Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 188

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PLC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Zespół napędowy jako substytut pomostu
PL
Celem badania jest zaprezentowanie alternatywnego rozwiązania dla niszczejących pomostów nad zbiornikami wodnymi. Projekt bazuje na dostępn ym rozwiązaniu jakim jest platforma pływająca. Dobranedo tego został silnik krokowy, sterownik PLC oraz panel operatorski. Do symulacji tych połączeń wykorzystano środowisko WinProLadder oraz EasyBuilderPro. Przedstawione rozwiązanie obejmuje także projekt metalowej obudowy oraz obudowy w celu przechowywania na czas braku użytkowania. Do tego zostało wykorzystany program Autodesk Fusion 360. Rozwiązanie może pomóc poprawić komfort pobytu nad akwenami wodnymi, dzięki łatwiejszej konserwacji niż klasyczne rozwiązania.
EN
The aim of the study is to present an alternative solution to decaying bridges over water tanks. The project is based on the available floating platform solution. This has been matched to the stepper motor, PLC and operator panel. WinProLadder and EasyBuilderPro were used to simulate these connections. The illustrated embodiment also includes the design of the metal casing and the housing to hold for the duration of the absence of use. For this was used Autodesk Fusion 360. The solution can help improve the comfort of stay on waterwater, thanks to easier maintenance than classic solutions.
PL
Panele operatorskie HMI są powszechnie stosowane w systemach automatyki przemysłowej. Pozwalają na wizualizację sterowania procesem przemysłowym, jak również na zmianę parametrów. Wartości prezentowane operatorowi na ekranie procesowym pochodzą ze sterownika, bądź sterowników, połączonych łączem komunikacyjnym. Wydajna komunikacja między HMI a sterownikiem jest niezbędna dla prawidłowego działania systemu automatyki. W artykule przeanalizowano kilka aspektów takiej komunikacji i zaproponowano rozwiązania pozwalające na skrócenie czasu cyklu komunikacyjnego. Opisane metody zostały zaimplementowane w pakiecie inżynierskim CPDev.
EN
HMI (Human-Machine Interface) panels are commonly used in industrial automation systems. They facilitate the visualization of industrial process control as well as enable the change of parameters. The values displayed on a HMI are read from a controller or controllers connected by a communication link. Thus efficient PLC – HMI communication is essential for proper functioning of the whole automation system. Several aspects of such communication are analyzed in the paper and some solutions proposed to reduce the communication cycle. The described methods have been implemented in the CPDev engineering environment.
3
Content available PLC implementation in the form of a System-on-a-Chip
EN
The aim of the paper is to present the implementation of a PLC designed in the form of a System-on-a-Chip. The presented PLC is compatible with the IEC61131‒3 standard. More precisely, the Instruction List language is the native language of the designed CPU, so there is no need for multiple language transformations. In the proposed solution each instruction of the CPU program written in Instruction List is directly translated to machine code. The designed CPU is capable of performing logic operations up to 32-bit Boolean data types. However, the developed CPU is very flexible due to its architecture: data memory can be addressed as bit/byte/word/dword. Moreover, diverse blocks such as timers, counters, and hardware acceleration blocks, can be connected to the CPU by means of an APB AMBA bus. The designed PLC has been implemented in an FPGA device and can be used in cyber-physical systems and Industry 4.0.
4
Content available Real-time requirements meeting in PLC control system
EN
In the paper a problem of real-time requirements meeting at PLC is presented. Basic parameters associated to real time and factors determining their value were discussed. Real-time reliability indices for PLC and methods of their estimation and experimental testing was also proposed. Results were depicted by examples.
5
Content available remote System bezprzewodowego zdalnego sterowania dla pojazdu autonomicznego
PL
W artykule przedstawiono problem dotyczący technologii sterowania pojazdami autonomicznymi i jego rozwiązanie na przykładzie prototypu pojazdu do prac sadowniczych. Sterowanie lokalne pojazdu realizuje kontroler przemysłowy klasy PLC wraz z osprzętem, a sterowanie zdalne realizowane jest przez opracowaną aplikację komputerową za pośrednictwem sieci bezprzewodowej pracującej w standardzie WiFi. Zainstalowany na pojeździe system wizyjny umożliwia obserwację otoczenia pojazdu.
