Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heterogeneous catalyst
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z głównych czynników oceny heterogenicznych katalizatorów jest osiągnięcie stabilnej aktywności katalizatora w długim okresie. Przeprowadziono testy, w których kulki tlenku glinu zostały zaimpregnowane azotanem( V) Cu i kalcynowane w 350, 400, 450, 500, 550 i 600°C przez 4 h, a następnie przetestowano ich stabilność na wymywanie Cu wieloskładnikową mieszaniną glikolu propylenowego, H₂O, glicerolu, glikolu etylenowego, MeOH, i-PrOH, i-BuOH (odpowiednio 50, 25, 20, 2, 1 i 1% mas.) przez 96 h. Stężenie jonów Cu₂+ w roztworze po wymywaniu oznaczono metodą potencjometryczną. Zawartość Cu w katalizatorze oznaczono za pomocą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie. Im wyższa była temperatura kalcynowania, tym wyższa była stabilność fazy aktywnej i mniejsza wymywalność z fazy aktywnej. Stwierdzono że stabilność fazy aktywnej nie zależy od występowania w strukturze miedzi w postaci spinelu CuAl₂O₄.
EN
CuO/Al₂O₃ catalysts for conversion of glycerol to propylene glycol was prepd. by deposition of Cu(NO₃)₂ on the γ-Al₂O₃ at 60°C from an aq. soln. and consecutive calcination 350–600°C for 4 h and then studied for chem. stability by leaching for 96 h with a liq. product of glycerol to propylene glycol hydrogenolysis. The catalyst stability increased with increasing calcination temp. and did not depend on formation of Cu/Al₂O₄ spinels in the catalyst structure.
PL
Zbadano wpływ temperatury i czasu aktywacji na właściwości katalityczne układu Ru (10% mas.)/C przeznaczonego do metanizacji tlenku węgla(II). Stosowano temp. 430, 400 i 370°C, w każdej z nich prowadząc aktywację przez 2 h i 17 h i używając za każdym razem świeżej odważki katalizatora. Materiał wyjściowy oraz próbki po badaniach aktywności katalitycznej poddano obserwacjom za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego.
EN
Ru was deposited on activated C by impregnation with aq. soln. of RuCl₂ and redn. with H₂ at 370-430°C for 2-17 h (Ru content 10% by mass) and then used as a catalyst for methanation of CO with H₂ (99.5% by vol.) at 220-270°C in a lab. quartz reactor. The optimum conditions for the catalyst activation were 370°C and 2 h.
EN
Synthesis and characterization of the graphene hydrogels with three different metallic nanoparticles, that is Au, Ag and Cu, respectively is presented. Synthesized in a one-pot approach graphene hydrogels with embedded metallic nanoparticles were tested as heterogeneous catalysts in a model reaction of 4-nitrophenol reduction. The highest activity was obtained for graphene hydrogel with Cu nanoparticles and additional reaction of methylene blued degradation was evaluated using this system. The obtained outstanding catalytic activity arises from the synergistic effect of graphene and metallic nanoparticles. The hydrogel form of the catalyst benefits in the easiness in separation from the reaction mixture (for example using tweezers) and reusability.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania fenolu w procesie foto-Fentona z zastosowaniem heterogenicznego katalizatora Co-Clin (naturalny klinoptylolit, modyfikowany jonami Co(II)). Analiza widm EDS mikroskopem skaningowym wykazała, że modyfikacja ma charakter powierzchniowy i wewnątrzkanałowy, a krystality Co3O4 są nierównomiernie rozproszone na powierzchni zeolitu – więcej jest ich wzdłuż struktury krystalicznej i charakteryzują się większą zawartością Co (ok. 1,4% wag.). Przy wyższej z badanych, dawce zeolitu 5 g/l (zawierającej ok. 43 mg Co) po 4 godzinach procesu utleniania, usunięto zaledwie 20% TOC. Jednocześnie badania wykazały, że w wyniku rozkładu zmniejsza się stężenie fenolu, a powstaje jako produkt pośredni głównie hydrochinon i w śladowej ilości rezorcyna. W badanym zakresie czasu trwania reakcji utleniania nie powstawały kolejne jej produkty. Podczas reakcji utleniania, wraz z obniżaniem się pH roztworu, z powierzchni zeolitu wymywane są jony Co(II), które nie wpływają jednak znacząco na efektywność procesu foto-Fentona. Przy udziale homogenicznego katalizatora uzyskano zaledwie 4% usunięcie TOC, które było porównywalne z efektem uzyskanym w układzie bez katalizatora: H2O2+UV. Świadczy to, że utlenianie fenolu zachodzi przede wszystkim w heterogenicznym procesie foto-Fentona, aczkolwiek jego niewielka efektywność wyklucza zastosowanie katalizatora Co-Clin w skali technicznej do utleniania zanieczyszczeń przemysłowych.
PL
Przedstawiono sposób otrzymywania estrów dimetylowych kwasów bursztynowego, adypinowego i glutarowego przez estryfikację metanolem mieszaniny tych kwasów przy użyciu kationitu Amberlyst 35 WET jako katalizatora heterogenicznego. Ze względu na zawartość zanieczyszczeń trujących katalizator mieszaninę kwasów przed syntezą oczyszczono od kationów przez wymianę jonową. Przedstawiono schemat i bilans opracowanej technologii.
