Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy satelitarne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The main goal of the paper was to present utilization of existing electronic automated system in agriculture on a global scale. At the beginning such developments were used mainly for military purposes. With a time agriculture scientists realized that these type of automation can be used also in agricultural systems. Satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with feed plants as well. Besides that, it can rationalize the process of management concerning contribution to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during fieldwork, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, measurement field crops, monitoring of animals, generation of field parcels, monitoring of farm machinery work. Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in the specified coordinate system occur in the form of orthophotomaps. Precision agriculture warrantee not only obtaining very high and good quality yields but also has an influence on limiting of pollution of natural environment and reduction of production costs. Obtaining data by using remote sensing methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided by the recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view of the application in precision agriculture.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie wykorzystania istniejącego elektronicznego zautomatyzowanego systemu w rolnictwie na skalę globalną. Początkowo takie rozwiązania były wykorzystywane głównie do celów wojskowych. Z czasem naukowcy zajmujący się rolnictwem zdali sobie sprawę, że ten rodzaj automatyzacji można zastosować także w systemach rolniczych. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, także z roślinami przeznaczonymi na paszę. Proces zarządzania można również zracjonalizować w odniesieniu do wkładu w rozwój rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, prowadzenie monitoringu upraw na biomasę i przetwórstwo rolno-spożywcze, pobieranie próbek gleby i upraw, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, monitorowanie zwierząt, wydzielanie działek polowych, monitoring pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dopasowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje nie tylko uzyskiwanie bardzo wysokich i dobrych jakościowo plonów, ale także wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów produkcji. Pozyskiwanie danych metodami teledetekcyjnymi jest zintegrowane z informacjami dotyczącymi przestrzennej zmienności gleb i roślin, które pochodzą z zapisanych jednostek dostarczonych przez rejestrację zmian różnych parametrów, mających znaczenie z punktu widzenia zastosowań w rolnictwie precyzyjnym.
EN
When using remote sensing we can achieve not only high and good quality yields but also lower pollution of natural environment and substantial reduction of production costs. Some satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with plants designated for feeding purposes as well. Besides that it can contribute to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during field work, providing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops’ level measurement, monitoring of animals and monitoring of farm machinery work.
PL
Dzięki zastosowaniu teledetekcji możemy osiągnąć nie tylko wysokie i dobre plony, ale także mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego i znaczne obniżenie kosztów produkcji. Niektóre systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, a także roślinach przeznaczonych do celów żywieniowych. Poza tym może przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiar wielkości upraw polowych, monitorowanie zwierząt, monitorowanie gospodarstwa oraz pracy maszyn.
3
Content available remote Development of plant cultivation using precision agriculture
EN
Processed aerial and satellite photographs, adjusted to the points of geodesy base in a specified coordinate system occur in a form of ortofotomaps. Satellite systems make possible to obtain information about soil structure and different types of crops including feed plants; owing to precision agriculture we may obtain not only obtain very high and good quality yields but also have an influence on limiting of natural environment pollution and reduction of production costs. Obtaining data by using teledetection methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view application in precision agriculture. IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, soil sampling, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID, monitoring of farm machinery work. Besides that it can rationalize process of payments management concerning IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID and monitoring of farm machinery work.
PL
Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dostosowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych występują w postaci ortofotomap. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskiwanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw włącznie z roślinami paszowymi, a także dzięki rolnictwu precyzyjnemu nie tylko uzyskuje się bardzo wysokie i dobrej jakości plony, ale także wpływa się na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszenie kosztów produkcji. Uzyskanie danych za pomocą metod teledetekcyjnych jest zintegrowane z informacją o przestrzennej zmienności gleby i roślin, która pochodzi z jednostek monitorujących wykonujących rejestrację zmian w czasie, co ma znaczenie z punktu widzenia stosowania rolnictwa precyzyjnego. Poza tym może zracjonalizować proces zarządzania płatnościami w systemie komputerowym IACS, przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego na większą skalę poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiary upraw polowych, monitorowanie ilości zwierząt w gospodarstwie i monitorowanie pracy maszyn rolniczych.
