Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TLS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Laser scanners are used more and more as surveying instruments for various applications. With the advance of high precisions systems, laser scanner devices can work in most real-world environments under many different conditions. In the field of mining surveying open up a new method with data capturing. Mining industry requires precise data in order to be able to have a as-built documentation of the facility. Nowadays, the mines are increasingly deepened. For the safe operation of the underground mine, special attention is paid to vertical transport and a set of devices supporting it, mounted in mining shafts. All components must meet stringent criteria for proper operation. The classic geodetic measurements and mechanical tests are long-lasting and do not always provide the full range of information needed about the condition of the object. This paper reports about terrestrial laser scanning method and system mobile terrestrial laser scanning, which has been applied at many vertical shafts in mines of Poland for determining geometric deformation of vertical shaft elements. This system gives high precision 1–3 mm in every horizontal cross-section. Processing time is very quickly and need only few staff to implement all system.
PL
Skanery laserowe są coraz częściej używane jako urządzenia geodezyjne do różnych zastosowań. Wraz z rozwojem systemów o wysokiej precyzji, skanery laserowe mogą pracować w większości rzeczywistych środowisk w wielu różnych warunkach. W dziedzinie geodezji górniczej otwierają się nowe metody gromadzenia danych. Górnictwo wymaga precyzyjnych danych, aby móc posiadać dokumentację powykonawczą obiektu. Obecnie kopalnie są coraz bardziej pogłębione. Dla bezpiecznej eksploatacji podziemnej kopalni szczególną uwagę przywiązuje się do transportu pionowego oraz zespołu wspierających urządzeń, zamontowanych w szybach górniczych. Wszystkie komponenty muszą spełniać rygorystyczne kryteria prawidłowego działania. Klasyczne pomiary geodezyjne i badania mechaniczne są długotrwałe i nie zawsze dostarczają pełnego zakresu potrzebnych informacji o stanie obiektu. W artykule opisano metodę naziemnego skanowania laserowego oraz systemowe mobilne naziemne skanowanie laserowe, które zostało zastosowane w wielu pionowych szybach w polskich kopalniach do wyznaczania odkształceń geometrycznych pionowych elementów szybów. System ten daje wysoką precyzję 1-3 mm w każdego przekroju poziomym. Czas przetwarzania jest bardzo szybki, a do wdrożenia całego systemu potrzeba tylko kilku pracowników.
PL
Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii pozwala na projektowanie urządzeń, które zmieniają dotychczasowe podejście do projektowania i inwentaryzacji budynków. Artykuł dotyczy zastosowania skaningu laserowego 3D w inwentaryzacji budynków zabytkowych. Na wstępie przedstawiono syntetyczny opis technologii skaningu laserowego. Następnie, na przykładzie zabytkowego kompleksu budynków zlokalizowanych na Starym Mieście w Warszawie, opisano i przeanalizowano zasady przeprowadzania inwentaryzacji, obróbki wykonanych skanów oraz zasad przygotowywania dokumentacji płaskiej z wykorzystaniem pozyskanych informacji 3D. W artykule wyjaśniono także, dlaczego wykorzystanie wspomnianej technologii jest szczególnie ważne w przypadku inwentaryzacji budynków zabytkowych. Całość jest zakończona wnioskami wynikającymi z wad i zalet zastosowania skaningu laserowego, a także bibliografią wykorzystanych źródeł.
EN
The dynamic development of modern technologies allows the design of devices that change the current approach to the design and inventory of buildings. The article concerns the use of Terrestrial Laser Scanning 3D in the inventory of historic buildings. At the beginning a synthetic description of TLS 3D is presented. The rest of the article presents an example of an inventory of the historic building complex located in the Old Town in Warsaw, the rules for carrying it out, processing scans made and finally the rules for preparing flat documentation using the obtained 3d information. In the article we will also find out why the use of this technology is particularly important in the case of an inventory of historic buildings. The whole article is concluded with conclusions resulting from the advantages and disadvantages of using laser scanning and a bibliography of sources used.
EN
Geodetic inventory of complex architectural complexes - technological facilities in industrial plants, refineries, complex constructions, buildings, etc. is a complex task. Inventory carried out with advanced measurement techniques requires synchronization of the apparatus, taking into account the specificity of the spatial structure of the object and local conditions, as well as the method of developing the results and visualizing the final effect. The article presents an example of surveying the complex structure of the ceiling in the „Food Court“ part of the Optima Shopping Center in Košice. The main purpose of this task was to demonstrate the usefulness of laser scanning, create a digital spatial model of a steel roof structure and make it available for further work. The measurement was made with a Leica ScanStation C10 laser scanner. The data processing was done in software: Leica Cyclone, Bentley Microstation V8i and Leica Cloudworx plug-in. The final effect of the inventory of the ceiling structure is presented in the form of a spatial CAD model.
