Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article reviews the theoretical and empirical sources for city placement in TV series. Problem related to city placement as an independent marketing communication tool was discussed. The main research problem is to look for the answer to the question – how does product placement affect recipients of messages during the broadcast of a TV series? The aim of the article is to identify and evaluate product placement based on theoretical and empirical sources in the series as a form of promotional message regarding places and services associated with them. The subject of the study became the series "Rodzinka.pl", chosen for its long-lasting production and emission, high ratings and numerous examples of products placed. The concept of product placement was explained, the mechanism of impacting buyers in the series as a message carrier, the advantages and disadvantages in the context of marketing communication, the analysis of the cases of city placement in the series "Rodzinka.pl" was made. The message concerning the promotion of places included in the story of the series allowed to use new presentation possibilities and strengthen the reaction of viewers through the recommendations of actors and natural scenes from life resulting from the story.
PL
W artykule dokonano przeglądu źródeł teoretycznych i empirycznych dotyczących lokowania produktu w serialach telewizyjnych. Omówiono problem związany z product placement jako samodzielnym instrumentem komunikacji marketingowej. Główny problem badawczy sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie – w jaki sposób product placement oddziałuje na odbiorców komunikatów w trakcie emisji serialu telewizyjnego? Celem artykułu jest identyfikacja i ocena w oparciu o źródła teoretyczne i empiryczne product placement w serialu jako formie przekazu promocyjnego dotyczącego miejsc i usług z nimi związanych. Przedmiotem badania stał się serial „Rodzinka.pl”, wybrany ze względu na długotrwałą produkcję i emisję, dużą oglądalność oraz liczne przykłady lokowanych produktów, w tym miejsc. Wyjaśniono pojęcie product placement, określono mechanizm oddziaływania na odbiorców komunikatu w serialu jako nośniku, wskazano zalety i wady w kontekście komunikacji marketingowej, dokonano analizy przypadków product placement i city placement w serialu „Rodzinka.pl”. Przekaz dotyczący promocji miejsc włączony w fabułę serialu pozwolił wykorzystać nowe możliwości prezentacji oraz wzmocnić reakcję widzów poprzez rekomendacje aktorów i naturalne sceny z życia wynikające z fabuły.
2
Content available remote Z Katowic na cztery kontynenty
PL
Artykuł opisuje Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach (Katowice Airport), zarządzany przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA w kilku aspektach. Przybliża historię powstania jednego z największych lotnisk w Polsce. Kataloguje inwestycje w infrastrukturę portu lotniczego, który ewoluował z przestarzałego lotniska wojskowego. Tekst informuje też o rekordowym roku 2016 dla lotniska, który zakończył się najlepszymi w historii wynikami liczby obsłużonych podróżnych we wszystkich segmentach ruchu. Dowiadujemy się też o nowych liniach, które w tym roku odlatywać będą z Pyrzowic i kolejnych, atrakcyjnych kierunkach lotów w Europie i poza nią.
EN
The paper describes the Katowice Airport in Pyrzowice, managed by the Upper Silesian Aviation Group (GTL) SA, considering a few aspects. It presents the development history of one of the largest airports in Poland. It catalogues investments in the airport infrastructure, which evolved from an obsolete military airfield. The text informs also about the record for the airport year 2016, which finished with the best ever results of serviced travellers in all segments of the traffic. We learn also about new lines, which this year will start from Pyrzowice and about the next attractive directions of flights in Europe and outside it.
3
Content available remote Bezpieczeństwo w przemyśle wg GE Automation&Controls
PL
Układy automatyki odpowiedzialne za prowadzenie procesów produkcyjnych narażone są na szereg zagrożeń pochodzących z różnych źródeł. Część z nich wynika z charakteru przemysłowego środowiska pracy, część z architektury samego obiektu, część zaś – z dostępności produktów u dostawców. Konsekwencje ich występowania wiążą się najczęściej ze spadkiem wydajności produkcji, wzrostem kosztów operacyjnych, a także wprowadzeniem zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Z tego powodu GE Automation&Controls, jako jeden z kluczowych dostawców automatyki, kwestie bezpieczeństwa systemów rozpatruje wielopoziomowo, dostarczając swoim klientom nie tylko produkty funkcjonalne i wydajne, ale przede wszystkim bezpieczne.
