unii Europejskiej, jakości infrastruktury oraz wpływu na środowisko naturalne, a także zidentyfikowano problemy wdrażania instrumentów polityki odnoszących się do różnych aspektów rozwoju sektora transportu. Zaprezentowano także kluczowe problemy transportu w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W niniejszym artykule zaprezentowano najważniejsze ustalenia zawarte w raporcie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Wykorzystując dostępne dane statystyczne, rozszerzono interpretację niektórych trendów omawianych w raporcie.
EN
On March 2019, “Transport in the European Union – Current Trends and Issues” report has been published. In the report has been presented results of transport market in European Union, infrastructure quality and impact on the environment and main issues of implementation of transport sector policies. What is more, the main issues of transport of Member States of European Union has been discussed. In the article has been presented main ideas of the report particularly in Poland. Using statistical data, the interpretation of some of the trends discussed in the report has been extended.
PL
W marcu 2019 r. opublikowany został raport „Transport in the European Union – Current Trends and Issues”. W raporcie tym przedstawiono wyniki badań dotyczących funkcjonowania rynku transportowego w Unii Europejskiej, jakości infrastruktury oraz wpływu na środowisko naturalne, a także zidentyfikowano problemy wdrażania instrumentów polityki odnoszących się do różnych aspektów rozwoju sektora transportu. Zaprezentowano także kluczowe problemy transportu w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W niniejszym artykule opisano najważniejsze ustalenia zawarte w raporcie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Wykorzystując dostępne dane statystyczne, rozszerzono interpretację niektórych trendów omawianych w raporcie.
EN
On March 2019, „Transport in the European Union – Current Trends and Issues” report has been published. In the report has been presented results of transport market in European Union, infrastructure quality and impact on the environment and main issues of implementation of transport sector policies. What is more, the main issues of transport of Member States of European Union has been discussed. In the article has been presented main ideas of the report, particularly in Poland. Using statistical data, the interpretation of some of the trends discussed in the report has been extended.
4
Content available remote Prognoza popytu na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej
PL
Popyt na rynku transportu pasażerskiego w UE stanowi bardzo istotne zagadnienie z punktu widzenia dostarczania społeczeństwu określonych usług komunikacyjnych, umożliwiających mu jednocześnie różnorodność w jego doborze. Dobra znajomość specyfiki owego rynku, wykorzystanie odpowiednich danych statystycznych go objaśniających oraz opracowanie autorskiego modelu ekonometrycznego zweryfikowanego poprzez odpowiednie testy statystyczne pozwala na ukazanie zależności determinujących jego rozwój w przedziale czasowym 2000-2015.
EN
Demand on the passenger transport market in the EU is a very important issue from the point of view of providing the public with specific communication services, enabling at the same time diversity in its selection. Good knowledge of the specificity of this market, the use of relevant statistical data explaining it and the development of an original econometric model verified by appropriate statistical tests allows to show the relationships determining its development in the time range 2000-2015.
DE
Die traditionelle Interpretation des ökonomischen Gleichgewichts ist nicht erfolgreich bei der Realisierung von Marktgleichgewichten. Das Hauptargument gegen die traditionelle Interpretation des ökonomischen Gleichgewichts ist die normalerweise getroffene Annahme einer unrealistischen reinen Konkurrenz. Eine realistische Idee ist die moderne Interpretation des ökonomischen Gleichgewichts. Diese Interpretation benötigt keine unrealistischen Annahmen und kein hohes mathematisches Verständnis. Die moderne Interpretation des ökonomischen Gleichgewichts führt zu totalen quantitativen und wertorientierten Marktgleichgewichten. Alle drei Teilmärkte (Waren, Geld und Arbeitsmarkt) befinden sich im Gleichgewicht, wenn alle auf diesen Märkten tätigen Wirtschaftseinheiten im Gleichgewicht sind. Der Vorteil der modernen Interpretation des ökonomischen Gleichgewichts ist, dass es keine Utopie, sondern eine „Topia“ ist. Die Erkenntnis führt zur Überwindung von Wirtschaftskrisen und zu einem stetig wachsenden Wohlstand trotz weltweit geringer Ressourcen. Die einzige Bedingung, um die moderne Interpretation des wirtschaftlichen Gleichgewichts zu realisieren, ist der Wille, etwas zu verändern. Es ist möglich, die moderne Interpretation des Gleichgewichts für Transport- und Logistikmärkte zu verwenden.
