Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water storage capacity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
During the last years an alarming dieback has occurred in 20 to 40 years old first-rotation pine stands (Pinus sylvestris L.) on mine sites, caused by the white rot fungus Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. First thinning opens the infection path so that up to now 30 to 89 % of afforestations in different mining areas are affected. Infestation risk increases with rising pH of the top soil (0-30 cm). The mean pH(H2O) of the infestation foci is 6.2, whereas it is below 5.0 in uninfected stands. Common practise of lime amelioration speeds up the infection. Furthermore, soil water availability (PAWC) has a significant impact on the course of disease. The plant available water (0-100 cm soil depth) of dieback gaps is about 80 mm. In contrast, the water storage capacity of unin-fected reference plots falls below 50 mm.
PL
W ostatnich latach wystąpiło niepokojące zjawisko zamierania 20-40 letnich sosen (Pinus sylvestris L.) pierwszej rotacji na terenach pokopalnianych, spowodowane przez korzeniowca wieloletniego (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.). Pierwsze przerzedzenie otwiera drogę zakażenia tak, że do tej pory objęło ono od 30 do 89% zadrzewień na różnych obszarach pogórniczych. Odnotowano wzrost ryzyka infekcji wraz ze wzrostem odczynu powierzchniowego poziomu gleb (0-30 cm). Średnia pH(H2O) z ognisk zakażenia to 6,2, podczas gdy na powierzchniach niezakażonych wyniosła poniżej 5,0. Powszechną praktyką zahamowania tempa zakażenia jest wapnowanie gleb. Ponadto, na przebieg choroby znaczący wpływ wywiera dostępność wody w glebie (PAWC). Dostępna woda dla roślin (0-100 cm gł.) na obszarach zamierania to ok. 80 mm. W przeciwieństwie, na obszarach nie zainfekowanych zdolność zatrzymywania wody spada poniżej 50 mm.
PL
Puszcza Zielonka położona jest w środkowej części dorzecza Warty, w centralnej części Wielkopolski, jej zachodnia granica znajduje się około 5 km na północny-wschód od granic Poznania. Na podstawie wyników badań można sformułować pewne wnioski generalne: zalesienie terenu znacznie redukuje odpływ o około 40 % oraz podwyższa ewapotranspirację o około 10 %, jakość wód w leśnych ciekach jest dobra (I klasa czystości), jedynie w miesiącach letnich i jesiennych odnotowuje się małe zawartości tlenu rozpuszczonego oraz duże ilości fosforanów (uwalnianie się rozpuszczalnych związków fosforu w warunkach anaerobowych). Nieklimatyczne parametry fizjograficzne wpływają na retencję jedynie w sposób modyfikujący niemniej istotny, można powiedzieć iż określają potencjalne zdolności retencyjne. Biorąc pod uwagę powyższe, opracowano oryginalną metodę oceny wskaźnika potencjalnych zdolności retencyjnych dla obszarów zalesionych Puszczy Zielonka, której istota sprowadza się do przypisania każdej elementarnej powierzchni (kwadratowe płaty o bokach po 0,5 km) - rastrowi jednego parametru -wskaźnika potencjalnej zdolności retencyjnej. Uwzględnia on sumaryczne oddziaływanie 8 parametrów: spadek terenu, miąższość gruntów, współczynnik filtracji gleb, odległość od sieci cieków, odległość od wód stojących, dominujące siedlisko leśne, dominujący skład gatunkowy oraz dominujące klasy wieku drzewostanów. W aspekcie lokalizacji kategorii obszarów o małych i dużych potencjalnych zdolnościach retencyjnych występują następujące prawidłowości: obszary o małych potencjalnych zdolnościach retencyjnych pokrywają się z fragmentami Puszczy Zielonka, gdzie dokonano zalesień gruntów porolnych. Występują tam na ogół lite drzewostany sosnowe młodszych klas wieku na słabszych siedliskach leśnych. Obszary o dużych potencjalnych zdolnościach retencyjnych obecne są przeważnie na tych fragmentach Puszczy Zielonka, gdzie występują drzewostany dębowe i bukowe starszych klas wieku na siedliskach żyznych.
EN
The Zielonka Forest is located in the mid-part of the Warta river basin, in thc central part of Wielkopolska region in Poland, and its western borders extends about 5 kilometers north-east of Poznań. Some general conclusions can be drawn on the basis of the imestigation results: forested area significantly affects outflow and evaporation (reduction by ca 40 % and increase by 10 % respectively). The quality of water in the forest rivers is good (purity class I) only in the summer and autumn months low content of dissohed oxygen and high quantities of phosphates are observed (release of soluble phosphorus compounds in anaerobic conditions). Non-climatical, physiographical parameters influence water storage capacity in a modifying manner only, nevertheless essential. We can say that they quality potential water storage conditions. Working from the above-mentioned premises, the original method of potential water storage coefficient estimation for the Zielonka Forest nas been formulated. The idea of the method is as follows - for each elementary area (a square cell of 0.5 km side) exclusive potential water storage coefficient is assigned. This coefficient focuses converging influence of 8 parameters: area slope, soil thickness, infiltration coefficient of soil, distance from watercourse network, distance from pond and lake network, dominant forest site, dominant species of species composition and dominant class of tree stand age. As far as categories of small and large potential water storage coefficient are concerned following distribution regularities are obsened - the areas of smali potential water storage capabilities agree with these parts of the Zielonka Forest where afforestation of farmland was performed. The areas, as a rule, consist of Scotch pine (Pinus silvestris) monoculture stands of younger age classes on poorer forest sites; the areas of large potential water storage capabilities are largely present in these parts of the Zielonka Forest, where older class age Common oak (Quercus robur) and Red beech (Fagus silvatica) stands occur on fertilc forest sites.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.