Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shoes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Elaborated a questionnaire, conducted organoleptic evaluation of quality shoes, which sold on the one of the largest in Western Ukraine shopping centers. On the basis of these researchs done Rankings respective store LLC “AJPIE-L”.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą trzech znormalizowanych dynamicznych metod badawczych stosowanych do oceny odporności obuwia na wodę, zgodnych z trzema normami: PN-EN 13073, PN-O-91123 oraz PN-EN ISO 20344. Celem było zwrócenie uwagi na możliwości i ograniczenia każdej z tych metod, wynikające z zasady prowadzenia badań, zaangażowania ludzi lub konstrukcji oprzyrządowania. Stwierdzono, że konsekwencją dużych różnic w metodach, wynikających z powyższych czynników są zróżnicowane możliwości i ograniczenia dotyczące np. potrzeby zaangażowania osoby testującej w badanie, powierzchni wymaganej do przeprowadzenia badań, bezpieczeństwa i wygody prowadzenia badań, dokładności odczytu pomiaru lub typu badanego obuwia. Te ograniczenia w drodze doskonalenia metod, można i powinno się eliminować. Bez względu na wyniki analiz, wszystkie te metody z powodzeniem mogą być stosowane do prowadzenia testów obuwia pod względem odporności na wodę, jednak wyniki uzyskane z tych metod dla tego samego rodzaju obuwia mogą się różnić. Dla weryfikacji tej tezy konieczne jest przeprowadzenie badań porównawczych tego samego obuwia przy użyciu trzech analizowanych metod.
EN
A comparative analysis of three standard dynamic test methods used to evaluate water resistance of footwear was carried out, compliant with three standards: PN-EN 13073, PN-O-91123, PN-EN ISO 20344. The aim of study was to draw attention to the possibilities and limitations of each of these methods, resulting from the principle of measurements, people involvement or equipment design. It was found that the consequence of large differences between methods, resulting from above factors led to diverse possibilities and restrictions such as: the need to involve testers, the area required for testing, the safety and comfort for testing, accuracy of measurement readings as well as the range of tested shoe types. These limitations can and should be eliminated by means of improvement methods. Regardless of the results of the analysis, all of these methods can be successfully used for water resistance testing of footwear; however the results of these methods, for the same type of footwear may vary. For verification of this thesis it is necessary to conduct comparative studies of the same footwear using the three analysed methods.
PL
Zbadano i porównano niektóre parametry chemiczne, fizyko-mechaniczne i higieniczne skór obuwiowych (wierzchnich i podszewkowych) z wypełnieniem opartym na naturalnych kompozytach mineralnych: zeolicie (MDZ), montmorylonicie (MDM) oraz ich mieszaninie (MDM/MDZ) z wartościami takich samych parametrów wyznaczonych dla skór odniesienia („control”) z wypełnieniem Tanicor FTG. Badania wykazały, że zastosowanie łatwo dostępnych, tanich wypełniaczy mineralnych nie obniża jakości badanych skór. Zatem, wykorzystanie materiałów kompozytowych opartych na surowcach mineralnych do modyfikowania struktury skóry może być nowym kierunkiem rozwoju technologii wyprawy skór przeznaczonych na obuwie bezpieczne, zawodowe.
EN
Some chemical, physical-mechanical, and hygienic parameters for footwear leathers (upper, lining) with natural, mineral filling: zeolite (MDZ), montmorillonite (MDM), and their mixture (MDM/MDZ) were determined and compared with the same parameters established for control leathers containing Tanicor FTG as a filling. The studies indicated that modification of tested leathers by the easily accessible, cheaper, mineral filling did not negatively affect and make worse their quality. Then, the application of composite materials based on the natural minerals for modification of leather structure may be a new direction of development for the technology of processing leather intended for safety footwear.
