Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  garaże podziemne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Płonące pojazdy hybrydowe i elektryczne są tematem dyskusji nie tylko w branży motoryzacyjnej. Producenci wycofali już z rynku tysiące samochodów, głównie z powodu zagrożenia zapłonem w układzie magazynowania energii. Pożary samochodów hybrydowych i elektrycznych to także poważny problem dla budownictwa w kontekście zabezpieczeń konstrukcji garaży – ich przebieg jest inny niż pożarów samochodów z silnikami spalinowymi na paliwa płynne lub gazowe.
PL
W artykule opisano zagrożenia związane z pożarami samochodów elektrycznych w garażach podziemnych. Autorzy wskazują, że zarówno dotychczasowe przypadki takich pożarów, jak i rozwój technologii baterii samochodowych sprawiają, że konieczne jest rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami systemowymi zwiększającymi bezpieczeństwo w przypadku pożaru samochodu elektrycznego w garażu podziemnym - zarówno konstrukcji budynku, jak i ekip ratowniczych.
EN
There are risks associated with electric car fires in underground garages described in the article. The authors indicate that both hitherto cases of such fires and the development of car battery technology make it necessary to start work on system solutions increasing safety in the event of an electric car fire in an underground garage. It concerns both buildings structure and procedures for rescue teams.
PL
Rośnie zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w budynkach mieszkalnych i handlowych. Na drogich i atrakcyjnych terenach powstają budynki wielokondygnacyjne z wielopoziomowymi podziemnymi parkingami. Z czasem będą w nich parkować samochody z różnym napędem – z silnikami spalinowymi z zapłonem iskrowym, wysokoprężnymi, silnikami na LPG i CNG oraz ogniwami paliwowymi, akumulatorami elektrycznymi, a może nawet napędzane wodorem. Projektując garaż i jego wentylację, warto uwzględniać w projekcie rozwiązania, które pozwolą w przyszłości łatwo i tanio zaadaptować obiekt do nowych wymagań.
PL
Wielostanowiskowe garaże powinny być wyposażone w skuteczny system wykrywania substacji niebiezpiecznych (tlenek węgla, gaz propan-butan). W artykule omówiono detektory sterujące wentylacją, sposoby ich mocowania i rozmieszczenia.
PL
Obiekty garażowe, w których istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń wynikających z pojawienia się nadmiernych ilości tlenku węgla, uwolnienia się LPG czy powstania pożaru i silnego zadymienia, wymagają odpowiedniego systemu detekcji gazów i wentylacji. Jakie powinny być progi alarmowe detektorów, na co zwrócić uwagę podczas ich montażu i jak ustawić sterowanie systemem wentylacji, aby ten pracował wydajnie i zapewnił bezpieczny poziom ochrony?
PL
W pracy przedstawiono syntezę zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyj-no-przestrzennym garaży podziemnych budowanych w warunkach zwartej zabudowy miejskiej oraz przedstawiono wyniki badań własnych, dotyczących kształtowania konstrukcyjnego tych obiektów.
EN
Increasing demand for greater numbers of motor vehicle parking spaces has become the source of garage structures development in recent years. This fact, the development of city areas and measures being taken to improve the quality of life and housing conditions indicate the necessity to solve even more intricate issues in the scope of technical infrastructure, including parking and garage spaces. The study comprises a synthesis of issues devoted to the spatial and structural planning of underground garages erected in compact urban building developments as well as presents the results of personal research in the scope of structural planning of such buildings.
PL
Zwiększające się potrzeby w zakresie zapewnienia niezbędnej liczby miejsc postojowych na pojazdy samochodowe stały się w ostatnich latach źródłem rozwoju obiektów o charakterze garażowym. W artykule dokonano syntezy zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyjno-przestrzennym garaży podziemnych wznoszonych w warunkach zwartej zabudowy miejskiej oraz przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących kształtowania konstrukcyjnego tych obiektów, a także wpływu ich realizacji na zabudowę sąsiednią.
EN
Increasing demand for greater numbers of motor vehicle parking spaces has become the source of garage structures development in recent years. The study comprises a synthesis of issues devoted to the spatial and structural planning of underground garages erected in compact urban building developments as well as presents the results of personal research in the scope of structural planning of such structures, including how they affect the building development of neighboring districts.