EN
The paper presents a problem concerning control technology of autonomous vehicles and its solution on the example of a vehicle prototype for orchard work. Local vehicle control is performed by an industrial PLC class controller with accessories, and the remote control is realized by a computer application which communicates via a wireless WiFi network. The vision system installed on the vehicle allows observation of the vehicle surroundings.
6
PL
Celem artykułu jest analiza przeprowadzonych pomiarów czasów wykonania algorytmu PID w sterowniku PLC S7-1500. Wyniki eksperymentu pokazują zmienny czas obliczeń algorytmu regulatora dla różnych jego realizacji. Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym musi być obliczone w zdefiniowanym reżimie czasowym, który jest uzależniony od czasu próbkowania regulatora. Pomiary zostały wykonane przy pomocy instrukcji „RUNTIME”. Mierzonym algorytmem był zaproponowany przez autorów regulator PID2DOF oraz firmowe rozwiązanie PID Compact V2, który również jest o strukturze 2DOF.
EN
The aim of this paper is the analysis of performed measurements of PID algorithm execution times in PLC S7-1500. The lack of constant calculation time of the controller algorithm for its various realizations is presented. Real-time digital control must be calculated in a defined time regime which depends on the sampling time of the controller. The measurements were made using the "RUNTIME" instruction. The algorithm was measured by the PID2DOF controller proposed by the authors (which was written in SCL Language) and the original PID Compact V2 (Siemens) solution.
7
Content available remote Czasy realizacji algorytmów PID2DOF w sterownikach serii S7
PL
Celem artykułu jest analiza szybkości działania algorytmu PID napisanego w języku Structured Control Language (SCL) i porównanie go z dostępnym w TIA Portal rozwiązaniem. Porównanie zostało wykonane na kilku platformach CPU S7 oraz na symulatorze sterowników PLCSIM. Jednocześnie artykuł powinien zachęcić producentów PLC do wdrożenia nowych prostszych rozwiązań algorytmów regulacyjnych oraz sterujących.
EN
The aim of the article is to analyze the speed of the PID algorithm written in Structured Control Language (SCL) and compare it with the available solution in the TIA Portal. The comparison was made on several CPU S7 platforms and controllers simulator PLCSIM. At the same time, the article should encourage PLC manufacturers to implement new simpler solutions, ie many available algorithms control algorithms. “The times of PID2DOF algorithms calculation in S7 controller”.
8
Content available Model of a sliding gate controlled by a PLC driver
EN
Due to low costs, PLC controllers are used not only in technological processes but also in everyday life. The article presents the possibility of using a PLC controller to control the operation of a sliding gate. For this purpose, a design was created and a sliding gate model made controlled with a Siemens S7-1200 PLC controller. This model is used to develop various gate control algorithms, especially for appropriate gate protection against crushing or uncontrolled closing. In addition, this model is connected via the Internet to a stand equipped with the SCADA application. The iFix 5.8 PL application was used to visualise the operation of the door, which, by means of a communication driver, allows the elevator operation to be controlled remotely. In addition, elements are shown in a graphic way, whereby it is possible to assess the position of the gate.
EN
This paper deals with the image processing from the camera for Raspberry Pi connected with real-time communication network to the control system (PLC). The low time delay for receiving and sending commands, data, etc. is very important in the automating production processes. This can be provided by industrial real-time network based on Ethernet. The Ethernet POWERLINK, which is supported on B&R PLCs, is one of them. It is a simple solution for a variety of applications because the POWERLINK is publicly available as the open source. Connecting the PLC and Raspberry Pi with Ethernet POWERLINK opens up many applications in industrial automation. For example, image data obtained using a camera attached to Raspberry Pi can be used to sense image of manufacturing processes and products and evaluate their quality in industrial automation. This article focuses on an image processing unit and the PLC system with CPU redundancy used in the industrial application. Vision systems are often used to improve products quality control, saving costs and time.
EN
The work presents the construction and the description of the operation of a test rig for the preliminary treatment of water and wastewater and testing the filtration and separation properties of non-woven depth filters. The stand was equipped with a control system for the initial filtration of water and wastewater as well as to investigate the filtration and separation properties of non-woven depth filters. The stand was adjusted to work in semi-real conditions for further use in industrial plants.
