Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dotacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Current trends of protectionism in shipping industry
EN
The purpose of this paper is to systematize the practical experience of the state protectionism in shipping industry at the current stage of its development. The reasons of protectionism in maritime transport are considered and the analysis of the world fleet ownership and flags of registration is conducted. The comparative analysis of the Dutch and Norwegian tonnage tax regimes and other current tax incentives in the different countries is made. The advantages and shortcomings of protectionist measures in shipping industry from the macroeconomic and microeconomic points of view are analysed. The results of research contains elements of novelty: the scientific representation of state protectionism in shipping industry gained further development by systematization of international experience of application of direct and indirect measures in shipping and allocation of the main trends of protectionism; the classification of protectionist measures in shipping industry is improved by the specification of the structure of indirect methods.
EN
The main aim of this paper was to determine the efficiency and appropriateness of the support schemes used for the support of renewable energy sources in Poland and Slovakia. The results showed that the suitability of using a particular instrument depends on the conditions in the country. Based on the results, the most appropriate instrument within Poland is a factor that brings together the level of energy consumer taxation and tradeable certificates. Grants were also a suitable instrument in this country, while subsidies did not have a significant effect. In the case of Slovakia, the only significant (appropriate) instrument was the factor capturing the level of electricity taxation and the level of tariffs provided to market operators.
PL
Głównym celem tego artykułu było określenie wydajności i odpowiedniości systemów wsparcia wykorzystywanych do wspierania odnawialnych źródeł energii w Polsce i na Słowacji. Wyniki pokazały, że przydatność korzystania z określonego instrumentu zależy od warunków panujących w kraju. Na podstawie uzyskanych wyników najodpowiedniejszym instrumentem w Polsce jest czynnik, który łączy poziom opodatkowania konsumentów energii i zbywalnych certyfikatów. Dotacje były również odpowiednim instrumentem w tym kraju, a dotacje nie miały znaczącego wpływu. W przypadku Słowacji jedynym istotnym (odpowiednim) instrumentem był czynnik odzwierciedlający poziom opodatkowania energii elektrycznej i poziom taryf przekazywanych operatorom rynku.
3
Content available remote Dotacje formą wsparcia i rozwoju sfery gospodarczej
PL
Dotacje rządowe i unijne należą do jednych z podstawowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Mając na uwadze, że Polska jest głównym beneficjentem środków unijnych oraz obserwowaną w 2016 roku ujemną dynamikę krajowych inwestycji ciekawym wydawało się przedstawienie danych dotyczących tej formy finansowania przedsiębiorstw. Celem niniejszego opracowania było zatem zestawienie informacji merytorycznych i ilościowych dotyczących dotacji oraz ukazanie kierunków wykorzystania tejże pomocy. W referacie przedstawione zostały formy pomocy publicznej, wartość pomocy de minimis, udział dotacji w środkach oferowanej pomocy oraz przedstawione zostały założenia perspektywy na lata 2014-2020 - informacje na temat funduszy przekazanych przez Unię Europejską na rozwój polskiej gospodarki oraz zasady ich działania.
EN
Government subsidies and unions are one of the main sources of business financing. Bearing in mind that Poland is the main beneficiary of EU funds and the negative dynamics of domestic investments observed in 2016, it seemed that the data on this form of enterprise financing appeared to be interesting. The aim of this study was to compile substantive and quantitative information on grants and to show the directions for using the aid. The paper presents the forms of state aid, the de minimis aid value, the share of grants in aid measures and the outlook for 2014-2020 - information on funds transferred by the European Union to the development of the Polish economy and the principles of their operation.
PL
Wraz z dynamicznym wzrostem dostępu do funduszy unijnych dla realizowanych przez przedsiębiorstwa projektów (zwłaszcza innowacyjnych), bardzo ważnym dla menedżerów projektu stało się ograniczanie ryzyka oraz zabezpieczanie się przed jego skutkami. W dokumentacji aplikacyjnej coraz więcej uwagi zwraca się na to, jak zostanie zidentyfikowane ryzyko już na etapie planowania projektu i jak opisane zostaną wyniki analiz różnych przypadków ryzyka we wniosku o dofinansowanie. Przy realizacji projektów bierze się pod uwagę trzy parametry przygotowania i zarządzania projektem – zakres, czas oraz budżet projektu. W odniesieniu do każdego z tych czynników, mogą wystąpić zagrożenia wprowadzające turbulencje, a nawet uniemożliwiające realizację przedsięwzięcia, co może w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do zwrotu przyznanej dotacji.
