Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój regionalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Purpose: This publication presents the most important natural resources in the Lubuskie Voivodeship, which have very large importance for regional development in terms of tourism, supra-regional but also domestic. Design/methodology/approach: The method of statistical data analysis and source materials was used in the work. Findings: The richness of the voivodeship are forests and wilderness, with numerous landscape parks, reserves and monuments of nature as well as with animals living in the wild. An important aspect in the tourist landscape of the Lubuskie Voivodeship are castles, churches and manor houses and palaces related to the history of the region. Today, a large proportion of tourists seek to learn about folklore, tradition, folk creativity, as well as regional cuisine. The voivodeship offers a wide range of cultural, sporting, entertainment and artistic events. It should be added that as one of the few regions in Poland, the Lubuskie Voivodeship may offer enotourism as an attraction. Originality/value: The analysis carried out in the article is addressed to people interested in regional policy in the aspect of the impact of natural conditions on the development and competitiveness of Polish regions.
EN
Purpose: The goal of the article was to try to reflect on the entrepreneurial process of discovery and its influence on sustainable regional development. Design/methodology/approach: In the article, a method of literature review was used. Findings: The article presents the theoretical analysis of the concept of smart specialisation and the entrepreneurial discovery process. The initiatives supporting the entrepreneurial discovery process were reviewed. Views were presented on the impact of the concept of smart specialisation on regional management.
PL
W planach rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T dla kolei dużych prędkości [5] połączenie kolejowe pomiędzy Łodzią a Wrocławiem jest istotnym elementem przyszłego systemu w Centralnej Europie. W powiązaniu z przyszłą linią dużej prędkości Rail Baltica możliwe będzie utworzenie jednego z najdłuższych w Europie korytarzy kolejowych od Tallina w Estonii (w przyszłości także z Helsinek po wybudowaniu tunelu pod Zatoką Fińską) przez Polskę do Czech i dalej do Niemiec. W Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej korytarz ten kierowałby się także do Poznania i dalej do Berlina, gdzie łączyłby się z niemiecką siecią kolei dużych prędkości [18]. Aglomeracja Kalisko-Ostrowska została wskazana na podstawie wykonanych studiów wykonalności jako jeden z punktów węzłowych tej sieci. Koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego, która zakłada ukierunkowanie sieci kolejowej w Polsce na obsługę przyszłego portu lotniczego pod Warszawą takiego węzła nie przewiduje [19]. W artykule zostały przeanalizowane założenia projektowania sieci TEN-T w Polsce w tym regionie.
EN
In the plans to develop the Trans-European Transport Network TEN-T for high-speed rail, the rail connection between Łódź and Wrocław is an important element of the future system in Central Europe. In connection with the future High Speed Rail Baltica Line, it will be possible to create one of the longest railway corridors in Europe from Tallinn in Estonia (in the future also from Helsinki after the construction of the tunnel under the Gulf of Finland) through Poland to the Czechia and further to Germany. In the Kalisz/Ostrów Wlkp. Agglomeration, this corridor would lead to Poznań and further to Berlin, where it would connect to the German high-speed rail network [18]. The Kalisz-Ostrów Wlkp. Agglomeration has been identified on the basis of feasibility studies performed as one of the nodal points of this network. The concept of the Central Transport Hub, which provides for the direction of the railway network in Poland to serve the future airport near Warsaw, does not provide for such a node. The article analyzes the assumptions for designing the TEN-T network in Poland in this region.
PL
Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania transportem kolejowym wśród władz samorządowych, zwłaszcza koleją aglomeracyjną. Szczególną inklinację w tym zakresie zauważa się w dużych aglomeracjach i otaczających je strefach podmiejskich, w których to coraz częściej pojawiają się problemy z transportem. Pozytywny wydźwięk omawianemu zagadnieniu nadaje fakt, że liczba pasażerów kolei aglomeracyjnych i regionalnych w Polsce rośnie. Projekt utworzenia systemu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej w województwie podkarpackim ma w istotny sposób wpłynąć na rozwój regionu. Skrócenie czasu jazdy, poprawa oferty przewozowej i zwiększenie dostępności do transportu kolejowego na obszarze aglomeracji rzeszowskiej a tym samym usprawnienie mobilności społeczeństwa, to niektóre z zalet inwestycji. Projekt obejmie swym obszarem gminy zlokalizowane w obrębie linii kolejowych biegnących od Dębicy do Przeworska oraz od Kolbuszowej po Strzyżów. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń przedsięwzięcia oraz oszacowanie korzyści wynikających z realizowanego projektu dla regionu i jego mieszkańców. Na metodologię badań i źródła danych składają się głównie: analiza dokumentów, dotyczących Studium Wykonalności dla projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”, uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, ze szczególnym uwzględnieniem: Etapu II - Analiza marketingowa wariantów inwestycyjnych oraz Etapu III - Analiza techniczna wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów. Podstawą opracowania były ponadto studia literatury przedmiotu i rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu.
