Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce w ostatnich latach stał się szczególnie ważny w kontekście kluczowych założeń polityki energetycznej kraju. W artykule przeprowadzono analizę dynamiki wielkości produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Oszacowano również prognozy wybranymi metodami tendencji rozwojowej – porównując wyniki i wyciągając wnioski.
EN
The development of renewable energy in Poland in recent years has become particularly important in terms of the key objectives of the national energy policy. In the article the analysis of dynamics of the production of electricity from renewable energy sources has been presented. Predictions by different methods of development trend have been estimated. The results have been compared and conclusions have been drawn.
PL
Promowanie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na lokalnie dostępnych surowcach. W ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego w regionie śląskim, jako wiodące specjalizacje wybrano m.in. energetykę. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania polskiego rynku OZE, skupiając się na energii solarnej. Dokonano analizy rozwoju tych źródeł energii, z uwzględnieniem województwa śląskiego, jako regionu testowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych.
EN
Promotion of the use of renewable energy sources allows to increase the degree of diversification of supply sources. It leads to the development of energy based on locally available raw materials, too. As part of the Regional Innovation Strategy for Silesia in the Silesian region, as the leading specializations, among others, the energy was chosen. This article attempts to characterize the Polish RES market, focusing on solar energy. An analysis of the development of these energy sources, taking into account the Silesian province as a region for testing and implementation of innovative solutions has been presented.
PL
Artykuł nawiązuje do prac R. Floridy i kształtowanej przez niego koncepcji klasy kreatywnej [4]. Przeanalizowano w nim działalność jednego z aktorów tej klasy w Polsce, tj. ośrodków edukacji twórczej. Analizy tej dokonano z perspektywy wpływu działalności tych ośrodków na potencjał twórczy młodego pokolenia, jako przyszłych pracowników klasy kreatywnej.
EN
The article is related to the notion of creative class shaped by R. Florida in his works. It examines the activity of creative education centres. These centres are one of the actors of creative industries which have the crucial influence to set up the creative employees in our society.
PL
Artykuł prezentuje analizę danych dotyczących zapytań internautów na temat wybranych telefonów komórkowych, kierowanych do wyszukiwarki Google i udostępnianych za pomocą usługi Google Trends. Analizy tej do-konano pod kątem cyklu życia produktu. Jako głównej metody analitycznej użyto metody opartej na wyznaczaniu krzywej cyklu życia produktu za pomocą krzywych: logistycznej oraz Gompertza.
EN
In this paper the analysis of data on Internet queries on selected mobile phones, led to the search engine Google and made available through Google Trends is presented. This analysis was done in terms of the product life cycle. As the main method of the analysis were used the methods based on the de-termination of the product life cycle curve with curves: logistic and Gompertz.
PL
Artykuł prezentuje analizę zdarzeń strony internetowej Politechniki Ślą-skiej. Analizie poddano szeregi czasowe wizyt i odsłon. Jako głównej metody analitycznej użyto metody wspomagającej analizę fraktalną – metody przeskalowanych zakresów.
EN
This article presents the analysis of website’s events such as visits and hits. The time series used in researches originate from statistic data of Silesian University of Tech-nology website. Examining the time series of visits and hits the method of rescaled range had been used.
PL
W artykule został zaprezentowany rozwój e-usług w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Przeanalizowano dostępność obywatela do 20 podstawowych usług administracji publicznej za pośrednictwem sieci Internet oraz liczbę przedsiębiorstw korzystających z e-administracji.
EN
In the paper the development of e-services of Poland and other countries of European Union was presented. Online availability of 20 basic public services as well as the percentage of enterprises which use the Internet for interaction with public authorities were analised.