PL
W pracy przedstawiono budowę oraz opis działania instalacji do wstępnego oczyszczania wód i ścieków oraz badania właściwości filtracyjno-separacyjnych włókninowych filtrów wgłębnych. W ramach przeprowadzonych prac opracowano system pomiarowo-sterujący umożliwiający automatyzację procesu wstępnej filtracji wód i ścieków oraz badania właściwości filtracyjno-separacyjnych włókninowych filtrów wgłębnych. Zmodernizowane stanowisko poddano weryfikacji podczas jego pracy w warunkach semirzeczywistych. W ten sposób zautomatyzowana instalacja jest przygotowana do bezpośredniego wykorzystania na potrzeby przemysłowe.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia wybrane dotyczące języków programowania sterowników PLC. Omówiono podstawowe funkcje logiczne realizujące operacje logiczne.
EN
The article presents selected issues concerning PLC programming languages. Basic logic functions implementing logical operations are discussed.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia wybrane dotyczące algebry Boole’a. Omówiono podstawowe funkcje logiczne realizujące operacje logiczne.
EN
The article presents selected issues concerning Boolean algebra. Basic logic functions implementing logical operations are discussed.
13
Content available remote PLC – elektroniczny element automatyki przemysłowej
PL
Programowalny układ logiczny do zastosowań przemysłowych (PLC) stał się standardowym elementem elektronicznym układów automatyki przemysłowej. Układ ten wytwarzany jest przez wielu producentów. W ofercie handlowej spotyka się wiele typów PLC różniących się wielkością, możliwościami oraz różnorodnością modułów dodatkowych, rozrzerzających dostępne wejścia i wyjścia. W artykule przedstawiono wyposażenie laboratorium układów PLC, w którym są prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Poznańskiej. W artykule wymienione zostały główne podzespoły tworzące każde stanowisko, wskazując na zagadnienia, które są tematami ćwiczeń laboratoryjnych.
EN
The programmable logic controller (PLC) has become a standard electronic component of industrial automation systems. Such components are produced by many manufacturers. Commercial offers include many types of PLCs that differ in size, functionality, and diversity of additional modules extending available inputs and outputs. This article presents the equipment of the PLC systems laboratory, organized for didactic classes for students of the Automation and Robotics at the Poznan University of Technology. The presentation lists the main components of each laboratory set, pointing to possible issues that may be the subjects of the exercises.
14
Content available remote Control system for distributed generation in low voltage network systems
EN
Implementation of prosumer energy generation to low-voltage network systems involves both benefits and technological problems concerning the grid operation. Electricity generation in LV network systems is of a distributed and quite unpredictable character. In those systems, solar PV installations, whose operation depends on the insolation level are used as energy sources. This article presents a low-voltage grid control algorithm based on a distributed environment of interoperable PLC’s and the exchange of information between them.
PL
Pojawienie się energetyki prosumenckiej w sieciach niskiego napięcia przynosi zarówno korzyści, jak i problemy techniczne w pracy tych sieci. Generacja w sieciach nn ma charakter rozproszony i dość nieprzewidywalny. Jako źródła energii wykorzystywane są instalacje fotowoltaiczne, których praca zależna jest od nasłonecznienia. W artykule przedstawiono algorytm sterowania siecią niskiego napięcia oparty na rozproszonym środowisku współpracujących ze sobą sterowników PLC oraz sposób wymiany informacji pomiędzy nimi.
EN
This paper aims to present current knowledge on data transmission between smart grids elements using narrow-band Power Line Communications (PLC) technology. One of the published hypotheses suggests that narrow-band PLC technologies cannot co-occur in the same network without interference. This paper demonstrates the results of laboratory tests for transmission capacity of PLC systems that are made using PRIME and OSGP technologies and work in the same network. The methodology for the interoperability assessment of both PLC technologies is presented with regard to the transmission capacity measurements under reference conditions. On the basis of obtained results practical conclusions were formulated.
PL
W artykule omówiono stan wiedzy na temat transmisji danych pomiędzy elementami inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids) realizowanych z użyciem technologii Power Line Communications (PLC) w wydaniu wąskopasmowym. Jedną z hipotez wynikłych z przeglądu literaturowego zagadnienia zawiera domniemanie, że różne wąskopasmowe technologie PLC nie mogą współistnieć w tym samym obwodzie sieci energetycznej, gdyż mogą się wzajemnie zakłócać. W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań efektywności transmisji układów PLC, wykonanych w technologiach PRIME oraz OSGP, pracujących w tym samym obwodzie sieci energetycznej. Przedstawiono metodologię oceny interoperacyjności obu technologii PLC w odniesieniu do pomiarów skuteczności transmisji w warunkach referencyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne.
