Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  użytkowanie maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Walidacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania maszyn
PL
Związane z bezpieczeństwem elementy systemów sterowania pozwalają na zmniejszenie ryzyka użytkowania maszyn. Proces ich projektowania uwzględnia występujące ryzyko oraz pozwala na sformułowanie odpowiednich założeń i wymagań projektowych. Ponieważ istnieje ryzyko popełnienia błędów (wprowadzenia defektów systematycznych) na każdym z etapów powstawania tych systemów, należy podjąć działania umożliwiające wykrycie i usunięcie ewentualnych defektów. W tym celu przeprowadza się proces walidacji.
2
Content available remote Bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń pneumatycznych
PL
Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń jest kluczowym zagadnieniem we współczesnym przemyśle. W stosunku do urządzeń pneumatycznych wymaga się ich niezawodności i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas ich działania. Maszyny i urządzenia wykorzystujące energię sprężonego powietrza muszą spełniać wymogi określone m.in. w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE. Główną różnicą w stosunku do poprzednio obowiązującej dyrektywy jest poszerzenie jej zakresu o komponenty bezpieczeństwa, czyli elementy specjalnie zaprojektowane, wyprodukowane i dostarczone w celu zapewnienia określonych funkcji bezpieczeństwa, mających wyeliminować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi w przypadku uszkodzenia lub niesprawności maszyn.
PL
Jak wiadomo, każda maszyna jest niebezpieczna, dokładniej – użytkowanie każdej maszyny jest obarczone ryzykiem, które bywa oczywiście większe lub mniejsze, w zależności od wielu czynników (głównym jest rodzaj maszyny).
PL
Werner von Simemens powiedział niegdyś, że zapobieganie wypadkom nie może być rozumiane jako wymóg prawny, ale jako działanie powodowane ludzką odpowiedzialnością i względami ekonomicznymi. Eliminacja potencjalnych zagrożeń oraz właściwa eksploatacja maszyn znajdują odzwierciedlenie w statystyce wypadkowej, co pozwala na uniknięcie kosztów związanych z karami grzywny, odszkodowaniami czy opieką medyczną.
5
Content available remote Przewidzieć nieprzewidywalne
PL
Posiadanie wiedzy o sytuacjach, które mają dopiero nastąpić, przydałoby się każdemu. Taka umiejętność oszczędziłaby wiele zbędnego wysiłku, przyczyniłaby się do zmniejszenia stresu, ogólnie nieprawdopodobnie by pomogła i – tak, tego nie da się pominąć! – przyczyniłaby się do wzbogacenia posiadacza takiej niezwykłej cechy. Ale czy da się przewidywać awarie maszyn? Choćby w niektórych ich aspektach? Okazuje się, że tak. I to w dość prosty sposób.
PL
W artykule zostały omówione uregulowania prawne dotyczące wymagań bezpieczeństwa dla maszyn eksploatowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dla wybranych zagrożeń związanych z użytkowaniem tokarki przedstawiono proces zarządzania ryzykiem. Uwzględniał on działania przewidziane w ramach iteracyjnego procesu zmniejszania ryzyka oraz specyfikę profilu technologicznego przedsiębiorstwa. Celem opracowania było przedstawienie wpływu wdrożonych rozwiązań profilaktycznych na kształtowanie bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem maszyny.
EN
In the article legal regulations on safety requirements for machines operated in manufacturing companies was discussed. For selected hazards associated with the usage of lathe machine, the risk management process was described. This process included activities predicted in the iterative risk reduction process and the specific nature of the company technological profile. The aim of the study was to present the influence of implemented preventive solutions on shaping the safety related to the usage of the machine.
7
Content available remote Walidacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania maszyn
PL
Związane z bezpieczeństwem elementy systemów sterowania pozwalają na zmniejszenie ryzyka użytkowania maszyn. Ich proces projektowania uwzględnia występujące ryzyko oraz pozwala na sformułowanie odpowiednich założeń i wymagań projektowych. Ponieważ istnieje ryzyko popełnienia błędów (wprowadzenia defektów systematycznych) na każdym z etapów powstawania tych systemów, należy podjąć działania umożliwiające wykrycie i usunięcie ewentualnych defektów. W tym celu przeprowadza się proces walidacji.
8
Content available remote Dokumentowanie minimalnych wymagań dotyczących maszyn
PL
W artykule przedstawiono propozycję formularza dokumentacji technicznej maszyn/urządzeń, pozwalającego na uporządkowanie danych w aspekcie spełniania wymagań minimalnych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Prowadzenie dokumentacji technicznej jest niezbędne w każdym przedsiębiorstwie – dotyczy zarówno eksploatacji maszyn oraz ich remontów, jak i użytkowania tzw. samoróbek. Autorski formularz umożliwi skuteczniejsze funkcjonowanie służb utrzymania ruchu w warunkach nowoczesnej organizacji produkcji.