PL
Dokonano przeglądu technik dostępowych i systemów komunikacji morskiej wykorzystywanych aktualnie lub planowanych do użycia, zarówno do łączności między statkami, jak i statkami i lądem, w celu wspierania określonych usług, często ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa na morzu oraz e-nawigację. Przegląd obejmuje zarówno rozwiązania naziemne, jak i przykładowe rozwiązania satelitarne. W pierwszej grupie systemów zaprezentowano zarówno proste instalacje portowe z transmisją jednoetapową, jak i znacznie bardziej złożone rozwiązania wieloskokowe, wykorzystujące topologie kratowe. Wskazano podstawowe cechy funkcjonalne takich systemów, także ich mocne strony oraz ograniczenia.
EN
The paper presents an overview of popular technologies and systems currently developed or employed in maritime communication. These solutions are used to provide both ship-to-ship and ship-to-shore communication for the purpose of supporting specific services, often dedicated to maritime safety and e-navigation. The overview includes both terrestrial and example satellite solutions. In the first group of systems both simple single hop harbour installations as well much more complex multihop solutions, involving mesh topologies are considered. Functional features of such communication systems together with their advantages and limitations are also presented.
PL
W niniejszym artykule zawarto opis oraz możliwości wykorzystania systemu Ground Safety (GS), który dedykowany jest do nadzoru przestrzeni naziemnej portu lotniczego. System umożliwia kompleksową kontrolę oraz zarządzanie ruchem na powierzchni całego portu. Oprócz nadzoru w czasie rzeczywistym możliwe jest między innymi archiwizowanie oraz odtwarzanie danych, komunikacja obustronna między użytkownikami a bazą, a także przesyłanie komunikatów zbiorczych. Wyposażenie gości lotniska w nadajnik pozwala na stały dostęp do jego podstawowych parametrów oraz aktualnej pozycji. Artykuł opisuje możliwości obniżania poziomu ryzyka występowania zdarzeń niebezpiecznych i niepożądanych oraz pokazuje sposoby na zwiększanie ogólnego bezpieczeństwa jednostki.
EN
This article describes the Ground Safety (GS) system and shows the possibilities of its use. System is dedicated to the supervision of the airport's ground space. GS enables comprehensive control and traffic management on the entire port area. In addition to real-time supervision, it is possible, among another, to archive and restore data preserving its integrity, two-way communication, and also bulk messages broadcasting. The equipment of the airport guests in the transmitter allows constant access to its basie parameters and current position. The article describes the possibilities of reducing the risk level of oceurrence dangerous and undesirable incidents. It also shows how to inerease the overall security of the unit.
6
Content available remote Możliwości wykorzystania dla lotnictwa w Polsce systemów Galileo i EGNOS
PL
Pod koniec XX wieku satelitarne systemy nawigacyjne wkroczyły zdecydowanie na pokłady statków powietrznych. Przoduje w tym amerykański system GPS, który także stał się popularnym narzędziem używanym w wielu dziedzinach życia codziennego. Wspólnota Europejska oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przystąpiły do prac nad utworzeniem własnego, niezależnego systemu satelitarnego, o funkcjach podobnych do GPS. Prace koncepcyjne i projektowe nad systemem rozpoczęły się już na początku lat dziewięćdziesiątych; polityczne poparcie dla projektu i formalne decyzje pojawiły się później. W 1999 r. Rada Unii Europejskiej podkreśliła strategiczne znaczenie programu nawigacji satelitarnej i poprosiła Komisję Europejską o powzięcie wszelkich kroków do jego implementacji – wtedy też powstała nazwa Galileo. Oczekuje się, że dzięki temu Europa dysponować będzie systemem niezależnym od USA, wspierającym wiele dziedzin gospodarki i nauki, w tym lotnictwa. Uzupełnieniem, a jednocześnie prekursorem Galileo jest system wspomagający EGNOS, którego głównym przeznaczeniem jest zastosowanie w lotnictwie. Ten system jest już operacyjny i w różnym stopniu wdrożony w krajach Unii Europejskiej. Również w Polsce trwa jego wprowadzanie do użytku.
EN
The satellite navigation systems appeared on board the aircraft at the end of 20th century. The role of the leader belongs to the American GPS which is frequently used in a number of domains of everyday life. However, the European Union together with the European Space Agency started to work on the construction of its own, autonomous satellite system with functions similar to the GPS. The conception and design works began in early nineties, although political support and formal decisions came much later. In 1999 the Council of the European Union approved of the programme of satellite navigation. The European Commission was requested to undertake all measures to implement it. This is when the name “Galileo” was coined. Europe is expected to possess its own satellite system, independent of the USA, supporting various branches of defence and economy, including aviation. The augmentation system EGNOS, dedicated mainly for aviation, is a supplement and at the same time a forerunner of Galileo. The system is currently operational, to some extent, being introduced in certain EU countries. The implementation of EGNOS in Poland is under way.