EN
The traditional interpretation of economic equilibrium is not successful in realizing market equilibria. The main argument against the traditional interpretation of economic equilibrium is the normally made assumption of unrealistic pure competition. A realistic idea is the modern interpretation of economic equilibrium. This interpretation needs no unrealistic assumptions and no high level of mathematic understanding. The modern interpretation of economic equilibrium leads to total quantitative- and valuebased market equilibria. All three partial markets (the goods, the money and the labor market) are in equilibrium, when all economic units acting on these markets are in equilibrium. The advantage of the modern interpretation of economic equilibrium is that it is no utopia but a “topia”. The realization leads to overcome economic crises and to steady growing welfare in spite of worldwide low resources. The only condition to realize the modern interpretation of economic equilibrium is the will to change something. It is possible to use the modern interpretation of equilibrium for transport and logistic markets.
PL
W artykule przedstawiono badania oraz zaproponowano metodykę organizacji pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych w aspekcie pozyskiwania zleceń transportowych z giełd transportowych i platform przetargowych. Istotnym argumentem przyjętej metodyki jest ograniczenie czasowe związane z podejmowaniem decyzji.
EN
The article presents research and proposed methodology of work organization in small and medium shipping companies in the aspect of obtaining transport orders from transport exchanges and tender platforms. An important argument of the adopted methodology is time limitation in decision-making.
PL
W artykule autorzy zaprezentowali zagadnienia transportu intermodalnego w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego. Przedstawiono charakterystykę gałęzi transportu stanowiących elementy struktury systemu transportu intermodalnego. Omówiono czynniki odpowiedzialne za procesy degradacji środowiska naturalnego generowane w wyniku działalności transportowej. Przedstawiono również przemieszczanie ładunków w Polsce, realizowane w ramach transportu intermodalnego.
EN
In the article the authors presented the issues of intermodal transport in the aspect of ecological safety. The profile of branches of transport witch create the structure of intermodal transport’s system was presented. The factors responsible for processes of environmental degradation were discussed. The movement of cargo in Poland fulfilled as a part of intermodal transport was also portrayed.
PL
Przedmiotem badań jest analiza rozwoju polskiego sektora transportu w latach 1990– 2015 oraz określenie perspektyw jego dalszego rozwoju. Celem badań jest próba sformułowania głównych kierunków rozwoju polskiego sektora transportu w tym okresie oraz wskazanie podstawowych zmian, jakie nastąpiły w obszarze jego funkcjonowania – tak w sferze realnej, jak i regulacyjnej, a także dokonanie ich oceny. Nakreślono również perspektywy dalszego rozwoju transportu oraz wskazano działania konieczne do stymulowania pożądanych zmian w tym sektorze. W badaniach wykorzystano głównie metody jakościowe, które pozwalają na szerszą, wielopłaszczyznową charakterystykę i analizę przedmiotu badania oraz bardziej dogłębne poznanie i zrozumienie procesów i zjawisk zachodzących w transporcie oraz mechanizmów jego funkcjonowania i rozwoju. Szczególne znaczenie miała w tym zakresie metoda retrospektywna. Na podstawie przedstawionych w treści opracowania wyników badań zawarto w podsumowaniu główne wnioski.
EN
The subject of research which results are presented in the paper is the analysis of the development of the Polish transport sector between 1990 and 2015 as well as determining the prospects for its further development. The purpose of the research is to determine the main directions of the Polish transport sector development and to indicate of the fundamental changes that occurred in its real and regulatory spheres as well as to evaluate them. Author has also presented the perspective of further development of the transport industry and outlined the measures necessary to stimulate desired changes in this sector. The has been used in the study mainly qualitative methods that allow for wider characteristics and analysis of the viewed subject, enabling to get more in-depth knowledge and understanding of the processes and mechanisms occurring in transport sector. Of particular importance in this respect has been the retrospective method. Based on the presented in the content of the paper survey results, in the end of the paper the main conclusions has been presented.