8
Content available remote Projektowanie i realizacja wielokondygnacyjnych garaży podziemnych
PL
Projektowanie i realizacja budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi wiąże się z koniecznością rozwiązywania trudnych problemów inżynierskich [1-12]. W przypadku tego rodzaju obiektów bardzo istotne jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża. To rozpoznanie ma bowiem wpływ na przyjętą do obliczeń statycznych wartość parcia gruntu na obudowę wykopu i w efekcie na parametry wytrzymałościowe bądź geometrię tej obudowy, na niezbędne jej zakotwienie w gruncie poniżej poziomu płyty dennej, a także na przyjętą technologię realizacji wykopu i konstrukcji części podziemnej budynku. W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane przykłady problemów technicznych i technologicznych, które wystąpiły w różnych etapach projektowania i wznoszenia części podziemnych w budynkach wielokondygnacyjnych.
EN
Designing and constructing buildings with multi-level underground parts entails the need to solve difficult engineering problems. Sometimes, even a comprehensive design analysis does not take into account all factors which may happen during construction at an intensely urbanized, strongly developed and hydrogeologically diversified site. The author presents selected technical and technological problems at various stages of designing and erecting underground parts of multistorey buildings.
9
Content available remote Wybrane problemy projektowania i realizacji garaży podziemnych
PL
W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem i wykonawstwem garaży podziemnych. Problem ujęto w następujących rozdziałach: uwarunkowania mające wpływ na wybór rodzaju obudowy wykopu i technologii realizacji, przemieszczenia poziome obudów wykopów, realizacja budynków głęboko posadowionych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy, realizacja budynków głęboko posadowionych w bezpośrednim sąsiedztwie podobnych budynków wzniesionych w ostatniej dekadzie, jednoczesna realizacja dwóch budynków głęboko posadowionych z obu stron istniejącej starej zabudowy.
EN
The article discusses fundamental problems relevant to designing and realization of underground parking sites (garages). The problem has been considered in the following sections: conditions having influence on selection of the type of lining of the excavtion and technology of its realization, horizontal displacement of the excavations' linings, construction of buildings deeply founded in a direct vicinity of the existing building development, construction of buildings deeply founded in a direct vicinity of similar buildings erected in the last decade, simultaneous realization of two buildings deeply founded on two sides of the existing old building development.
10
Content available remote Metoda ,,slurry walls” wykonywania ścian zewnętrznych w garażach podziemnych
EN
Slurry walls are in fact walls that are placed into the soil through a technique known as slurry wall construction. In short, these walls are constructed by excavating soil, producing a backfill mix and than placing that backfill into the excavated area. The outstanding feature of this technique is that the excavation trench is not empty during the excavation or construction. It is in fact completely filled with a gel type liquid which is providing lateral reinforcement to the trench walls. Typically this slurry consists of a simple mix of well hydrated bentonite, which is nothing more than montmorillonite and water. A well prepared mix forms a colloidal solution that will be the main source of lateral stability. This stabilizing mud will even detain the entry of outside water from a high water table.
11
Content available remote Przemieszczenia pionowe powierzchni terenu spowodowane budową garaży podziemnych
PL
Projektowanie inwestycji - także budowy garaży podziemnych - powinno spełniać wymagania wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących aktów prawnych i norm, w tym również rozporządzenia ministra ds. infrastruktury. W artykule, rozwijając temat, opisano: zasięg oddziaływania wykopu na przemieszczenia pionowe powierzchni terenu; zasięg oddziaływania realizacji budynku z wielokondygnacyjną częścią podziemną na przemieszczenia pionowe powierzchni terenu; określono funkcję przemieszczeń pionowych powierzchni terenu.
EN
Designing of investments - including underground garages - should meet the requirements resulting from determinations of the local spatial management plan, legal acts in force and standards, including the dispositions of the minister for infrastructure. The article, while developing the subject, describes the range of the impact of the excavation on vertical displacement of the terrain's surface; range of impact of building construction with its multi-storey underground part on vertical displacement of the terrain's surface and determines the function of vertical displacements of the terrain's surface.
PL
Parkowanie pojazdów samochodowych w dużych miastach nastręcza olbrzymie trudności. Racjonalnym rozwiązaniem tego problemu są podziemne parkingi wielostanowiskowe, usytuowane w miejscach wzmożonego ruchu, a więc w centrach metropolii. W artykule przedstawiono zagrożenia jakie mogą stwarzać pojazdy, których miejscem parkowania są podziemne garaże.