EN
Along with the dynamic growth of access to EU funds for projects implemented by enterprises (especially innovative projects), it became very important for project managers to limit risk and protect the project against its consequences. In the application documentation, more and more attention is paid to how the risk will be identified already at the project planning stage and how we describe the results of analyzes of various risk cases in the application. Three parameters of project preparation and management are taken into account in the implementation of projects - scope, time and budget of the project. With respect to each of these factors, there may be risks introducing turbulence, and even preventing the implementation of the project, which may in extreme cases even lead to the reimbursement of the subsidy granted.
PL
Artykuł podejmuje rozważania teoretyczno-praktyczne dotyczące roli i skali związku funduszy pomocowych z działalnością trzeciego sektora. Na tle rozważań literaturowych, krytycznie oceniających nadmierne zbliżenie organizacji pozarządowych do biznesu, a w rezultacie rozmycie tożsamości sektora, badaniu podane zostały krajowe fundacje i stowarzyszenia. Przedmiotem szczegółowej analizy statystycznej została objęta struktura ilościowa projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Milionowe granty i rodzaj realizowanych zadań okazały się odległe od teoretycznego wzorca organizacji pozarządowych reprezentujących interesy słabszych i niedostrzeganych przez państwo.
EN
The article makes theoretical and practical considerations on the role and scale of aid funds in the activity of the third sector. The detailed statistical analysis covered the quantitative structure of the projects implemented under the Operational Program Human Capital 2007-2013 by associations and foundations. The quantitative study was included in the theoretical reflections critical of the excessive convergence of non-governmental organizations to business. As a result, the identity of the sector is blurred. Millions of grants and types of tasks have turned out to be far from the theoretical model of NGOs representing the interests of the weaker and unnoticed by the state.
6
Content available Ekonomizacja sektora pozarządowego w Polsce
PL
Artykuł, wpisany w rozważania teoretyczno-praktyczne, stanowi studium poznawcze nad ekonomizacją sektora pozarządowego. Podstawą prowadzonej analizy jest identyfikacja determinant ekonomicznych inicjowania przedsięwzięć w ramach trzeciego sektora i ich efektów, niekoniecznie zgodnych z teoretycznym wzorcem funkcjonowania organizacji pozarządowych. Zapre-zentowana synteza dowodzi stopniowego zanikania tożsamości sektora poza-rządowego zawłaszczanego przez środowiska biznesowe i polityczne.
EN
Presented article is based on a consideration of theoretical and practical. The article is a presentation of considerations of the economization of the NGO sector. The basis of analysis is to identify the determinants of economic initiate projects within the third sector and their effects (not necessarily consistent with the theoretical model of the functioning of non-governmental organizations). Presented synthesis demonstrates the gradual disappearance of the identity of the NGO sector being taken over by business and political influence.
PL
Wraz z nadejściem 2016 r. spodziewaliśmy się istotnej poprawy jakości programów dla domów jednorodzinnych oferowanych przez NFOŚiGW. Jak jest w połowie 2016 r? Trudno to dziś do końca ocenić (co już samo w sobie jest wymowne), ale o euforii z pewnością trzeba zapomnieć, żeby nie powiedzieć - coś się kończy. Zresztą, przyjrzyjmy się szczegółom.
8
Content available remote Strumień euro na transport publiczny
PL
W artykule opisano możliwości pozyskania pieniędzy na inwestycje związane z komunikacją publiczną w perspektywie unijnej na lata 2014–2020. Nowa konstrukcja funduszy UE powoduje, że nie są to pieniądze wprost na transport. Miejskie projekty komunikacyjne w regionalnych programach operacyjnych (RPO) i krajowym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) realizują cele związane z niską emisyjnością, a zatem jest to cel ekologiczny, a nie transportowy. Dlatego samorządy muszą pamiętać, aby projekty wpisywać w ramy środowiskowe. Pomimo tych „utrudnień” śląskie samorządy realizują zadania warte setki milionów euro. Autor opisuje największe z nich.