PL
W artykule przeanalizowano sytuację polskiego transportu w aspekcie zmian zachodzących w jego strukturze gałęziowej oraz określono trendy i dynamikę rozwoju rynku. Przybliżono podstawowe tendencje cechujące poszczególne gałęzie, wskazując na ich korelację z założeniami idei zrównoważonego rozwoju transportu. Wyróżniono także potrzeby poszczególnych gałęzi transportu i główne trudności jakie spowalniają ich rozwój. Dla pełniejszego zobrazowania struktury polskiego transportu zamieszczono podział sektora transportu według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Pozwoliło to na przybliżenie obszaru rynku pod względem zakresu działalności firm na nim funkcjonujących. Zasadnicza część artykułu poświęcona została analizie poszczególnych gałęzi transportu w aspekcie wielkości przewozów i dynamiki rozwoju. Scharakteryzowano przewozy na przestrzeni ostatniej dekady oraz wskazano trendy przewozowe, które są odzwierciedleniem udziału danej gałęzi w przewozach krajowych i międzynarodowych. Artykuł odnosi się także do przyczyn obiektywnych warunkujących zmiany w strukturze popytu rynkowego na usługi świadczone przez poszczególne gałęzie transportu.
EN
The article analyses the situation of Polish transport in terms of changes in its branch structure. It also specifies the trends and dynamics of the market. It approximates basic trends characterized by individual branches, pointing their correlation with the assumptions of objectives of sustainable transport development. The Author marked the needs of individual modes of transport and main difficulties which slow down their development. In order to present a complete picture of the Polish transportation structure, the transport sector was divided according to Polish Classification of Activities. This allowed to approximate market area in terms of the scope of activities of companies which operate on it. The main part of the article is devoted to the analysis of individual modes of transport in terms of freight volume and development dynamics. The Author characterized transportation over the last decade and identifies trends in transport, which reflect the participation of the branches in domestic and international markets. The article refers also to objective reasons determining changes in the market demand for services provided by different modes of transport.
Logistyka
|
2016
|
nr 3
113--120, CD1
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wybrane zagadnienia związane z efektywnością rynku transportu drogowego w UE i Polsce. Prezentuje istotę liberalizmu gospodarczego, a także zagadnienia związane z otoczeniem gospodarczym. Liberalizacja jest procesem, którego przebieg i skutki, w odniesieniu do transportu, zasługują na szczególną uwagę, ma on bowiem na celu zniesienie barier dostępu do wewnętrznych rynków transportowych jako warunków powstania wolnej konkurencji. Narzędziem realizacji tej ideologii w praktyce są regulacje, które mają dostrajać funkcjonowanie podmiotów do przyjętej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto artykuł ukazuje szereg zagadnień związanych z regulacjami prawnymi w transporcie drogowym. W końcowej części przedstawia perspektywy rozwojowe dla transportu drogowego w Polsce.
EN
The article presents some selected issues connected with the effectiveness of the road transport market in the EU and Poland. It also determines the essence of economic liberalism and other issues connected with the economic environment. Liberalization is a process which both implementation and effects regarding transport systems are of essential meaning as it is aimed at removing all barriers to accessing internal transport markets and at making it possible for free competition to emerge. In practice, a tool used for implementation of this ideology are legal regulations which are to regulate and legislate operation of all economic subjects in the scope of the approved strategy of socio-economic development. What is more, the article presents also lots of issues regarding legal regulations in road transport. The last part of the article is an analysis of perspectives for the road transport development in Poland.
