Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwas L-askorbinowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Poziom witaminy C w sokach jabłkowych uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których należą odmiana i pochodzenie jabłek, ich sposób przetwarzania oraz przechowywanie w miejscu sprzedaży. Celem badań było porównanie zawartości witaminy C w sokach jabłkowych, jednoskładnikowych, wyciskanych, dostępnych w placówkach handlowych oraz w sokach wytłaczanych z jabłek metodą domową. Badaniu poddano soki jabłkowe NFC ośmiu różnych producentów, przechowywane w miejscach zakupu zarówno w temperaturze chłodniczej, jak i temperaturze otoczenia. Próbki soków wyciskanych sposobem domowym różnicowały gatunki jabłek, miejsca ich zakupu, kraj pochodzenia oraz ceny. Najwyższym poziomem zawartości witaminy C charakteryzowały się soki pochodzące z handlu na opakowaniach, których producenci deklarowali dodatek kwasu L-askorbinowego. Jedynie w próbkach dwóch producentów soków pochodzących z handlu odnotowano zawartość witaminy C na poziomie zbliżonym do ilości tego związku w sokach wyciskanych sposobem domowym. Poziom witaminy C w sokach wyciskanych sposobem domowym uzależniony był od odmiany jabłek.
EN
The level of vitamin C in apple juices is conditioned by many factors, which include; the variety and origin of apples, processing method and storage conditions at the point of sale. The aim of the study was to compare the content of vitamin C in single-ingredient apple juices that are available at retail outlets and those pressed at home. The study material consisted of not-from-concentrate apple juice samples produced by eight different manufacturers that were either, refrigerated or stored in ambient temperature at the point of purchase. Samples of home-pressed juice differed in terms of apple varieties, retail outlets where the apples were purchased, their country of origin and price. The highest content of vitamin C was noted in commercially available juices whose producers stated an addition of L-ascorbic acid on their packaging. Only two commercially available juices had vitamin C content similar to the amount of this compound found in homemade juices. The level of vitamin C in juices pressed at home depended on the apple variety.
EN
The examinations of the skin flammability, small-angle X-ray scattering (SAXS) and thermogravimetric (TGA) investigations were all carried out in temperature sufficient for simulating a burn incident. Above methods were used to perform assessment of collagen molecular structure changes in conditions of thermal oxidative stress, whereas the scanning electron microscopy analysis (SEM) was used to illustrate skin surface changes. The changes were observed in the presence of active antioxidants such as L-ascorbic acid, sodium ascorbate and hydrogel of orthosilicic acid H4SiO4 • n H2O. Presence of these modifiers of the burn process minimizes external effects of simulated burn incidents for model samples of animal skin and burn wound epidermis extracted from the patients. The examinations of the skin flammability were carried out with the limited oxygen index (LOI) method. In this study, synergy between orthosilicic acid and L-ascorbic acid and sodium ascorbate into animal and human skin has been shown through an increase in LOI values. The treatment by means of L-ascorbic acid affects particular morphological changes in the skin which is visible in SEM method. Skin samples incubated in the solution of the 3.5 %, 5 % L-ascorbic acid, 7 % sodium ascorbate solutions and 7 % orthosilicic acid demonstrate the development of a structure resembling a coherent solid composite. SAXS gives structural information on the assembly of dermal collagen as well as the lamellar organization of stratum corneum (SC) lipids located in the outermost part of the epidermis. Using this technique, two lamellar phases with repeat distance of approximately 4.3 and 6 nm in the SC lipids domains were observed. Moreover, the diameter of the collagen fibrils were extracted. The observed differences in the values of these parameters allowed us to better understand the mechanism of modification of the surface of the burn affected skin and the influence of the modification on the process of skin regeneration.
PL
Miejscowa oraz ogólna odpowiedź organizmu na oparzenie termiczne jest złożona. Nie tylko prowadzi do uszkodzenia skóry, ale wywołuje też głębokie długotrwałe zmiany w metabolizmie organizmu. Na podstawie wyznaczonego granicznego wskaźnika palności (LOI), wyników analizy termograwimetrycznej (TGA) i małokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej (SAXS) oceniano zmiany zachodzące w strukturze kolagenu w warunkach stresu oksydacyjnego, a metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) określano zmiany topografii powierzchni badanych próbek skóry. Modyfikowany aktywnymi przeciwutleniaczami, takimi jak: pochodne witaminy C (np. kwas L-askorbinowy, askorbinian sodu) oraz hydrożel kwasu ortokrzemowego H4SiO4 • n H2O. Kolagen wykazuje zwiększoną aktywność biochemiczną, a obecność niniejszych modyfikatorów procesu oparzeniowego minimalizuje zewnętrzne skutki symulowanych incydentów oparzeniowych.
PL
Otrzymano cztery nowe ILs zawierające anion pochodzący od witaminy C i wykazujące wysoką aktywność antyoksydacyjną. Dla wszystkich związków określono podstawowe właściwości fizykochemiczne, takie jak gęstość, współczynnik refrakcji, rozpuszczalność, stabilność termiczna oraz zachodzące przemiany fazowe. Właściwości antyoksydacyjne ILs z anionem askorbinianowym zbadano za pomocą metody DPPH oraz ABTS.
