Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) w 2013 roku emisja dwutlenku węgla na świecie wyniosła 35,1 mld ton, czyli o 670 mln ton CO2 więcej niż w 2012 r. Na podstawie udostępnionych danych nadal największym emitentem CO2 na świecie są Chiny z 9,5 mld ton CO2, dalej Stany Zjednoczone z emisją 5,9 mld ton CO2 oraz Indie 1,9 mld ton i Rosja 1,7 mld ton CO2. Polska odpowiedzialna jest za wyemitowanie w roku 2013 około 290 mln ton CO2, co jest o 0,3% więcej w porównaniu z rokiem 2012. Agencja IEA prognozuje, że do roku 2030 światowa emisja CO2 może wzrosnąć o 45 proc. Jest to spowodowane przede wszystkim zwiększeniem konsumpcji energii elektrycznej przez kraje rozwijające się chcące gospodarczo dogonić państwa najbardziej rozwinięte. Należy zwrócić uwagę, że procesy związane z wytwarzaniem energii elektrycznej są odpowiedzialne za aż 40% światowej emisji dwutlenku węgla. W Polsce energetyka oparta jest na węglu i tak w 2013 roku 84% wyprodukowanej energii pochodziło ze spalania węgla, natomiast 3,2% z paliw gazowych. W chwili obecnej nie pracują instalacje do wychwytu dwutlenku węgla w skali pełnowymiarowej. Jednym ze sposobów zbadania wpływu układu wychwytu CO2 na pracę siłowni węglowych przed wykonaniem instalacji przemysłowych jest zamodelowanie jednostki separacji w środowisku programistycznym i skonfigurowanie tak, aby pracował on najefektywniej. W analizie symulacyjnej wykorzystano oprogramowanie IPSEpro, za pomocą którego zamodelowano obieg referencyjny siłowni węglowej pracującej na parametry nadkrytyczne oraz układ separacji CO2. Jednostka separacji bazuje na metodach adsorpcyjnych (post-combustion) i w rozważanym przypadku analizowano technologię separacji PSA (Pressure Swing Adsorption) i TSA (Temperature Swing Adsorption) oraz (Pressure Temperature Swing Adsorption) wykorzystując do wychwytu adsorbenty zeolitowe: naturalne, syntetyczne i syntetyzowane z popiołów lotnych. Po opracowaniu układów włączono jednostkę separacji dwutlenku węgla oraz dokonano jej integracji wraz z urządzeniami niezbędnymi do realizacji procesu z obiegiem parowo-wodnym elektrowni. Uzyskane dane z symulacji komputerowych pozwolą na analizę wpływu jednostki separacji CO2 oraz innych urządzeń potrzebnych do realizacji samego procesu wychwytu CO2 i jego przygotowania do transportu w postaci ciekłej na prace bloku energetycznego.
EN
According to the International Energy Agency (IEA) the CO2 world’s emission in 2013 was equal to 35,1 billion tons i.e. 670 mln tons of CO2 more than in 2012. On the basis of available data China is still the largest CO2 emitter with their 9,5 billion tons, then the USA – 5,9 billion, India – 1,9 billion and Russia – 1,7 billion. Poland is responsible for emitting in the year 2013 around 290 mln tons i.e. 0,3% more in comparison with the 2012. IEA is predicting that until the year 2030 the CO2 world’s emission can increase by 45%. This is mainly caused by the growth of electric energy consumption in developing countries that want to catch up in economic terms with the most developed ones. Attention should be paid to the fact that processes connected with electric energy generation are responsible for up to 40% of the CO2 world’s emission. Power industry in Poland is also based on coal and so 84% of energy produced in the year 2013 came from coal combustion while only 3,2% from gas fuels. Currently, the CO2 capture installations are not operating at the full-scale. One of the methods to determine the impact of a CO2 capture system on the operation of coal-fired power plants before industrial installations are built is to model a separation unit in a development environment and to configure it to work as effective as possbile. For the simulation analysis the IPSEpro software was used that helped to model a reference cycle for a coal-fired power plant for supercritical parameters and the CO2 separation system. The separation unit is based on adsorbtion methods (post-combustion) and in the present case analysed were PSA (Pressure Swing Adsorption) and TSA (Temperature Swing Adsorption) as well as PTSA (Pressure Temperature Swing Adsorption) separation technologies with the use of zeolite adsorbents (natural, synthetic and synthesized from fly-ash) for the capture. After the systems had been elaborated, a CO2 separation unit was put into operation and integrated – together with appliances necessary to realize the process – with the power plant water and steam circuit. Data obtained from computer simulations would then enable the analysis of the impact of a CO2 separation unit and of other installations (needed for realization of the CO2 capture process and further preparation of the gas for transportation in the liquid form) on a power unit operation.