EN
Road vehicles parking in big cities cause enormous problems. Underground multi-storey car parks situated in congested areas, such as centres of metropolises, are a reasonable solution to this problem. The article discusses risks vehicles parked in underground car parks may cause.
PL
Zwiększające się potrzeby w zakresie zapewnienia niezbędnej liczby miejsc postojowych na pojazdy samochodowe stały się w ostatnich latach źródłem rozwoju obiektów o charakterze garażowym. Fakt ten, a także rozwój miast, działania na rzecz podnoszenia jakości życia i zamieszkiwania wskazują na konieczność rozwiązywania coraz trudniejszych problemów infrastruktury technicznej, w tym parkingowej i garażowej. Konieczność zapewnienia dostatecznej liczby miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie lub w obiektach nowo budowanych, wynika z przepisów prawnych, a także jest jednym z elementów polityki przestrzennej, ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania zaspokojenia potrzeb parkingowych zależy od wielu czynników, z których bardzo istotny, szczególnie w warunkach miejskich ze względu na wysoki koszt gruntów, stanowi absorpcja powierzchni terenu na uzyskanie jednego stanowiska postojowego. W pracy dokonano syntezy zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyjno-przestrzennym garaży podziemnych wznoszonych w warunkach zwartej zabudowy miejskiej oraz przedstawiono oryginalne wyniki dwudziestoletnich badań własnych dotyczących kształtowania konstrukcyjnego tych obiektów, a także wpływu ich realizacji na zabudowę sąsiednią. Podano cechy optymalnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wielokondygnacyjnych garaży zamkniętych przy założonym kryterium minimum powierzchni na uzyskanie stanowiska postojowego samochodu. Na podstawie analiz własnych i wyników pomiarów na obiektach rzeczywistych określono zasięg oddziaływania (wpływu) realizacji obiektu nowo wznoszonego z podziemnymi kondygnacjami garażowymi na zabudowę usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie. Opracowano także funkcję, na której podstawie można ocenić przemieszczenia pionowe powierzchni terenu. Funkcja ta uwzględnia obciążenie i parametry podłoża gruntowego oraz odległość od krawędzi wykopu.
EN
Increasing demand for the number of parking places for motor vehicles have become in recent years the source of development of garage structures. The aforementioned aspect, the development of town areas as well as measures taken to improve the quality of life and housing conditions indicate the necessity to solve even more intricate issues in the scope of technical infra-structure, including parking and garage places. The necessity to provide the sufficient number of parking places in immediate vicinity or in newly built structures appears from the legal provisions but it is also considered one of the main elements of spatial layout, as laid down by the town planning scheme. The selection of the most advantageous solution to satisfy the demand for parking space depends on various factors, of which really important is, especially in urban conditions, due to high prices of land, take-up of ground surface to provide one, single parking place. The study comprises the synthesis of issues devoted to spatial ancl structural planning of underground garages erected in compact urban building development as well as presents original results of 20-year long own research in the scope of structural planning of such objects, including how they affect the building development of neighbouring districts. The aforementioned study gives the characteristics of best possible functional and spatial solutions for multi-storey enclosed garages with the assumed criterion of minimum surface spent to achieve one parking place for a vehicle. On the basis of own analyses as well as measurement results undertaken and completed on real buildings, the range of influence (effect) of realization of newly erected buildings with underground garage storeys on land development of neighbouring areas has been determined. Additionally, special function has been elaborated which enables to evaluate vertical displacement of the ground. Such function takes into account ballast and parameters of ground base as well as distance from excavation edge.
PL
Przedstawiono przykłady zastosowania odpowiednio zmodernizowanych kombajnów chodnikowych RO-10OK do urabiania skał w kopalniach odkrywkowych. Opisano również wykorzystanie kombajnu AM-50 do: urabiania hałd kopalnianych, urabiania piasków kwarcowych oraz drążenia garaży podziemnych.
EN
The examples of use of suitably modernized RO-100K roadheaders for rock breaking in open cast mines, have been presented. The use of AM-50 roadheader for exploiting mine dumps, for silica sands mining and for underground driving of garages, have been described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.