EN
Four ILs containing the anion derived from vitamin C and exhibiting high antioxidant activity were prepared. Standard physicochemical properties such as density, refractive index, solubility, thermal stability and phase transitions were determined for all compounds. Antioxidant properties of ILs with the ascorbate anion were measured using DPPH and ABTS methods.
PL
Celem opracowanego ćwiczenia było zapoznanie studentów z różnymi metodami oznaczeń zawartości witaminy C w materiale roślinnym. Porównano wartości liczbowe zawartości witaminy C w owocach świeżych i mrożonych wraz z danymi literaturowymi.
EN
The objective of exercise was familiarize students with different methods of sign vitamin C in vegetable material. Content of vitamin C was compared for fresh and frozen fruits as well as with literature data.
PL
Przedstawiono wyniki badań korozyjnych miedzi w wodzie pitnej, zawierającej wybrane naturalne kwasy organiczne: fitynowy, taninowy i L-askorbinowy, otrzymane metodą polaryzacji potencjokinetycznej. Stwierdzono, że wszystkie badane kwasy wykazują właściwości inhibitowania korozji miedzi w zakresie stężeń 0,5-4,0 mg/dm3, przy czym wzrost stężenia powyżej 2 mg/ dm3 powoduje powolny wzrost prądu korozyjnego. Najlepsze właściwości ochronne w stosunku do miedzi wykazuje kwas fitynowy, dla którego przy stężeniu ok. 1,5 mg/dm3 skuteczność ochrony przed korozją osiąga wartość ok. 34%.
EN
The results of potential sweep method corrosion investigations of copper exposed to potable water containing selected natural organic compounds i.e. phytic, tannic and L-ascorbic acids, have been presented. It has been found that all the investigated acids manifest inhibiting properties in the 0.5-4.0 mg/dm3 concentration range; however an increase in the concentration to over 2 mg/dm3 results in the gradual rise of the corrosion current. It has been discovered that phytic acid, when added to water, shows the best copper corrosion protection properties. At a concentration of 1.5 mg/dm3 the corrosion efficiency reaches a value of up to 34%.
EN
It is commonly known that photons necessarily participate in atomic and molecular interactions. On the other hand, plant, animal and human cells spontaneously emit electromagnetic radiation. The universality of ultraweak cell luminescence is inherently associated with fundamental processes in living organisms. The majority of researchers think that this very weak radiation (10-105 photons/(cm2-s)) results from such radical reactions as, for instance, lipid peroxidation. Having at our disposal the spectra of ultraweak luminescence (UL) from intact Characeae cells and their particular cellular structures and fractions, we could confirm that the electron carriers of the mitochondrial respiration chain were active in cytoplasm and in the intact cells but not in the cell walls. We obtained a band of chlorophyll emission in UL spectra. The dark chlorophyll should not emit fluorescence, which we observed under illumination. Nevertheless in our experiments, in which plants were kept in darkness for ca. 12 hours prior to measurement, this emission was observed. The only way to account for this phenomenon is that the energy of excitation is transferred to chlorophyll by other molecules. In this ultraweak sensibilized luminescence, the excited carbonyl molecules 1,3(=C=O*) transfer their energy to chlorophyll molecules with a high quantum efficiency. As we found in the spectral analysis of UL, the intensity at the wavelength of 634 nm - corresponding to dimoles of singlet oxygen - markedly decreased when the cells were exposed to the action of ascorbic acid (AsA) and lignocaine, which are singlet oxygen quenchers.
PL
W pracy wyznaczono zmiany zawartości kwasu L-askorbinowego w funkcji czasu trwania procesu konwekcyjnego suszenia na czterech poziomach temperatury i dla dwóch prędkości przepływu powietrza suszącego. Na podstawie uzyskanych danych eksperymentalnych opracowano model matematyczny tych zmian w oparciu o równanie Bigielowa. Opracowany model matematyczny zmian zawartości kwasu L- askorbinowego w funkcji czasu konwekcyjnego suszenia pora (v=0,3 i 0,5 m/s) został zweryfikowany, gdyż błędy modelu, praktycznie w całym zakresie pomiarowym przekraczają 4%.
EN
In the study, the changes L-ascorbic acid content in function of the duration of the convection drying process at four temperature levels and for two drying air flow speed values were determined. Based on the experimental data, a mathematical model of those changes was developed, based on Bigelow equation. The mathematical model of L-ascorbic acid content changes in function of duration of convection drying of leek (v=0.3 and 0.5 m/s) was verified, because the error of the model exceed 4% virtually in all the measurement range.