PL
W artykule przedstawiono historię i status satelitarnego systemu INMARSAT. Scharakteryzowano wymagania jakie musi spełnić system satelitarny aby był uznany jako spełniający wymagania GMDSS. Opisano system satelitarny INMARSAT FleetBroadband. Przedstawiono przyszłość systemu INMARSAT jako elementu systemu GMDSS.
EN
The article presents the history and status of the INMARSAT satellite system. The requirements to be met by a satellite system to be recognized as the GMDSS system has been given. INMARSAT FleetBroadband satellite system has been described as well. Finally, the future of the INMARSAT system as part of the GMDSS system has been presented.
EN
The article shows process of the implementation satellite systems in Polish aviation which contributed to accomplishment Performance-Based Navigation (PBN) concept. Since 1991 authors have introduced Satellite Navigation Equipment in Polish Air Forces. The studies and researches provide to the Polish Air Force alternative approaches, modernize their navigation and landing systems and achieve compatibility with systems of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and International Civil Aviation Organization (ICAO). Acquired experience, conducted military tests and obtained results enabled to take up work scientifically - research in the environment of the civil aviation. Therefore in 2008 there has been launched cooperation with Polish Air Navigation Services Agency (PANSA). Thanks to cooperation, there have been compiled and fulfilled three fundamental international projects: EGNOS APV MIELEC (EGNOS Introduction in European Eastern Region - APV Mielec), HEDGE (Helicopters Deploy GNSS in Europe), SHERPA (Support ad-Hoc to Eastern Region Pre-operational in GNSS). The successful completion of these projects enabled implementation 21 procedures of the RNAV GNSS final approach at Polish airports, contributing to the implementation of PBN in Poland as well as ICAO resolution A37-11. Results of conducted research which served for the implementation of satellite techniques in the air transport constitute the meaning of this material.
PL
W artykule przedstawiono status procedury uznania systemu satelitarnego Iridium jako systemu spełniającego wymagania Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS). Scharakteryzowano wymagania jakie musi spełnić system satelitarny aby był uznany jako spełniający wymagania GMDSS. Opisano system satelitarny Iridium. Przedstawiono wyniki oceny systemu Iridium jako elementu systemu GMDSS.
EN
The article presents the status of the recognition procedure of the Iridium satellite system as a system that meets the requirements of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). The requirements to be met by a satellite system to be recognized as the GMDSS system has been given. Iridium satellite system has been described as well. Finally, the results of the assessment of the Iridium system as part of the GMDSS system has been presented.
EN
The transport sector requires efficient and accurate traffic management systems in airspace, on land and at sea. European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) may be part of these systems. However admission to its use in Poland requires analysis whether it fulfil international standards. This paper presents such verification of the EGNOS usefulness for: air, sea, road and rail Polish transport. Therefore, conducted a characterization and analysis of four parameters of the signal (accuracy, integrity, continuity and availability) based on data from the EGNOS Data Collection Network in the years 2011-2012. Monitored parameters were compared with current international requirements for the signals of satellite systems in force in the various types of transport. This allowed to determine whether the EGNOS system can be used in them.
PL
Sektor transportu wymaga efektywnych i dokładnych systemów zarządzania ruchem w przestrzeni powietrznej, na lądzie i morzu. Europejski Satelitarny System Wspomagania (EGNOS) może być ich częścią. Jednak dopuszczenie do jego wykorzystania w Polsce wymaga uprzedniej analizy pod względem spełniania międzynarodowych standardów. Niniejszy artykuł przedstawia taką weryfikację przydatności systemu EGNOS na potrzeby polskiego transportu: lotniczego, morskiego, klejowego i drogowego. W tym celu scharakteryzowano i przeanalizowano cztery parametry sygnału systemu (dokładności, wiarygodności, ciągłości i dostępności) na podstawie danych pochodzących z bazy danych EGNOS Data Collection Network z lat 2011-2012. Monitorowane parametry zostały następnie porównane z obowiązującymi międzynarodowymi wymaganiami dla sygnałów systemów satelitarnych w poszczególnych rodzajach transportu. Pozwoliło to na ustalenie, czy system EGNOS może być w nich wykorzystywany.
