Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono skutki zdrowotne zawodowego narażenia pracowników zatrudnionych przy procesach galwanicznych na nikiel, kadm i chrom. Przedstawiono obowiązki pracodawcy związane z ochroną zdrowia osób narażonych, jak również propozycje działań profilaktycznych.
EN
A review, with 73 refs., of the health effects of occupational exposure to Ni, Cd and Cr of workers employed in galvanic processes. The obligations imposed on employers related to the protection of the health of workers in relation to their exposure to chem. substances and suggestions of preventive measures were presented.
PL
Zarówno w środowisku naturalnym, jak i w środowisku pracy występują różne zagrożenia bezpośrednio związane z substancjami chemicznymi, wpływające szkodliwie na rozrodczość człowieka. Na podstawie wyników badań z różnych baz danych przedstawiono zagadnienia związane ze środowiskowym i zawodowym narażeniem na substancje i mieszaniny chemiczne oddziałujące szkodliwie na rozrodczość człowieka.
EN
A review, with 125 refs., of harmful chem. compds. (esp. pesticides, solvents and air pollutants) and metal ions.
PL
Odpady medyczne generowane są głównie przez szeroko rozumiane placówki ochrony zdrowia, lecznice weterynaryjne, instytuty badawcze, przemysł farmaceutyczny i laboratoria. Problem odpadów medycznych dotyka coraz większą grupę społeczeństwa, wynika to z faktu specyficznych warunków ich unieszkodliwiania i składowania. Odpady medyczne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) zalicza się do grupy odpadów niebezpiecznych, gdyż stwarzają możliwość skażenia epidemiologicznego patogenami i bakteriami chorobotwórczymi, jak również z uwagi na możliwość skażenia środowiska substancją niebezpieczną. Przedstawiono klasyfikację i właściwości odpadów medycznych. Omówiono stan prawny w zakresie ich utylizacji oraz przedstawiono możliwości skażenia środowiska substancjami chemicznymi w wyniku termicznego ich przetwarzania. Wykazano negatywne oddziaływanie produktów termicznej utylizacji na zdrowie człowieka.
EN
A review, with 66 refs., of origin, storage, treatment and methods for utilization of med. wastes. Legal problems, environmental hazards and statistical data were also taken into consideration.
PL
Dokonano przeglądu głównych zagrożeń dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi wynikających z przeróbki ropy naftowej oraz jej produktów. Podano też charakterystyki tych substancji.
EN
A review, with 62 refs., of major threats to the environment and human health resulting from the processing of crude oil and its products. Characteristics of the substances were also included.
PL
Przedstawiono zidentyfikowane czynniki chemiczne występujące w środowisku pracy. Na podstawie literatury przedmiotu wykazano negatywny ich wpływ na zdrowie pracowników skutkujący zdiagnozowaniem choroby zawodowej. Przedstawiono istniejący stan prawny dotyczący sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej.
EN
A review, with 87 ref., of negative impacts of chem. substances on human health. The procedure for confirmation of a suspected occupational disease on the base of current legal status was presented.
PL
Przedstawiono stan wiedzy na temat źródeł uwalniania rtęci do środowiska i związanych z tym zagrożeń dla człowieka i innych organizmów.
7
PL
Dokonano identyfikacji środków chemicznych najczęściej występujących w miejscu zamieszkania, które w wyniku ich wykorzystania oraz ekspozycji niosą ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia zdrowotnego i środowiskowego. W sposób szczególny omówiono zasady pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych w ramach medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez zespoły ratownictwa medycznego.
EN
A review, with 58 refs., of the chem. compds. most commonly used in the place of human residence and their use and exposure, risks of health and environmental hazards. The principles of first aid and securing basic life functions as part of med. rescue operations were discussed in particular.
8
PL
Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu przedstawiono informacje dotyczące polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów powszechnie występujących w środowisku oraz zaprezentowano ich źródła uwalniania do środowiska. Wskazano także najważniejsze źródła narażenia człowieka na te związki i mechanizm ich toksycznego działania.
EN
A review, with 93 refs., of sources, toxicity and legal occurrence limitations of the title compds.
9
Content available remote Narażenie na substancje rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy
PL
Omówiono zagadnienie zawodowego narażenia na substancje rakotwórcze i mutagenne. Przedstawiono obowiązujący stan prawny oraz wybrane wymagania dotyczące ich stosowania w procesie pracy. Zaprezentowano zasady prewencji, bezpieczeństwa oraz profilaktyki.
EN
A review, with 46 refs., of current legal regulations and requirements for their use during operation along with general principles of safety and prevention.
10
Content available remote Metale ciężkie w środowisku i ich wpływ na zdrowie człowieka
PL
Dokonano przeglądu literatury na temat źródeł emisji kadmu, arsenu, ołowiu, rtęci, chromu i kobaltu oraz jej wpływu na zdrowie ludzkie.
EN
A review, with 106 refs., of Cd, As, Pb, Hg, Cr and Co emission sources their impacts on human health.