EN
The article presents an idea of a form of technical documentation for machines/equipment that allows to establish data in aspect of fulfilling the minimum requirements in accordance with the legal acts. Proper technical documentation is crucial in any enterprise – including handling, repairing and overhauling the machines, or usage of so called „home made” ones. This form shall allow maintenance services work more effective, especially in the context of modern organization of production.
PL
W poprzednim artykule („Utrzymanie Ruchu", 2/2016), na podstawie normy PN-EN ISO 13849-1:2016-02, przedstawiono metodykę oceny ryzyka pozwalającą na wyznaczenie wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (ang. performance level - PL), który powinien być zapewniony przez związany z bezpieczeństwem element systemu sterowania maszyny. Sam poziom zapewnienia bezpieczeństwa nie stanowi wystarczającej podstawy do opracowania projektu systemu sterowania. Dopiero określenie kategorii układu sterowania i dodatkowych parametrów stanowi istotną wskazówkę projektową.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania maszyn wymaga zastosowania szeregu środków bezpieczeństwa w celu redukcji ryzyka wypadkowego podczas jej użytkowania. Znaczący udział w redukcji tego ryzyka mają środki bezpieczeństwa oparte na sterowaniu. Środki te w postaci związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania, zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2006/42/WE, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego. Dwuczęściowa norma PN-EN ISO 13849 zharmonizowana z dyrektywą proponuje metodykę postępowania pozwalającą na spełnienie tych wymagań.
PL
W artykule przeprowadzono audyt bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym poprzez rozważenie metod szacowania ryzyka, oceny ryzyka i kryteriów jego akceptowalności, a także oceny środków informowania. Analizy te poprzedzono rozważeniem kwestii bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkującym podzespoły i części samochodowe, co zostało zawarte w artykule poprzedzającego pod tytułem „Bezpieczeństwo techniczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym”. Audyt bezpieczeństwa technicznego przeprowadzono w odniesieniu do prasy hydraulicznej na podstawie analizy materiałów zebranych w badanym przedsiębiorstwie. Dowiedziono, że pomimo wysokiego poziomu ryzyka w użytkowaniu prasy hydraulicznej, na maszynie zastosowano takie środki bezpieczeństwa, które powinny w pełni uchronić pracowników przed potencjalnym urazem lub wypadkiem.
EN
The paper presents a security audit of technical manufacturing company by considering the methods of risk estimating and assessment and criteria of its acceptability, as well as the assessment of notification. The conducted analyzes were preceded by consideration of the issue of technical safety in a company producing components and car parts, which was included in the preceded article entitled "Technical safety in manufacturing company". Audit of technical safety was carried out on the example of hydraulic press which based on the analysis of materials collected in the audited factory. The conducted research has proved that despite the high level of risk in the use of a hydraulic press, such safety measures were used, which should protect workers from potential injury or accident.
12
Content available remote Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania maszyn metodami sterowania
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania maszyn wymaga zastosowania szeregu środków bezpieczeństwa w celu redukcji ryzyka związanego z różnymi zagrożeniami, które towarzyszą użytkowaniu maszyny. W przypadku wielu zagrożeń niezbędne jest sięgnięcie po środki bezpieczeństwa oparte na działaniu odpowiednio zaprojektowanych elementów systemu sterowania maszyny. Związane z bezpieczeństwem elementy systemu sterowania maszyny powinny spełniać szczególne wymagania.
PL
Ogólne obowiązki pracodawców – użytkowników maszyn i innych urządzeń technicznych określa ustawa – Kodeks pracy [4] stanowiąc: art. 215. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy; uwzględniały zasady ergonomii; art. 216. § 1. Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w art. 215. § 2. W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy; art. 218. Przepisy art. 215 i 217 stosuje się odpowiednio do narzędzi pracy.
PL
Człowiek, tworząc maszyny i inne urządzenia techniczne, stanowiące wyposażenie stanowisk pracy, jest jednocześnie odbiorcą ich pozytywnych i negatywnych oddziaływań. Wynikiem pozytywnego oddziaływania jest rozwój osobowy użytkowników i zwiększenie wydajności pracy, a negatywnego – wypadki i choroby oraz straty materialne. Zatem oddziaływanie to wiąże się zarówno z aspektami humanitarnymi i społecznymi, jak i z istotnymi zyskami lub stratami ekonomicznymi.