EN
Many civil GNSS (Global Navigation Satellite System) applications need secure, assured information for asset tracking, fleet management and the like. But there is also a growing demand for geosecurity location based services. Unfortunately, GNSS is vulnerable to malicious intrusion and spoofing. How can users be sure that the information they receive is authentic? Spoofing is the transmission of matched-GNSS-signal structure interference in an attempt to commandeer the tracking loops of a victim receiver and thereby manipulate the receiver’s timing or navigation solution. A spoofer can transmit its counterfeit signals from a stand-off distance of several hundred meters, or it can be co-located with its victim. This article describes the following spoofing's scenarios: - {Jamming + [Fake GNSS – Real GNSS]} - {Jamming + [Fake GNSS + Real GNSS]} - [Fake GNSS – Real GNSS] - [Fake GNSS + Real GNSS] The jamming is the process of the noise generation at frequencies of GNSS to block the normal mode of the Navigator. Scenario [Fake GNSS - Real GNSS] is a process for full replacement of real signals GNSS (Real GNSS) by generating false signals which are more powerful GNSS (Fake GNSS). Scenario [Fake GNSS + Real GNSS] is a process of additional mixing Fake GNSS signals with the same power as the Real GNSS. For each of the scenarios must be applied its special Spoofing Detection Algorithm (SDA). This article discusses the possibility of designing the Universal SDA. The need to design such algorithms is based on the fact that for the Anti-spoofing System the applied spoofing scenarios are not known.
PL
Wiele cywilnych zastosowań GNSS (Globalnych Nawigacyjnych Systemów Satelitarnych) wymaga pewności, że informacje dotyczące śledzenia zasobów, zarządzania flotą itp. nie są sfałszowane. Na uwagę zasługuje także rosnący popyt na geobezpieczeństwo bazujące na usługach lokalizacji. Niestety GNSS jest podatny na preparowanie i modyfikowanie pakietów danych. Powstaje pytanie: jak użytkownicy mogą być pewni, że informacja, którą otrzymują jest autentyczna? Spoofing (ang. spoof – naciąganie, szachrajstwo) jest ingerencją w strukturę transmisji GNSS w celu modyfikacji pętli trasy odbiornika poszkodowanego, skutkiem czego jest manipulacja czasem na odbiorniku lub urządzeniem nawigacyjnym. Osoba podszywająca się może transmitować podrobiony sygnał z ukrycia w odległości do kilkuset metrów lub być współpołożona z jego ofiarą. W tym artykule opisano następujące scenariuszy spoofingu: - {Jamming + [Fake GNSS – Real GNSS]} - {Jamming + [Fake GNSS + Real GNSS]} - [Fake GNSS – Real GNSS] - [Fake GNSS + Real GNSS] Jamming jest procesem generowania szumu w zakresie częstotliwości GNSS w celu zablokowania normalnego trybu pracy nawigatora. Scenariusz [Fake GNSS - Real GNSS] jest procesem pełnego zamieszczenia sygnałów rzeczywistych GNSS (Real GNSS) za pomocą generowania potężniejszych fałszywych sygnałów GNSS (Fake GNSS). Scenariusz [Fake GNSS + Real GNSS] ] jest procesem dodawania dodatkowych fałszywych sygnałów GNSS takiej samej mocy, jak i Real GNSS (Fake GNSS). Do każdego z tych scenariuszy należy stosować swój specjalny algorytm wykrywania spoofingu (AWS). W tym artykule omówiona możliwość projektowania uniwersalnego AWS. Niezbędność opracowania takiego algorytmu oparta jest na fakcie, że dla systemu anty-spoofingu nie są znane stosowane scenariusze fałszowania.