2
Content available remote Applying recurrence plots in analysis of computer programs
PL
Wykresy rekurencyjne to narzędzie pozwalające wizualizować oraz analizować powtarzające się stany w nieliniowych systemach dynamicznych. Artykuł ten opisuje eksperymenty, w których sprawdzono, czy wykresy rekurencyjne nadają się do analizy programów komputerowych. Zaproponowano również narzędzie wspomagające taką analizę.
EN
Recurrence plots are a tool which allow one to analyze and visualize recurrence in non-linear dynamical systems. In this paper it was examined whether recurrence plots could be used to analyze data collected by historic debuggers. Besides a tool that facilitates this kind of analysis was proposed.
3
Content available remote Wspomaganie i rozszerzanie funkcjonalności debugowania IntelliTrace
EN
IntelliTrace is a historic debugger for the .NET platform. It has many capabilities but also some serious limitations: it significantly affects the performance of applications or provides only basic methods for analysis of collected data. In this paper, IntelliTrace is examined and a set of tools called IntelliTrace Toolkit, which allows these problems to be overcome, is proposed.
PL
IntelliTrace to debuger historyczny dla platformy .NET. Ma wiele możliwości, ale również kilka ograniczeń, na przykład wpływa negatywnie na wydajności aplikacji i udostępnia tylko podstawowe sposoby analizowania zgromadzonych danych. W tym artykule możliwości IntelliTrace zostały poddane analizie i na tej podstawie zaproponowano zestaw narzędzi IntelliTrace Toolkit, który rozwiązuje wspomniane problemy.
EN
One of the main parameters influencing heat transfer in a circulating fluidized bed boiler is the distribution of the bed's solids concentration within the contour of the boiler’s combustion chamber. This paper contains an analysis of the impact of the solids concentration in a fluidized bed on the vertical temperature profile in the combustion chamber of a SC-OTU CFB boiler. Investigations were conducted at different loads of nominal generator power: 100%, 80%, 60% and 40%. Solids concentration was determined through pressure sensor measurements. Pressure measurements were taken at 11 measuring ports situated on the front wall of the combustion chamber. The vertical temperature profile was produced on the basis of temperature measurements from various furnace elevations. The combustion process was carried out at various primary to secondary air ratios with a constant excess air coefficient.
EN
One of the main parameters influenced on the heat transfer in the circulating fluidized bed boiler is distribution of bed’s solids concentration within the contour of boiler’s combustion chamber. In this paper analysis of influence of fluidized bed’s solids concentration on the vertical temperature profile in the combustion chamber of SC-OTU CFB boiler is carried out. Investigations were conducted with different loads of generator’s nominal power i.e. 100%, 80%, 60% and 40%. Solids concentration was specified on the base of pressure measurement within boiler’s combustion chamber using pressure sensors. Pressure measurements were carried out in 11 measuring ports situated on the front wall of combustion chamber. Vertical temperature profile was achieved on the base of temperature measurements at different furnace elevations. Combustion process was carried out with different primary to secondary air ratio and constant excess air coefficient.
PL
Procedura kształtowania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nacisk na wyjaśnienie kwestii prawidłowego kształtowania taryfy w przypadku współfinansowania infrastruktury komunalnej bezzwrotnymi dotacjami ze środków Unii Europejskiej.
EN
Procedure of determination of prices for communal water supply and sewage disposal. How to solve the problem of proper determination of prices in the case of financial non-returnable EU contribution for the development of municipal infrastructure.