PL
Kabotaż drogowy jest jednym z najbardziej złożonych i trudnych problemów wspólnej polityki transportowej UE. Liberalizacja rynku kabotażowego jest procesem rozpoczętym w 1993 roku i dotychczas niezakończonym. Celem tego artykułu jest przedstawienie i analiza najważniejszych zagadnień z zakresu regulacji kabotażu, rozwoju tego segmentu rynku w odniesieniu do ciężarowego transportu samochodowego, praktyki ograniczeń i wyłączenia ze wspólnych zasad w kontekście wyzwań jednolitej europejskiej przestrzeni transportu. Syntetycznie odniesiono się do aktualnego problemu zasad socjalnych pracy w transporcie.
EN
Road freight cabotage is one of the most complex and difficult problem of EU common transport policy (CTP). Liberalisation of EU cabotage market is a process started in 1993 and not finished up to now. The aim of this paper is presentation and analysis of the most important issues on cabotage regulation, market development, restrictions and exemptions from the EU common rules in the context of the single European transport area. Some comment is given to current discussion on social rules in road freight cabotage.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano sytuację polskiej branży TSL na rynku krajowym oraz europejskim. Omówiono uwarunkowania dla działalności transportowej na obu rynkach europejskim oraz polskim, a także zobrazowano statystycznie udziały przedsiębiorstw ze środowiska TSL w Europie i Polsce. Ponadto dokonano analizy funkcjonowania polskich przedsiębiorstw spedycyjno - transportowych oraz ich roli zarówno na rynku polskim, jak i europejskim. Przedstawione zostały szanse i zagrożenia dla polskich firm z branży TSL, jak i przewidywania odnośne dalszego ich rozwoju. Artykuł jest analizą rynku usług branży TSL na rynku europejskim. Jego celem była ocena szans polskiej spedycji na rynku europejskim oraz wskazanie czynników decydujących o powodzeniu prowadzenia firmy spedycyjnej na rynku polskim, jak i europejskim.
EN
This article presents the situation of Polish TSL sector in domestic and European levels. Discusses conditions for transport operations on both the European and Polish markets, as well as illustrated statistically shares of companies with TSL environment in Europe and Poland. In addition, an analysis of the functioning of Polish enterprises forwarding - transport and their role both on the Polish and European. Presented opportunities and threats for Polish companies from the TSL and predictions relevant for further development. The article is an analysis of the TSL sector services market in the European market. Its aim was to assess opportunities for Polish forwarding on the European market, and identify critical success factor driving freight forwarding company on the Polish and European.
PL
Badania koniunktury w transporcie samochodowym prowadzone są w Instytucie Transportu Samochodowego od 1997 r. Podobnie jak badania innych ośrodków (Główny Urząd Statystyczny, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, GFK Polonia i in.) prowadzone są metodą testu. Analizy bazują na danych pozyskiwanych z ankiet rozsyłanych w odstępach kwartalnych do przedsiębiorstw realizujących krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków. Wyniki dostarczają informacji o bieżącej, jak i prognozowanej sytuacji firm transportowych, w tym o rodzajach barier utrudniających funkcjonowanie przedsiębiorstw. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wyniki badań sektora transportowego są pomocne przy konstrukcji wyprzedzającego, ewentualnie równoczesnego, wskaźnika koniunktury dla gospodarki Polski.
EN
This paper provides some results of business survey in road freight transport in Poland. These studies, conducted since 1997 at Motor Transport Institute, base on quarterly data obtained from questionnaires distributed among selected national and international transport firms. The results provide information about the current and projected situation of transport companies, especially about the barriers which limit the development and efficiency of transport companies. This paper attempts to answer the question of whether the results of the transport sector are useful in the construction of leading or at least simultaneous climate indicator for Polish economy.
PL
Sprawna, dopasowana do potrzeb przewoźników, infrastruktura jest warunkiem koniecznym prawidłowego funkcjonowania transportu kolejowego i jest niezbędna do wypełnienia przez kolej jej funkcji gospodarczych i społecznych. W Polsce, z powodu ponad 20-letnich zaległości w naprawach i w utrzymaniu infrastruktury kolejowej, jej stan nie jest zadowalający. Mimo że od początku obecnej dekady zaległości te są stopniowo nadrabiane, to jeszcze przez wiele lat stan infrastruktury nie będzie odpowiadał potrzebom rynku przewozowego [5].