EN
Over the last few years, there has been a clear increase in interest in rail transport among local authorities, especially the agglomeration rail. A particular emphasis in this respect is being observed in large agglomerations and the surrounding suburban areas, where transport problems are becoming increasingly frequent. The fact that the number of passengers of agglomeration and regional railways in Poland is growing gives a positive overtone to the issue in question. The project of creating a system of Suburban Rail in the Podkarpackie Voivodeship is to significantly affect the development of the region. A reduction in commute time, the improvement of the transport off er and the increase in the accessibility to rail transport in Rzeszów area and thus the improvement of mobility of the society are some of the advantages of the investment. The project will encompass municipalities located within railway lines running from Dębica to Przeworsk and from Kolbuszowa to Strzyżów. The aim of the article is to present general assumptions of the project and to estimate the benefits resulting from the project for the region and its inhabitants. The research methodology and data sources consist mainly of an analysis of the documents concerning the Feasibility Study for the project The Construction of Suburban Rail obtained from the Marshal's Office in Rzeszów, with particular emphasis on Stage II - A marketing analysis of investment variants and Stage III – A technical analysis of all investment variants of the project together with cost estimation. The basis of the study also included research of the subject literature and interviews with the people responsible for project implementation.
EN
The article presents a new scientific approach to the issue of entropy as a pro-growth and limiting factor in regional development and its practical elaboration. The research goal was to formulate a theoretical definition of entropy in regional development and to verify it in practice, i.e. to diagnose the entropy factor and to effectively analyze it with the possibility of its practical use. The use of the Shannon Wiener index for Local Action Groups in the South Bohemian region has provided valid results in the field of differentiation of territorial units, such as Local Action Groups (LAGs), regions and municipalities, as well as an appropriate basis for prediction of their further development. The research has also confirmed suitability of four main indication pillars (economic, infrastructure, social and environmental) while their indicators should be adjusted to the character of the tested territory. An appropriate approach seems to be application of the entropy index to a relatively closed unit where the elements mutually affect one another and have mutual relations and ties. Outputs from the solution can be seen as a description of the general status in the individual LAGs; moreover, outputs from the research have been examined by LAG managements and they have seen them as an important source of knowledge and have made some recommendations to strengthen their informative capacity. In conformity with the findings we can conclude that the achieved results should be seen as the first approximation of the solution of the concerned issue and they need to be further verified and completed.
PL
W artykule przedstawiono nowe naukowe podejście do zagadnienia entropii jako czynnika prorozwojowego i ograniczającego rozwój regionalny oraz jego praktyczne opracowanie. Celem badań było sformułowanie teoretycznej definicji entropii w rozwoju regionalnym i zweryfikowanie jej w praktyce, tj. Zdiagnozowanie czynnika entropii i efektywna analiza z możliwością jej praktycznego wykorzystania. Zastosowanie indeksu Shannona Wienera dla lokalnych grup działania w regionie południowoczeskim dostarczyło wiarygodnych wyników w zakresie zróżnicowania jednostek terytorialnych, takich jak lokalne grupy działania (LGD), regiony i gminy, a także odpowiednią podstawę do prognozowania ich dalszego rozwoju. Badania potwierdziły również przydatność czterech głównych filarów wskazań (ekonomiczny, infrastrukturalny, społeczny i środowiskowy), a ich wskaźniki powinny być dostosowane do charakteru badanego terenu. Wydaje się, że właściwym podejściem jest zastosowanie wskaźnika entropii do stosunkowo zamkniętej jednostki, w której elementy wzajemnie na siebie oddziałują i mają wzajemne relacje i więzi. Wyniki rozwiązania można postrzegać jako opis ogólnego stanu poszczególnych LGD; ponadto wyniki badań zostały przeanalizowane przez kierownictwo LGD i uznały je za ważne źródło wiedzy i sformułowały zalecenia w celu wzmocnienia ich zdolności informacyjnej. Zgodnie z ustaleniami można stwierdzić, że uzyskane wyniki należy traktować jako pierwsze przybliżenie rozwiązania rozpatrywanej kwestii i wymagają dalszej weryfikacji i uzupełnienia.
6
Content available Types of models of activities of knowledge brokers
EN
Innovativeness appears to be one of the most important attributes associated with the best of both public and private organizations. There are many studies conducted that aim at comparing the level of innovativeness among different regions. In general, one can assume that public and private organizations should cooperate and exchange their knowledge of both tangible and intangible elements within each region. However, it often happens that cooperation among organizations that possess distinct resources does not occur smoothly. This may also be because local social capital is not developed sufficiently to make it possible for companies to open their boundaries and allow some knowledge simply to spill over. That is why organizations like knowledge-brokers are necessary. Thanks to their activities, it becomes possible for companies to be able to acquire new and reliable knowledge sources at a local and non-local scale. The aim of the paper is to present emerging types of knowledge-brokers that result from the research conducted in Slaskie Voivodeship in 2018. The research method is a multiple case study with seven cases and deep interviews with people representing organizations responsible for taking part in knowledge and information transfer served as a major source of data. The results of analysis are presented and discussed, and further paths of research are proposed.
EN
In order to reduce the differences in the level of socio-economic development of municipalities, Metropolis GZM, which is an association of 41 member municipalities, has put in place the "Metropolitan Solidarity Fund" Program. The purpose of this Program is to provide financial support in the form of a targeted subsidy for weaker member municipalities to implement their own tasks of great importance for the development of the metropolitan area. The article analyzes and evaluates the amount of support in the form of targeted subsidies for individual member municipalities from the Metropolitan Solidarity Fund Program.