EN
The paper describes possibilities of raising money for investments related to the public transport in the EU perspective for years 2014-2020. A new structure of EU funds makes that this is not money directly for transport. Municipal transport programmes in regional operational programmes (RPO) and in the national Infrastructure and Environment Operational Programme (POIiŚ) implement objectives related to a low emissivity, hence this is an ecological and not transport objective. Therefore local governments must remember about placing their programmes in environmental frameworks. Despite those ‘impediments’ Silesian local governments implement tasks worth hundreds million euro. The author describes the biggest of them.
PL
Środki unijne przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród przedsiębiorców, jak i osób rozpoczynających działalność na własny rachunek. Jednak korzystanie z nich, jak wskazują przeprowadzone badania, wykorzystywane jest często jako bezzwrotna pomoc mająca na celu doraźną poprawę sytuacji finansowej firmy, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stanowiących najliczniejszą grupę podmiotów w Polsce. Artykuł stanowi podsumowanie rezultatów i bezpośrednich efektów badań prowadzonych w 2014 r. w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN) w Krakowie. Prezentowane wnioski bazują na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych na bazie ściśle wyselekcjonowanej próbie badawczej 250 małopolskich przedsiębiorców. Uzyskane rezultaty zostały porównane z badaniami prowadzonymi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. W Małopolsce, w latach 2008-2013 powiatowe urzędy pracy oraz instytucje dysponujące dotacjami wsparły prawie 39,7 tys. osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Firmy korzystające z dotacji to głównie forma samozatrudnienia. Część z nich tworzy także dodatkowe miejsca pracy, zwiększając popyt na usługi oraz przyczyniając się do zmniejszenia ilości osób bezrobotnych w regionie. W artykule dokonano próby oceny wpływu dotacji unijnych na funkcjonowanie i rozwój nowo powstałych firm w Małopolsce. Analizowano m.in. okres przeżywalności podmiotów, poziom inwestowania oraz działalność eksportową MSP. Badano również strukturę otrzymanej pomocy z uwzględnieniem dostępnych w tym czasie programów, i na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące sposobów wykorzystania środków unijnych. Wskazano podstawowe determinanty wpływające na skuteczność i efektywność dotacji oraz na podstawie przeprowadzonych badań scharakteryzowano beneficjentów korzystających z instrumentów wsparcia.
EN
EU funding for the development of entrepreneurship enjoys high interest from both entrepreneurs and people starting out on their own account. However, the use of financial support, as it is shown in these studies, often is used as a non-refundable help aimed at the temporary financial position of the company, especially among small and medium-sized enterprises (SMEs), which are the largest group of entities in Poland. This article shows a summary of the results and the direct effects of the research conducted by the Institute of Mineral and Energy Sciences (MEERI PAN) in Krakow. The presented findings are based on surveys carried out on the basis of strictly-selected study sample of 250 Małopolska entrepreneurs and the findings are compared with the other results of the study. In the years 2008-2013 in the Małopolska region, county employment agencies and granting institutions have supported nearly 39,700 people setting up a business. Companies which received a grant, work mostly as a form of self-employment. Some of them also created additional workplaces leading to the increase in demand for services and to the reduction in unemployed people in the region. The article attempts to assess the impact of the EU grant on the functioning and development of start-ups in the Małopolska region, based on e.g., length of entities' survival, level of investment and export activities of SMEs. The analysis covered the structure of the received support, taking into account available programs. The conclusions about the most common uses of the EU funds were identified. The basic determinants that affect the effectiveness and efficiency of grants, and characteristics of the beneficiaries of support instruments were indicated.
10
Content available remote Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Polskich Kolei Państwowych S.A.
PL
Celem artykułu jest analiza ekonomicznych podstaw działalności Polskich Kolei Państwowych S.A. Badaniom szczególnie poddano raporty finansowe Spółki oraz raporty Najwyższej Izby Kontroli na jej temat. W toku rozważań przedstawiono również obecną sytuację PKP S.A. oraz innych kolei państwowych na świecie, w ujęciu historycznym oraz w kontekście modeli rozwoju gospodarczego (równomiernego i nierównomiernego). Ponadto w artykule opisano problem dotacji polskich kolei. Na podstawie najefektywniejszych przykładów wykorzystania transportu szynowego na świecie wskazano obszary z potencjałem do rozwoju PKP S.A.