PL
Wraz z rozwojem rynku sprzedaży detalicznej można zaobserwować stały wzrost popularności produktów oznaczonych markami pośredników handlowych. Towary te nie są już promowane jako produkty generyczne o najniższej cenie, ale jako alternatywa wobec dóbr markowych o porównywalnej jakości i wartości dodanej dla nabywcy. Produkty oferowane pod marką detalisty odgrywają zatem najważniejszą rolę w pozycjonowaniu tej marki na rynku oraz budowaniu lojalności konsumentów. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie warunków współpracy detalistów z producentami towarów oferowanych pod marką tychże detalistów ze szczególnym uwzględnieniem procedury wyboru potencjalnych dostawców. Autorka dodatkowo dokonuje próby oceny zależności między doborem kryteriów selekcji partnerów a wynikami współpracy. Badanie opiera się na pogłębionym przeglądzie literaturowym i studium dwóch przypadków współpracy polskich producentów z globalnymi sieciami handlowymi.
EN
The popularity of own brand products popularity is growing steadily along with the development of a retail market. These products are no longer promoted as low-priced generic products, but as an alternative to the branded goods characterized by comparable quality and added value. Therefore, the product itself plays a central role in positioning an own brand and building the customer loyalty. The aim of the article is to explore the determinants of cooperation between the retailers and producers of private brand products with special regard to the process of potential partner selection. Author attempts to assess the dependence between the selection criteria choice and the cooperation results. The research is based on literature review and case study of two Polish producers successfully cooperating with global retail chains.
PL
W układach powłoka–podłoże pola naprężeń wywołane cyklicznymi mikroudarowymi obciążeniami powodują złożone skutki zarówno w materiale powłoki, jak i w połączeniu powłoki z podłożem (interfejs) oraz w materiale podłoża. Ich następstwem jest inicjacja i propagacja pęknięć zmęczeniowych prowadząca do ubytków materiału. Narzędziem do przybliżonej, teoretycznej analizy pól naprężeń w tych trzech ośrodkach jest zmodyfikowana teoria Hertza, wykorzystana do określenia głębokości zalegania punktu maksymalnej koncentracji naprężeń oraz promienia styku układu powłoka/podłoże w kontakcie z kulą. Wyznaczony analitycznie promień styku układu powłoka/podłoże w kontakcie z kulą został zweryfikowany eksperymentalnie. Dla celów projektowania oraz właściwej eksploatacji narzędzi i elementów maszyn z powłokami estymowano położenie zbioru punktów maksymalnej koncentracji naprężeń stykowych względem interfejsu. Przedstawiona analiza teoretyczna procesu zmęczenia układu powłoka/podłoże została zweryfikowana w badaniach eksperymentalnych.
EN
The stress field in the coating/substrate system causes combined effects on both the coating and substrate materials due to cyclic loads. The consequence is the initiation and propagation of fatigue cracks leading to a loss of materials. A theoretical means of the analysis of the stress field in these systems is the modified Hertz theory, which is used to determine the depth of the point of maximum stress concentration and the contact radius of coating/substrate system in contact with the ball. The analytically contact radius of the coating/substrate system in contact with a ball was determined and experimentally verified. For the purposes of design and the proper operation of tools and machine parts with coatings, the points of maximum contact stress concentration were estimated. The analysis of the theoretical fatigue process of coating/substrate systems was verified in the experimental research.
PL
Badania mikroudarowej wytrzymałości powłok tribologicznych przeprowadzono w celu uzyskania wiedzy o pękaniu i odspajaniu fragmentów powłoki pod wpływem powtarzających się cyklicznie obciążeń o charakterze udarowym, w zależności od twardości i sprężystości podłoża. Niszczenie powłoki następuje pod wpływem kumulacji efektów zmęczeniowych w długich okresach mierzonych liczbą uderzeń przy założonej sile i energii kinetycznej uderzenia. Badano powłoki TiN o grubości 0,5 μm osadzone na stali ferrytycznej i austenitycznej. Twardość i sprężystość obu podłoży oraz układów powłoka–podłoże wyznaczono przy użyciu Micro-Combi-Testera firmy CSEM. Badania mikroudarowej wytrzymałości zmęczeniowej wykonano na stanowisku zaprojektowanym i zbudowanym w Laboratorium Tribologii i Inżynierii Powierzchni AGH. Stwierdzono istotny wpływ sprężystości podłoża oraz jego twardości na badane zjawiska.