PL
W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost zainteresowania zjawiskami mikrobiologicznymi występującymi w trakcie poszukiwań, eksploatacji złóż węglowodorów oraz magazynowania rezerw energetycznych. Nadmierny i niekontrolowany rozwój drobnoustrojów może spowodować skażenie mikrobiologiczne danego medium oraz zmiany w składzie tych surowców (procesy biodeterioracji), które przekładają się na konkretne straty ekonomiczne. W artykule omówiono rodzaje substancji antybakteryjnych stosowanych w przemyśle naftowym i gazowniczym. Przedstawiono sposoby eliminacji szkodliwych drobnoustrojów, a także mechanizm działania substancji biobójczych.
EN
In recent years there has been increased interest in microbiological phenomena occurring during the exploration, exploitation of hydrocarbon deposits and storage of energy reserves. Excessive and uncontrolled development of microorganisms causes microbiological contamination of a given medium and changes in the composition of these raw materials (biodeterioration processes), which translate into tangible economic loss. The article discusses the types of antibacterial substances used in the oil and gas industry. It suggests ways to eliminate harmful microorganisms, as well as mechanism of action of biocides.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań, dotyczących postrzegania przez osoby pełnosprawne barier, z jakimi spotykają się w aktywności turystycznej. Przeprowadzono dwa badania: analizę stopnia przystosowania obiektów turystyki po- przemysłowej względem osób niepełnosprawnych w świadomości personelu tychże obiektów oraz występowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych w świadomości osób niezwiązanych z przemysłem turystycznym.
EN
In the article the results of the research of the human awareness of disabled tourists needs were presented. Two researches were conducted. Preliminarily, the assumed standard of facilities offered to disabled tourists by the personnel of industrial heritage touristic objects was examined. Secondly, the recognition of the problems facing disabled persons by non-disabled persons not engaged in tourist industry was investigated. The study confirmed the gap between commonly belief needs of disabled persons and their real requirements.
PL
Artykuł prezentuje próbę klasyfikacji metod i technik zarządzania, które są ważne dla organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Zaprezentowane koncepcje wspomagają podejmowanie decyzji w urzędach administracji publicznej.
EN
In the paper the attempt of the classification of management methods and techniques crucial for a public administration are introduced. Presented conceptions support the process of decision making in the departments of public administration.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań ośrodków turystyki poprzemysłowej Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki dotyczących stopnia ich dostosowania do potrzeb turystów niepełnosprawnych. Analiza obejmuje charakterystyki populacji osób niepełnosprawnych oraz ich aktywności turystycznej w Polsce. Wymienia również bariery aktywności turystycznej, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki poprzemysłowej.
EN
In the paper the research results of facilities for disabled persons in The Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship were presented. The disable population and its touristic activity in Poland were characterized. The barriers which disabled tourists encounter especially in terms of industrial heritage tourism were specified.
PL
W artykule przedstawiono jedną z możliwości zastosowania metod fraktalnych do krótkoterminowego prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwach. Wstępnie podkreślono brak możliwości prognoz długoterminowych w układach, w których istnieje chaos. W drugiej części przedstawiono wyniki predykcji sprzedaży i zapotrzebowania w pewnym przedsiębiorstwie, opartej na własności wykładnika Hursta.
EN
In the paper one of the possibilities of the implementation of fractal methods into short-term prediction of the enterprises activities was proposed. At the beginning the lack of the possibility of long term predictions at chaotic sets was stressed. Afterwards, the results of forecasting of the sale and demand at an exemplary enterprise vie the Hurst exponent features were presented.
12
Content available remote Wymiar fraktalny jako miara ryzyka
PL
W artykule przedstawiono sposób oceny i analizy ryzyka za pomocą wymiaru fraktalnego. Wstępnie zdefiniowane zostały pojęcia zarządzania ryzykiem oraz fraktali. Przedstawiona koncepcja została poparta przykładem, w którym pokazano jej zastosowanie podczas analizy dwóch surowców w pewnym przedsiębiorstwie.
EN
In the paper the method of the risk analysis via fractal dimension was presented. Firstly, the risk management and fractals were defined. The introduced concept was illustrated with the exemplary analysis of two raw materials of a certain enterprise. Finally the conclusions were drown.