PL
Wielkość przewozów pasażerskich realizowanych w Polsce transportem publicznym od końca lat 70. Ubiegłego wieku systematycznie spada. Dotyczy to w szczeWielkość przewozów pasażerskich realizowanych w Polsce transportem publicznym od końca lat 70. Ubiegłego wieku systematycznie spada. Dotyczy to w szczególności kolei, która jeszcze na początku tego okresu przewoziła 1,1 mld pasażerów (1980), a obecnie przewozi poniżej 300 mln osób rocznie. Podobny spadek notuje publiczny transport drogowy, gdzie przewozy autobusami spadły z 2,4 mld (1985) do niespełna 500 mln osób. Analogiczne spadki dotyczą także pracy przewozowej. Jednocześnie obserwowany jest dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej. Tylko w okresie ostatnich 10 lat liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych wzrosła blisko dwukrotnie i wynosi obecnie ok. 19 mln. pojazdów, czyli 451 na 1000 mieszkańców. W ciągu tego okresu wybudowano także około 1 tys. Km autostrad oraz 800 km dróg ekspresowych.
EN
The general analysis of the market of railway transportation was executed In the report in Europe. Founded correlations were examined among chosen the method changing explanatory and explained. Conducted analyses allowed to the accomplishment of the general opinion of the size of transports and transports work on railways in Poland under the angle of their adequacy to present European economy. Experiences gathered during the led calculations allowed to the formulation of indications to the direction of father, exact analyses regarding.
PL
Transport intermodalny ma wiele zalet. Przede wszystkim odciąża zatłoczone drogi, obniża koszty oraz jest mniej wrażliwy na warunki pogodowe. A jednak istnieje wiele barier, które ograniczają jego rozwój. Transport intermodalny był dotychczas jedną z najbardziej popieranych form transportu w programach polityki transportowej UE i w narodowych koncepcjach tej polityki. Efekty tego poparcia są wciąż niewielkie. Do 2030 r. oczekuje się poprawy pozycji konkurencyjnej transportu intermodalnego na rynkach dzięki dojrzałym innowacjom oraz postępowi technicznemu i organizacyjnemu. W artykule przedstawiono szanse i bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce oraz przytoczono przykłady wykorzystania tego rodzaju transportu w innych krajach Europy.
PL
W pracy dokonano analizy polskiego rynku usług transportowych, w oparciu o teorię układów samodzielnych Mazura. Analiza ta dotyczy wyłącznie problematyki licencjonowania tego rynku przez organy administracyjne państwa. W efekcie otrzymano klarowny obraz sposobu sterowania tym rynkiem przez państwo, co może być podstawą prognoz, dotyczących stanu tego rynku w przyszłości.
EN
Paper presents an analysis of the Polish market of transport services, based on the Mazur’s theory of autonomous systems. This analysis applies only to the issue of licensing of this market by the administrative authorities of the state. As a result, we obtain a clear answer to the question: how is the method using of control of this market by the state ? The answer could be the basis for predictions concerning the state of this market in the future.
PL
Zmiany uwarunkowań prawnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność transportową zostały wprowadzone w celu wzmocnienie konkurencyjności w branży transportowej. Obecnie aktem prawnym określającym dostęp oraz wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009r., które wprowadziło szereg zmian w zakresie ekonomiczno-prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego na terenie UE. W artykule podjęto próbę zestawienia zmian, jakie wniosło to rozporządzenia oraz inne przepisy prawa stanowionego dla poprawienia jakości i bezpieczeństwa na rynku usług transportowych.