PL
Geodezyjna inwentaryzacja skomplikowanych kompleksów architektonicznych – obiektów technologicznych w zakładach przemysłowych, rafineriach, złożonych konstrukcjach, budynkach itp. jest złożonym zadaniem. Inwentaryzacja wykonywana zaawansowanymi technikami pomiarowymi wymaga zsynchronizowania aparatury, uwzględnienia specyfiki przestrzennej konstrukcji obiektu i lokalnych uwarunkowań, a także sposobu opracowania wyników i wizualizacji końcowego efektu. W artykule przedstawiono przykład geodezyjnego badania złożonej konstrukcji stropu w części „Food Court” w Centrum Handlowym Optima w Koszycach. Głównym celem tego zadania było wykazanie przydatności skaningu laserowego, stworzenie cyfrowego przestrzennego modelu stalowej konstrukcji dachowej i jego udostępnianie do dalszych prac. Pomiar został wykonany skanerem laserowym Leica ScanStation C10. Obróbka danych została wykonana w oprogramowaniach: Leica Cyclone, Bentley Microstation V8i i Leica Cloudworx plug-in. Końcowy efekt inwentaryzacji konstrukcji stropu przedstawiono w postaci przestrzennego modelu CAD.
EN
Recognition of subsoil in areas threatened with discontinuous deformation associated with the existence of natural and mining voids can be implemented by various geophysical methods. The purpose of such research, apart from confirming the existence of voids, is to determine their spatial extent. This is not a simple issue, regardless of the geophysical method used. This paper discusses the possibilities of geometrization of karst phenomenon localization using the ground penetrating radar (GPR) method by the example of a karst cave as a natural void. The area of data acquisition is located on limestone formations with numerous karstforms. The study object is the main hall of the karst cave with a height of up to 3 m, located at a depth of 3 to 7 m below the surface. Such location and shape of the subsurface structure made it possible for the author to perform a wide range of research. Their original aspects are presented in this paper. The shape of the hall was obtained using terrestrial laser scanning (TLS). The GPR data were obtained employing the 250 MHz shielded antenna that was directly positioned using a robotized total station with the option of automatic target tracking. Thus, the GPR and geodetic data were immediately achieved in a uniform coordinate system. The accuracy of the data obtained in this way is discussed in this paper. The author’s original algorithm for processing of GPR data into a point cloud is presented. Based on the results obtained, it was possible to compare the GPR signal, which represents the shape of the cave hall, in relation to its image in the form of a point cloud from terrestrial laser scanning. A unique part of this paper is the selection of filtration procedures and their parameters in optimal GPR data processing, which were widely discussed and documented in a way beyond the standard filtration procedures. A significant contribution is the analysis that was carried out on the data obtained in the field and on the model data generated using the finite difference method. Modeling was carried out for two wave sources: exploding reflector and point. The presented methodology and discrimination between the actual shape of the cave, GPR field data and model data made it possible for the author to draw many conclusions related to the possibilities of shape geometrization of the subsurface voids determined by the GPR method.
EN
The publication includes the measurement of the small architecture object by means of terrestrial laser scanning. In addition, the primary goal is to visualize the object in the form of a 3D model. The 3D model was made on the basis of a unified point cloud with a resolution of 2mm in MicroStation V8i (SelectSeries 3). The point cloud, on the other hand, consisted of 7 scans that represented 7 uniformly distributed around and in the middle of the architectural site of the sites. To connect the scans were used binding points - so-called reference balls with a matt and white surface. The Leica Cyclone program orientated the scans and created an alignment report. The model created in this way was unified and the file was exported with the help of special tools until it received the file: ".pod". Based on this file, a 3D model was created. It is also impossible to skip procedures such as texturing, visualization, which made it possible to present an interesting model of a selected object. The object that was chosen was a wooden bridge with benches and a gazebo located in the southwestern part of Dębnicki Park at Praska Street in the district of VIII Dębniki in Krakow.
