Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  real-time
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Real-time traffic monitoring and parking are very important aspects for a better social and economic system. Python-based Intelligent Parking Management System (IPMS) module using a USB camera and a canny edge detection method was developed. The current situation of real-time parking slot was simultaneously checked, both online and via a mobile application, with a message of Parking “Available” or “Not available” for 10 parking slots. In addition, at the time entering in parking module, gate open and at the time of exit parking module, the gate closes automatically using servomotor and sensors. Results are displayed in figures with the proposed method flow chart.
EN
A variety of algorithms allows gesture recognition in video sequences. Alleviating the need for interpreters is of interest to hearing impaired people, since it allows a great degree of self-sufficiency in communicating their intent to the non-sign language speakers without the need for interpreters. State-of-the-art in currently used algorithms in this domain is capable of either real-time recognition of sign language in low resolution videos or non-real-time recognition in high-resolution videos. This paper proposes a novel approach to real-time recognition of fingerspelling alphabet letters of American Sign Language (ASL) in ultra-high-resolution (UHD) video sequences. The proposed approach is based on adaptive Laplacian of Gaussian (LoG) filtering with local extrema detection using Features from Accelerated Segment Test (FAST) algorithm classified by a Convolutional Neural Network (CNN). The recognition rate of our algorithm was verified on real-life data.
PL
W artykule przedstawiono projekt, wykonanie i badania eksperymentalne systemu energooszczędnych, bezprzewodowych modułów pomiarowych, umożliwiających synchroniczny pomiar sygnałów z kilku oddalonych miejsc. Zaproponowano okresowy sposób transmisji pakietów, wykorzystujący zdefiniowane szczeliny czasowe oraz wprowadzanie modułu pomiarowego w stan obniżonego poboru mocy. Opracowany system pracuje w paśmie ISM 2,4 GHz, może transmitować pakiety danych jednocześnie z czterech modułów z częstotliwością 20 H z. Przy zasilaniu z baterii typu CR2032 (3 V) średnie zużycie prądu wynosi ok. 760 μA. Pakietowa stopa błędów dla szybkości modulacji 1 Mb/s, mocy nadajnika +4 dBm i 50 bajtów transmitowanych danych jest mniejsza niż 0,001.
EN
The article presents design, implementation and experimental research of the energy-efficient wireless sensor nodes. These nodes enable synchronous of signals measurement from several remote locations. A periodic method of packet transmission was proposed, using defined time slots and entering the nodes into a sleep state. The wireless system operates in the 2.4 GHz ISM band. It can transmit data packets simultaneously from four nodes with a 20 Hz frequency rate. When supplied from CR2032 (3 V) batteries, the average power consumption is approx. 760 μA. The packet error rate, for the 1 Mbps radio data modulation, +4 dBm Tx power and transmitted of 50 bytes, is less than 0.001.
4
Content available remote Platforma komunikacyjna rozległego systemu czasu rzeczywistego
PL
Przewidywana w niedalekiej przyszłości ewolucja systemu energetycznego w kierunku Smart Grid pociąga za sobą konieczność stosowania najnowszych, ale jednak niestandardowych rozwiązań IT. Komercyjne technologie telekomunikacyjne nie sprawdzają się wobec konieczności sterowania w czasie rzeczywistym systemem przy odległościach setek /tysięcy km między węzłami, gdy jednocześnie muszą być zagwarantowane rygorystyczne zasady bezpieczeństwa. W artykule zaproponowano platformę telekomunikacyjną, która spełnia tak rygorystyczne wymagania.
EN
Transition of a standard power grids into smart grids, predicted in the near future, require application of non-standard IT solutions. Commercial telecommunication technologies are not sufficient when there is a need for a real-time control of a huge (hundreds of kilometers) distributed system while keeping high safety and security requirements. The paper presents a telecommunication platform that fulfills that rigorous requirements.
EN
The article presents the tests of method for real-time data acquisition from embedded systems using Matlab software. Data transmission is performed using several common use interfaces: UART/USB, Ethernet, Bluetooth and WiFi. The article includes a description of a protocol, measuring station based on two types of embedded system, implementing the proposed protocol, as well as a description of the algorithm of test programs. Experimental studies were performed using a STM32F4 microcontroller and Raspberry PI-3 single-board computer. Executed tests related: (1) the average transmission time, (2) the effective throughput of a full cycle of data exchange, (3), the required working time of Matlab to handle the transmission, and (4) the stability of the program timer used for periodic data transmission calls. Experimental studies have shown that it is possible efficient data exchange between the embedded system and Matlab while maintaining the real-time requirements.