EN
This study has been investigated influence of type of footwear and foot strike on selected kinematics and dynamics parameters of human gait. The flagged problem has been focused on energy costs of walking. Significant differences in biomechanics and energy cost of gait, could be caused by specific modifications of structure of shoes.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania skanerów w inżynierii odwrotnej do projektowania i konstrukcji środków ochrony indywidualnej wymagających ścisłego dopasowania do osobnika, w tym przypadku butów oraz masek i półmasek. Przedstawiono modele stóp i twarzy, z których do tej pory korzystano oraz metodologię postępowania z użyciem opisywanych skanerów.
EN
This article presents the idea of using scanners m reverse engineering for constructing personal protective equipment that requires a precise fit to the person, in this case for shoes and masks and half-masks. It presents models of feet and faces, which have been used so far, and the methodology of designing with the use of scanners.
6
Content available remote Wykorzystanie sztucznej stopy jako modelu stopy człowieka w badaniach obuwia
PL
Badano własności biofizycznych obuwia z wykorzystaniem termicznego modelu sztucznej stopy z funkcją ruchu i wydzielania wilgoci. Badanie na manekinie stopy eliminuje pracochłonne badania z udziałem ludzi za względu na występowanie indywidualnych różnic dotyczących reakcji fizjologicznych, co wymaga wielokrotnego cyklu badań. W obuwiu tym stosowano skarpetki dzianinowe wykonane w różnych wariantach: o jednowarstwowej strukturze i jednorodne surowcowo, zróżnicowane surowcowo oraz dwuwarstwowe dzianiny z warstwą konduktywno-dyfuzyjną usytuowanej bliżej stopy - zadaniem tej warstwy było odprowadzanie i transport wilgoci od ciała, oraz warstwą sorpcyjną utrzymującej wilgoć z dala od ciała. Opracowano następujące procedury pomiarowe oceny komfortu użytkowania: 1) ocena zdolności odprowadzania określonej masy wilgoci ze skarpetki jako stałego elementu użytkowania układu stopa-obuwie przy stałej wartości dostarczanej mocy do poszczególnych stref stopy (W=const) i bez wydzielania wilgoci z modelu sztucznej stopy; 2) ocena zdolności odprowadzania określonej masy wilgoci wydzielanej w jednostce czasu z poszczególnych stref modelu sztucznej stopy przy stałej wartości dostarczanej mocy do poszczególnych stref stopy (W=const).
EN
Studies of biophysical properties of footwear were made on thermal model of artificial foot equipped with the function of movement and secrete of humidity. Experiments conducted on the artificial foot let eliminate laborious sets of experiments carried out with real people, where the differences in individual physiological reactions caused necessity of frequent repetition of the whole cycle of experiments. Knitwear socks, used in this kind of footwear were prepared in several types: as one-layer structure and with one kind of raw, from different raw and as two layer knitwear with first layer of the knitwear closer to foot of conductive diffusion properties, while the second layer, having sorption properties, situated farther from the foot and keeping humidity far from the body. Here are the measuring procedures that have been elaborated to assess comfort of footwear usage: 1) assessment of ability to remove certain amount of humidity from the sock treated as the permanent part of the set foot-footwear , while the constant amount of energy is being supplied to the different parts of the artificial foot ( W=const ) and without secreting of humidity from the artificial foot; 2) assessment of ability to remove certain amount of humidity, secreted in the unit of time, from different parts of the artificial foot while the constant amount of energy is being supplied to the different parts of the artificial foot ( W=const).
7
Content available remote Właściwości nowoczesnego obuwia ochronnego
PL
Współczesne obuwie może spełniać szereg funkcji ochronnych. Zastosowanie nowoczesnych materiałów tekstylnych pozwala na skuteczną izolację stopy od otoczenia. Jednocześnie właściwości tych materiałów pozwalają na zachowanie odpowiedniego mikroklimatu otoczenia stopy w obuwiu, korzystnego z punktu widzenia zdrowotności stóp. Przedstawiono wyniki badań dwóch rodzajów skórzanego obuwia ochronnego zawierającego membrany oraz obuwia skórzanego bez warstwy barierowej. Wykazano, że badane obuwie cechuje wysoki komfort użytkowy.