EN
One of the most important factors taken into account in resource management and local development is the developing social entrepreneurship. It can be understood as the social and economic activity of the so-called third sector. These organisations are seen as an important issue affecting the competitiveness of a region. However, analysing the achievements of social economics entities and appreciating their contribution to stimulating the development of local communities, it seems that their role is often overestimated, as the scale of activity conducted by these organisations is rather limited. The aim of the research was to identify the impact of social economy entities on improving a region's competitiveness. As indicated by the results of research conducted in 2019, in the Warmia-Masuria voivodeship, the activity of social enterprises enables meeting the needs mainly on a local scale, in a manner that is not guaranteed by enterprises operating on the open market. However, the atmosphere of financial entitledness is created around social enterprises based mainly on the conviction of the members of these entities of the unique nature of their actions.
9
Content available R&D activity as a factor of regional competitiveness
EN
The paper is a reflection on the issues concerning the impact of research and development activities on competitiveness of polish voivodeships. Growing interest in the concept of regional competitiveness is associated with different processes, such as globalisation, internationalisation and regionalisation of the world economy. Competitiveness is determined by quantitative and qualitative factors; however, more attention should be focussed on qualitative determinants, including knowledge, technological progress and innovations, which are related to R&D activity. There are many different ways to measure competitiveness. One of the methods of assessment is making a reference to the regional competitiveness index (RCI) that shows strengths and weaknesses of regions. Taking into consideration that the largest disparities, both in the regional and national system, in relation to the EU average, are visible in three pillars constituting the Innovation Group indicators, it is worth conducting research on R&D development, as one of their key elements. Therefore, the goal of the paper is to present diversity in competitiveness of the regions in Poland, and to assess the level of development of R&D as one of determinants, having impact on competitive advantage. Implementation of the goal formulated in this way should be achieved through analyses concerning the following spheres: 1) the essence of regional competitiveness and its determinants; 2) the location of Polish regions in RCI ranking; 3) comparative analysis of the competitive potential of regions in the area of R&D.
EN
The article analyzes new regionalism in the context of regional development in the conditions of European integration and globalization. In the first part of the study, traditional (“old”) regionalism was characterized as a cultural and pragmatic context of the region’s functioning and development, as well as a starting point for shaping the concept of new regionalism. Next, the discourse of new regionalism was presented as a theoretical concept, as well as a political and socio-economic doctrine, used in practical activities in the field of status changes, functions and conditions of development of modern regions. The last part of the article focuses on the analysis of new regionalism as a development paradigm. It has been shown, that in the condition of European integration and globalization, new regionalism, as a development strategy, creates new opportunities and promising perspectives in overcoming the problems and development inequalities of regions. The analysis and characteristics of the subject matter were extended to include elements of the critique of the new regionalism paradigm. This allowed to give practical meaning to theses and postulates of this concept and to show its weaknesses and limitations related, among others, to the change in the role of nations and the diversity of forms and content of region’s interests in the European Union.
PL
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego realizując założenia rozwoju przewidziane w dokumentach strategicznych, przygotował i wdrożył projekt „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”. Charakteryzuje się on się kompleksowym i nowatorskim podejściem do usługi kolejowej, obejmując zarówno zagadnienia organizacyjne, jak i techniczne, marketingowe oraz związane z komunikacją społeczną. Od uruchomienia pierwszych pociągów ŁKA minęły ponad 4 lata, podczas których potwierdziła się zasadność podjętych działań: uruchomiono przejazdy w nowych relacjach, wzrosła liczba pasażerów, wysoko oceniany jest komfort podróżowania, poprawiła się dostępność stolicy regionu. W artykule przedstawiono uwarunkowania powstania projektu i jego historię oraz przeanalizowano aspekty techniczne i organizacyjne działalności spółki. Analizie poddano wyniki oceny pasażerów korzystających z usługi przewozowej w okresie 2014–2018. Celem artykułu jest analiza zmian w zakresie dostępności wewnętrznej województwa łódzkiego.
EN
The Office of the Marshal of the Lodzkie Voivodship, implementing the development assumptions provided in the strategic documents, prepared the project “Construction of the Łódź Agglomeration Railway System”. It was characterized by a complex and innovative approach to the railway service, covering both organizational and technical issues, marketing and in the subject of social communication. Since the launch of the first ŁKA service, more than 4 years have passed confirming the legitimacy of the measures taken: new routes have been opened, the number of passengers has increased, travel comfort is highly valued, the accessibility of the region’s capital has improved. The article presents the conditions for the creation of the project, its history and analysed technical and organizational aspects of the Company’s operations. The results of the assessment of passengers using the transport service in the period 2014–2018 are subject of analysis. The aim of the article is an analyse changes in the internal accessibility of the Lodz region.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz opracowanego w Instytucie Kolejnictwa studium powiązań gospodarczych i transportowych, pomiędzy południowo-zachodnią częścią województwa łódzkiego i jego stolicą Łodzią. Wyszczególniono braki w sieci kolejowej, które uniemożliwiają efektywne wykorzystywanie transportu kolejowego zarówno dla przewozów pasażerskich, jak i towarowych. Dokonano analizy wykorzystania możliwości, wynikających z przebiegu transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) przez obszar województwa i zaproponowano program niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych. Przeanalizowano poprawę dostępności regionu w aspekcie multimodalności systemów transportu kolejowego, autobusowego oraz indywidualnego, z systemem węzłów przesiadkowych i parkingów (P+R). Takie podejście umożliwia ocenę efektów synergii poszczególnych elementów systemu transportowego.