PL
Obowiązujące regulacje prawne określają wymagania stosowane przez wszystkie strony procesu pracy, w trakcie której użytkuje się maszyny i urządzenia techniczne. Obecnie obowiązujący system wymagań prawnych tworzony jest przede wszystkim przez zapisy prawa europejskiego (dyrektywy EWG, WE i UE). Ich implementacja do krajowego systemu prawnego państwa członkowskiego jest obowiązkowa. Zakres oraz sposób wdrożenia uzależniony jest od charakteru zawartych w nim wymagań. Niewdrożenie w określonym czasie, wymagań dyrektyw do prawa krajowego skutkuje nakładaniem sankcji finansowych na Państwo Członkowskie. W opracowaniu wskazano wymagania prawne stawiane przed użytkownikami maszyn i urządzeń technicznych. Stanowią je, przede wszystkim, dyrektywy 2006/42/WE, 2009/104/WE oraz dyrektywy powiązane z nimi, odnoszące się do wymagań i sytuacji szczególnych. Wszystkie te wymagania implementowane zostały do krajowego systemu prawnego. Obowiązek ich stosowania (w określonym zakresie) przypisany został projektantom, konstruktorom, pracodawcom i pracownikom. Obowiązkiem pracodawcy jest stosowanie się również do krajowych regulacji prawnych niewynikających z ustawodawstwa europejskiego.. Wymagania krajowe traktować należy jako uzupełniające, w stosunku do zapisów prawa europejskiego. Stosowane są przede wszystkim w obszarach branżowych zastosowań maszyn.
EN
The current legal regulations specify the requirements applicable by all parties of the work process, during using the machines and technical equipment. The current system of legal requirements is created by the provisions of European law (EEC, EC and EU directives). Their implementation in the national legal system of a Member State is a must-have. The scope and method of implementation depends on the nature of the contained requirements. Failure to implement within a specified time, the requirements of the directives into national law results in the imposition of financial sanctions on a Member State. In the paper showed legal requirements for users of machinery and technical equipment. They are, first and foremost, Directive 2006/42/EC, 2009/104/EC and directives related to specific situations and requirements. All these requirements have been transferred to the national legal system. To their use (in a certain range) was assigned to the designers, constructors, employers and employees. Regardless of the laws aimed at the implementation of the requirements of European law, the duty of the employer is to apply to the national regulations. National requirements should be considered as complementary in relation to European law. Are used primarily in the areas of industry-specific uses of the machines.
PL
Wykonanie i wprowadzenie do użytkowania zautomatyzowanej linii produkcyjnej, a następnie jej eksploatacja, jest procesem dość skomplikowanym. Właściwemu spełnieniu wszystkich wymagań może pomóc przyjęcie odpowiedniej metodyki działania.
PL
Dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie powinny spełniać maszyny i urządzenia techniczne, to bardzo trudny, czasochłonny i kosztowny proces. Odkładanie tego problemu na później pociąga za sobą konieczność adaptacji, modernizacji, a nawet zakupu maszyn czy innych urządzeń technicznych. W artykule krótko opisano zakres działań w kierunku ustalania poziomu wymagań dla nowo produkowanych maszyn i maszyn używanych. Podano definicję "maszyny" i minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników.
18
Content available remote Bezpieczne użytkowanie maszyn – wymagania prawne i techniczne - Projekt
PL
Maszyny, urządzenia techniczne oraz inny sprzęt roboczy stosowany w procesie produkcyjnym stanowią jedno z głównych źródeł czynników niebezpiecznych powodujących wypadki przy pracy. W ostatnich latach poprawa bezpieczeństwa ich użytkowania stała się jednym z głównych zadań w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego podczas pracy.
PL
Przedstawiono wyniki analizy aktywności studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych z przedmiotu "Użytkowanie maszyn rolniczych" prowadzonego w systemie e-learningowym. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wytyczne odnośnie doskonalenia systemu kształcenia, a także szczegółowych zagadnień programu dydaktycznego.
EN
The paper presents results of the analysis concerning activity of students participating in classes in the subject of "Agricultural machinery use", conducted in the e-learning system. Obtained results allow to formulate guidelines for education system improvement, and detailed educational program issues.
20
Content available remote Paragraf 34!
PL
W dniu 31 grudnia 2005 r. zakończył się okres przejściowy związany z doprowadzeniem poziomu bezpieczeństwa maszyn do spełnienia tak zwanych wymagań minimalnych. Mówi o tym słynny "paragraf 34" rozporządzenia Ministra Gospodarki (obecnie Gospodarki i Pracy) z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.1596). Z faktu tego wynika, że działać należy niezwłocznie!
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.