Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  competitive advantages
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The present study focused the phenomenon of competitiveness in rapidly challenging environment. The pharmaceutical industry of Thailand considered as most progressive in Southeast Asian region and needs to achieve competitive advantage. The present study intends to determine the influence of supply chain management practices including logistics integration and organizational learning in SCM perspective to achieve competitive advantages. The study was conducted on pharmaceutical industry of Thailand as data was collected from firm through questionnaires later it was examined by utilizing PLS. The results of study depicted positive significant results between organizational learning and competitive advantage, logistics integration and competitive advantages. The study intends to determine the moderation role of total quality management (TQM) between exogenous and endogenous constructs of study. The study reported significant relationship of TQM by strengthening the relationship between logistics integration and competitive advantage but no moderation effect was observed between organizational learning and competitive advantage.
PL
W niniejszym badaniu skupiono się na zjawisku konkurencyjności w szybko wymagającym środowisku. Przemysł farmaceutyczny Tajlandii jest uważany za najbardziej rozwijający się w regionie Azji Południowo-Wschodniej i musi osiągnąć przewagę konkurencyjną. Niniejsze badanie ma na celu określenie wpływu praktyk zarządzania łańcuchem dostaw, w tym integracji logistyki i uczenia się organizacji w perspektywie SCM w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Badanie zostało przeprowadzone na tajlandzkim przemyśle farmaceutycznym, ponieważ dane zebrano od firmy za pomocą kwestionariuszy, a następnie zbadano je przy użyciu PLS. Wyniki badania przedstawiają pozytywne znaczące wyniki między nauką organizacji a przewagą konkurencyjną, integracją logistyczną i przewagą konkurencyjną. Badanie ma na celu określenie roli moderatora w całkowitym zarządzaniu jakością (TQM) między egzogennymi i endogennymi konstruktami badania. Badanie wykazało istotny związek TQM poprzez wzmocnienie związku między integracją logistyki a przewagą konkurencyjną, ale nie zaobserwowano żadnego efektu moderacji między nauką organizacji a przewagą konkurencyjną.
EN
The primary aim of this study is to investigate the effect of IT-enabled supply chain on the operational and strategic benefits, which eventually ensures firms competitive advantages. A conceptual model was developed based onthe theory of competitive advantage suggested by Porters and also extensive empirical study. The questionnaire was developed based on several steps and items were adopted from several prior studies. Stratified random sampling was employed to collect data from 203 respondents. Based on structural equation modelling, IT-enabled SCM is able to offer a wide range of operational benefits, instead of strategic. Results were antagonized several prior studies and confirmed that competitive advantages greatly depend on operational benefits rather than strategic. This is study is one of the very few empirical investigations that investigate the benefits of IT from two different perspectives and their effects of competitive advantages. Findings of this study will help managers to understand the importance of IT-enabled SCM in their organizations.
PL
Głównym celem przeprowadzonego badania jest zbadanie wpływu IT w łańcuchu dostaw na korzyści operacyjne i strategiczne, które ostatecznie zapewniają firmom przewagę konkurencyjną. Opracowano model koncepcyjny oparto na teorii przewagi konkurencyjnej sugerowanej przez Portera, a także przeprowadzonych obszernych badaniach empirycznych. Kwestionariusz został opracowany na bazie kilku etapów, a jego elementy zostały przyjęte z wcześniejszych badań. Do zbierania danych od 203 respondentów wykorzystano losowy dobór próby badawczej. W oparciu o modelowanie równań strukturalnych, należy stwierdzić że SCM ze wsparciem IT może zaoferować szeroki zakres korzyści operacyjnych, zamiast strategicznych. Wyniki były sprzeczne z kilkoma wcześniejszymi badaniami i potwierdziły, że przewaga konkurencyjna w dużym stopniu zależy od korzyści operacyjnych, a nie strategicznych. Niniejsze badanie jest jednym z niewielu badań empirycznych, które badają korzyści z IT z dwóch różnych perspektyw i ich skutków w postaci przewagi konkurencyjnej. Wyniki tego badania pomogą menedżerom zrozumieć znaczenie SCM ze wsparciem IT w ich organizacjach.
PL
Ciągły wzrost złożoności środowiska zmusza współczesne organizacje, zarówno podmioty gospodarcze jak i uczelnie oraz instytucje nauki do poszukiwania nowych metod analitycznych, zwłaszcza w zakresie kreowania korzystnych relacji społecznych i biznesowych. W publikacji wskazano, że działalność gospodarczą postrzegać należy jako element kultury, jako obszar, w którym mogą być urzeczywistniane wartości etyczne. Podkreślono również znaczącą rolę pracowników nauki w budowaniu relacji społecznych. Przedstawiono także autorskie modele analityczne akcentujące elementy etyczne, które wraz z empatią przesądzać mogą, że system wartości i rdzeń filozoficzny firmy mają decydujący wpływ na sukces lub porażkę każdej organizacji.