EN
The purpose of the work is to identify the causes and estimate regional disproportions using the method based on the use of the ratio of the dynamics of the indicator of Gross regional product per capita of the regions and the average for the districts in which they are included. Based on the application of this method, the following conclusions were obtained: 1) the availability of natural resources from the regions is not a key factor in eliminating regional disparities; 2) financial support from the federal government of some regions led to the formation of a regional dependency on it.
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie przyczyn i oszacowanie dysproporcji regionalnych przy użyciu metody opartej na wykorzystaniu wskaźnika dynamiki, wskaźnika produktu regionalnego brutto na mieszkańca regionów i średniej dla obszarów, w których są one uwzględnione. Na podstawie zastosowania tej metody otrzymano następujące wnioski: 1) dostępność zasobów naturalnych z regionów nie jest kluczowym czynnikiem w eliminowaniu dysproporcji regionalnych; 2) wsparcie finansowe rządu federalnego niektórych regionów doprowadziło do powstania zależności regionów od rządu.
14
Content available Ryzyko w rozwoju gminy turystycznej
PL
Ryzyko jest nieodłączną częścią wszystkich procesów gospodarczych i występuje w związku z bieżącym funkcjonowaniem gminy i jej rozwojem, bez względu na kierunek i dominujący czynnik rozwoju lokalnego. Tematem książki jest ryzyko w rozwoju gminy turystycznej, tj. ryzyko, które potencjalnie oddziałuje na możliwości realizacji celów podejmowanych przez gminę w związku z rozwojem turystyki, kreowaniem terytorialnej marki turystycznej oraz wykorzystaniem turystyki jako czynnika rozwoju lokalnego. Podjęcie przez władze gminy turystycznego kierunku rozwoju wiąże się z możliwością wystąpienia specyficznych kategorii ryzyka, które w przeciwnym razie nie występują. Materializacja tego ryzyka wywiera wpływ na skuteczność i efektywność realizacji planowanych działań. Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja kategorii ryzyka związanego z realizacją przez gminę zadań z zakresu turystyki, a w szczególności z kreowaniem i funkcjonowaniem gminnego markowego produktu turystycznego, gdy działania w tym kierunku są podejmowane, by wykorzystać turystykę jako czynnik rozwoju lokalnego. Cel główny objął również skonstruowanie modeli takiego ryzyka wraz z opracowaniem wskazań sposobu ich adaptacji i wykorzystania w praktyce samorządowej, poprzez opracowanie zindywidualizowanego profilu ryzyka gminy turystycznej. Ryzyko gminy związane z rozwojem turystyki oraz kreowaniem i funkcjonowaniem gminnego markowego produktu turystycznego może mieć charakter specyficzny dla rozwoju turystyki w gminie i związany w szczególności z występowaniem i obsługą ruchu turystycznego na jej obszarze oraz tworzeniem odpowiednich warunków. Ryzyko to może też mieć charakter bardziej ogólny, wynikający co prawda z realizacji celów i działań w sferze turystyki, ale wspólny także dla innych, nieturystycznych obszarów działalności gminy. Ryzyko w drugim wskazanym aspekcie występuje również, gdy turystyka nie stanowi bodźca rozwoju gminy, i jest powiązane z ogólnymi technicznymi, organizacyjnymi i finansowymi aspektami funkcjonowania gminy i realizacji zadań. W prowadzonej analizie przedmiotem zainteresowania jest wyłącznie ryzyko należące do pierwszego z opisanych rodzajów, tj. posiadające charakter specyficzny dla realizacji celów i działań podejmowanych przez gminę, jako jednostkę samorządu terytorialnego, z myślą o rozwoju turystyki na jej obszarze. Zakres przestrzenny badań obejmuje wybrane gminy turystyczne w Polsce, przy czym dla potrzeb analizy za gminę turystyczną uznano taką gminę, która jednoznacznie stawia na rozwój turystyki, tj. zaimplementowała kwestie związane z rozwojem turystyki w swoich dokumentach strategicznych. Materiały źródłowe wykorzystane w prowadzonej analizie obejmują gminne dokumenty o charakterze strategicznym (tj. strategie rozwoju produktu turystycznego, strategie rozwoju turystyki, strategie rozwoju gminy) oraz dane uzyskane w drodze badań bezpośrednich. Badania terenowe zostały przeprowadzone przez autora w latach 2015-2017 w wybranych gminach turystycznych. Jako instrument badawczy wykorzystano kwestionariusz ankietowy. Istotą gminy jest jej samodzielność. Swoboda gminy w sferze funkcjonowania i rozwoju łączy się z kwestią ryzyka. Potencjalne obszary ryzyka oraz jego czynniki mogą