EN
In this paper basic types of measurement characteristics obtained in nondestructive testing, regardless of a method used, have been considered. Situations, in which methods of approximations based on Gaussian, Green and Cauchy functions are applied, have been mentioned. The new method of approximation of measurement characteristics, which have a character of central and not-central distribution has been proposed.
PL
W pracy omówiono podstawowe rodzaje przebiegów pomiarowych otrzymywanych niezależnie od stosowanej metody badań nieniszczących. Wymieniono sytuacje, w których stosowane są metody aproksymacji oparte na funkcjach Gaussa, Greena i Cauchy’ego. Zaproponowano nową metodę aproksymacji przebiegów pomiarowych mających charakter rozkładu centralnego i niecentralnego.
PL
W pracy przedstawiamy metodę numerycznej analizy pola elektromagnetycznego wykorzystującą elementy skończone do rozwiązywania trójwymiarowych zagadnień związanych z układem magnetycznej tomografii indukcyjnej, zaprojektowanym i zbudowanym w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Porównujemy wyniki symulacji i pomiarów wykonanych dla słaboprzewodzących obiektów.
EN
In this paper we present effective numerical method of the electromagnetic field analysis by applying finite element method in 3-D problem related to Magnetic Induction Tomography system developed and constructed at the West Pomeranian University of Technology, Szczecin. We compare results of simulations with measurements for low conductive objects.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań systemu magnetycznej tomografii indukcyjnej. Badano obiekty słaboprzewodzące z nieprzewodzącymi wtrąceniami. Wyniki eksperymentalne zostały uzupełnione o symulacje komputerowe trójwymiarowego rozkładu gęstości prądów wirowych zaindukowanych w badanych obiektach. Przeanalizowano pracę układów pomiarowych oraz opisano nowe problemy zaobserwowane podczas badań.
EN
In this paper selected results of magnetic induction tomography (MIT) system researches have been presented. Low-conductivity objects with non-conductivity inclusions are considered. Experimental results have been extended for the results of computational simulations of eddy currents distribution in tested objects. An interpretation of measurements results has been presented. The working of chosen measuring systems has been analysed and new problems of MIT researches have been described.
11
Content available remote Numerical simulation of eddy current problems in magnetic induction tomography
EN
Magnetic induction tomography (MIT) is a non-invasive technique for mapping the electrical properties of tissues. MIT is based on the measurement of perturbations of an alternating magnetic excitation field by the eddy currents induced in a conducting object exposed to the field. In this paper a simulation study of MIT is presented. Different aspects of using the finite element method to solve the 3-D MIT forward problem, which is a precondition of the inverse problems, are discussed.
PL
Magnetyczna tomografia indukcyjna (MTI) jest nieinwazyjną metodą odwzorowywania elektrycznych właściwości tkanek. MTI oparta jest na pomiarze zaburzeń wzbudzanego zmiennego pola magnetycznego wywołanych przez prądy wirowe indukowane w obiekcie przewodzącym znajdującym się w tym polu. W artykule przedstawiono symulację MTI. Przedyskutowano różne aspekty użycia metody elementów skończonych do rozwiązania trójwymiarowego zadania prostego MTI, które jest wstępem do rozwiązania zadania odwrotnego.
12
PL
W pracy omówiono podstawowe rodzaje sygnałów wyjściowych uzyskiwanych przy wykorzystaniu metod wiroprądowych do badań nieniszczących. Przedstawiono aproksymacje tych sygnałów dla przetworników o budowie osiowosymetrycznej oraz dla przetworników wykorzystujących metodę samoporównawczą. W obu przypadkach porównano wyniki teoretyczne i eksperymentalne.
EN
In this paper fundamental types of output signals obtained when using eddy current methods for non-destructive testing have been discussed. Approximations of the signals have been presented for transducers of axisymmetric construction and for transducers using self-compensating technique. In both the cases theoretical and experimental results have been compared.
