Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 120

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja energii elektrycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wyzwania stojące przed sektorem elektroenergetycznym w najbliższej przyszłości. Analizę poparto wynikami ekonomiczno-gospodarczymi, a także nastrojami społecznymi ubiegłego roku. Nie bez znaczenia była trwająca pandemia Covid-19, która spowodowała w sektorze energetycznym więcej zakłóceń niż jakiekolwiek inne wydarzenie pośród wielu. Przedstawiono również wyzwania stojące przed polityką energetyczną na najbliższe 30 lat.
EN
The article discusses the challenges facing the power sector in the near future. The analysis was supported by economic results as well as the public mood of the previous year. Not without significance was the ongoing Covid-19 pandemic, which caused more confusion in the energy sector than any other event among many. The challenges facing the energy policy for the next 30 years were also presented.
PL
Do krótkoterminowego planowania produkcji ciepła coraz częściej wykorzystuje się zaawansowane metody i algorytmy do modelowania procesów termodynamicznych zachodzących w trakcie produkcji energii elektrycznej i ciepła, w oparciu o symulacje numeryczne.
EN
The article present results of economic efficiency evaluation of storage technology for electricity from coal power plants in large-scale chemical batteries. The benefits of using a chemical lithium-ion battery in a public power plant based on hard coal were determined on the basis of data for 2018 concerning the mining process. The analysis included the potential effects of using a 400 MWh battery to optimize the operation of 350 MW power units in a coal power plant. The research team estimated financial benefits resulting from the reduction of peak loads and the work of individual power units in the optimal load range. The calculations included benefits resulting from the reduction of fuel consumption (coal and heavy fuel oil – mazout) as well as from the reduction of expenses on CO2 emission allowances. The evaluation of the economic efficiency was enabled by a model created to calculate the NPV and IRR ratios. The research also included a sensitivity analysis which took identified risk factors associated with changes in the calculation assumptions adopted in the analysis into account. The evaluation showed that the use of large-scale chemical batteries to optimize the operation of power units of the subject coal power plant is profitable. A conducted sensitivity analysis of the economic efficiency showed that the efficiency of the battery and the costs of its construction have the greatest impact on the economic efficiency of the technology of producing electricity in a coal power plant with the use of a chemical battery. Other variables affecting the result of economic efficiency are the factors related to battery durability and fuels: battery life cycle, prices of fuels, prices of CO2 emission allowances and decrease of the battery capacity during its lifetime.
PL
Artykuł przedstawia wyniki oceny efektywności ekonomicznej technologii magazynowania energii elektrycznej z elektrowni węglowej w wielkoskalowych akumulatorach chemicznych. Na podstawie danych eksploatacyjnych za rok 2018 oszacowano korzyści z wykorzystania chemicznego akumulatora litowo-jonowego przez elektrownię zawodową opalaną węglem kamiennym. Przeanalizowane zostały potencjalne efekty zastosowania akumulatora o pojemności 400 MWh do optymalizacji pracy bloków energetycznych elektrowni węglowej o mocy 350 MW. Oszacowano korzyści finansowe, będące efektem redukcji obciążeń szczytowych oraz pracy poszczególnych bloków energetycznych w optymalnym zakresie ich obciążenia. W obliczeniach uwzględniono korzyści wynikające ze zmniejszenia zużycia paliw (węgla i mazutu) oraz wynikające ze zmniejszenia wydatków na zakup praw do emisji CO2 . W celu oceny efektywności ekonomicznej zbudowano model, w którym wyliczono wskaźniki NPV i IRR. Przeprowadzono też analizę wrażliwości uwzględniającą zidentyfikowane czynniki ryzyka związane ze zmianami przyjętych założeń obliczeniowych. Przeprowadzona analiza wykazała opłacalność stosowania wielkoskalowych akumulatorów chemicznych do optymalizacji pracy bloków energetycznych elektrowni węglowej. Przeprowadzona analiza wrażliwości wykazała, że największy wpływ na efektywność ekonomiczną technologii produkcji energii elektrycznej w elektrowni węglowej z wykorzystaniem akumulatora chemicznego ma sprawność akumulatora, a w następnej kolejności koszty jego budowy. Kolejne zmienne wpływające na wynik efektywności ekonomicznej to czynniki związane z trwałością akumulatora i paliwami: okres eksploatacji akumulatora, ceny paliw, ceny praw do emisji CO2 emitowanego w wyniku ich spalania i spadek pojemności akumulatora w okresie jego eksploatacji.