być identyfikowane zarówno w otoczeniu gminy (otoczenie polityczne, ekonomiczne, społeczne, etc.), jak i w niej samej, tj. w sposobie podejmowania decyzji, przyjętej strukturze organizacyjnej (wyrażającej się m.in. w postaci tworzonych jednostek organizacyjnych), zakresie i sposobie realizacji zadań. Włączenie turystyki do strategii rozwoju gminy tworzy szczególny obszar ryzyka. Z uwagi na specyfikę tego ryzyka, wynikającą m.in. z charakteru turystyki jako działalności gospodarczej, jako aktywności człowieka w czasie wolnym, a przede wszystkim jako czynnika rozwoju lokalnego, pobudzanie rozwoju turystyki stanowi istotny obszar działalności gminy, który powinien być poddany dalszym działaniom, związanym z zarządzaniem ryzykiem. Ryzyko, określane w tej pracy jako ryzyko gminy turystycznej, może mieć różny charakter. Można je opisać w pewnym układzie hierarchicznym, który odnosi się do procesu przyjęcia turystyki jako czynnika rozwoju lokalnego. W pierwszym rzędzie w gminie, podejmowana jest decyzja o włączeniu turystyki do strategii rozwoju gminy. Wówczas (zgodnie z przyjętym w pracy kryterium) dana gmina staje się (lub nie) gminą turystyczną. Gdy władze gminy podejmą już pozytywną decyzję w tej kwestii, wtedy, głównie w zależności predyspozycji obszaru gminy (m.in. istniejących walorów turystycznych), następuje wybór preferowanej formy turystyki. Każda z form turystyki wymaga podjęcia odpowiednich działań w celu pobudzenia jej rozwoju. Na tym etapie podejmowane decyzje koncentrują się wokół rodzaju interwencji w ramach lokalnej polityki turystycznej. Planowane są określone działania, a ich zakres, charakter i sposób realizacji warunkowane są głównie dotychczasowym poziomem rozwoju turystyki, pożądaną docelową intensywnością ruchu turystycznego, czy charakterem i stanem istniejącego zagospodarowania infrastrukturalnego. Ryzyko w rozwoju gminy turystycznej pojawia się już na etapie rozstrzygnięcia decyzji o podjęciu turystycznego kierunku rozwoju. Można nawet uznać, że ryzyko w tym względzie niesie ze sobą najpoważniejsze konsekwencje. Władze gminy, decydując o podjęciu inwestycji i działań w celu pobudzenia rozwoju turystyki, zakładają, że turystyka będzie sta nowić czynnik rozwoju lokalnego, a gmina, jej mieszkańcy i funkcjonują- ce podmioty uzyskają w konsekwencji konkretne korzyści. Największym ryzykiem jest w tym względzie niespełnienie oczekiwań, gdy wydatki i środki skierowane na rozwój turystyki nie doprowadzą do pobudzenia ruchu turystycznego, a w konsekwencji turystyka nie odegra zakładanej roli w pobudzeniu rozwoju gminy. Kolejne etapy realizacji polityki turystycznej w gminie powodują występowanie ryzyka, które koncentruje się wokół takich obszarów ryzyka, jak przystosowanie przestrzeni dla potrzeb realizacji aktywności turystycznej, kreowanie sprzyjających warunków gospodarczych i klimatu społecznego, czy wreszcie negatywny wpływ nadmiernej intensyfikacji ruchu turystycznego. Identyfikacja obszarów ryzyka została zrealizowana na podstawie analizy zapisów gminnych dokumentów o charakterze strategicznym w części odnoszącej się do realizacji polityki turystycznej. Wyniki przeprowadzonej analizy opracowano w układzie hierarchicznym w taki sposób, że zidentyfikowane obszary ryzyka podporządkowano wyznaczonym celom strategicznym i operacyjnym. Dla potrzeb analizy sformułowano cztery cele strategiczne odpowiednio do czterech głównych strategicznych markowych produktów turystycznych Polski, tj. do: (1) turystyki w miastach i kulturowej, (2) turystyki biznesowej, (3) turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej oraz (4) turystyki na terenach wiejskich. Wyróżniono dodatkowo piąty cel strategiczny odnoszący się do różnych działań podejmowanych w celu kształtowania ogólnych warunków sprzyjających rozwojowi turystyki w gminie oraz związanych z procesem kreowania gminnej marki turystycznej. Działania w ramach piątego celu strategicznego posiadają powtarzalny charakter w ramach każdej z czterech marek strategicznych. Zidentyfikowane obszary ryzyka poddano dalszej analizie, w której wykorzystano wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych w wybranych gminach turystycznych. W ten sposób w ramach każdego z uwzględnionych obszarów ryzyka zidentyfikowano czynniki ryzyka oraz odpowiadające im potencjalne zagrożenia, by ostatecznie zidentyfikować kategorie ryzyka gminy turystycznej. Łącznie zidentyfikowano i zdefiniowano 23 kategorie ryzyka gminy turystycznej. Zdefiniowane kategorie