EN
Micro-impact strength tests of tribological coatings were performed in order to obtain knowledge about cracking and decohesion of coatings under cyclically repeated impact loads, depending on the hardness and elasticity of the substrate. The destruction of the coating is caused by the accumulation of the effects over long periods of time, which are measured by the number of impacts at a set load and kinetic energy. TiN coatings with a thickness of 0.5 μm deposited on austenitic and ferritic steel were investigated. The hardness and elastic modulus of both substrates and coating-substrate systems were determined using a Micro-Combi-Tester from CSM Instruments. Micro-impact fatigue tests were carried out on an impact tester designed and built in the Laboratory of Tribology and Surface Engineering AGH University of Science and Technology. It was found that the elasticity and the hardness of the substrate significantly influence the impact fatigue process.
EN
Multilayer fabrics differing by the membrane structure, were tested In natural conditions. After the ageing process the tests on waterproofness, permeability of water vapor, air permeability, “spray test” and tensile strength were conducted. Next, there were compared the changes that occurred before and after the ageing process and their analyses were conducted.
8
Content available remote Izolacje płyt obiektów mostowych
PL
Paluch koślawy jest chorobą często występującą u kobiet. Wykonano RTG obu stóp w projekcji AP, bocznej i na palcach oraz MRI. Opracowano, trójwymiarowy model strukturalny szkieletu stopy. Przeanalizowano błędy wyznaczenia położeń poszczególnych znaczników. Zbadano równowagęu zdrowych osób metodą stabilograficzną. Pomiarów charakterystyk chodu dokonano na ścieżce podoskopowej. Względem młodszych kobiet przeprowadzono normowanie wyników starszych kobiet. Parametry charakteryzujące badane kobiety nie mają rozkładu normalnego. Profil chodu kobiet starszych opisano 19 parametrami. Różnice w chodzie obu badanych grup kobiet przejawiają się głównie w parametrach geometrycznych. Normy symetrii kobiet podano dla 1 kwartyla, mediany i 3 kwartyla.
EN
Hallux valgus is one of the most frequent forefoot disease in women. There was taken RTG of both feet in the AP, lateral and tip toe projection as well as MRI. A three-dimensional structural foot skeleton model was developed. There was analysed the uncertainty of landmark positioning together with the influence on foot geometric features. Balance mechanism was examined in healthy subjects using the HUR stabilographic platform. Gait characteristics were made on the pressure distribution plate produced by ZEBRIS. There were separated two groups of younger women and a group of older women. Normalization of older women was carried out in relation to the younger group. The parameters characterizing the investigated women did not have a normal distribution. The gait profile of older women is based on 19 parameters. Differences in gait performance of both groups of women are mainly manifested in the geometric parameters. The norms of the symmetry index for the women are given as 1 quartile, median and 3 quartile.
11
Content available remote Optimal sliding mode control of an electrohydraulic servomechanism
EN
In this paper sliding mode control with acceleration constraint is proposed to achieve robustness and optimal performance of electrohydraulic servomechanism. The main feature of the proposed control is application of a time-varying switching plane. Initially, the plane passes through the system representative point in the error state space and then it moves with a constant velocity to the origin of the space. Having reached the origin the plane stops moving and remains fixed. The plane parameters (determining angles of inclination and the velocity of its motion) are selected to ensure the minimum integral absolute error without violating acceleration constraints. The simulation results show, that the proposed control ensures accuracy, and robust performance.
PL
W artykule przedstawiono ślizgowe sterowanie elektrohydraulicznym serwomechanizmem pozycyjnym, który został zamodelowany jako nieliniowy i niestacjonarny obiekt dynamiczny trzeciego rzędu. Zaproponowane sterowanie wykorzystuje ruchomą płaszczyznę przełączeń o stałym nachyleniu. Płaszczyzna przemieszcza się ruchem jednostajnym (ze stałą prędkością) ze swojego pierwotnego położenia określonego przez wartość uchybu regulacji w chwili rozpoczęcia procesu regulacji do początku układu współrzędnych w przestrzeni stanu. Parametry płaszczyzny zostały wyznaczone tak, aby zapewnić minimalizację całki modułu uchybu regulacji, przy uwzględnieniu ograniczenia przyśpieszenia elementu wykonawczego. Badania symulacyjne wykazały, że zastosowane sterowanie zapewnia pożądaną dokładność oraz niewrażliwość na zewnętrzny moment oporowy od początku trwania procesu regulacji.
12
Content available remote Dlaczego system sterowania wysokiej dostępności się opłaca?
PL
Podniesienie dostępności i czasu działania systemu sterowania procesem technologicznym jest rzeczą niezbędną dla większości przedsiębiorstw głównie ze względu na ponoszone koszty związane z produkcją, podnoszeniem wydajności i rentowności oraz w celu wzrostu satysfakcji klienta i reputacji firmy na rynku. Ryzyko pojawiających się przestojów ma bardzo negatywny wpływ na planowanie zasobów operacyjnych.