EN
Com. mixts. of succinic, adipic and glutaric acids were esterified with MeOH at 95–120°C on cation exchange resins as heterogeneous catalysts. The raw acid soln. Was purified by filtration (removal of inorg. impurities) and ion exchange (removal of cations). A mixt. of Me₂ esters (b. range 192–225°C, d. 1.09 g/mL) was sepd. from the reaction product. The flow diagram and material balance for the developed process were given.
EN
The paper presents relatively simple but reliable laboratory method for the preparation of manganese oxides alumina supported catalysts for highly concentrated hydrogen peroxide decomposition. The number of batches of the pellet catalysts were prepared by simple wetness, impregnation method. In all cases the researched samples of the catalysts were impregnated with a precursor solution of potassium permanganate resulting in the formation of manganese oxide catalyst after the baking process. The primary assessment criterion performed after the preparation was percentage catalyst loading with respect to weight. The effect of various support kinds and the modifications of preparation process on the final properties of the catalyst has been evaluated. The activity and the durability have been assessed through the hot tests. The practical validation and application of the catalyst is its utilisation in the fixed catalyst bed in the rocket propulsion devices.
PL
Artykuł opisuje stosunkowo prosty i niezawodny sposób laboratoryjnego wytwarzania katalizatorów rozkładu wysoko stężonego nadtlenku wodoru. Każdą partię katalizatorów wytworzono w procesie impregnacji i spiekania. Tlenek glinu w postaci pelletów impregnowano w roztworze nadmanganianu potasu, następnie poddawano go spiekaniu i otrzymywano gotowy katalizator. Katalizatory po procesie poddawano ocenie zawartości fazy aktywnej, wpływu prekursorów oraz modyfikacji sposobu wytwarzania na jego trwałość.
EN
Crystalline MoO3 nanoparticles were obtained by electrochemical synthesis process using tetrapropylammonium bromide as a stabilizer and structure-directing agent in ACN:THF(4:1) solvent. Formation of MoO3 nanoparticles took place at a constant supply current of 14 mA/cm2. These synthesized MoO3 nanoparticles were characterized by UV-Vis spectroscopy, FT-IR spectroscopy, powder X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM). So prepared MoO3 nanoparticles were used as a heterogeneous catalyst for the synthesis of 2,6-bis(benzylidene)cyclohexanone derivatives. This protocol offers several advantages, such as simple work-up procedure, recyclability of the catalyst, excellent product yield in a short reaction time and purification of products with a non-chromatographic method.
EN
This communication explores the feasibility of biodiesel production from a weed plant Argemone mexicana seed oil and an efficient catalyst crystalline manganese carbonate. To the best of the authors' knowledge, this is the first study making use of pure, crystalline, ash colored manganese carbonate as a heterogeneous catalyst for the production of methyl esters as fuel from Argemone mexicana seed oil. The optimum process conditions for the conversion of Argemone mexicana oil to its methyl ester by transesterification required 1% manganese carbonate as catalyst with alcohol to oil ratio 5:1 at 60°C to yield biodiesel of 99.99% purity. The methyl esters obtained were examined by Gas chromatography analysis.
PL
W dobie wzrastającego zanieczyszczenia środowiska naturalnego istotne jest poszu-kiwanie coraz efektywniejszych metod ich usuwania. W szczególności zastosowanie tanich i łatwo dostępnych katalizatorów "proekologicznych" - naturalnych zeolitów, pozwala na intensyfikację wielu procesów, a ponadto nie są wnoszone do środowiska dodatkowe zanieczyszczenia. Szerokie zastosowanie naturalnych zeolitów - uwodnionych glinokrzemianów, wynika z ich wyjątkowej struktury przestrzennej, nadającej im właściwości molekularno-sitowe, jonowymienne i sorpcyjne oraz dużą aktywność katalityczną. Ich powierzchnię można łatwo modyfikować jonami metali. Stąd mogą one być z powodzeniem stosowane jako heterogeniczny katalizator w procesie Fentona, do utleniania zanieczyszczeń organicznych w wodzie i ściekach. W pracy opisano właściwości fizykochemiczne zeolitu naturalnego modyfikowanego jonami żelaza (II), który następnie poddano prażeniu w temperaturze 450°C. W wyniku modyfikacji ziarna zeolitu pokryte zostały czerwonobrunatnymi tlenkami żelaza (III), które stanowiły ok. 5% masy zeolitu. Powstała powłoka była stabilna mechanicznie i chemicznie - do roztworu przechodziły niewielkie ilości Fe, nie przekraczające 70 /
EN
Currently, when the pollution of natural environment increases, the search for more effective methods of pollutant removal is essential. Application of cheap and easy to get pro-ecological catalysts - natural zeolites - allows to intensify many processes. These minerals do not bring any additional pollutant to the environment. Wide application of natural zeolites, the hydrated alumino-silicates results from their unique spatial structure. Such structure of zeolites gives them molecular sieve properties, ionic exchange and sorption properties, and high catalytic activity. The surface of zeolites can be easily modified with metal ions, therefore they can be used as heterogeneous catalyst in the Fenton process. In this paper physicochemical properties of natural zeolites modified with Fe(II) ions, calcinated at 450°C are presented. As a result of modification, zeolite grains were covered by red-seal iron (III) oxides, which were about 5% of zeolite mass. Coating was mechanically and chemically stable -from zeolite to solution leached only small amounts of Fe, not exceeding 70 /
11
Content available remote Modyfakatory katalizatorów heterogenicznych
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.