PL
Odbiornik sygnału nadawanego przez satelity systemu GPS jest już standardem dla urządzeń przenośnych typu smartfon. Jednak nigdy nie będzie mógł być on wykorzystany do wyznaczenia pozycji w miejscach, gdzie sygnał satelitarny nie dociera. Rozwiązaniem w takich sytuacjach może być moduł IMU znajdujący się na wyposażeniu najlepszej klasy smartfonów. W niniejszej pracy poruszono problemy związany z dokładnością wyznaczenia pozycji w oparciu o sensory ruchu zamontowane w telefonach komórkowych i innych urządzeniach mobilnych. Przedstawiono matematyczne rozwinięcie procesu wyznaczenia pozycji na podstawie odczytów przyspieszeń kątowo-liniowych z akcelerometrów i żyroskopów. Opisano także, jak zastosowanie tego typu urządzeń może przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z systemów nawigacji na nich opartych. Proces badań polegał na kilkakrotnym pokonaniu tej samej trasy, ale w 4 różnych kombinacjach zachowania się platformy z modułem IMU. W oparciu o zarejestrowane dane sporządzono wizualizację dla każdej przebytej trasy. Następnie porównano ją w odniesieniu do trasy rzeczywistej.
EN
GNSS receivers are already a standard for smartphones. However, it never determine positions in areas where the satellite signal is not received. The solution in such situations may be IMU module, which is supplied with top-class smartphones. The paper describes issues related to the accuracy of position determination based on accelerometers and gyroscopes. The article presents a mathematical process of determining a positions on the basis of readings angular-linear accelerations. This paper also describes how to use navigation system based on them. The study consisted of repeatedly passing the same route, but in the four different combinations of the behavior of the module platform IMU. Based on the recorded data visualization was done for every route. Then compared it with the real route.
EN
Gulf War and the conflicts in Iraq and Afghanistan clearly confirmed, and confirm the importance in today's modern battlefield command and communications systems. An important role in these conflicts from the first day played a satellite communications. Today, peace support operations conducted and Polish involvement in such activities, promote the development of satellite systems in the Armed Force s. Polish military units in Afghanistan, using NATO satellite systems and use their own satellite communications as the main means of communication and the way in the field of activities. Recently, the equipment units entered the army command mobile satellite terminals tactical level. The fight against asymmetric satellite communications is the primary method of exchanging information and command of military contingent. Other systems, such as radio are reserve funds, used an ad hoc basis, at lower levels of command or during patrol operations as a link in the column. The author wishes to bring in the paper the development of military satellite systems and the possibility of Polish detachments in the tasks with the use of satellite imagery. The analysis has been especially satellite systems in the recently concluded operations in Iraq and operations in Afghanistan, and the ability to land forces component of current and future activities in the international arena. Military communications satellites to be constantly adjusted to meet the growing challenges and needs in the number of calls made. The use of modern technology and services of satellite systems have to bring our troops and units of the tactical level activities NCW (Network Centric Warfare) environment. The development of space technology is not standing still. The world is planning new programs and further development of space stations, plans to build a base on the moon, build colonies in space and of course development of military satellite communications systems. Space has become a challenge for the twenty first century man.
PL
Zdalnymi systemami rejestracji danych są systemy satelitarne, skanery instalowane na samolotach, anteny instalowane na powierzchni ziemi oraz urządzenia montowane bezpośrednio na ciągnikach i maszynach rolniczych. Wykorzystanie skanerów do zdalnej kontroli działek nazywane jest często teledetekcją. Umożliwiają one pozyskiwanie informacji o strukturze gruntów, rodzajach upraw, w tym roślin na pasze oraz usprawniają proces zarządzania systemem dopłat w ramach systemu komputerowego IACS. Przyczyniają się także do rozwoju rolnictwa precyzyjnego przez sterowanie maszynami rolniczymi w pracach polowych, monitorowanie plonów i biomasy, pobieranie prób glebowych, zmienne dawkowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, pomiary pól i upraw, monitoring zwierząt, monitorowanie pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, wpasowane w punkty osnowy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne jest elementem zrównoważonego rozwoju, gwarantuje uzyskanie plonów o wyższej jakości, wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz zmniejszenie kosztów produkcji. Przedstawiona w pracy analiza systemu do rejestracji danych, do kontroli produkcji pasz umożliwiła ocenę jakości uprawy roślin w kontekście produkcji zrównoważonej.