PL
W publikacji uwzględniono pomiar obiektu małej architektury techniką naziemnego skaningu laserowego. Ponadto celem nadrzędnym jest wykonanie wizualizacji obiektu w postaci modelu 3D. Model 3D został wykonany na podstawie zunifikowanej chmury punktów z rozdzielczością 2mm w programie MicroStation V8i (SelectSeries 3). Natomiast chmura punktów składała się z 7 skanów, które reprezentowały 7 rozmieszczonych równomiernie w terenie wokół i na środku obiektu architektonicznego stanowisk. Do powiązania skanów posłużyły punkty wiążące- tzw. kule referencyjne charakteryzujące się matową i białą powierzchnią. W programie Leica Cyclone dokonano orientacji skanów i utworzono raport przedstawiający wyrównanie. Na tak utworzonym modelu dokonano unifikacji I wyeksportowano plik za pomocą specjalnych narzędzi aż do momentu otrzymania pliku: „.pod”. Na podstawie tego pliku utworzono model 3D. Nie sposób również pominąć procedur takich jak: teksturowanie, wizualizacja, które umożliwiły zaprezentowanie w sposób interesujący modelu wybranego obiektu. Obiektem, który został wybrany był drewniany mostek z ławkami i altaną zlokalizowany w południowo-zachodniej części Parku Dębnickiego przy ul. Praskiej w dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie.
EN
Nowadays, the growing popularity of terrestrial laser scanners (TLS) allows to obtain a point cloud of many industrial objects along with classic surveying. However, the quality and model’s accuracy in comparison to a real shape seem to be a question, that must be further researched. It is crucial especially for Finite Element Method (FEM) analysis, which, being a part of technical design, estimate the values of construction’s dislocation and deformation. The article describes objects such as headgear with steel support and 4-post headframe with steel sheers. Both supports and sheers were modelled basing on point clouds. All the models were compared to the point cloud. The differences in models’ shape were calculated and the maximal values were determined. The results’ usefulness in FEM analysis was described.
EN
Terrestrial laser scanning (TLS) is one of the instruments for remote detection of damage of structures (cavities, cracks) which is successfully used to assess technical conditions of building objects. Most of the point clouds analysis from TLS relies only on spatial information (3D–XYZ). This study presents an approach based on using the intensity value as an additional element of information in diagnosing technical conditions of architectural structures. The research has been carried out in laboratory and field conditions. Its results show that the coefficient of laser beam reflectance in TLS can be used as a supplementary source of information to improve detection of defects in constructional objects.
EN
The paper deals with frequency estimation methods of sine-wave signals for a few signal cycles and consists of two parts. The first part contains a short overview where analytical error formulae for a signal distorted by noise and harmonics are presented. These formulae are compared with other accurate equations presented previously by the authors which are even more accurate below one cycle in the measurement window. The second part contains a comparison of eight estimation methods (ESPRIT, TLS, Prony LS, a newly developed IpDFT method and four other 3-point IpDFT methods) in respect of calculation time and accuracy for an ideal sine-wave signal, signal distorted by AWGN noise and a signal distorted by harmonics. The number of signal cycles is limited from 0.1 to 3 or 5. The results enable to select the most accurate/fastest estimation method in various measurement conditions. Parametric methods are more accurate but also much slower than IpDFT methods (up to 3000 times for the number of samples equal to 5000). The presented method is more accurate than other IpDFT methods and much faster than parametric methods, which makes it possible to use it as an alternative, especially in real-time applications.
PL
Technologia skaningu laserowego ma tę zaletę, że pozwala na bezinwazyjne zebranie danych, w formie chmury punktów z olbrzymią dokładnością, co pozwala na odtworzenie budynku oraz niemal wszystkich jego detali. BIM (Building Information Modeling) daje możliwość utworzenia bazy danych o zeskanowanym obiekcie i utworzenia jego aktualnej dokumentacji. Odwzorowywanie 3D budynku jest jedną z pierwszych czynności związanych z tworzeniem modelu BIM. W artykule przedstawiono efekty pracy nad utworzeniem modelu fragmentu zabytkowego kościoła parafialnego, na podstawie chmury punktów, uzyskanej z pomiaru terenowego metodą TLS (Terrestrial Laser Scanning). W celu utworzenia modelu BIM wykorzystano inżynierię odwrotną. W artykule zaprezentowano sposób, w jaki dane zostały zdigitalizowane, co poskutkowało możliwością zbudowania przestrzennego modelu badanego obiektu.
EN
The technology of the laser scanning has his advantage, that allows to collect data with no use of invasive methods in the form of the point cloud with significant precision which enables to re-creation of building with almost all details. BIM (Building Information Modeling) gives the opportunity of making a database about the scanned object and creating a up-to-data documentation. The 3D projection is one of the first activities connected with creation of BIM models. In the article is presented the effect of work on creating a model of a fragment of historic parish church on the basis of cloud of points, gained from the field measurements with the TLS (Terrestrial Laser Scanning) method. To make a model for BIM, a reversed engineering was applied. In the study the method was presented how the data had been digitalized, which resulted in the possibility of creating a 3D model of a researched object.