PL
W artykule omówiono koncepcję bezpieczeństwa systemów pomiarowo-sterujących z zastosowaniem sterownika PLC. Zaprezentowano rozwiązanie zastosowane w prostych systemach sterowania, gdzie stosowanie drogich elementów wykonawczych z wysokim stopniem bezpieczeństwa jest niecelowe. Opisane autorskie rozwiązania są stosowane do systemów: elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych.
EN
The article presents the concept of safety of measurement and control systems with the use of a PLC controller. The solution presented in simple control systems was presented, where the use of expensive executive elements with a high degree of security is pointless. The proprietary solutions described are used for electrical, hydraulic and pneumatic systems.
EN
In this paper, the PLC-based (Programmable Logic Controller) industrial implementation in the form of the general-purpose function block for ADRC (Active Disturbance Rejection Controller) is presented. The details of practical aspects are discussed because their reliable implementation is not trivial for higher order ADRC. Additional important novelties discussed in the paper are the impact of the derivative backoff and the method that significantly simplifies tuning of higher order ADRC by avoiding the usual trial and error procedure. The results of the practical validation of the suggested concepts complete the paper and show the potential industrial applicability of ADRC.
EN
The article describes the power unit of a thermal power plant as a multiparameter plant working with the National Power System. The applied methods and load control systems are presented. Next, the structure and operation principle of the programmable logic controller and basic programming languages are discussed. Then the article presents the implementation of the turbine model and control system for the Simatic 1200 PLC. The next chapter is devoted to the presentation of sample waveforms along with a comparison with an actual facility.
PL
W artykule opisano blok energetyczny elektrowni cieplnej jako wieloparametrowy obiekt regulacji współpracujący z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Przedstawiono stosowane metody i układy regulacji obciążenia. Następnie omówiono budowę i zasadę działania programowalnego sterownika logicznego PLC oraz podstawowe języki służące do programowania. W następnej kolejności przedstawiono implementację modelu turbiny i układu regulacji do sterownika PLC Simatic 1200. Kolejny rozdział poświęcono zaprezentowaniu przykładowych przebiegów wraz z porównaniem z rzeczywistego obiektu.
19
Content available To nie był protokół Modbus RTU
EN
In one of previous Research Notes of the Faculty Electronics and Computer Science of the Koszalin University of Technology the article about implementation of Modbus protocol for communication with PLC from one manufacturer was published. The structure of protocol frame, with command for the PLC, was depicted on one of figures. The specific characters were delimiters of the frame. It means that this protocol isn't a Modbus protocol, because other delimiters of the frame are used in the Modbus protocol. Also other elements of the frame are pointing to it.
PL
W jednym z poprzednich numerów Zeszytów Naukowych Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej ukazał się artykuł na temat implementacji protokołu Modbus dla komunikacji ze sterownikiem pewnej firmy. Na jednym z rysunków została przedstawiona budowa ramki tego protokołu, zawierającej polecenie dla sterownika. Znacznikami początku i końca ramki są znaki o ustalonych kodach. To świadczy o tym, że ten protokół nie jest protokołem Modbus, w którym jest stosowana inna zasada zaznaczania granic ramki. Wskazują na to też inne elementy ramki.
EN
Dynamic development in Programmable Logic Controller (PLC) technology has brought about the common use of this equipment in industrial systems of automation and measurement. One popular PLC group creates MICRO class controllers which are cheap but offer many possibilities. In most cases, these controllers are equipped with binary inputs and outputs only. For this reason, their use in analogue control and measurement systems causes certain difficulties. The current paper describes the adaptation of PLC MICRO class controllers with a binary system of inputs and outputs for use in analogue control and measurement systems by the implementation of pseudo-analogue input and pulse-width modulation (PWM)-type output. The current paper presents a detailed design of this type of adaptation for PLC SIMATIC S-7 CPU 222. A practical system was designed, built and tested in the laboratory. The results of tests for pseudo-analogue input and PWM-type output are included in graphic form. The limitations of the proposed solution and its areas of applicability in ship automation are presented.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.