EN
Changes in the legal conditions for persons engaged in transport have been introduced in order to strengthen the competitiveness of the transport industry. Currently, the Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator introduces a number of changes in the economic and legal aspects on road transport in the EU. The article attempts to set together changes that were brought up by this Regulation and other law regulations to improve the quality and the safety in the road transport. Amongst other things, the changes in regulations are introduced to ensure that undertakings have an effective and stable establishment as part of a set of conditions for obtaining the good repute requisite, and the necessary Community license, to operate within the internal market.
PL
Kryzysy gospodarcze stwarzają okazję do zweryfikowania poglądów na temat funkcjonowania gospodarki i charakteru wzajemnych związków między różnymi procesami i zjawiskami gospodarczymi. Pozwalają sprawdzić na ile stabilne są relacje między agregatami makroekonomicznymi oraz czy można mówić o typowych reakcjach na zjawisko recesji. W artykule skoncentrowano się na związkach między zmiennymi ilościowymi, stanowiącymi cykl referencyjny dla całej gospodarki i branży transportowej, oraz jakościowymi, będącymi wynikami badań przeprowadzanych przez GUS metodą testu koniunktury. Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy o roli czynnika psychologicznego w opisywaniu oraz prognozowaniu koniunktury gospodarczej w odniesieniu do usług transportowych.
EN
The article compares the results of tendency surveys in the area of transport with macroeconomic variables in Poland over the period 2003–2012. It analyzes co-movements between survey indicators expressing feelings about situation of enterprises and reference series. In the group of survey indicators there are: evaluation of general economic situation, demand for services, sale of services, general climate in services. The research period constitute years from 2003 until 2012. The correlation analysis was also conducted including a few fragmentary subperiods. Last years are ideal for verifying the hypothesis about the role of psychological factors that influence the state of the market. This article is looking for the co-movements between same qualitative and quantitative (reference) time series.
20
Content available remote Organizacja, struktury oraz modele biznesowe europejskiego rynku intermodalnego
PL
Rozwój transportu intermodalnego w Europie stanowi w ostatnich latach szczególnie istotny kierunek polityki transportowej Unii Europejskiej. Działanie to wpisuje się bowiem w hasło zrównoważonego rozwoju, a także stanowi istotny obszar działalności biznesowej. Transport intermodalny, będący jednym z rozwiązań wielogałęziowych, nie jest jednak pojęciem przejrzystym, a mnogość definicji oraz podobnych systemów przewozu (kombinowany, multimodalny) wprowadza pewną trudność w jednoznacznym jego zdefiniowaniu. Potocznie tego typu przewozy kojarzone są z układem droga-szyna, gdzie jednostki ładunkowe obsługiwane są przy wykorzystaniu taboru drogowego i kolejowego. Analiza nawet tak ograniczonego obszaru jest wyjątkowo trudna, ponieważ występuje tutaj duża złożoność: technologiczna, podmiotowa, przestrzenna i rodzajowa. Ponadto rynek przewozów intermodalnych może funkcjonować według kilku podstawowych modeli biznesowych. Wskazana wyżej złożoność problemu stanowi istotny czynnik utrudniający rozwój transportu intermodalnego, co szczególnie odczuwane jest w Polsce. Analiza struktury rynku intermodalnego, przeprowadzona w niniejszym artykule pomoże więc zrozumieć jego działanie, a także zidentyfikować potencjalne obszary będące dźwigniami jego przyszłego wzrostu.
EN
Development of intermodal transport in Europe is particularly important direction of EU transport policy in recent years. This action is coherent with the sustainable development attitude, as well as an important area of business activity. Unfortunately, the concept of intermodal transport is not transparent enough and multitude of definitions of similar transport systems (combined, multimodal) introduces a difficulty in its definition. Commonly this type of transportation system are associated with road - rail solution, where the loading units are operated using road and rail means of transport. Analysis of even such a limited area is extremely difficult, as there is much complexity structure concern: technological, entity, spatial and generic scope. In addition, the intermodal transport market can function according to several basic business models. These complexity of the problem is an important factor hindering the development of intermodal transport, which is particularly felt in Poland. An analysis of the intermodal market, carried out in this article will thus understand its operation, and also to identify potential areas that the levers of its future growth.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.