ryzyka pozwalają w sposób kompleksowy opisać ryzyko występujące w związku z przyjęciem przez gminę turystycznego kierunku rozwoju. Postępując zgodnie z przyjętą procedurą badawczą, wszystkie wyodrębnione kategorie ryzyka pogrupowano, konstruując pięć odrębnych teoretycznych modeli ryzyka gminy turystycznej. Cztery z nich dotyczą kolejno wskazanych powyżej czterech strategicznych markowych produktów turystycznych Polski, odpowiednio do odpowiadającej im specyfiki popytu turystycznego i mieszczących się w ich koncepcji form turystyki. Natomiast piąty model ma charakter uniwersalny, związany z procesem kreowania koncepcji markowego produktu turystycznego oraz działaniami niezbędnymi do pobudzenia rozwoju funkcji turystycznej gminy. Opracowane autorskie modele ryzyka gminy turystycznej prezentują ogólny obraz ryzyka, które jest związane z wykorzystaniem turystyki w procesie rozwoju lokalnego. Konstrukcja poszczególnych modeli odwołuje się do celów operacyjnych wyznaczonych oddzielnie w ramach każdego z przyjętych w analizie celów strategicznych i abstrahuje od realiów konkretnej gminy turystycznej. Władze gminy, w razie chęci wykorzystania opracowanych modeli, powinny zaadaptować je do potrzeb i możliwości odpowiednio do istniejących uwarunkowań danej gminy, jej potencjału turystycznego oraz wyznaczonych priorytetów rozwoju. Wyrazem zaadaptowania skonstruowanych modeli ryzyka gminy turystycznej jest profil ryzyka gminy turystycznej, który może być opracowany w zindywidualizowany sposób, tj. odnoszący się do realiów konkretnej gminy turystycznej i kreowanego przez nią gminnego markowego produktu turystycznego. Zindywidualizowany profil ryzyka jest odwzorowaniem właściwych danej gminie turystycznej kategorii ryzyka z uwzględnieniem częstości ich występowania w zidentyfikowanych obszarach ryzyka. Opracowanie profilu sprzyja realności planowanej lokalnej polityki turystycznej, upraszcza przegląd kategorii ryzyka gminy turystycznej i jest przydatne w procesie zarządzania ryzykiem, do czego władze gminy są ustawowo zobowiązane. W toku przeprowadzonej analizy potwierdzono, że włączenie turystyki do strategii rozwoju gminy niesie ze sobą konsekwencje w postaci występowania szczególnych kategorii ryzyka. Pomimo, iż zidentyfikowane kategorie ryzyka dotyczą różnych obszarów działalności gminy, jak np. finanse gminy, inwestycje, czy ochrona środowiska przyrodniczego, mają bezpośredni związek z rozwojem turystyki i wynikają z podejmowania działań w sferze turystyki i faktu występowania ruchu turystycznego na obszarze gminy. Zidentyfikowane kategorie ryzyka nie występują w taki sam sposób w każdej gminie turystycznej. Ich występowanie zależy w szczególności od rozwijanych w gminie form turystyki oraz od zakresu zaangażowania gminy w realizację lokalnej polityki turystycznej. Zależność występowania kategorii ryzyka od formy turystyki znalazła wyraz w odrębności skonstruowanych modeli odnoszących się do poszczególnych strategicznych markowych produktów turystycznych Polski, reprezentujących odmienne grupy form turystyki. W ten sposób różnym formom turystyki odpowiadają różne struktury występujących kategorii ryzyka. Faktyczna sytuacja danej gminy turystycznej zwiększa istniejące zróżnicowanie, gdyż w wypadku rozwijania tylko wybranych form turystyki (nie wszystkich) w ramach danego strategicznego markowego produktu turystycznego, ostateczny obraz (struktura) występujących kategorii ryzyka będzie różniła się w jeszcze większym stopniu. Wzięcie pod uwagę zakresu zaangażowania gminy w realizację lokalnej polityki turystycznej, oprócz rozwijanych w gminie form turystyki, dodatkowo pogłębia zróżnicowanie występujących kategorii ryzyka. Zasadność tego stwierdzenia potwierdza opracowany profil ryzyka gminy turystycznej, który odnosi się do konkretnego gminnego markowego produktu turystycznego. W nim, obok wskazania samych tylko kategorii ryzyka, dodatkowo jest zamieszczona informacja o tym jak często (liczba wystąpień) poszczególne kategorie ryzyka występują w zidentyfikowanych obszarach ryzyka powiązanych z wdrożeniem specyficznego gminnego markowego produktu turystycznego. Inny zakres realizacji lokalnej polityki turystycznej, wynikający np. z już istniejącego poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego, czy wizji docelowego poziomu rozwoju turystyki, będzie oznaczać inny wynik identyfikacji obszarów ryzyka, a więc i odmienny układ i liczbę wystąpień powiązanych z nimi zidentyfikowanych kategorii ryzyka.