EN
The objective of the article is an analysis of the economic foundations underlying the operation of Polish State Railways (Polskie Koleje Pahstwowe S.A., PKP). In particular, the company's financial reports and reports about the company released by the Supreme Audit Chamber are examined and the present situation of PKP is elaborated alongside that of other state rail companies, in both a historical context and the economic growth model (balanced and imbalanced). In addition, issues of state funding for the Polish rail sector are also discussed. Examples of international best practices are cited in order to point out areas for potential growth within Polish State Railways.
EN
The issue of efficiency in Slovak Republic as well as in other countries of the Visegrad Four was opened in the period of transformation of their economies and preparations for their accession to the European Union. The accession of these countries to EU changed the whole system of the former agricultural support. The V4 countries have undergone by dramatic development that significantly affected the structure of their economy, including agriculture. Therefore, the financial management creates an important part of the overall management of enterprises in the agricultural sector. The aim of this paper is to compare the volume of subsidies in the V4 countries on average per farm with a detailed analysis of their structure.
PL
Kwestia wydajności w Republice Słowacji, jak również w innych krajach Grupy Wyszehradzkiej została otwarta w okresie transformacji ich gospodarek i przygotowania do akcesji do Unii Europejskiej. Przystąpienie tych krajów do UE zmieniło cały system dotychczasowego wsparcia dla rolnictwa. Kraje V4 przeszły radykalny rozwój, który znacząco wpłynął na strukturę ich gospodarki, w tym rolnictwa. Dlatego też zarządzanie finansami tworzy istotną część ogólnego zarządzania przedsiębiorstwami w sektorze rolnym. Celem niniejszego artykułu jest porównanie wielkości dotacji w krajach V4 średnio na gospodarstwo ze szczegółową analizą ich struktury.
12
Content available remote Instrumenty przełamywania barier zrównoważonego rozwoju
PL
Celem opracowania jest ustalenie, czy subsydia z funduszy ekologicznych i funduszy zagranicznych mogą być środkiem przełamywania barier zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych.
EN
Diversity of processes of the economic management of modern and their excessive nuisance to the environment became a reason for the development new growth directions. Overcoming the limitations of taking into account the assumptions of sustainable development in government policies and programs, and their later realization are possible by public instruments. This study attempts to determine in which areas the new green economic order fosters “greening-up” the economy of the European Union and Poland, and whether public subsidies promote low-carbon economy and break down the barriers of sustainable development?
PL
Od momentu wejścia naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej polscy przedsiębiorcy chętnie sięgali po dotacje unijne jako wsparcie w finansowaniu swoich inwestycji. W ciągu kilku lat pomogły one zrealizować wiele projektów, które byłyby trudne do wykonania przy wykorzystaniu jedynie tradycyjnych źródeł finansowania - środków własnych i kredytów bankowych.
EN
From the very moment when our country entered the European Community the Polish businessmen readily aspired for the European Union grants supporting financing their investments. During a few years they helped in realisation of several projects, which would be difficult for accomplishment if only traditional financial sources of funds - own funds and bank credits - were available.
EN
Studies performed with the method of steered interview were carried out in 2004-2009 in 9 organic meadow farms in mountain areas and in 32 farms in lowland voivodships. The mean area of agricultural lands (AL) in studied farms was 46.14 ha in 2009 and ranged from 3.01 ha to 305.80 ha. Productive (yields and animal stock) and economic (standard gross margin per ha of AL and per fulltime employed person) results were related to natural, agricultural and economic characteristics. A hypothesis was formulated that it is possible to produce ecologically allowable, socially accepted and economically effective healthy food in organic mountain farms. Analysed factors included: the area of agricultural lands (AL), cow stock, milk efficiency, farmers' age and the value of fixed assets in zł per ha AL. Low to medium level of investment in fixed assets and relatively low level of direct costs of plant and animal production was noted in studied farms. Incomes from agricultural production in studied mountain farms were medium to low; higher from animal (cattle and sheep) than from plant production. Gross margin both per ha AL and per full-time employed person was medium to low in relation to all farms in the country. Generally, the costs of agricultural production in studied organic farms were not always compensated by incomes. They were only compensated by the state and EU subsidies. It was concluded that in both lowland and mountain organic farms the production of high quality food is possible providing a definite level of subsidies.