10
Content available remote Methodology of historical underground objects inventory surveys – contribution
EN
Geodetic surveys are used in an inventory of a lot of industries, including documentary of historic objects. One of the hardest historic objects that need to be inventoried are underground ones. Observations of rock mass movements and their consequences are very crucial issues, especially in the aspect of protection of historical objects, therefore it is needed to implement special methods (especially non-invasive) and specialist protection. In Poland there are few underground UNESCO mines and a lot of other objects of historical importance, for example built by Nazi Germans. Authors describe the following measurement methods: tacheometric surveys, terrestrial laser scanning (TLS), leveling and as supporting methods: Airplane Laser Scanning (and its product: LIDAR), Global Positioning System and satellite images or geophysics methods. There were inventory surveys conducted in Project Riese (German form – Giant) in Góry Sowie, Central Sudetes (Poland), is the biggest mining and building project of Second World War Germany. Until today, due to the lack of documentation, the purpose of these construction is uncertain. There are only hypothesis rather than facts. Currently, six underground complexes– Osówka, Włodarz, Soboń, Rzeczka, Jugowice, Gontowa, Książ Castle are discovered in the area of Góry Sowie. There are some speculations that all complexes were supposed to be combined. Some of the researchers of Góry Sowie secrets claim that kilometers of tunnels are still able to be discovered in the future. During the inventory the combination of classical measurements technologies and modern surveys methods were used – terrestrial laser scanner, tacheometry and GNSS measurements. Authors used collected data to analyze geometrical relations between objects Complex underground and ground of Osówka. This allowed to verify location of objects in relations to each other which was not previously presented in research. Many sections and profiles of excavations, sketches and maps were made.
PL
Procesy zachodzące w górotworze wymagają, aby każdy podziemny obiekt podlegał inwentaryzacji i kontroli. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim historyczne i zabytkowe obiekty wydrążone pod ziemią, które powinny być objęte ochroną i działaniami umożliwiającymi ich rewitalizację, czy udostępnienie dla turystów. Ochrona tego typu abytków wymusza kompleksowe podejście do problemów ich zabezpieczania i stosowanie różnego rodzaju metod inwentaryzacji, przede wszystkim ze względu na ich zazwyczaj i niepowtarzalny charakter. W Polsce znajduje się kilka podziemnych kopalni wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz obiektów ważnych pod względem historycznym, np. wybudowanych przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej. Proces inwentaryzacyjny takich obiektów opiera się na kilku ważnych aspektach, m.in.: rozpoznaniu warunków geotechnicznych i hydrogeologicznych otaczającego obiekt górotworu, badaniu konwergencji i deformacji, przy dokładnej analizie zależności geometrycznych obiektu. Inwentaryzacja oraz badania deformacji górotworu i powierzchni terenu prowadzone są na podstawie obserwacji wykonanych metodami geodezyjnymi. Podstawowymi pomiarami stosowanymi pod ziemią są: precyzyjna niwelacja geometryczna oraz metody precyzyjnej poligonizacji, zazwyczaj wzmacniane pomiarem giroskopowym. Ważnym aspektem jest wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego w inwentaryzacji obiektów podziemnych oraz pomiary wspomagające tę technologie, takie jak: ALS, statyczne pomiary GNSS, klasyczna tachimetria czy badania geofizyczne. Dzięki pomiarom inwentaryzacyjnym wizualizacji podziemnych obiektów kompleksu „Riese” w Górach Sowich, opartych głównie na technologii skaningu laserowego, zebrano potężny materiał do analizy. Pomiary zostały wykonane zarówno w sztolniach ogólnodostępnych lub częściowo dostępnych dla ruchu turystycznego (Osówka, Rzeczka, podziemia Zamku Książ), jak i niedostępnych (Jugowice, Soboń). W ramach prac kameralnych dokonano przede wszystkim rewizji zależności geometrycznych wyrobisk w Podziemnym Mieście Osówka (największym z kompleksów Riese) oraz okolicznych obiektach naziemnych, stworzono liczne plany, rzuty i przekroje każdego z inwentaryzowanych obiektów, które porównano i zweryfikowano z materiałami archiwalnymi. Ponadto stworzono trójwymiarowe modele Kasyna oraz Siłowni (naziemne obiekty Osówki).
EN
Terrestrial Laser Scanner (TLS) method which is commonly used for geodetic applications has a great potential to be successfully harnessed for multiple civil engineering applications. One of the most promising uses of TLS in construction industry is remote sensing of saturation of building materials. A research programme was prepared in order to prove that harnessing TLS for such an application is viable. Results presented in the current paper are a part of a much larger research programme focused on harnessing TLS for remote sensing of saturation of building materials. The paper describes results of the tests conducted with an impulse scanner Leica C-10. Tests took place both indoors (in a stable lab conditions) and outdoors (in a real environment). There were scanned specimens of the most popular building materials in Europe. Tested specimens were dried and saturated (including capillary rising moisture). One of the tests was performed over a period of 95 hours. Basically, a concrete specimen was scanned during its setting and hardening. It was proven that absorption of a laser signal is influenced by setting and hardening of concrete. Outdoor tests were based on scanning real buildings with partially saturated facades. The saturation assessment was based on differences of values of intensity. The concept proved to be feasible and technically realistic.