EN
Risk is an inseparable part of all economic processes and occurs in connection with the current functioning of the commune and its development, regardless of the direction and the dominant factor of local development. The subject of the book is the risk in the development of the tourist commune, i.e. the risk that potentially affects the possibility of achieving the objectives undertaken by the commune in connection with the development of tourism, creating a territorial tourist brand and using tourism as a factor of local development. Taking up the tourist development direction by the commune authorities is associated with the possibility of specific risk categories that would otherwise not exist. The materialization of this risk has an impact on the effectiveness and efficiency of the planned activities. The aim of the conducted research was to identify the risk category associated with implementation of tasks in the field of tourism by the commune, and in particular with the creation and functioning of the communal branded tourist product, when activities in this direction are undertaken to use tourism as a factor of local development. The main objective also included the construction of such risk’s models together with the development of indications of how to adapt them and use in local government practice, by developing an individualized risk profile of the tourist commune. Commune’s risk associated with the development of tourism and the creation and functioning of a communal branded tourist product may be specific to the development of tourism in the commune and is associated in particular with the occurrence and service of tourist traffic in its area and the creation of appropriate conditions. This risk may also have a more general character, although resulting from the implementation of goals and activities in the sphere of tourism, but also common to other non-tourist areas of the commune’s activity. The risk in the second indicated aspect also occurs when tourism is not a stimulus for the development of the commune, and is related to the general technical, organizational and financial aspects of the commune’s functioning and the implementation of tasks. In the analysis conducted, only the risks belonging to the first of the described types are of interest, i.e. having a specific character for the implementation of the objectives and actions undertaken by the commune as a local government unit, with a view to the development of tourism in its area. The spatial scope of the research includes selected tourist communes in Poland, however, for the purposes of the analysis, a commune was recognized as a tourism commune, which explicitly focuses on tourism development, i.e. it implemented issues related to tourism development in its strategic documents. The source materials used in the analysis include communal strategic documents (i.e. tourism product development strategies, tourism development strategies, municipal development strategies) and data obtained through direct research. Field studies were carried out by the author in 2015-2017 in selected tourist communes. A questionnaire was used as a research instrument. The essence of the commune is its independence. The commune’s freedom in the sphere of functioning and development is connected with the issue of risk. Potential risk areas and its factors can be identified both in the commune’s surroundings (political, economic, social environment, etc.) as well as in itself, i.e. in the decision-making method, the adopted organizational structure (expressed, inter alia, in the form of organizational units), scope and method of implementation of tasks. Including tourism in the commune’s development strategy creates a special risk area. Due to the specificity of this risk, resulting, inter alia, from the nature of tourism as an economic activity, as a human activity in free time, and above all as a factor of local development, stimulating tourism development is an important area of the commune’s activity, which should be subject to further activities related to risk management. The risk, referred to in this book as the risk of a tourist commune, may be of a different nature. It can be described in a certain hierarchical system, which refers to the process of accepting tourism as a factor of local development. In the first place, a decision is made to include tourism in the commune’s development strategy. Then (according to the criterion adopted in the book), the given commune becomes (or not) a tourist commune. When the municipal authorities make a positive decision on this issue, then, mainly depending on the predisposition of the commune area (including existing tourist values), the preferred form of tourism is chosen. Each of the forms of tourism requires appropriate action to stimulate its development. At this stage, decisions are focused on the type of intervention under the local tourism policy. Specific activities are planned, and their scope, character and manner of implementation are conditioned mainly by the current level of tourism development, desired intensity of tourism, or the nature and status of existing infrastructure development. The risk in the development of the tourist commune appears already at the stage of resolving the decision on taking a tourist development direction. It can even be considered that the risk in this respect has the most serious consequences. The commune authorities, deciding about undertaking investments and actions to stimulate the development of tourism, assume that tourism will be a factor of local development, and the commune, its inhabitants and functioning entities will consequently receive specific benefits. The greatest risk in this regard is failure to meet expectations, when expenses and measures directed to the development of tourism will not lead to stimulation of tourist traffic, and consequently tourism will not play the assumed role in stimulating the development of the commune. The next stages of the tourist policy implementation in the commune cause the occurrence of risk, which focuses on such risk areas as adapting space for the needs of tourist activity, creating favorable economic conditions and social climate, or the negative impact of excessive intensification of tourist traffic. The identification of risk areas was carried out on the basis of an analysis of the records of communal strategic documents in the part related to the implementation of the tourism policy. The results of the conducted analysis were developed in a hierarchical system in such a way that the identified risk areas were subordinated to the strategic and operational objectives set. For the purposes of the analysis, four strategic goals were formulated for the four main strategic tourist products of Poland, i.e. for (1) urban and cultural tourism, (2) business tourism, (3) recreational tourism, active and specialist tourism, and (4) tourism in rural areas. The fifth strategic goal was additionally distinguished referring to various activities undertaken in order to shape general conditions conducive to the development of tourism in the commune and related to the process of creating a communal tourist brand. Activities under the fifth strategic objective have a repetitive nature within each of the four strategic brands. The identified risk areas were subject to further analysis, which used the results of direct research carried out in selected tourist communes. In this way, within each of the risk areas, risk factors and their corresponding potential threats were identified to ultimately identify the risk categories of the tourist commune. In total, 23 risk categories of the