EN
Currently there is growing interest in unmanned shipping. In the case of unmanned ‘autonomous’ shipping, navigation is automated by on-board decision-making systems. Important motives for unmanned ships include the shortage of skilled mariners, the facilitation of slow steaming strategies, efficiency improvements in confined shipping areas, and increased safety. The aim of the present research is to simulate an unmanned ship through an Automatic Identification System (AIS) based traffic situation. In order to do this, the Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) will use the existing simulation technology Dolphin, implement a new tool to read AIS data, simulate a large amount of ships, and develop an auto-captain. The real-time dynamic risk index developed by MARIN will be integrated in Dolphin, to monitor nautical safety of all ships with focus on the unmanned ship. The simulated unmanned ship will navigate according to the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGS). In more complex situations, the auto-captain may use a dedicated decision support tool to find a more efficient solution to pass safely. This approach will be analysed using the real-time dynamic risk index, which will be updated based on latest insights. This paper will discuss the latest development and plans in the unmanned ship simulation project.
PL
Referat prezentuje wyniki badań wpływu składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz na zmiany hemodynamiki organizmu człowieka przeprowadzone na zaprojektowanym w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej stanowisku badawczym generującym pole magnetyczne 50 Hz o wartościach oraz homogeniczności zbieżnej z polami generowanymi przez obiekty elektroenergetyczne. Badania przeprowadzone zostały we współpracy z Katedrą Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
EN
The results of tests on influence of magnetic field with variable frequency at 50 Hz on the human cardiac chemo-dynamic processes, conducted on testing stand constructed at the Institute of Electrical Power Engineering, Wroclaw University of Technology are presented. The unique research stand generates 50 Hz magnetic field of homogeneity parameters coincident with the fields generated by electrical power facilities. The presented study was carried out in collaboration with the Medical University in Wroclaw.
EN
Most of the modern industrial automation systems are based on Programmable Logic Controllers (PLC). Vast selection of communication networks are available for automation system designers. Nevertheless, contemporary standards were not designed with real-time wireless sensor networks in mind. Based on our experience in IEEE 802.15.4 networks and automation fields we discuss possible means which can make it possible to take most advantage of real-time wireless networks in traditional automation control systems.
EN
This paper is devoted to analyze time stability of robot arm controller. Controller is implemented on PC platform with Windows XP and Matlab/Simulink environment with additional toolbox RT-CON. Described robot is 3 DOF Stanford Arm. It is powered with high torque, gearless electrical engines. The analyze of jitter effect influence on robot period moves was made. Experiment was made with PD and PD extended by neural network controllers. During experiment the test of influence of stressed system on control generation was made.
PL
W pracy przedstawiono analizę zachowania czasowych reżimów manipulatora sterowanego z poziomu komputera klasy PC. Komputer zarządzany jest przez system operacyjny Windows XP, wzbogacony o pakiet obliczeniowy Matlab/Simulink z zainstalowanym przybornikiem RT-CON. Badany manipulator to ramię stanfordzkie o trzech stopniach swobody, napędzane bezprzekładniowymi silnikami o wysokich momentach obrotowych. Przeprowadzono analizę wpływu zjawiska jitteru na zachowanie przez manipulator powtarzalności wymuszeń okresowych. Eksperyment przeprowadzono dla sterowania generowanego przez regulatory PD oraz PD wzbogacony o zmodyfikowaną siecią neuronową. Badano również zachowanie systemu obciążonego dodatkowymi zadaniami.
EN
Sequential pattern mining is an extensively studied method for data mining. One of new and less documented approaches is estimation of statistical characteristics of sequence for creating model sequences, that can be used to speed up the process of sequence mining. This paper proposes extensive modifications to one of such algorithms, ProMFS (probabilistic algorithm for mining frequent sequences), which notably increases algorithm's processing speed by a significant reduction of its computational complexity. A new version of algorithm is evaluated for real-life and artificial data sets and proven to be useful in real-time applications and problems.
11
EN
Nowadays there is a high demand to produce more, for a lower price and at the same time offer diversity of products. To achieve these aims, production lines need to be more flexible. The current network communications systems are dominated by the Ethernet technology and dedicated industrial protocols. Ethernet based industrial protocols have many advantages like: full duplex communication without collisions, high bandwidth or high communication reliability. However, they have one big disadvantage, limited mobility. Since a network device needs to be connected using cable, its placement is rather fixed. Apart from that, costs related with wired network infrastructure or further extensions are expensive and frequently complicated. Due to these reasons, the industrial users are looking towards wireless communication. A prominent candidate is the IEEE 802.11 WLAN standard, as it has comparable with the Ethernet data rates and resembles data link layer. An overview of how the WLAN standard fits to the industrial environment and a discussion about the current usage of the WLAN in industrial environments as well as outlook for future deployments will be given.