PL
Przygotowanie inwestycji jest jednym z najważniejszych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego. W trakcie etapu przygotowawczego zapada szereg decyzji logistycznych, od których zależy ostateczny kształt obiektu budowlanego. Logistyczne przygotowanie robót remontowych wymaga uzyskania dokumentacji technicznej istniejących obiektów. Niejednokrotnie, zwłaszcza w przypadku obiektów starszych, nie ma możliwości uzyskania projektu budowlanego wykonanego wiele lat temu. Konieczne jest odtworzenie brakujących dokumentów i wykonanie skomplikowanych pomiarów. W celu przyspieszenia i ułatwienia postępowania można zastosować nowoczesne metody pomiarowe. Jedną z nich jest metoda TLS – naziemny skaning laserowy.
EN
Preparation of investment activities is one of the most important stage of the investment and construction process. At the start of the preparatory stage, a number of logistical decisions are made. From them depends the final shape of the building. Logistics preparation of repair works requires obtaining technical documentation of existing facilities. Often, especially in the case of older objects, there is no possibility to get a construction project done many years ago. It is necessary to recreate the missing documents and make complicated measurements. In order to speed up and facilitate the procedure modern measurement methods can be used. One of them is the TLS method – terrestrial laser scanning.
EN
The investigation of technical condition of cooling towers is an important engineering issue. Regulations regarding safe operations of high structures force periodic measurements in order to determine technical state of such towers. This paper presents the processing methodology of laser scanning data and shows computation results of cooling tower W-1 shape changes. These results were referred to the designed shape of the tower in question. Tower surface displacements (deformations) are shown by plotting the deviations of the measured shape from the regular one. The determined changes in the surface shape are between –20 cm and 5 cm. This article presents the evaluation of the technical condition of the W-1 cooling tower.
EN
Spatial data obtained by Terrestrial Laser Scanning (TLS) can be used in order to create various inventories and analyses of the surveyed surfaces. This paper presents a use of orthogonal regression line in order to identify the beam's incidence angle on the surveyed surface as well as identification of roughness parameters using data obtained by terrestrial laser scanning. Accuracy of the visualisation of the surface and roughness parameters, in particular Ra (mean arithmetic deviation of surface roughness profile forming the average line) are closely correlated to the scan resolution of the evaluated area. Presented analyses indicate a need to identify areas with uniform visualisation [1,2] in the compared scans.
EN
In April 2013, the Laboratory of Geomatics launched the project under the acronym “Bartek 3D” in cooperation with the Research Section of Students from the AGH in Krakow, Pedagogical University and the Jagiellonian University as well. The main aim of the project is to monitor the biggest and probably one of the oldest trees in Poland - Oak Bartek in Zagnańsk (N 50o59’14”; E 20o38’59”), based on multi-temporal Terrestrial Laser Scanning (TLS) technology. One of the results of the project should be a 3D model of Oak Bartek and detection of the changes in the shape of the tree. Terrestrial Laser Scanning and the traditional forest inventory measurements were performed during the Leaf-OFF season in April 2013 and April 2014 and repeated in Leaf-ON period in July 2013 and October 2014 with using scanners: FARO FOCUS 3D, RIEGL VZ-400, LEICA C10 and RevScan (HandyScan). The results based on TLS technology showed some differences comparing to existing data obtained by traditional measurements for forestry inventory: • Height (H) of the tree: altimeter Vertex (Haglöf) H = 29.31 m; HTLS = 28.49 m; • Trunk circumference (L) measured with stretched tape: LST = 9.80 m; adjacent along the shape of bark: LT = 13.70 m; TLS measurments: LTLS1/4 = 9.97 m oraz LRevScan = 13.54 m • The average diameter at breast height (DBH130cm) calculated on the basis of 3D basal area of stem DBHTLS1/4 = 3.03 m (DBHT = 3.12 m).
