Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatic system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Prediction control systems in marine applications
EN
The paper presents one of the modern control methods used for steering of the ship motion. The different automatic systems used to navigate the vessels are described at the beginning. Next, prediction control methodology is presented and multidimensional MPC regulator applied to steering of the training ship is shown as a technical product. Tests results from the real-time experiments with the mentioned controller are presented at the end of the article.
EN
The article describes a new solution for pulper feed systems. A fully automated pulper feed system delivers higher productivity and efficiency, cost savings, and, importantly, it improves staff safety by eliminating the risks associated with manual dewiring routines. A fully automatic line includes automatically unit dewiring machine where the bale units are dewired and destacked into single bales, dewiring single bales, metal detektor, manual dewiring station where the bale goes through a manual inspection and dewiring and chain and slat conveyors. The automatic pulp feed systems from Valmet and MERI/ Voith, are presented.
3
Content available Control algorithms of the operating mobile robot
EN
The article presents the control algorithms for discrete operation carried out by the work transfer robot and the communication system in a flexible automatic transportation system. Algorithms for transmission and reception of the information between the master complex of the control station and the slave controller of the mobile robot are considered.
PL
Artykuł prezentuje algorytmy kontroli dla operacji dyskretnych prowadzonych przez robota przemysłowego oraz dla systemu komunikacji w elastycznym systemie transportu automatycznego.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki analiz określających warunki działania automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO) i automatyki bilansującej w obszarach sieciowych o różnych współczynnikach odciążania sieci. Sformułowano podstawowe parametry funkcjonalne automatyki SCO w zależności od powstałego deficytu mocy. Przeprowadzone analizy są szczególnie istotne obecnie, w dobie gwałtownie rosnącego nasycenia sieci elektroenergetycznych lokalnymi, rozproszonymi źródłami wytwórczymi. Powstałe struktury sieciowe charakteryzują się dużym ryzykiem wydzielenia się obszarów (podsystemów) o dużym niezbilansowaniu mocy i możliwym znacznym gradiencie zmian częstotliwości. Dla takich złożonych funkcjonalnie i konfiguracyjnie układów sieciowych określono zasady formułowania i realizacji systemów automatyki odciążającej i bilansującej opartych na obszarowych, rozproszonych systemach pomiarowo-decyzyjnych.
EN
The paper presents selected aspects of operating of frequency load shedding and balancing of active power automatics systems for network areas with different load shedding network coefficients. The basic functional parameters of these systems were formulated depending on the resulting power deficit. Moreover some principles of creating and implementing of these systems using Wide Area Measurements techniques and decision-making systems were formulated. The proposed automatics system is dedicated for network systems of high complexity both in their functional and configuration problems such as the ones networks with distributed generation sources.
PL
Źródła rozproszone są przyłączane obecnie do sieci dystrybucyjnej bez znaczących modernizacji układów automatyki elektroenergetycznej tej sieci. Może to prowadzić m.in. do pogorszenia eliminacji stanów zakłóceniowych występujących w tej sieci. Niejednokrotnie modyfikacja istniejących struktur automatyki sieciowej wydaje się niewystarczająca – w szczególności w układach o dużym nasyceniu źródłami rozproszonymi. Proponuje się zatem poszukiwanie nowych rozwiązań w tzw. obszarowych układach automatyki elektroenergetycznej.
EN
Distributed sources are currently connected to the power distribution network without significant modernization of power automation of the power network. For example, it can deteriorate the elimination of faults in the power network. In some case automatic of the existing structures modification it seems insufficient - in particular in systems with a high "saturation" of distributed sources. It is proposed that we should search for new solutions in systems of power automation area.
EN
Any automatic system contains two main United opposite parallel functional parts: the object of the regulation and automatic controller. On the static and dynamic characteristics and parameters of the object of regulation is chosen to him regulator. In the automatic system of regulation of frequency of rotation of a shaft diesel power plant (DPP) object functions, regulation perform diesel and Assembly of its loading. In scientific and technical literature on the regulation of the internal combustion engine there is no information on the static characteristics and parameters of DPP as an object of regulation of frequency of rotation of a shaft. First presented technique graphic-analytical methods of calculation of static characteristics and parameters of the DPP as an object of regulation of frequency of rotation of a shaft and static characteristics (which essentially nonlinear) and parameters of diesel-generator type 10Д100 locomotive 2Э10М. We offer to develop the auto-adaptive self-tuning system of regulation of frequency of rotation of a shaft DPP.
PL
W artykule została zaprezentowana nowoczesna koncepcja stanowiska do badania zmęczenia cieplnego próbek metali i stopów odlewniczych (żeliwa). Automatyzacja procesu pomiarowego pozwala na realizację długotrwałych prób bez nadzoru. Ponadto w urządzeniu zastosowano sieć Ethernet do realizacji funkcji zdalnego sterowania i monitorowania przebiegu badań. W artykule przedstawiono wymagania stawiane urządzeniom do pomiaru zmęczenia cieplnego, oraz rozwiązania zastosowane w stanowisku. Opisano również sposób sterowania i akwizycji wyników pomiarów.
EN
The paper was presented to the modern concept of position thermal fatigue research of samples of metals and alloys (iron). Automating the measurement process allows the realization of long-term trials without supervision. In addition, the device uses an Ethernet network for remote control and monitoring the test procedure. The article presents the reguirements for eguipment for measuring thermal fatigue, and solutions used in the post. Also describes how to control and acguisition of measurements.
EN
A data logger has been built to record, for a month, the power consumption of various equipment and the temperature at different points inside and outside of a radio communication base station operated by Vodafone Portugal. Here we show how the concerns with measurement uncertainty led us to choose an analog system over a digital one for AC power measurement.