EN
Modern shoe can have many safety properties. Application of new kind of textile materials allows providing efficient insulation of the foot from the environment. It is also possible to keep the right microclimate inside the footwear with those materials. The results of the studies on two kinds of leather safety shoes with membranes and the other kinds of Feather footwear without barrier properties are given in the article.
8
PL
Przy produkcji obuwia z elementami ochronnymi w postaci stalowych wkładek zabezpieczających przed przebiciem konieczne jest ich połączenie ze spodem. Stosowane są w tym celu kleje, mocujące wkładkę i zabezpieczające ją przed przemieszczeniem. Połączenie sztywnego elementu metalowego z elastomerami nie jest zwykle łatwe. Przedstawiono wyniki badań połączeń adhezyjnych, w których element stalowy był przygotowywany mechaniczne lub też nanoszono na jego powierzchnię roztwór podkładowy, zawierający grupy izocyjanianowe. Stwierdzono, że najwyższe wytrzymałości, daje zastosowanie kleju poliuretanowego, nanoszonego na powierzchnię stalową z wstępnie naniesionym izocyjanianowym roztworem podkładowym.
EN
There is necessary to obtain strong connection between metallic inserts and sole elements during shoe production. The adhesives are widely used in this operation, for reducing the possibility of insert's moving. But the bonding elastomeric material and steel insert is not simple. The results of investigations, with steel inserts preparing before bonding by two ways: roughing and primering are reported in the article. The results shows, that the best bond's durability can be obtained with isocyjanate primer on steel and pu adhesive.
9
Content available remote Badanie energii kompresji spodowych układów obuwia
PL
W przypadku obuwia wyjściowego i obuwia do użytku w pracy zdolność pochłaniania energii przez spód jest jednym z elementów komfortu użytkowania. Właściwość ta ma zabezpieczać przed urazami stóp w przypadku znacznych obciążeń, w szczególności o charakterze dynamicznym. Dla obuwia sportowego, zwłaszcza wyczynowego, jest to jedna z podstawowych cech zapewniająca w znacznym stopniu ochronę przed urazami mogącymi wystąpić w trakcie biegania czy skakania. Na podstawie otrzymanych wyników prac własnych prowadzonych w ostatnim czasie w IPS można stwierdzić, że wielkość absorpcji energii przez spód zarówno w części przedstopia i śródstopia, jak i części piętowej zależy od bardzo wielu czynników: od rodzaju i twardości materiału zastosowanego na podeszwy oraz od urzeźbienia i ich konstrukcji (np. ilość, grubość i ułożenie "kratek konstrukcyjnych"). Zdolność do amortyzacji wstrząsów i obciążeń określana jest w stosowanych metodach badawczych w sposób pośredni - określana jest wartość energii pochłaniana przez spód obuwia przy zastosowaniu dużego jednorazowego nacisku. W prowadzonych badaniach oznaczano wielkość energii pochłanianej przez spód obuwia podczas kompresji oraz wielkość energii oddawanej podczas procesu odprężania. Ustalono, że w zależności od rodzaju materiałów spodowych i wzorów obuwia uzyskuje sie bardzo zróżnicowane wielkości wartości rozpraszanej (traconej) energii. Korzystny wpływ na zdolności amortyzacyjne układów spodowych stwierdzono przy zastosowaniu dzianin dystansowych jako podpodeszwowych elementów obuwia. Stwierdzono też, że zastosowana laboratoryjna metoda oceny wielkości traconej energii daje możliwość oceny wysiłku podczas chodu człowieka.
EN
Energy absorptivity by bottoms of outdoor or work footwear is one of the elements of comfort of use. This quality is to protect feet against injuries if heavy loads, in particular of dynamic character, appear. In case of sports footwear, especially competitive sports footwear, it is one of the most significant features offering substantial protection against injuries that may happen during running or jumping.On the basis of results of the Leather Research Institute's own research, it can be stated that the volume of energy absorption by the bottom, in its forepart, waist, and heel portions, depends on numerous factors: kind and hardness of material used for the sole, as well as the sculpturing and the construction (e.g., number, thickness and arrangement of construction grids). In the above mentioned research methods shock and load absorptivity is determined In an indirect way - the volume of energy absorbed by footwear bottom is determined using one-time big load. The research has covered the determination of the volume of energy absorbed by footwear bottom during compression and the volume of energy given up during decompression. It has been established that depending on the kind of bottom materials and footwear models, greatly diversified values of dissipated (lost) energy at different values of energy expenditure coefficient are obtained. It has also been found out that the applied laboratory method of the assessment of the volume of the lost energy allows to assess the effort during walking.