PL
W kwietniu 2013 roku w Laboratorium Geomatyki rozpoczęto projekt „Bartek 3D”, realizowany przy współudziale Sekcji Studenckich Kół Naukowych z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako cel projektu przyjęto monitoring największego i jednego z najstarszych drzew w Polsce, tj. Dębu Bartek w Zagnańsku, (N:50o59’14”; E: 20o38’59”), prowadzony na drodze cyklicznego naziemnego skanowania laserowego. Jednym z efektów projektu ma być model 3D Bartka oraz opracowanie archiwalnych materiałów kartograficznych wraz z integracją wieloźródłowych danych w środowisku GIS. Skanowanie wykonano w okresie bezlistnym (kwiecień 2013 i 2014) i powtórzono w ulistnionym (lipiec 2013, październik 2014). Wykorzystano nowoczesne skanery naziemne: FARO FOCUS 3D (dzięki uprzejmości AGH w Krakowie, IBL oraz firmy TPI sp. z o.o.), LEICA C10 (AGH), VZ-400 (RIEGL; Laser-3D) a także RevScan HandyScan firmy Creaform (Casp System). Pierwsze wyniki pomiarów Dębu Bartek technologią TLS wykazały pewne różnice w stosunku do istniejących danych pozyskanych metodami tradycyjnymi: • wysokość drzewa - wysokościomierz Haglöf Vertex: H = 29.31 m; analiza chmury punktów: HTLS = 28.49 m; • obwód pnia pomierzony naciągniętą taśmą mierniczą: LST = 9.80 m; przylegającą wzdłuż załamań i szczelin kory: LT = 13.70 m; wyznaczony z pomiarów TLS: LTLS1/4 = 9.97 m oraz LRevScan = 13.54 m; • średnia pierśnica (DBH130cm drzewa obliczona na podstawie pola przekroju DBHTLS1/4 = 3.03 m (DBHT = 3.12 m).
PL
Rozwój technologii naziemnego skanowania laserowego (TLS) w ostatnich latach spowodował jej uznanie i wdrożenie w wielu gałęziach gospodarki, w tym w leśnictwie i ochronie przyrody. Wykorzystanie chmur punktów 3D TLS w procesie inwentaryzacji drzew i drzewostanów oraz określaniu wybranych cech biometrycznych drzewa (np. średnicy pnia, wysokości drzewa, podstawy korony, liczby kształtu pnia) oraz wielkości surowca drzewnego (objętość drzew) staje się już praktyką. Wartością dodaną technologii TLS poza dokładnością samego pomiaru jest automatyzacja procesu przetwarzania chmury punktów 3D pod katem ekstrakcji wybranych cech drzew i drzewostanów. Praca prezentuje autorskie oprogramowanie (GNOM) służące do automatycznego pomiaru wybranych parametrów drzew na podstawie chmury punktów pozyskanych skanerem laserowym FARO FOCUS 3D. Dzięki opracowanym algorytmom (GNOM) określono lokalizację pni drzew na kołowej powierzchni badawczej oraz dokonano pomiarów: pierśnicy pni (d1.3), kolejnych średnic pnia na różnych wysokościach pnia, wysokości wierzchołka drzewa, podstawy korony i objętości pnia (metoda pomiaru sekcyjnego) oraz korony drzewa. Prace badawcze realizowano na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w jednogatunkowym drzewostanie sosnowym (Pinus sylvestris L.) na powierzchni kołowej o promieniu 18.0 m w zasięgu której znajdowało się 16 sosen (14 z nich ścięto). Drzewostan w wieku 147 lat miał jednopiętrową budowę i był pozbawiony podszytu. Naziemne skanowanie laserowe przeprowadzono tuż przed pracami zrębowymi. Pierśnicę 16 sosen określono w pełni automatycznie algorytmem GNOM z błędem około +2,1% w stosunku do pomiaru referencyjnego wykonanego średnicomierzem. Średni, bezwzględny błąd pomiaru w chmurze punktów - półautomatycznymi metodami "PIXEL" (pomiędzy punktami) oraz PIPE (wpasowanie walca) w programie FARO Scene 5.x, wykazał błąd odpowiednio: 3.5% oraz 5.0%. Za referencyjną wysokość wierzchołka przyjęto pomiar taśmą mierniczą na ściętym drzewie. Średni błąd automatycznego określania wysokości drzew algorytmem GNOM na podstawie chmury punktów TLS wyniósł 6.3%, i był niewiele większy niż przy zastosowaniu manualnej metody pomiaru na przekrojach w programie TerraScan (Terrasolid; błąd ~5.6%). Pomiar wysokości podstawy korony wykazał błąd na poziomie +9,5%. Referencję w tym przypadku stanowił pomiar taśmą wykonany ściętych sosnach. Przetwarzanie chmur punktów TLS algorytmami GNOM w przypadku 16 analizowanych sosen trwało poniżej 10 min (37 sek. /drzewo). W pracy wykazano jednoznacznie przydatność technologii TLS w leśnictwie i jej wysoką dokładność przy pozyskiwaniu danych biometrycznych drzew oraz dalszą potrzebę zwiększania stopnia automatyzacji przetwarzania chmur punktów 3D pochodzących z naziemnego skanowania laserowego.