EN
In this paper computerized systems for electromagnetic nondestructive testing of well- and low-conducting materials are presented. Several different inspection methods: the eddy current method, the magnetic flux leakage, the Barkhausen noise, and the AC magnetization measurement are described. Finally, the magnetic induction tomography system for evaluation of low-conductivity materials has been presented.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono skomputeryzowane układy do elektromagnetycznych badań nieniszczących materiałów dobrze- i słabo-przewodzących. Opisano kilka różnych metod badawczych: metodę prądów wirowych, strumienia rozproszenia, szumów Barkhausena oraz obserwacji procesu magnesowania. Zaprezentowano układ magnetycznej tomografii indukcyjnej do oceny materiałów słabo-przewodzących.
14
Content available remote Różnicowe układy jarzmowego przetwornika wiroprądowego
PL
W pracy opisano samoporównawczy jarzmowy przetwornik wiroprądowy. Rozważono dwa układy różnicowe. Przedstawiono uproszczoną analizę układów pomiarowych oraz wyniki badań eksperymentalnych, w których przetwornik byt wykorzystywany do wykrycia wad w płycie duraluminiowej.
EN
In the paper a self-comparing yoke eddy current transducer is described. Two differential systems are considered. Simplified analysis of the measuring systems is given as well as results of experiments in which the transducer was used for detecting flaws in a piąte made of duralumin.
15
Content available remote Eddy current testing of low conductivity structures
PL
W pracy omówiono zagadnienia wiroprądowego badania struktur o niskiej konduktywności. Rozważane układy mają parametry elektryczne zbliżone do parametrów organizmów żywych. Przedstawiono przetwornik i układ pomiarowy. W celu wykazania użyteczności proponowanej metody podano wyniki wybranych eksperymentów.
EN
In this paper, problems of eddy current testing of low conductivity structures are discussed. The considered structures have electrical parameters very close to the parameters of living organisms. An eddy current transducer and the whole measuring system is presented. Results of selected experiments are given in order to prove usability of the proposed method.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczną analizę umożliwiającą znalezienie pasma częstotliwości prądu wzbudzającego, które powinno być użyte przy wiroprądowym badaniu płyt wykonanych z materiału przewodzącego prąd elektryczny. W laboratoryjnych testach wykorzystano komputerowo sterowane wieloczęstotliwościowe układy defektoskopii wiroprądowej z różnego rodzaju czujnikami. Wyniki eksperymentów potwierdzają przewidywania teoretyczne.
EN
In this paper theoretical analysis is presented which gives the possibility to determine a frequency band of the exciting current, which should be used in eddy current testing of plates made of electrically conducting materials. Computer controlled multifrequency eddy current defect-detection systems with different sensors were utilized in laboratory tests. Results of experiments confirm theoretical assumptions.
17
Content available remote Choice of frequency in eddy current testing of tubes
PL
Przedstawiamy analizę teoretyczną, która daje możliwość określenia optymalnego pasma częstotliwości prądu wzbudzającego przy wiroprądowym badaniu przewodzących rur. Rozważamy sytuację, gdy cewki wzbudzające znajdują się w ustawieniu osiowosymetrycznym wewnątrz przewodzącej rury. Metoda przedstawiona w pracy powinna działać niezależnie od rodzaju czujnika pola magnetycznego użytego w pomiarach.
EN
We present theoretical analysis which gives the possibility to predict the optimum excitation frequency band in eddy current examination of conducting tubes. We consider a situation where excitation coils are inside the conducting tube in an axisymmetric position to it. The method presented in the paper should work independently on kinds of magnetic field sensor used in measurements.
18
Content available remote Tomografia optyczna
PL
W pracy zaprezentowano przegląd zastosowań tomografii optycznej i stosowane metody. Omówiono koncepcję tomografu przeznaczonego do badań laboratoryjnych i weryfikacji hipotez metod rekonstrukcji. Przedstawiono perspektywy dalszych badań.
EN
Paper presents the review of optical tomography applications and the methods applied. Conceptions of a tomograph destined to laboratory research and hypothesis of reconstruction method verification. Perspectives of further research are presented as well.
EN
The new eddy current probe for conductivity measurement of biological structures was presented. The probe operation principle is based on the differential pick-up. After theoretical analysis results of experiments have been presented. For experiments fruits and meat, have been used.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.