EN
In the paper we present an innovative computer vision based rail crossing protection system. A camera installed on top of a mast overlooking the crossing continuously monitors the scene, searching for objects that have stopped on the rail tracks. The system is designed to transmit images of the incident to the approaching trains as soon as any conflictive object has been detected. A simple user interface on board of the train displays the image sequence with a graphical aid clearly identifying the offending object in the image. In that way, train drivers are alerted of the presence of possible obstacles well before the train has approached the crossing. The system we describe operates autonomously for long periods of time without human intervention and adapts automatically to the changing environmental conditions. Several innovations, designed to deal with the above circumstances, are proposed in the paper, including: an adaptive segmentation algorithm, an innovative method for the detection of stopped objects and differentiated approaches for day and night processing.
EN
A Passive Coherent Location (PCL) Radar system, consisting of spatially distributed transmitters and receivers is currently being integrated at the University of Cape Town (UCT). The paper investigates the feasibility of real-time processing of PCL system signals using Graphic Processing Units (GPUs), specifically a study of two distinct clutter cancellation algorithms: ECA (Extensive Cancellation Algorithm) and NLMS (Normalised Least Mean Square). Clutter cancellation is the most computationally demanding part of PCL signal processing. This investigation compares the processing speed-up achieved by GPU over CPU implementations, with very encouraging results.
14
Content available remote Zastosowanie strumieniowych baz danych w systemie czasu rzeczywistego
PL
W dokumencie przedstawiono system monitorujący pracę maszyny produkcyjnej, gromadzący dane pobierane w czasie rzeczywistym z kontrolowanego obiektu. Moduł zainstalowany na stanowisku kontrolnym pobierający, przetwarzający i zapisujący dane posłużył do wykonania porównania relacyjnego i strumieniowego systemu zarządzania bazami danych. Obserwacji poddano obciążenie procesora, pamięci i dysku.
EN
This article contains project of real-time system which is monitoring factory machine work. One part of describing system is application which is gathering and processing data in real time, and it will be using to compare relation and stream database management systems.
PL
Obecnie kładzie się duży nacisk na stosowanie metod biodetekcji do oceny stanu środowiska. Istnieją różne rozwiązania pozwalające na wykorzystanie organizmów żywych. Detekcja ta polega w głównej mierze na analizie metabolizmu organizmów żywych lub ich śmiertelności. Jednym z takich urządzeń jest opisywany w artykule automatyczny biodetektor toksyczności ogólnej wody (ABTOW). Urządzenie to bazuje na monitorowaniu aktywności metabolicznej konsorcjów bakterii nitryfikacyjnych. Pojawienie się substancji toksycznych w wodzie jest obrazowane przez spadek aktywności oddechowej użytych w biosensorze bakterii nitryfi-kujących.
EN
At present, a great emphasis is placed on the use of bio-detection methods to assess the state of environment. There are various solutions allowing the use of living organisms. Such detection consists mainly on the analysis of the metabolism of living organisms or their death rate. One of these tools is the automatic bio-detector of general toxicity of water, described in the article. This appliance is based on monitoring of the metabolic activity of nitrification bacteria consortia. Appearance of toxic substances in water is reflected in a decrease of respiratory activity of the nitrification bacteria used in the biosensor.
16
Content available remote Wizyjna kontrola rozmiaru jeziorka spawalniczego w czasie rzeczywistym
PL
Omówiono technikę komputerowego przetwarzania obrazów, opartą na pomiarze i kontroli w czasie rzeczywistym powierzchni lub rozmiaru jeziorka spawalniczego od strony źródła ciepła i od strony przetopu. Wykazano możliwości zastosowania komputerowego przetwarzania obrazu do utrzymania wymiarów przez wykonanie pomiarów oraz sterowanie procesem topienia i formowania spoiny. Opracowano algorytm analizy obrazu oparty na porównywaniu z wzorcem, który może być dobrany dla różnych metod spawania. Regulacja szerokości powierzchni jeziorka spawalniczego od strony źródła ciepła, za pomocą prostego klasycznego algorytmu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, umożliwia polepszenie jednorodności i powtarzalności spoiny przy zmieniających się warunkach odprowadzenia ciepła.