EN
Rapid development of terrestrial laser scanning (TLS) in recent years resulted in its recognition and implementation in many industries, including forestry and nature conservation. The use of the 3D TLS point clouds in the process of inventory of trees and stands, as well as in the determination of their biometric features (trunk diameter, tree height, crown base, number of trunk shapes), trees and lumber size (volume of trees) is slowly becoming a practice. In addition to the measurement precision, the primary added value of TLS is the ability to automate the processing of the clouds of points 3D in the direction of the extraction of selected features of trees and stands. The paper presents the original software (GNOM) for the automatic measurement of selected features of trees, based on the cloud of points obtained by the ground laser scanner FARO. With the developed algorithms (GNOM), the location of tree trunks on the circular research surface was specified and the measurement was performed; the measurement covered the DBH (l: 1.3m), further diameters of tree trunks at different heights of the tree trunk, base of the tree crown and volume of the tree trunk (the selection measurement method), as well as the tree crown. Research works were performed in the territory of the Niepolomice Forest in an unmixed pine stand (Pinussylvestris L.) on the circular surface with a radius of 18 m, within which there were 16 pine trees (14 of them were cut down). It was characterized by a two-storey and even-aged construction (147 years old) and was devoid of undergrowth. Ground scanning was performed just before harvesting. The DBH of 16 pine trees was specified in a fully automatic way, using the algorithm GNOM with an accuracy of +2.1%, as compared to the reference measurement by the DBH measurement device. The medium, absolute measurement error in the cloud of points - using semi-automatic methods "PIXEL" (between points) and PIPE (fitting the cylinder) in the FARO Scene 5.x., showed the error, 3.5% and 5.0%,.respectively The reference height was assumed as the measurement performed by the tape on the cut tree. The average error of automatic determination of the tree height by the algorithm GNOM based on the TLS point clouds amounted to 6.3% and was slightly higher than when using the manual method of measurements on profiles in the TerraScan (Terrasolid; the error of 5.6%). The relatively high value of the error may be mainly related to the small number of points TLS in the upper parts of crowns. The crown height measurement showed the error of +9.5%. The reference in this case was the tape measurement performed already on the trunks of cut pine trees. Processing the clouds of points by the algorithms GNOM for 16 analyzed trees took no longer than 10 min. (37 sec. /tree). The paper mainly showed the TLS measurement innovation and its high precision in acquiring biometric data in forestry, and at the same time also the further need to increase the degree of automation of processing the clouds of points 3D from terrestrial laser scanning.
PL
W artykule przedstawiono najpopularniejsze algorytmy (TLS, ANMR, MNMR, EBFOS) alokacji bitów w standardzie AAC oraz ich porównanie z zaimplementowanym algorytmem cSF oraz modyfikacją algorytmu TLS. Algorytm cSF daje porównywalne lub lepsze wyniki (pod względem jakości dźwięku) od wymienionych algorytmów. Ponadto opisano przeprowadzone testy oraz podano analizę otrzymanych wyników. Krótko wspomniano też o optymalizacji algorytmów z wykorzystaniem wyrównywania stosunku energii sygnału po rekonstrukcji z referencyjnym.
EN
The most popular rate-distorition algorithms (TLS, ANMR, MNMR, EBFOS) in AAC standard are presented in this paper. They are compared with cSF algorithm and modification of TLS. The cSF algorithm gives better or equal sound quality than other mentioned algorithms. Optimization of algorithms using balance energy technic is also shortly mentioned.
18
Content available remote New Trends in Femtocell Backhaul Security
EN
One of the relatively new services presented by mobile operators is a femtocell. A femtocell is a network located at the residential premises helping to extend the mobile signal to places which are difficult to cover. Furthermore, it enables the mobile operator to provide attractive service to the customer since the femtocell is connected to the mobile operator network using an IP based backhaul link over the public Internet. To ensure appropriate security over the untrustworthy environment, an IPsec tunnel is established between the femtocell access point and the provider’s security gateway located at the core network perimeter. IPsec itself wasn’t originally proposed to carry small voice packets resulting in a redundant overhead. This paper examines other security procedures, such as transport layer security (TLS) and Datagram TLS (DTLS) protocols.
PL
W artykule zaprezentowano porównanie systemów ochrony pakietów danych w sieci komunikacji femtokomórek. W celu nawiązania i zabezpieczenia połączenia zastosowano tu tunelowanie IPsec między bramką operatora, a odbiornikiem, femtokomórką. Testom poddano procedury ochrony w protokołach TLS oraz DTLS.