EN
Remote control systems include the satellite systems, scanners installed on the aircrafts, antennas installed on the ground surface, as well as monitoring systems mounted directly on the tractors and agricultural machines. Application of the scanners to remote field control is often determined as a remote sensing; they enable to obtain the information on soil structure and various crops, forage plants inclusive. Moreover, they monitor actual state of plants, rationalize process of managing the surcharges within IACS computer system. Remote systems contribute to development of precision farming through the steering of agricultural machines in field operations, monitoring of biomass and crop yields, register sampling of soil, differentiate the doses of mineral fertilizers and plant protection chemicals to be applied, measure the fields and crops. Precision agriculture warrants not only getting high and good quality crop yields, but also influences on production costs. Data obtained by using teledetection make possible to integrate the information concerning spatial diversification of soil and crops, coming from register units provided recording on changes in different parameters to be applied under specific field conditions. Given in this paper analysis of data registration system for feed production control allowed qualitative evaluation of crop production in aspect of sustainable development.
PL
Artykuł wymienia i opisuje główne specjalistyczne systemy pozycjonowania wykorzystywane w przemyśle wydobywczym na morzu. Przeanalizowano ich właściwości oraz sposoby wizualizacji informacji przestrzennej. Porównano systemy ECDIS z systemami "offshore" wskazując na kluczowe różnice wynikające z odmienności ich zastosowania.
EN
The main specialist positioning systems used in offshore operations are described in the article. Their properties were analyzed as well as visualization methods of spatial information. Also ECDIS systems were compared to those used in offshore industry pointing the crucial differnces between them.
EN
The paper presents description of application of integrated, Global Navigation Satellite System (GNSS) and hydroacoustic technologies, for elaboration of actual bathymetric chart and creation of an Inland Interactive Underwater Objects Base (IIUOD). In the paper the description of some integrated bathymetric experiments conducted on Great Mazurian Lakes is presented. A small area of Lake Sniardwy, the largest lake in Poland, has been measured using modern technology with precise satellite positioning and hydrographic techniques. The idea and first results of the implemented base is analyzed and described. The database (IIUOD) is created for visualization of dangerous underwater objects and finally for safety of inland water navigation.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie zintegrowanych technik satelitarnego pozycjonowania GNSS i systemu hydroakustycznego do opracowania aktualnych map batymetrycznych oraz utworzenia Interaktywnej Bazy Śródlądowych Przeszkód Podwodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W artykule opisano eksperymentalne prace pomiarowe wykonane na jeziorze Śniardwy z zastosowaniem satelitarnego pozycjonowania DGPS/EGNOS oraz systemu hydrograficznego. Przedstawiono także koncepcję oraz wyniki utworzenia eksperymentalnej bazy geodanych o przeszkodach podwodnych. Opracowana baza IBŚPP umożliwia wizualizację kształtu dna oraz przeszkód. Pomaga poprawić bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej i uprawiania sportów wodnych na Wielkich Jeziorach Mazurskich.
EN
For satellite based navigation within maritime applications, the IMO defines requirements for further GNSS systems (IMO, 2002). In order to meet e.g. the demands for automatic docking (absolute accuracy: 0.1 m horizontal, integrity: 0.25 m Alert Limit, 10 s Time to Alarm, 10E–5 Integrity Risk (per 3 h), accurate code and phase measurements are essential. As these measurements are distorted by effects of various error sources, efficient error detection and correction are of main interest. This paper presents the idea of describing the influence of error sources in both, time and frequency domain to derive a competent basis for evaluating the signal's quality and detecting outliers. This offers a fundament for signal classification (usable, unusable), prediction of signal states and error correction and thus the compliance with the given requirements. First a description of the used analysis method, the Hilbert Huang Transform is given. By means of data recorded at Tromsoe/Norway and Rostock/Germany, first results are discussed.
PL
Nawigacja satelitarna używana na statkach morskich musi spełniać wymagania określone przez Międzynarodową Organizację Morską [1]. Dokładne kodowanie oraz pomiar faz są niezbędne do spełnienia wymagań np. automatycznego dokowania (całkowita dokładność: 0,1 m w poziomie, integralność: 0,25 m wartość do zgłoszenia alarmu (Alert Limit), 10 s – czas do zgłoszenia alarmu (Time to Alarm), 10E–5 – ryzyko wiarygodności (Integrity Risk) – na 3 h. Pomiary te zniekształcone są poprzez działanie różnych źródeł błędów. Główne zainteresowanie skupia się na skutecznym wykrywaniu i korekcji tych błędów. W artykule przedstawiono ideę opisującą wpływ źródeł błędów w domenach czasu i częstotliwości w celu uzyskania właściwej podstawy do oceny jakości sygnału i wykrywania wartości nietypowych. Umożliwia to stworzenie podstaw do klasyfikacji sygnału (użyteczny, nieużyteczny), przewidywania stanów sygnału i korekcji błędów, a tym samym zgodność ze stawianymi wymogami. W pierwszej części artykułu przedstawiona została transformacja Gilberta Huang oraz zaprezentowano pierwsze wyniki na podstawie danych zarejestrowanych w Tromsoe (Norwegia) i w Rostoku (Niemcy).