PL
Badania, metodą wywiadu kierowanego, przeprowadzono w latach 2004-2009, w ekologicznych łąkarskich gospodarstwach rolnych - 9 na terenie 2 województw górskich (małopolskie i podkarpackie) oraz 32 na terenie 7 województw nizinnych (kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie). Obszar użytków rolnych (UR) w obu grupach gospodarstw wyniósł w 2009 r. 1891,74 ha, w poszczególnych gospodarstwach wahał się od 3,01 ha do 305,80 ha, średnio 46,14 ha. Na tle charakterystyki przyrodniczo-rolniczej i ekonomicznej przedstawiono wyniki produkcyjne (plony w t·ha-1, obsada zwierząt w SD·ha-1 UR) i ekonomiczne (standardowa nadwyżka bezpośrednia w euro/ha UR i na osobę w pełni zatrudnioną) omawianych grup gospodarstw. Postawiono hipotezę że w ekologicznych łąkarskich gospodarstwach górskich możliwa jest produkcja zdrowej żywności dopuszczalna przyrodniczo (ekologicznie), akceptowana społecznie i efektywna ekonomicznie. Badano następujące czynniki: obszar UR w ha, obsadę krów w szt., mleczność krów w l, wiek właścicieli gospodarstw w latach, wartość środków trwałych w zł·ha-1 UR. Badania wykazały, że w obu badanych grupach łąkarskich gospodarstw ekologicznych (górskich i nizinnych) możliwa jest efektywna ekonomicznie produkcja "jakościowej żywności" - pod warunkiem określonego poziomu dopłat. Wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych mogą wzrastać wraz ze wzrostem dochodów większej liczby ludności naszego kraju, oraz z poprawą organizacji skupu rolniczej produkcji ekologicznej, szczególnie w zachodnich rejonach naszego kraju, ze względu na możliwość jej eksportu do Europy Zachodniej. Przejściowo, w wyniku obecnego kryzysu ekonomicznego, popyt na żywność ekologiczną, z powodu wyższych cen, może być nieco zmniejszony.
PL
W artykule omówiono kluczowe możliwości zewnętrznego finansowania działań badawczo-rozwojowych przedsiębiorców, w tym z sektora spożywczego. Przedstawiono najatrakcyjniejsze schematy wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej oraz instrumentów podatkowych. Omówiono wybrane działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczone na projekty B+R (1.4-4.1; 4.2, 4.3; 4.4 oraz 4.5.2 PO IG) oraz na rozwój infrastruktury badawczorozwojowej (4.2 oraz 4.5.2 PO IG). Przedstawiono również mechanizmy podatkowe wspierające działalność badawczo-rozwojową.
EN
The article entails the description of key possibilities of external financing for research and development activities for enterprises, including food sector. There are presented the most attractive support schemes within European Union Funds as well as tax instruments. The selected measures within Operational Programme Innovative Economy for R&D projects (1.4-4.1; 4.2, 4.3; 4.4 and 4.5.2 of OPIE) and for the R&D infrastructure development (4.2, 4.5.2 of OPIE) are discussed. There are also presented tax instruments for the support of R&D activities.
PL
W artykule omówiono możliwości ubiegania się przez przedsiębiorstwa z sektora spożywczego o dotację na realizację dużych inwestycji o wartości przekraczającej 160 mln zł w ramach działania 4.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Omówiono zwłaszcza warunki, jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby otrzymać wsparcie, przedstawiono również proces aplikacyjny oraz zasady obliczania wysokości dotacji.
EN
The paper presents funding opportunities for implementation of large investment projects (value of above 160 M PLN) by enterprises from food processing industry within the framework of measure 4.5.1 Operational Program Innovative Economy. In particular the Paper focuses on discussing the requirements of the measure, presents main stages of the application process and explains how to determine potential level of support.
EN
Analysis of the level of costs and revenues in transport is important source of information allowing for efficient conduct of any transport policy. It also anables monitoring of changing levels of costs, transport accounts, structure and theoretically sound methodology for cost and revenues accounts development in the European Union Has been introdeced allowing, among other features, for nodal differentation and inclussion of ecology related factors. Those have been practically proven in number of EU countries. Cost/revenues accounts usually include the following cost categories: infrastructure costs, supplier operating costs, congestion, accidents and environmental costs. On the revenues side data on tariffs, taxes and charges is included. Additionally in number of nodes of transport subsidies if applicable are taken into account. In the paper the basics of methodological approach of cost and revenues calculation have been presented followed by empirical findings for selected European countries including Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.