13
Content available remote Zastosowanie geometrii fraktalnej w zarządzaniu
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie geometrii fraktalnej w zarządzaniu. Na wstępie zdefiniowano pojęcie fraktali. Następnie scharakteryzowano pokrótce istotę istnienia geometrii fraktalnej na giełdzie. Opisana została także fabryka fraktalna oraz podkreślona użyteczność fraktali w przedsiębiorstwach rozproszonych.
EN
In the article the application of fractal geometry into management was presented. The idea of fractal has been defined. Next, the application of fractal geometry into stock markets as well as the fractal organization have been characterized. Usefulness of fractal geometry for distributed enterprises has been stressed.
14
Content available remote System kontrolingu w organizacji fraktalnej
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu kontrolingu jako kluczowego elementu organizacji fraktalnej. Wstępnie zaakcentowano fakt powstawania nowych koncepcji zarządzania. Następnie, zdefiniowano ideę kontrolingu oraz koncepcję organizacji fraktalnej. Podkreślając wagę, znaczenie i rolę systemu kontrolingu, przedstawiono sposób jego funkcjonowania w organizacjach fraktalnych. Całość zakończono wnioskami i perspektywami.
EN
In the paper the concept of controlling as the crucial element of fractal organizations was presented. Firstly, the fact of emerging of the new concepts of management was emphasised. Subsequently, the idea of controlling and the concept of fractal organization were defined. The way of functioning of controlling in fractal organization were described, accentuating the importance, meaning and role of it. Finally, conclusions were drown and prospects were concluded.
PL
Dotychczas na Niżu Polskim wykonano 12 odwiertów horyzontalnych, z tego 8 na PMG Wierzchowice, 1 na złożu gazu ziemnego Kościan S, 1 na złożu gazu ziemnego Bogdaj -Uciechów i 2 na złożu ropy naftowej Lubiatów. Wszystkie dotychczas wykonane otwory udostępniają węglanowe utwory cechsztynu (dolomit główny i wapień cechsztyński). Odcinki poziome zrealizowano na głębokościach od 1500 m do ponad 3000 m, przy gradientach ciśnień od 0,43 do 1,3 w stosunku do ciśnienia hydrostatycznego. Autorzy podają jakie czynniki złożowe, ekonomiczne i środowiskowe wpłynęły na decyzję o wierceniu otworów horyzontalnych, opisują sposób dowiercania, i prezentują uzyskane wyniki ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych wydajności ropy naftowej i gazu ziemnego w stosunku do alternatywnych otworów pionowych.
EN
In the region of Polish Lowlands 12 horizontal wells have been drilled so far: 8 on Wierzchowice underground gas storage, 1 on Kościan S gas field, 1 on Bogdaj-Uciechów gas field and 2 on Lubiatów oil field. All of those wells are completed in Zechstein carbonates (main dolomite and Zechstein limestone). Horizontal sections of wells are on the depths of 1500-3000 m, with a pore pressure gradients of 0,43-1,3 in relation to hydrostatic pressure. Authors of the paper give reservoir, economical and environmental factors that had influenced taking the decision to drill horizontal wells. They describe drill in methods and present results of drillings, emphasizing obtained flow rates vs. expected results of vertical wells.
PL
W referacie zawarto koncepcję konwersji złoża ropy naftowej Daszewo S na Podziemny Magazyn Gazu podgrupy Ls dla zabezpieczenia dostaw gazu do odbiorców w rejonie Pasa Nadmorskiego.
17
Content available remote Fraktalna ocena ryzyka trzyletnich obligacji skarbowych
PL
W artykule została podjęta próba oceny , za pomocą wymiaru fraktalnego, ryzyka związanego z inwestowaniem w trzyletnie obligacje Skarbu Państwa na rynku wtórnym. Analizy dokonano w porównaniu z jednorocznymi obligacjami Skarbu Państwa. Otrzymane wyniki zestawiono z klasycznymi miarami ryzyka, zinterpretowano i wyciągnięto wnioski.