PL
W okresie 2007-2019 nastąpił spadek zużycia węgla kamiennego w energetyce zawodowej o 21,2%. Warto zwrócić uwagę, że najwyższy poziom wykorzystania tego paliwa zanotowano w 2007 r. - około 46 mln ton, podczas gdy w 2019 r. już tylko 36,1 mln ton. W kolejnych latach prognozowany jest tu dlaszy spadek z uwagi na wyzwania, jakie stawia branży polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej.
PL
Do napisania tego artykułu skłoniła mnie nagonka, jaką obserwuję w rodzimych mediach w stosunku do energetyki opartej na węglach w kontekście zmian klimatycznych. Odejście od paliw kopalnych stanowi wyzwanie dla obecnej i nadchodzącej generacji, co do tego nie mam wątpliwości. Nie to jednak budzi mój sprzeciw.
PL
Dyskusja o zmianach klimatu i jego skutkach trwa. Towarzyszą jej niestety różnego rodzaju negatywne zdarzenia w środowisku i atmosferze, przywołując choćby przerażające w skutkach i trudne do opanowania pożary w Australii, która, co warto podkreślić, jest jednym z największych na świecie producentów węgla kamiennego (Newcastle), którego spalanie uważane jest powszechnie za jedno z głównych źródeł efektu cieplarnianego i smogu. Dyskusja o czystości powietrza, którym oddychamy, podjęta swego czasu w Polsce z dużą intensywnością, ostatnio nieco przycichła, choć najnowsze dane na temat smogu w naszym kraju nie są adekwatne do owej deklarowanej intensywności i poziomu działań.
PL
Pierwsze działania nowej ekipy Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen dotyczą reakcji na coraz bardziej widoczne oznaki ocieplenia klimatu. 11 grudnia 2020 roku Komisja ogłosiła ideę nowego Europejskiego Zielonego Ładu. Dokument ten zakłada osiągnięcie przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 roku. Oznacza to zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, a emisje, których nie uda się wyeliminować, będą w całości usuwane za pomocą naturalnych pochłaniaczy CO2 (takich jak lasy), lub technologii pochłaniania dwutlenku węgla.
PL
Zmieniająca się polityka klimatyczna i coraz bardziej restrykcyjne podejście do paliw kopalnych w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie przemysłu w Unii Europejskiej, a co za tym idzie – w Polsce. Czy polityka energetyczna to jedynie zagrożenia? Czy obecna sytuacja stwarza również jakieś szanse?
PL
Niezależnie od wyniku nieustajacej dyskusji na temat przyszłości polskiej energetyki, jedno możemy powiedzieć na pewno. Jej finansowanie nadal bedzie opierać się o regulacje i systemy wsparcia. Oznacza to, ze kluczowe decyzje wciąż będą podejmować politycy pod presją bieżącej sytuacji, bez analizowania skutków wprowadzanych zmian i ich długoterminowych konsekwencji dla funkcjonowania rynku energii.
PL
Jedną z ról państwa jest promowanie rozwiązań gospodarczych mających pozytywny wpływ na społeczeństwo, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności gospodarczej. Do końca 2018 r. obowiązywał w Polsce system wspierania produkcji energii elektrycznej promujący jej wytwarzanie w oparciu o świadectwa pochodzenia. W związku z koniecznością wprowadzenia bardziej konkurencyjnych mechanizmów udzielania wsparcia produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu mechanizmów kogeneracyjnych, został opracowany projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Ustawa o promowaniu).