PL
Opracowanie zawiera opis badań dotyczących rozwoju innowacyjności w obszarze procesu szycia materiałów obuwniczych. Zweryfikowana eksperymentalnie matematyczna zależność na siłę i pracę właściwą szycia materiałów obuwniczych ujmuje wpływ czynników związanych z kształtem geometrycznym igły oraz czynników materiałowych (grubość przyszywanej warstwy, rodzaj materiału, rodzaj stosowanych nici) na sprawność procesu. Zależność ta stwarza możliwość racjonalizacji doboru materiałów i doboru/budowy narzędzi do montażu obuwia przez szycie, a także oceny i optymalizacji energetycznej tego procesu w ujęciu tribologicznym. Badania zrealizowane zostały w Zakładzie Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej.
PL
W artykule zaprezentowane zostały przykładowe wyniki badań chodu kobiet w obuwiu o różnej wysokości i kształcie obcasa, a także bez obuwia. Badania zostały przeprowadzone dla 5 kobiet zdrowych przy wykorzystaniu systemu do trójwymiarowej analizy ruchu BTS Smart.
EN
The article presents the exemplary results of the gait analysis of women in the shoes of different heel heights and surfaces and also without shoes. This research was made using three-dimensional motion analysis system BTS Smart for 5 healthy women.
12
Content available remote Tarcie kinetyczne i statyczne w procesie produkcji obuwia
PL
Praca omawia metodę przeciągania pasków materiałów obuwniczych na stalowym pierścieniu w celu określenia współczynnika tarcia. Metoda ta odzwierciedla zjawiska tribologiczne zachodzące podczas produkcji obuwia. Tarcie w produkcji obuwia odgrywa istotną rolę. W pracy przytoczono wyniki badań eksperymentalnych na przykładzie materiałów skóropodobnych stosowanych na elementy obuwia.
EN
Broaching method of shoes material strips on a steel ring in order to define the friction factor is described in this paper. The method shows tribology phenomenons occuring during manufacturing process of shoes. Friction plays an important role in manufacturing of shoes. Results from experimental researches are quoted on the basis of the leather-like materials used on the shoes-elements.
13
Content available remote Kleje obuwnicze. Cz. I. Podział, właściwości, przeznaczenie
PL
Przedstawiono ogólne zasady podziału klejów stosowanych w obuwnictwie: 1. ze względu na zastosowanie: do czynności pomocniczych i do montażu, 2. ze względu na formę: topliwe, rozpuszczalnikowe i dyspersyjne. Stwierdzono, że najważniejsze i najpopularniejsze są nadal kleje rozpuszczalnikowe, stanowiące ok. 78 % wszystkich środków łączących stosowanych w obuwnictwie. Opisano dokładnie kleje do montażu obuwia. Decydują one o trwałości połączenia spodu z wierzchem, a więc bezpośrednio wpływają na jakość gotowego wyrobu. Podano różnice w zakresie stosowania dwu głównych grup klejów montażowych - polichloroprenowych oraz jedno- i dwuskładnikowych poliuretanowych.
EN
The purpose of this paper is to revise the specific properties of shoe adhesives and their general dividing: 1. auxiliary and main bonding, based on fields of application, 2. hot-melt, dispersion and solvent born based on physical form. The main application fields for adhesives in the shoe industry it is upper and bottom bonding. It is shown that a major part of the bonding agents in the shoe industry (near 78%) are still with solvents. The joint quality has the influence at the whole shoe quality and durability. Today one or two component PU and polychloroprene adhesives are used. The difference between them are also described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.