EN
A constant increase in the environment complexity forces organizations, both business entities and universities as well as science institutions to seek new analytical methods, especially in terms of creating beneficial social and business relationships. The study aims to emphasize that economic activity should be perceived as an element of culture, an area in which ethical values can be applied. A significant role of science workers for building social relations is also indicated. The authors present original analytical models stressing ethical elements which, along with empathy, can determine that the value system and the company philosophical core are recognized as the cause of success or failure of any organization.
EN
Nowadays, in order to survive and operate on the market, enterprises need to focus on developing competitive advantages as well as on using all the available methods one of which being entrepreneurial strategy. This strategy provides the possibility to achieve success on the market by being able to detect the opportunities that appear in the constantly changing business environment and take advantage of them using the available resources. Effectiveness of the accepted strategy is determined by selection of the resources that are to be used for developing competitive advantages. Managers; opinion on the subject of particular resources, apart from the world economic crisis, is also affected by specificity of the target markets. The world economic crisis has changed attitudes to different resources In terms of their being used for generation of competitive advantages. In all cases, these are intangible factors that have become of more value rather than tangible ones, particularly human resources, leadership and educational mobility.
PL
W każdej sytuacji firmy powinny koncentrować się na budowaniu przewag konkurencyjnych i wykorzystania wszelkich możliwych sposobów na przetrwanie i umocnienie się. Jednym z takich sposobów jest strategia przedsiębiorcza, w której szansy na sukces rynkowy, zwłaszcza w gwałtownie zmieniającym się środowisku biznesu, upatruje się w umiejętności dostrzegania pojawiających się okazji i kombinowania zasobów w sposób umożliwiający wykorzystanie tych okazji. O efektywności przyjętej strategii decyduje wybór zasobów, w obszarze których mają zostać ukształtowane przewagi konkurencyjne. Na poglądy menedżerów na temat roli poszczególnych zasobów, poza światowym kryzysem gospodarczym, wpływ wywierają także specyficzne uwarunkowania rynków docelowych. Czas światowego kryzysu gospodarczego spowodował znaczące zmiany w postrzeganiu różnych zasobów pod kątem możliwości generowania przewag konkurencyjnych. Na znaczeniu, we wszystkich przypadkach, wyraźnie zyskały czynniki niematerialne a zwłaszcza zasoby ludzkie, przywódcy oraz mobilność edukacyjna.
EN
During the economic downturn the real estate market was ruled by clients in a much greater extent than previously. For them, one of the most important criteria for buying a flat has become the total price, and therefore they started looking for apartments smaller than the size of the property in times of boom. The need to sell flats already built by developers forced the focus on the customer and offered him additional benefit resulting from the purchase. Maintaining this type of situation in the long term will certainly eliminate the weakest companies from the market development, while those who continue, will force them to further enhancement of attractiveness and adapt it to the real needs and customer abilities. The aim of this paper is to present key findings on the sources of competitive advantage and build the instruments of the competition used by developing companies during the slowdown of economic growth.
PL
Celem pracy było zbadanie opinii menedżerów (prezesów spółdzielni mleczarskich, dyrektorów firm mleczarskich) na temat spodziewanych skutków przyszłej integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową dla konkurencyjności ich przedsiębiorstw. Podstawą wnioskowania były odpowiedzi na pytania zawarte w 15 wypełnionych i zwróconych ankietach, na ogólną liczbę 153 wysłanych do wszystkich jednostek przetwórstwa mleczarskiego w Polsce. Wyniki badań umożliwiły opracowanie dwóch scenariuszy: aktywnego i biernego w ramach optymistycznego. Przedstawiono w nich sposoby zwiększenia konkurencyjności firm jeszcze przed wejściem do strefy euro, tak aby zmniejszyć związane z tym ryzyko w celu utrzymania pozycji konkurencyjnej. Zamieszczone propozycje mają charakter aplikacyjny.
EN
The aim of this work is to examine the opinion on expected consequences of future Poland's accession to Economic and Monetary Union (EMU) on competitiveness of milk processing enterprises. The reasoning was based on opinion of 15 top managers who answered the questionnaire, which was sent to 153 milk processing plants in Poland in July 2008. It was possible to afford active and passive optimistic scenarios taking into account responses mentioned by managers. In addition some ways of increasing dairy industry competitiveness prior to EMU accession, have been proposed. This will diminish the risk of competitive position decreasing in future. Mentioned proposals are highly applicable.