PL
Praca zawiera wyniki analizy chemicznej gotowych produktów sojowych badanych na zawartość wybranych witamin. Oznaczanie witaminy C, Β-karotenoidów, Β-cis-karotenu i likopenu przeprowadzono metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC). Analiza wykazała dość wysoką zawartość witaminy C oraz Β-karotenoidów w produktach sojowych. Uzyskane wyniki oznaczeń zawierają się w górnych przedziałach zawartości witamin w produktach sojowych.
EN
This paper describes the determination of basic forms of vitamins: Β-karotenoids, Β-cis-karoten, likopen and C in soyben products using of HPLC with UV-VIS detection. Special attention was paid on influence of sample preparation on appointed content of substance - optimization of saponification conditions. Also statistical data analysis, based on soyben products analysis and relative standard deviation (RSD) for both vitamins was performed.
EN
A potential possibility of the use of complexometric reaction of lead(II) and L-ascorbic acid, for removal of the metal from an organism was evaluated. General characteristics, the occurrence, use, physical-chemical properties as well as biological role were discussed. The article describes also other complexes of L-ascorbic acid with metals.
EN
In the first part of our paper, the general characteristics of lead (II) and L-ascorbic acid concerning their occurrence, application, physicochemical properties and biological significance have been presented. In the second part, the studies on complex formation reactions (L-ascorbic acid was ligand and lead (II) was central ion) and conditions of their formation have been described and durability constants [beta1] and [beta2] have been presented. The third part of paper presents the results of preliminary researches conducted on the biological material. Their aim is to find relations between the C vitamin level and lead (II) concentration in environmental and professional exposure to lead (II).
PL
W części eksperymentalnej pracy przedstawiono charakterystykę spektroskopową wodnych roztworów azotanu(V) ołowiu(II) i kwasu L-askorbinowego wykonując ich widma absorpcyjne w zakresie UV za pomocą spektrofotometru dwuwiązkowego wysokiej klasy CECIL INSTRUMENT CE 8020 z fotopowielaczem. Przeprowadzono również wpływ środowiska roztworu na przesunięcie maksimum absorpcji badanego metalu i kwasu L-askorbinowego. W następnym etapie zbadano połączenia kompleksów ołowiu(II) z kwasem L-askorbinowym w środowisku kwaśnym i zasadowym. W tym celu wykonano widma absorpcyjne wodnych roztworów badanych kompleksów w zakresie UV. W kolejnym etapie pracy ustalono skład badanych kompleksów metodą miareczkowania spektrofotometrycznego oraz obliczono ich stałe trwałości [beta1] i [beta2] metodą Jacymirskiego i metodą komputerową.
EN
Second part of the article contains research on complexing reactions (ligand - L-ascorbic acid and central - lead(II)), research conditions of creation compound, pretends to be constants of persistence [beta1] and [beta2] and research of red-ox reaction.
EN
The general characteristics of lead (II) and L-ascorbic acid concerning their occurrence, use, physicochemical properties and biological significance have been described earlier [1]. In the second part of the paper, the studies on complex reactions (L-ascorbic acid was a ligand and lead (II) was a central ion), conditions of compound formation and red-ox reactions have been carried out and the stability constants [beta1] and [beta2] have been given. The third part comprised the results of initial experiments on laboratory animals i.e. rats [3], which aim was to find relations between vitamin C level and lead (II) concentration under environmental and professional hazard to lead (II). The fourth, the last part of the set, presents results of investigations carried out on blood serum (determination of vitamin C levels) and full blood (determination of lead (II) in blood donors - inhabitants of north-east region of Poland).
13
Content available remote Crystal growth of L(+)-ascorbic acid in a batch crystallizer
EN
The measurements of the crystal growth rate in L(+)-ascorbic acid - water and L(+)-ascorbic acid - alcohol - water systems are presented. The influence of methanol, ethanol and isopropanol on the crystallization system has been studied. Measurements were carried out in the batch crystallizer with inner circulation of a suspension. The effect of the saturation temperature and the cooling rate has been determined. It was found that the rate of crystal growth decreases with the temperature increase, reaching the lowest value (ca 1.3-10-m/s) in the aqueous solution (Teq = 343.5 K) of initial concentration 50 mass % of L(+)-ascorbic acid. At the same temperature, the presence of 20.0 mass % of methanol, ethanol or isopropanol in the solution causes 2 - 3-fold increase of this rate. It may be assumed that for moderate cooling rates the type of alcohol does not influence the crystal growth rate. For higher cooling rates (R,. >16.6710^3 K/s) the differences are ranging from 0.5-10-8 to ca 2-10"8 m/s.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów kinetyki krystalizacji kwasu L(+) askorbinowego w laboratoryjnym krystalizatorze o działaniu okresowym. Przebadano wpływ temperatury i szybkości chłodzenia roztworu na zarodkowanie i szybkość wzrostu kryształów. Wyznaczone parametry i przedstawione równania mogą służyć do opisu krystalizacji witaminy C z roztworów wodnych.
EN
The results of measurements of the crystallization kinetics of L(+) - ascorbic acid in a model batch crystallizer are presented. The parameters and equations presented below can be used to determine nucleation and crystal growth of vitamin C in aqueous solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.