EN
A computer vision technique based on the real-time measurement and control of the upper surface or 'topface' weld pool size is discussed. The primary objective has been to demonstrate the feasibility of using vision based image processing to provide measurements and the subsequent control of weld geometrical properties during the weld formation or molten phase. A novel reference feature correlation based image analysis algorithm has been developed that may be configured to operate with a number of different welding processes. Upper surface weld pool with regulation via a simple classical feedback control algorithm has then been demonstrated to show how this approach may be used to improve weld uniformity and repeatability.
EN
Hybrid systems involve the interaction of discrete and continuous dynamics. Hybrid systems have been used as a mathematical model for many safety critical applications. One of the most important analysis problems of hybrid systems is the reachability problem. In this paper we argue that the proof assistant Coq can be used for the hybrid systems verification. An example of a train crossing control is provided.
18
EN
This paper deals with real-time task jitter measurement under RTLinux operating system. In the first part, it describes methods and tools developed to measure jitter in the RTLinux environment. In the second part, it is focused on discussion of results, obtained on PC hardware, and their interpretation.
PL
Publikacja ma na celu omówienie systemu, jaki został stworzony z myślą o testowaniu platform telekomunikacyjnych czasu rzeczywistego. System został zrealizowany jako na narzędzie, które jest w stanie w pełni automatycz-nie wykonywać testy oraz analizować ich wyniki, bez konieczności nadzorowania procesu egzekucji testów. Dokument zawiera opis struktury systemu, opartej na koncepcji agentów softwareowych, która pozwoliła na pełną automatyzację procedury testowej. Szczególna uwaga przywiązana jest przy tym do zastosowania systemu w testach wydajnościowych, jako że w ramach systemu testowego zintegrowano sprzętowe generatory oraz analizatory ruchu, będące w stanie generować oraz analizować w czasie rzeczywistym duże ilości ruchu. Możliwości sys-temu omówione są na przykładzie jego zastosowania w testach wydajnościowych dla Kontrolera Sieci Radiowej RNC (ang. Radio Netwok Controller) w systemie UMTS.
EN
The aim of this paper is to present a test system, which has been created for testing real-time telecommunication platforms. The system has been created as an automate test tool, that can execute and analyze tests without the supervision of the test personnel. This paper describes the design of the tool, which is based on the concept of software agents that allowed achieving full automation of the test procedure. Attention is paid to the system's usage in performance tests, where the test system utilizes hardware traffic generators that can generate vast amount of traffic, simulating data streams from many users, and where hardware traffic analyzers are used for processing this data and providing statistics which are used in the test's analysis. The system has been initially created to conduct performance tests on the Intel's UMTS Radio Network Controller, but its design allowed using it testing other telecommunication platforms.
20
Content available remote Analysis and design of correct real-time safety-critical software
EN
High-energy physics experiments rely on large hardware installations. As these machines become more and more advanced, their maintenance becomes a complex task. The free-electron laser FLASH is not an exception. It is designed for delivering a high quality laser beam to scientific experiments round the clock. Each machine standstill costs extra money. Therefore, the maximization of its uptime plays an important role. Automation software is a means for improving machine availability. One expects to improve the machine uptime by automating routine tasks performed by the operators and by providing auto-recovery supervision software. The efforts presented in this contribution concern the elaboration of a general framework for the design and development of safe and predictable automation software. Devised tools and design methods are evaluated during the implementation of the automation software for a single RF-power station of the FLASH.
PL
Eksperymenty fizyki wysokich energii są możliwe dzięki zastosowaniu skomplikowanych instalacji eksperymentalnych. Z roku na rok urządzenia te stają się coraz bardziej skomplikowane a ich obsługa oraz serwisowanie staje się coraz bardziej złożona. Laser na elektronach swobodnych FLASH nie jest wyjątkiem. Jest to skomplikowane 260-metrowe urządzenie wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne. Laser ten produkuje wysokiej jakości wiązkę laserową. Ponieważ FLASH jest projektem komercyjnym, każdy zastój urządzenia wiąże się ze stratami finansowymi, Zadaniem oprogramowania nadzorującego pracę podsystemów akceleratora jest wydłużenie czasu jego poprawnej pracy. Zakłada się, że ten cel może być osiągnięty za pomocą automatyzacji rutynowych zadań wykonywanych przez operatorów oraz opracowania oprogramowania usuwającego symptomy drobnych awarii. Zagadnienia poruszane w artykule dotyczą opracowania metodyki i zestawu narzędzi do projektowania i implementacji oprogramowania automatyzującego. Prezentowane podejście i narzędzia omawiane są w kontekście systemu automatyzacji pojedynczej stacji zasilania lasera FLASH.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.