EN
The trial of risk valuation of investment on secondary market in Polish three-year bonds, by means of fractal geometry, has been taken in the article. The analysis has been taken in comparison with Polish one-year treasury bonds. The results have been compared with classical measures of risk, interpreted and the conclusions were drawn.
18
PL
W artykule zostało zaprezentowane porównanie czterech metod doboru zmiennych objaśniających do liniowych modeli ekonometrycznych: metody Hellwiga, metody Bartosiewicz (w dwu stosowanych wersjach), analizy czynnikowej oraz kryterium współczynnika korelacji wielorakiej. Analizę przeprowadzono na pięciu seriach danych. Wyniki zostały omówione.
EN
In the article four methods of variables selection in linear econometric models were compared: the method of Hellwig, the method of Bartosiewicz (two versions of it), the factor analysis and the criterion of multicorrelation factor. The analysis was made on five series of data. The results were discussed.
19
Content available remote Koncepcja konwersji złoża gazu ziemnego Bonikowo na PMG podgrupy LW
PL
Na obszarze wału wolsztyńśkiego w wyniku prowadzonych prac poszukiwawczych stwierdzono występowanie licznych raf w wapieniu cechsztyńskim, w których w zdecydowanej większości udokumentowano nagromadzenia gazu o znaczeniu przemysłowym. Jedną z takich raf o niewielkim zasięgu jest Bonikowo. Gaz zawarty w udokumentowanych złożach posiada w swym składzie azot i zaliczany jest to podgrupy LW (GZ — 41,5). Systematyczne zastępowanie w systemie gazowniczym gazu zaazotowanego wysokometanowym ogranicza możliwości wykorzystania udokumentowanych zasobów w zachodniej Polsce. Istniejący system gazu zaazotowanego ze względu na swój zasięg ma mniejsze możliwości regulacji nierównomierności zapotrzebowania. Wychodząc naprzeciw temu proponuje się dokonać konwersji złoża gazu ziemnego Bonikowo na lokalny PMG. Ideą takiej konwersji będzie doprowadzenie eksploatacji do poziomu, w którym panujące w złożu ciśnienie pozwoli na samoczynne zatłaczanie gazu z eksploatowanych sąsiednich złóż. Pozostawiony w złożu gaz spełniał będzie funkcję buforu. Na tym etapie przewiduje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury kopalni. W miarę spadku ciśnienia na sąsiednich złożach przewiduje się rozbudowę PMG Bonikowo poprzez odwiercenie otworów horyzontalnych, rozbudowę infrastruktury powierzchniowej oraz zabudowę sprężarki. Rozbudowa pozwoli na powiększenie pojemności czynnej, objęcie drenażem większej partii struktury i zwiększenie mocy PMG.
PL
Od 1995 roku realizowana jest budowa PMG Wierzchowice w sczerpanym złożu gazu ziemnego. Jednym z najważniejszych zagadnień pozostaje odbudowa ciśnienia złożowego i uzupełnienie gazu buforowego. Odbudowa ciśnienia złożowego powoduje między innymi nasycanie gazem stref o niskiej przepuszczalności i małej możliwości jego odbioru. Niskie iśnienie stwarza zagrożenie zawodnieniem części przestrzeni porowej. Obserwacje wskazują jednak na niską aktywność aquifera i mniejsze niż prognozowano przemieszczanie się konturu gaz -woda podścielająca.
EN
The Construction works on Wierzchowice underground gas store goes on since 1995. The restoration of reservoir pressure and injection at buffer gas are the most urgent. It was observed that the restoration of reservoir pressure results in increase of gas pressure in law permeability regions from where the gas recovery is difficult. On the other hand, the low reservoir pressure may result in flooding the pore space by water. Fortunately, the observed aquifier activity is lower than originally anticipated and movement at gas&water interface is slow.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.