11
Content available remote Azbest : edukacja ekologiczna a aktualne zagrożenie środowiskowe i zdrowotne
PL
Wyroby azbestowe wstępujące dość powszechnie w środowisku naturalnym nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia dopóki ich włókna nie są uwalniane do atmosfery, a co za tym idzie nie są wdychane. Azbest jest zaliczany do silnych czynników kancerogennych, przez co stwarza istotne i realne zagrożenia zdrowotne dla osób narażonych na jego oddziaływanie. Jest szczególnie niebezpieczny w bezpośrednim kontakcie podczas jego wydobywania, produkcji, obróbki, eksploatacji i usuwania. Celem pracy było przedstawienie środowiskowego i zdrowotnego narażenia na azbest. W pracy przybliżono podstawowe dane wynikające z realizacji wieloletniego program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
EN
Review, with 70 refs., of asbestos fiber products and their occurrence in natural environment, their release into the atm., and their effects on human health. Methods for removal of asbestos-contg. wastes and statistical data on asbestos-related pollution of the natural environment in Poland were also included.
PL
Rtęć jest metalem powszechnie występującym w środowisku. Wiele badań wskazuje, że zarówno poprzez działalność człowieka, jak i w wyniku naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie jest ona redystrybuowana w atmosferze, glebie i wodzie. Rtęć może wnikać do organizmu drogą pokarmową, przezskórną oraz oddechową. Zatrucie parami rtęci metalicznej następuje przez układ oddechowy. Dotyczy ono najczęściej pracowników przemysłu chemicznego zatrudnionych przy produkcji chloru.
EN
A review with 60 refs.
13
Content available remote Uwalnianie ftalanów do środowiska i związane z tym zagrożenia zdrowotne
PL
Sole i estry kwasu ftalowego (ftalany) są powszechnie stosowane do produkcji tworzyw sztucznych oraz jako rozpuszczalniki w środkach higieny, w kosmetykach i preparatach farmaceutycznych. Substancje te uwalniają się z produktów, w których są obecne, przyczyniając się w ten sposób do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, stanowiąc realne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Ftalany mogą uwalniać się z tworzyw sztucznych do powietrza, kurzu, wody, gleby, ścieków i osadów ściekowych, prowadząc tym samym do ekspozycji ludzi na toksyczny efekt działania tych substancji. Estry kwasu ftalowego wprowadzone do ustroju bezpośrednio wpływają na jego równowagę hormonalną oraz na układ nerwowy i immunologiczny. Mogą powodować zaburzenia funkcjonowania układu rozrodczego (m.in. poprzez zwiększenie ryzyka bezpłodności lub działania teratogennego), powodować destrukcję tkanki nerwowej, jak też powodować różnego rodzaju reakcje alergiczne. Dokonano analizy występowania ftalanów w produktach codziennego użytku oraz określono możliwości ich toksycznego oddziaływania na organizm człowieka.
EN
A review, with 53 refs., of phthalate sources in environment and health risks for children, workers and adults.
14
Content available remote Substancje chemiczne w żywności jako zagrożenie zdrowotne
PL
Związki między żywnością a zdrowiem człowieka od najdawniejszych czasów były przedmiotem zainteresowania naukowców. Żywność oprócz składników odżywczych zawiera takie substancje, jak stabilizatory, konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, emulgatory, metale ciężkie, azotany(V) i azotany(III). Stanowią one ogromne zagrożenia dla zdrowia. Jakość zdrowotna żywności i wartość odżywcza racji pokarmowych to dwa skorelowane ze sobą, istotne parametry zdrowotne, które można świadomie kształtować. Jakość zdrowotna żywności determinowana jest zawartością naturalnych związków toksycznych, drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów, zanieczyszczeń środowiskowych i technicznych. Z kolei wartość odżywcza żywności dotyczy zawartości i biodostępności niezbędnych dla organizmu składników oraz ich wzajemnych proporcji.
EN
A review, with 44 refs., of substances added intentionally to food as stabilizers, preservatives, dyes, antioxidants, emulsifiers as well as chem. impurities introduced during food prod. (heavy metals, nitrates and nitrites) and the impact of the presence of both types of chems. in food on the health risk of consumers.
PL
Omówiono polskie i międzynarodowe przepisy określające standardy bezpieczeństwa i higieny pracy z lekami cytostatycznymi oraz działania prewencyjne podejmowane w celu ochrony personelu medycznego narażonego w pracy na działanie tych czynników chemicznych.
EN
A review with 65 refs.
16
Content available remote Oleje odpadowe jako źródło zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych
PL
Scharakteryzowano zużyte oleje, przedstawiono ich klasyfikację i podział. Omówiono akty prawne regulujące postępowanie z nimi. Wykazano istotne zagrożenia środowiskowe wynikające z przedostawania się ich do środowiska, jak również zagrożenia zdrowotne wynikające z narażenia na ich działanie.
EN
Review, with 68 refs., of used oils, their chem. characteristics and methods for their management as well as of the legal acts regulating the handling of them.
17
PL
Masowa produkcja amoniaku, jak również jego zastosowanie w dużych instalacjach chłodniczych stwarzają ryzyko wystąpienia niebezpiecznego dla ludzi i środowiska skażenia chemicznego. Awarie w zakładach przemysłowych prowadzące do uwolnienia znacznych ilości toksycznego amoniaku mogą mieć katastrofalne konsekwencje. W celu ograniczenia skutków skażenia i zminimalizowania negatywnych następstw zdrowotnych wśród poszkodowanych niezbędne są sprawne działania ratunkowe prowadzone przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i zespoły ratownictwa medycznego. Konieczne jest również systematyczne analizowanie zagrożeń związanych z możliwością skażenia chemicznego amoniakiem, uwzględnienie ich w planach zarządzania kryzysowego oraz opracowanie zakładowych protokołów postępowania ratowniczego.
EN
A review with 43 refs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.