7
Content available remote Klastry w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej Polski
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zagadnienia, jakim jest klaster, i jego roli w praktyce gospodarczej Polski. Po wyjaśnieniu pojęcia klastra oraz jego teoretycznych podstaw podjęto próbę wskazania czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, które w sposób pośredni lub bezpośredni mają wpływ na kreację i rozwój gron firm. Spróbowano również dokonać typologii i podziału klastrów z wykorzystaniem dostępnych w literaturze światowej klasyfikacji. W dalszej części przedstawiono istotę koncepcji klasteringu w Polsce, aby przybliżyć jej znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Oprócz wzrostu konkurencyjności gospodarczej, która jest następstwem podwyższenia efektywności, zwrócono uwagę na inny wymiar klasteringu, jakim są działania mające znaczenie dla skupiska firm, takie jak współpraca czy zaufanie pomiędzy partnerami. Z wykorzystaniem dostępnych źródeł literaturowych czy internetowych charakterystykę tę wzbogacono licznymi tabelami i rysunkami. Na podstawie przedstawionej wcześniej koncepcji klasteringu omówiono również kilka przykładów sieci firm. W tym celu posłużono się przede wszystkim opisami studiów przypadków (case study) z polskiej praktyki gospodarczej. W ostatniej części rozwinięcia wskazano również na bariery mogące w znacznym stopniu utrudnić rozwój klastra oraz dokonano ich podziału. Artykuł zakończono podsumowaniem ogólnych rozważań nad zagadnieniem klastra i jego istotą w gospodarce polskiej. Wskazano na obszary wiedzy do tej pory niezbadane w ramach klasteringu.
EN
The purpose of this article is to present the concept of a cluster and its role in the Polish business practice. The article contains a brief explanation of the term along with its theoretical foundations. Then an attempt was made to point out the external and internal factors which affect, whether directly or indirectly, the creation and development of clusters of companies. Furthermore, a typology and division of clusters based on the classifications available in the relevant literature were presented. Next, the essence of the concept of clustering in Poland was introduced in order to show its significance for the development of entrepreneurship in Poland. In addition to the increase in the economic competitiveness, which results from higher effectiveness, attention was drawn to another aspect of clustering, namely the undertaking of actions relevant for the cluster, such as cooperation or trust between the partners. Based on available literature and Internet sources, the description was enriched with numerous tables and figures. On the basis of the concept of clustering described earlier, several examples of networks of companies were discussed, mainly by way of describing case studies from the Polish business practice. Finally, barriers which may significantly hinder the development of a cluster were pointed out and classified. The end of the article is a summary of the main considerations related to the concept of a cluster and its significance in the Polish economy. Areas of knowledge were discussed, which so far have not been researched as regards clustering.
EN
The competitiveness of a company depends on the Intellectual Capital (1C) resources of the company, as well as on the ability to use them in the global market. But nowadays, use of the iC is not optimal in companies because there is lack of methods and techniques which give managers some kind of advice how to use properly their own intellectual potential - obviously maximizing advantages for the company. It also lacks research concerning what each component of the structure of 1C influences on gaining competitive advantage and increasing value of the whole company. The Intellectual Capital created in the company could have higher efficiency if it was possible to identify all its components and to know the measurement methods. The aim of this article is not only to describe all aspects of 1C Management but also to present a practical approach to the effective use of 1C, which is applied in consultancy and training companies. The authors also focus on some determinants of 1C and give some advice for managers about the way they could increase value of the company. As a result, the article suggests the comprehensive model of efficiency of use 1C. Thanks to this model the company could evaluate influence of the 1C in creating value and building competitive advantage on global market.
9
Content available remote Zarządzanie nowym produktem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
PL
W artykule określono teoretyczne oraz metodyczne podstawy kreowania nowych produktów na zasadach ciągłych innowacji w celu tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej. Sformułowano przesłanki do budowania trwałych, miękkich przewag konkurencyjnych. Uwzględniono marketingowe sposoby tworzenia innowacji poprzez marketing pionowy oraz lateralny.
EN
The theoretical and methodological bases for the creation of new products based on the continuous innovation for building the permanent competitive advantage have been defined. The guidelines for creating permanent, soft competitive advantages have been formulated. The marketing ways of devising innovations through vertical and lateral marketing have been considered.
10
PL
Na polskim rynku można obecnie obserwować zmiany towarzyszące pojawianiu się dużych sieci handlowych, zwłaszcza zagranicznych. Wobec wyzwań marketingowych coraz bardziej daje się zauważyć w tej grupie podmiotów nowoczesne podejście do zarządzania. Nasilająca się konkurencja, a także zmiany otoczenia oraz postaw i zachowań konsumentów powodują, że tracą na znaczeniu dotychczasowe, technologiczne i kapitałowe źródła przewagi konkurencyjnej. Aby sprostać bieżącym wymaganiom rynku, zagraniczne sieci szukają nowych koncepcji zarządzania starym systemem. W swoim działaniu uwzględniają zarządzanie innowacyjne ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości.
EN
Nowadays, one can observe changes that occur as a result of the advent of great supermarket chains (especially foreign) in Poland. They continue to promote modern attitude towards the management in the light of marketing challenges. Growing competition, changes in the environment as well as consumers' attitude changes lead to the decrease of importance of technological and capital means of gaining competitive advantage. To face current requirements of the market, foreign companies seek new ways of management instead of developing the old system. In their actions, they include innovative management which takes future into account.
EN
The aim of this article is to discuss constituents of competitive advantage, which help to establish strong market position founded on quality of products/services. Such constituents include quality management, knowledge management and to some extent human capital management. The article analyses the influence of quality management system and quality tools on competitive advantage. The impact of knowledge management, innovations, R&D activity, knowledge of market and supplier / customer relationship on magnitude and durability of competitive advantage in the context of Polish enterprises is discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.