PL
W artykule omówione zostały wyniki analizy związanej z zastosowaniem poszczególnych mechanizmów sieciowych, w celu spełnienia wymienionych w standardzie IEC 61850 wymagań dotyczących komunikacji. Wnioski poparto wynikami symulacji komputerowych dla wybranych topologii sieci.
PL
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC -ang. -Electromagnetic Compatibility) jest to zdolność urządzenia lub systemu do zadowalającego działania w określonym środowisku elektromagnetycznym równocześnie bez wprowadzania do tego środowiska niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych [PN-T-01030 Kompatybilność elektromagnetyczna. Terminologia] Rozważając zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej określonych urządzeń mamy również na uwadze oddziaływanie tych urządzeń na warunki pracy innych urządzeń, w szczególności na przykład urządzeń automatyki przemysłowej, sprzężonych bezpośrednio (galwanicznie), jak i również polem elektromagnetycznym z urządzeniami energoelektronicznymi.
PL
Sterowniki programowalne są jednymi z najczęściej stosowanych urządzęń w układach automatyzacji. Wykorzystuje się je w maszynach do produkcji wielkoseryjnej, w układach automatyki dla procesów w przemyśle spożywczym i chemicznym, a także w instalacjach ekologicznych, np. w oczyszczalniach ścieków oraz do sterowania w instalacjach w budynkach.
PL
Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen-Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany. Obecnie sterowniki programowalne tworzą dużą i różnorodną grupę produktów – od modeli najprostszych, tzw. przekaźników programowalnych, poprzez kompaktowe, modułowe lub rozproszone „obiektowe” wersje sterowników aż do skomplikowanych urządzeń o możliwościach zbliżonych do komputerów przemysłowych. Nowsze sterowniki nie są już określane skrótem PLC, w nazwach stosuje się raczej dane dotyczące rodzaju wykonania (np. sterownik kompaktowy). Poprzednikami sterowników programowalnych były układy sterowania tworzone przez łączenie różnych modułów. Moduły takie zawierały różne elementy: styczniki, przekaźniki, człony czasowe i inne specjalne, i były łączone ze sobą przewodami, odpowiednio do wymaganego algorytmu pracy. Rolę programu spełniało okablowanie. Całość była instalowana w szafach sterowniczych. Obecnie moduły logiczne są zintegrowane w sterowniku, a algorytm sterowania realizowany jest przez wbudowany w nim mikroprocesor na podstawie programu wpisanego do pamięci sterownika. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest jego uniwersalność dotycząca zastosowań i łatwość programowania. Przy zmianach algorytmu sterowania lub rozbudowie instalacji automatyki nie zmienia się okablowania i nie buduje nowych modułów, tylko wprowadza zmiany w programie sterownika.
PL
Nowatorski układ automatyki SZR ma zastosowanie w rozdzielnicach SN w izolacji napowietrznej średniego napięcia. Rozwiązanie zostanie pokazane na przykładzie trójpolowej rozdzielnicy typu RSL 24 kV (2 pola liniowe i pole transformatorowo-pomiarowe) w wykonaniu łukoochronnym. Pola liniowe wyposażone są w rozłączniki OM(B)-24/T/P/UD/160/R z napędami silnikowymi NSW30. Pole transformatorowe wyposażone jest w rozłącznik OMB-24/T/P/BDT/160 z napędem ręcznym typu NRK. Zastosowano tu rozłączniki w układzie odwrotnym (tylnym) przystosowane do napędu ręcznego pośredniego lub silnikowego. Rozłączniki z nożami uziemiającymi posiadają fabrycznie wykonaną blokadę mechaniczną, uniemożliwiającą załączenie rozłącznika przy zamkniętym uziemniku i odwrotnie: zamknięcie uziemnika przy załączonym rozłączniku. Układ szynowy wykonano z izolowanego pręta miedzianego. Między celkami znajdują się przegrody z płyty izolacyjnej. Wymiary celek: szer. 670 mm, gł. 1000 mm, wys. 2050 mm. Pola liniowe pracują w automatyce SZR ze zdalnym sterowaniem i monitoringiem.
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady zastosowań algorytmów ewolucyjnych do określania parametrów elementów automatyki oraz optymalizacji parametrycznej układów automatyki. Zaprezentowano wyniki identyfikacji parametrów liniowego układu dynamicznego układu drugiego rzędu. Przedstawiono metodę doboru nastaw regulatora w układzie zamkniętym jednowymiarowym oraz w układzie sterowania polowozorientowanego z silnikiem indukcyjnym - stosując do tego celu algorytmy ewolucyjne.
EN
The selected examples of applications of evolutionary algorithms for determining parameters of components within automation and parametric optimising of automatic systems have been presented in the paper. The results of identification of parameters of a linear dynamic system of second order have been shown. A method of selection of settings of control units in a closed one-dimensional system and in a control pole-versed system with an induction motor.with use of evolutionary algorithms for this purpose . have been presented in the paper as well.
PL
Istotnym aspektem rozwoju wszelkiego rodzaju elektrycznych i elektronicznych układów sterowania jest m.in. miniaturyzacja elementów i podzespołów zarówno pomiarowych, jak i wykonawczych. Skutkiem tej miniaturyzacji jest z jednej strony zmniejszenie wytrzymałości elektrycznej izolacji, zwiększenie obciążeń prądowych elementów przełączających (zestyków styczników i przekaźników, tyrystorów, triaków, tranzystorów), a także wzajemne zbliżenie obwodów zasilających i sygnałowych. Z drugiej strony, normy dotyczące bezpieczeństwa takich układów są coraz bardziej restrykcyjne.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.