PL
Produkcja energii elektrycznej jest wyjątkowo złożonym procesem, wymaga zastosowania wielu specjalistycznych obiektów i maszyn, a to z kolei pociąga za sobą konieczność zatrudnienia wykwalifikowanej kadry posługującej się właściwymi narzędziami: elektrycznymi, elektronicznymi, mechanicznymi itp., ale także systemami informatycznymi, które będą w stanie zapewnić ciągłość sterowania i kontroli nad procesami produkcji.
PL
Według definicji Międzynarodowej Agencji Energii bezpieczeństwo energetyczne to ciągłe dostawy energii po akceptowalnych cenach. Krajowa energetyka oparta jest w głównej mierze na własnych surowcach energetycznych takich jak węgiel kamienny i brunatny. Produkcja około 88% energii elektrycznej z tych kopalin daje nam pełną niezależność energetyczną, a koszty produkcji energii z tych surowców są najmniejsze w stosunku do innych technologii. Energia wyprodukowana z węgla brunatnego charakteryzuje się najniższym jednostkowym kosztem technicznym wytworzenia. Polska posiada zasoby tych kopalin na szereg dziesiątków lat, doświadczenie związane z ich wydobyciem i przeróbką, zaplecze naukowo-projektowe oraz fabryki zaplecza technicznego produkujące maszyny i urządzenia na własne potrzeby, a także na eksport. Węgiel jest, i winien pozostać, w Polsce przez najbliższe 25–50 lat istotnym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, gdyż stanowi jedno z najbardziej niezawodnych i przystępnych cenowo źródeł energii. Kontynuacja takiej polityki może być zachwiana w okresie następnych dekad, z powodu wyczerpywania się udostępnionych zasobów węgla tak brunatnego, jak i kamiennego. Uwarunkowania dla budowy nowych kopalń, a tym samym dla rozwoju górnictwa węgla w Polsce, są bardzo złożone zarówno pod względem prawnym, środowiskowym, ekonomicznym, jak i wizerunkowym. Z podobnymi problemami borykają się Niemcy. Pomimo iż wizerunkowo jest to kraj inwestujący w odnawialne źródła energii, uchodzący za pionierów produkcji energii z OZE, to w rzeczywistości podstawowymi nośnikami służącym do produkcji energii elektrycznej wciąż są węgiel, a przede wszystkim węgiel brunatny.
EN
According to International Energy Agency (IEA) energy security is the continuous supply of energy at acceptable prices. National energy is based primarily on its own energy resources such as hard coal and brown coal. The 88% of electric energy production from these minerals gives us full energy independence. Additionally, the energy production costs from these raw materials are the lowest compared to other technologies. Of these two, the energy produced from brown coal is characterized by the lowest unit technical generating cost. Poland has the resources of these minerals for decades to come, the experience related to mining and processing them, scientific and design facilities and technical facilities and factories producing machines and equipment for their own needs, as well as for export. Coal is and should remain an important source of electricity and heat supply in Poland for the next 25–50 years. It is one of the most reliable and profitable energy sources. This policy may be difficult in the next decades due to the exhaustion of the available resources of hard and brown coal. The conditions for the construction of new mines, and thus for the development of coal mining in Poland, are very interdisciplinary in legal, environmental, economic and reputational terms. Germany has similar problems. Despite the fact that it is an image of a country investing in renewable energy sources, which are pioneers of energy production from RES, in reality hard and brown coal are still the primary sources utilized to produce electric energy.
EN
The paper presents the structure of electricity production in Poland taking into account the energy carrier used. The amount of energy produced from hard coal, brown coal, gas, hydropower plants and wind power stations was analysed. Econometric models of electricity production have been developed. Authors present also a forecast of electricity production based on individual energy carriers. They used a results of econometric modelling then.
XX
W referacie przedstawiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce z uwzględnieniem wykorzystywanego nośnika energii. Analizie poddano ilość energii wyprodukowanej na bazie węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu oraz w elektrowniach wodnych i wiatrowych. Opracowane zostały modele ekonometryczne produkcji energii elektrycznej. Przy ich wykorzystaniu dokonano prognozy produkcji energii elektrycznej na bazie poszczególnych nośników.