PL
Ostatnie lata przyniosły wiele istotnych zmian w statusach operacyjnych i praktycznej eksploatacji nawigacyjnych systemów satelitarnych (NSS) i naziemnych systemów radionawigacyjnych (NSRN), w tym także charakterystyce sygnałów tych systemów. W artykule opisano sygnały transmitowane przez obecne i przyszłe satelity systemów GPS i GLONASS oraz przyszłe satelity systemów Galileo i Compass, urządzenie AIS oraz stacje nadawcze systemu naziemnego Loran C, zwłaszcza odmiany eLoran. Zestawiono też obecne i przyszłe częstotliwości nośne, kody wraz z przyjętą numeracją, struktury sygnałów systemów GPS, GLONASS i Galileo, a dla systemu GPS gęstość mocy odbieranego sygnału.
EN
The Department of Geoinformatics Systems of the Faculty of Electronics, Telecommunication, and Informatics at the Gdansk University of Technology (GUT) is involved in geoinformatics research with emphasis on web based GIS, satellite navigation, ECDIS, digital mapping and other systems for maritime applications. Starting in 2003, the Department has introduced a curriculum in Geoinformatics. The curriculum is being offered in the Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatics as part of the informatics discipline at GUT, compatible with the two level (Engineer and Master degrees) Bologna program. The goal of the curriculum is to graduate engineers who design geoinformatics systems that integrate data bases with spatial, geographic information. Those systems should be platform independent and capable of running on a variety of units, from mobile devices to WWW servers. In addition, graduates are familiar with general knowledge of remote sensing and GPS navigation techniques. The curriculum is offered at both the undergraduate (two concentrations: (i) Applications and (ii) Systems are available) and graduate (two specializations: (i) Geoinformatics Technologies as mandatory and (ii) another one as elective are available) levels. Graduates have ample opportunities of employment in high tech companies in the region such as Intel Technology Poland, Jeppesen Poland,, and abroad e.g. Boeing, C-Map Italy, Thales, and Reson. The curriculum is an integral part of the research strategy offered by the Department of Geoinformatics Systems. For example, the ground satellite imagery station of Dartcom company recently acquired by the Department will be extensively used by students enrolled in the curriculum. Another direction is the involvement of students in projects related to homeland security technologies. Recently, the Department has implemented in city of Gdansk the dedicated GIS system under a European EPCIP grant .Web Based GIS for Analysis and Visualisation of Critical Infrastructure and Its Threats.. The implemented curriculum is also a part of our strategy to promote interdisciplinary education at the Gdansk University of Technology to better serve the society through a friendly use of emerging and advanced technologies.
PL
W latach ostatniej dekady minionego wieku pozycja użytkownika była określana za pomocą licznych metod wykorzystujących fale radiowe. takich jak naziemne systemy radionawigacyjne (NSRN), w tym radionamierzanie i radar oraz nawigacyjne systemy satelitarne (NSS). Przełom wieków przyniósł jednak wiele istotnych zmian w statusach operacyjnych i praktyce eksploatacyjnej tych systemów. Obecnie w pełni operacyjne są jedynie niektóre NSS, radar i naziemny system Loran C. Po omówieniu wybranych NSRN udzielono odpowiedzi na pytanie, dlaczego NSS praktyczne ciągu zaledwie kilku lat całkowicie wyparły z rynku NSRN. Scharakteryzowano także światowy i polski rynek NSRN i NSS, dziś oraz w przyszłości.
EN
In the last decade of the past century the user's position was obtained from many specialized electronic position-fixing systems, as terrestrial radionavigation systems (TRNS) in this radio direction finding systems and radar, and satellite navigation systems (SNS). The turn of the 215* century gave a rise to many important changes in the operational status and practical exploitation of these systems. Nowadays some SNS, radar and terrestrial system Loran C are fully operational only. After the description of most important TRNS one provided answers why SNS has ousted TRNS practically completely during few years only. The world and Polish market of SNS, today and in the futurę was described also.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.