EN
Correct assessment of construction safety requires reliable information about geometrical shape of the analyzed object. The least square method is the most popular method to calculate object deviation between theoretical geometry and the real object shape measured with geodetic methods. The paper presents the possibility of using robust estimation methods on the example of Hampel’s method. Deviation values obtained in this way are resistant to outliers influence and are more reliable. This problem is illustrated by a hyperbola which is approximated in survey points (measured by terrestrial laser scanning) localized on the generating line of the cooling tower shell in one of its axial vertical cross-section.
PL
Bezpieczna eksploatacja cienkościennych konstrukcji powłokowych, do których należą hiperboloidalne chłodnie kominowe, wymaga okresowej kontroli ich stanu geometrycznego. Powszechnie stosowaną technologią pomiarową jest w tym przypadku precyzyjna tachimetria bezreflektorowa. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości i zalety wykorzystania naziemnego skaningu laserowego do pomiaru geometrii płaszcza chłodni kominowej. Zniekształcenia geometryczne chłodni wyznacza się poprzez wpasowanie modelu teoretycznego konstrukcji w zbiór punktów pomiarowych opisujących jej stan rzeczywisty. W przypadku braku dokumentacji projektowej, parametry modelu teoretycznego określa się poprzez aproksymację, stosując zazwyczaj metodę najmniejszych kwadratów. W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania w tym celu metody Hampela, jako przykładowej metody estymacji odpornej. Otrzymane wyniki potwierdzają skuteczność tej metody w przypadku występowania znacznych lokalnych zniekształceń geometrycznych konstrukcji. Parametry modelu teoretycznego, uzyskane z wykorzystaniem metody Hampela, pozwalają wyznaczyć bardziej wiarygodne wartości imperfekcji geometrycznych, które wykorzystywane są później przy sporządzaniu ekspertyz budowlanych.
EN
The main aspect of the study was to evaluate the use of GNSS technology for measurement possibilities and obtaining the required position accuracy of objects in a forest area: point (eg. the location of tree trunks, landmarks), linear (eg. roads, paths) and surface (eg. the area of various plant types). The objects position with different measurement modes and various GPS receivers was done, starting from receivers for tourists, cartographs and modern multifrequency and multichannel (NAVSTAR-GPS+ GLONASS) GNSS receivers designed to work with network of reference stations. The measurements were assessed measuring the required number of sessions conducted in different measurement modes, to obtain an accurate position (defined by Forest Management Guide) of objects in the forest. Test sessions were analyzed in 100, 300, 600 seconds or even hours. Tests performed on different days, months, in different weather conditions, in the open area and under canopy, and for different phenological phases of vegetation (trees with leaves and without leaves). Evaluation of DGPS position determination was carried out in relation to the results obtained from RTK measurements (lots of hours of observation in the open area), measurements of total station and terrestrial laser scanning (precisely determined positions of tree trunks and course of the drainage ditch).
PL
Głównym przedmiotem badań było określenie możliwości stosowania technologii GNSS w leśnictwie, w zakresie realizacji pomiarów obiektów przestrzeni leśnej o charakterze: punktowym (np. pnie drzew, graniczniki, pomniki przyrody), liniowym (np. drogi, ścieżki, wizury) oraz powierzchniowym (np. wydzielenia, oddziały, zbiorowiska roślinne, obszary pożarów). Lokalizację przestrzenną wyznaczano przy wykorzystaniu różnej klasy odbiorników GNSS, pracujących w różnych trybach pomiaru. Wykorzystano odbiorniki klasy: turystycznej, kartograficzne oraz nowoczesne wieloczęstotliwościowe, wielokanałowe (NAVSTAR-GPS + GLONASS) odbiorniki, współpracujące z siecią stacji referencyjnych ASG-EUPOS w trybie RTK oraz postprocessingu. Ocenie pod kątem możliwości wyznaczania pozycji podlegały sesje pomiarowe złożone z: 100, 300, 600 epok a nawet prowadzone ponad godzinę. Testy wykonano losowo w różnych porach dnia, miesiąca, w różnych warunkach atmosferycznych, w przestrzeni otwartej (drogi leśne, zręby, luki) jak i pod okapem drzewostanu oraz w rożnych fazach fenologicznych drzewostanu (okres bez liści – spoczynku oraz z liśćmi – w pełni sezonu wegetacji). Wyznaczone metodami GNSS pozycje obiektów, zostały odniesione do wyników referencyjnych, uzyskanych na podstawie pomiarów RTK (wielogodzinne obserwacje w terenie otwartym) oraz pomiarów tachimetrycznych, a także przetworzonych chmur punktów, pochodzących z naziemnego skanowania laserowego (precyzyjnie wyznaczone pozycje pni drzew oraz przebieg rowu melioracyjnego).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.