PL
Polskie ciepłownictwo stanęło obecnie przed ogromnymi wyzwaniami. Dotknęło go, niczym plagi egipskie, wiele zagrożeń niezależnych od firm, związanych z sytuacją makroekonomiczną w otoczeniu branży.
PL
Celem artykułu jest pokazanie znaczenia węgla w energetyce polskiej oraz światowej w perspektywie do 2040 roku. Autorzy w swoich analizach wykorzystali własne oryginalne prace i porównali je ze scenariuszami opracowanymi przez Komisję Europejską. Przedstawiono produkcję węgla kamiennego w świecie ogółem oraz w poszczególnych krajach, jego udział w produkcji energii elektrycznej, ceny - zarówno obecne jak i prognozowane - oraz krajowe prognozy wykorzystania węgla w energetyce. Porównano wyniki scenariusza Referencyjnego opracowanego na zlecenie Komisji Europejskiej z wykorzystaniem modelu PRIMES z wynikami własnych symulacji z wykorzystaniem modelu TIMES-PL dla różnych ścieżek cen uprawnień CO2. Przy wysokich cenach uprawnień wykorzystywanie węgla będzie się zmniejszać we wszystkich scenariuszach. Strategia energetyczna Polski zakłada, że węgiel będzie nadal dominującym paliwem wykorzystywanym do wytwarzania energii elektrycznej. Polska jest krajem o bogatych zasobach węgla a wykorzystanie rodzimego paliwa gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne kraju. Niemniej jednak względny udział węgla będzie stopniowo malał.
EN
The aim of the article is to show the importance of coal in the Polish and world power industry in the perspective until 2040. Authors in their analyzes used their own original works and compared them with scenarios developed by the European Commission. The tables and graphs show the world's total and country's production of hard coal, its share in electricity production, prices - both current and forecast - and national coal use forecasts in the power industry. The results of the Reference scenario developed for the European Commission using the PRIMES model with own simulation results using the TIMES-PL model for different CO2 price paths were compared. With high coal prices, coal use will decrease in all scenarios. Poland's energy strategy assumes that coal will continue to be the dominant fuel used to generate electricity. Poland is a country with abundant carbon resources and the use of domestic fuel guarantees the country's energy security. However, the relative share of coal will gradually decrease.
EN
The article presents a model system for the production of AC electrical energy from a low temperature heat using thermoelectric generators TEGs. Combinations of many TEGs in various configurations have been described. The results of the mutual influence of thermoelectric generators on the ability to generate resultant electrical energy depending on the temperature distribution and the heat supplied are presented. The conditions necessary to increase the efficiency of electrical energy yield have been given.
PL
W artykule przedstawiono modelowy układ do wytwarzania energii elektrycznej prądu przemiennego z ciepła niskotemperaturowego z zastosowaniem ogniw termoelektrycznych. Opisano badania połączeń wielu termoogniw w różnych konfiguracjach. Przedstawiono wyniki wzajemnego wpływu ogniw termoelektrycznych na zdolność generowania wypadkowej energii elektrycznej w zależności od rozkładu temperatury i dostarczanego ciepła. Podano warunki konieczne do zwiększenia efektywności uzysku energii elektrycznej.
PL
W USA, podobnie jak to ma miejsce pomiędzy państwami Unii Europejskiej, poszczególne stany różnią się znacznie między sobą mixem elektroenergetycznym oraz modelem rynku energii
PL
Praca bloków energetycznych funkcjonujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w ostatnim czasie uległa istotnym zmianom. Jeszcze kilkanaście lat temu bloki typoszeregu 200 MW funkcjonowały głównie w podstawie, podczas gdy dzisiaj ich praca w większości przypadków ma charakter regulacyjny. Powodów jest kilka, a do najistotniejszych można zaliczyć rosnący udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie produkcji energii elektrycznej, jak również stopniowe wchodzenie do systemu nowych jednostek o dużej mocy.
PL
Skończył się 2016 r. Nowy rok się zaczął z całym bagażem zdarzeń z przeszłości. Co w tym bagażu jest, a czego brak?
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.