EN
Normal foot model is a geometric model of a healthy human foot. As the comparison of the processed feet requires a reference ideal healthy foot parameterization it was necessary to create such a model by defining skeleton geometric features and generating the feature set on a dataset population. Manual positioning of such number of landmarks is both a complex and time consuming task for a skilled radiologist, not to mention the total cost of such a procedure. Thus it was recommended to formulate an automated computer algorithm to perform this procedure with accuracy at a comparable level as the manual process. The following paper describes our approach based on automatic landmark positioning in a volumetric foot dataset. The proposed automated procedure is based on four main steps: manual landmark positioning on a reference dataset, registration of the reference dataset with the examined study, transformation of landmark positions from the reference dataset space into the examined dataset space, and calculation of the geometric features on the basis of landmarks positions. The results of our algorithm are presented and discussed in the context of pros and cons of the automated method itself as well as in the context of the generated normal foot model.
EN
Computer simulations of a simple model of adsorbed polymer chains were performed with the dynamic Monte Carlo method. The coarse grained chain representation was used and model macromolecules were confined to vertices of a simple cubic lattice. The chains were modeled with excluded volume only, i.e. at good solvent conditions. The polymers interacted with an impenetrable surface via an attractive potential, which was varied to cover both weak and strong adsorption regimes. Three different chain architectures were studied: linear and star-branched with three and four arms. It was found that size of chains obeys the scaling law with exponential characteristics for two- and three-dimensions for the weak and strong adsorption regime respectively. The transition temperatures between these regimes were also determined. The structure of adsorbed polymers was found similar for all architectures especially for the case of strong adsorption.
PL
Za pomocą symulacji komputerowej metodą Monte Carlo (wykorzystano algorytm Yerdiera-Stockmayera) przeprowadzono badania właściwości zaadsorbowanych łańcuchów polimerowych. Makrocząsteczki modelowano korzystając z uproszczonych modeli, w których rzeczywisty nieprzecinający się łańcuch był przybliżony sekwencją jednakowych segmentów. Założono, że modelowe łańcuchy tworzą pseudo-krystaliczną sieć regularną. Polimery umieszczono w szczelinie, której ściany oddziałują potencjałem przyciągającym na segmenty łańcucha. Zbadano trzy modele makrocząsteczek o różnej architekturze wewnętrznej: łańcuchy liniowe oraz gwiaździście rozgałęzione zawierające 3 lub 4 ramiona. Zbadano wpływ podstawowych parametrów układu na strukturę zaadsorbowanych łańcuchów. Wykazano, że łańcuchy w temperaturach wyższych (słaba adsorpcja) skalują się jak trójwymiarowe, a w niższych (silna adsorpcja) jak dwuwymiarowe, i to niezależnie od architektury łańcucha. Wyznaczono parametry przejścia słaba adsorpcja → silna adsorpcja oraz pokazano, że zwłaszcza w przypadku silnej adsorpcji, struktura zaadsorbowanej warstwy polimerowej słabo zależy od architektury łańcucha.
PL
Praca ma na celu porównanie parametrów wytrzymałościowych modelowego złącza adhezyjnego, w przypadkach różnych technik preparacji oraz różnych materiałów kompozytowych. Dokonano oceny wpływu stosowania różnych systemów łączących w 6 grupach badawczych. Analizowano również wpływ czasu piaskowania na trwałości połączenia. Badania realizowano w trakcie procesu czystego ścinania technicznego, na maszynie wytrzymałościowej firmy Instron.
EN
The aim of the paper was to compare strength parameters of model adhesive joint for various filling techniques and various composite materials. The assessment of different bonding systems has been done for 6 test groups. The analysis of influence of sand blasting time of adhesive joint durability was done, too. The experiments were done at pure shearing test by means of INSTRON strength machine.
16
Content available Falki Haara w liniowych układach dynamicznych
PL
W artykule przedstawiono metody analizy i optymalizacji liniowych układów dynamicznych o stałych skupionych przy zastosowaniu funkcji Haara. Podano metody analizy dla układów dowolnego rzędu i o dowolnej liczbie sygnałów sterujących. Omówiono zalety stosowanej metody, a także jej pewne niedogodności.
EN
The paper presents method of analysis and optimisation of lumped-parameters systems by means of the Haar wavelets. It has been found that Haar wavelet operational matrix is faster than Fast Fourier Transform and Walsh Transform, however, it has some disadvantages, too.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.