tourist commune were identified and defined. Defined risk categories allow for comprehensive description of the risk occurring in connection with the commune’s adoption of a tourist development direction. Following the adopted research procedure, all separate risk categories were grouped by constructing five separate theoretical risk models of the tourist commune. Four of them concern the above mentioned four strategic tourist products of Poland, corresponding to the specific nature of tourist demand and forms of tourism falling within their concept. The fifth model, on the other hand, has a universal character, connected with the process of creating the concept of a branded tourist product and activities necessary to stimulate the development of the tourist function of the commune. The developed risk models of the tourist commune present a general risk picture, which is related to the use of tourism in the local development process. The construction of individual models refers to operational goals designated separately under each of the strategic objectives adopted in the analysis and abstracts from the realities of a specific tourist commune. The commune authorities, if they wish to use the developed models, should adapt them to the needs and possibilities appropriate to the existing conditions of a given commune, its tourist potential and the designated development priorities. An expression of the adapted risk models of the tourist commune is the risk profile of the tourist commune, which can be developed in an individualized way, i.e. referring to the realities of a specific tourist commune and the communal branded tourist product it creates. An individualized risk profile is a reflection of the risk categories appropriate for a given tourist commune, taking into account the frequency of their occurrence in the identified risk areas. The development of the profile favors the reality of the planned local tourism policy, simplifies the risk category review of the tourist commune and is useful in the risk management process, to which the local authorities are legally obliged. In the course of the conducted analysis, it was confirmed that the inclusion of tourism in the commune’s development strategy has consequences in the form of specific risk categories. Although the identified risk categories relate to various areas of the commune’s activity, such as commune’s finances, investments or protection of the natural environment, they are directly related to the development of tourism and result from taking action in the sphere of tourism and the occurrence of tourism in the commune’s area. Identified risk categories do not occur in the same way in each tourist commune. Their occurrence depends in particular on the forms of tourism developed in the commune and on the commune’s involvement in the implementation of the local tourism policy. The dependence of the occurrence of risk categories on the form of tourism found expression in the distinctiveness of constructed models referring to particular strategic branded tourist products of Poland, representing different groups of forms of tourism. In this way, different types of risk categories correspond to different forms of tourism. The actual situation of a given tourist commune increases the existing diversity, because in the case of developing only selected forms of tourism (not all) within a given strategic branded tourist product, the final picture (structure) of the risk categories will be even more diversified. Taking into account the scope of commune’s involvement in the implementation of the local tourism policy, in addition to the forms of tourism developed in the commune, additionally deepens the diversity of risk categories. The validity of this statement is confirmed by the elaborated risk profile of the tourist commune, which refers to a specific communal branded tourist product. Within the risk profile, in addition to the indication of the risk categories themselves, there is also information about how often (number of occurrences) individual risk categories occur in the identified risk areas associated with the implementation of a specific communal branded tourist product. Another scope of the implementation of the local tourism policy, resulting for example from the already existing level of infrastructure development or vision of the target level of tourism development, will mean a different result of identification of risk areas, and therefore a different layout and number of occurrences of associated identified risk categories.
EN
There are more and more new development challenges emerging in Polish cities and regions recently. Because of those challenges we can observe an increase of the role of cities and associated environments. The concept of cities’ impact on the environment is a result of many processes, such as: suburbanization, reurbanization, increasing population mobility, development of transport systems, innovation, or entrepreneurship. A city is a complex entity, it is a subject to dynamic changes, to understand which we need interdisciplinary knowledge or the combination of many different approaches along with an attempt to draw many conclusions. We can find numerous theoretical examples describing city-regional environment relations in the literature. In general, these models explain the relationship between economically strong cities (metropolis) and the regions. However, there is not much literature and research explaining the nature and strength of relationships with medium-sized cities. There are also very few ideas for developing the potential of medium-sized cities in polish national policy. The aim of the article is to present disproportions in the development of medium-sized cities in voivodships of Eastern Poland in 2010-2017. The author will also present the possibility of using a synthetic measure to assess and recognize the spatial diversity of medium-sized cities development.
EN
The Lubusz province in terms of reserves of ore relating to the country doesn't belong to rich in ore. Deposits of the lignite coal constitute the most valuable value. Deposits of the lignite coal are identified as cheap and comfortable in operation energy sources. To the most important fuels, of which stores were balanced in the province Lubusz to rank it is possible deposits: of nitrate natural gas, natural gas, petroleum, lignite coal. Therefore most valuable for the region one should provide deposits with the appropriate protection so that the access to them in the future isn't shaken and could correctly economically be used. This publication is presenting important resources of ore which are in the province Lubusz which are outweighing very much for the regional development, more_than_regional but also and domestic. Given sources can in the future, the same as lignite coal or copper give intense impulse for the development of the Lubusz province.
PL
Województwo lubuskie pod względem zasobów kopalin na tle kraju nie należy do zasobnych w kopaliny. Najcenniejszą wartość stanowią złoża węgla brunatnego. Złoża węgla brunatnego są identyfikowane jako tanie i wygodne w eksploatacji źródło energii. Do najważniejszych surowców energetycznych, których zasoby zbilansowano na terenie województwa lubuskiego zaliczyć można złoża: azotanowego gazu ziemnego, gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla brunatnego. Dlatego najcenniejsze dla regionu złoża należy objąć właściwą ochroną, aby dostęp do nich w przyszłości nie został zachwiany i by mogły być właściwie gospodarczo wykorzystane. Niniejsza publikacja przedstawia najważniejsze zasoby kopalin jakie znajdują się na terenie województwa lubuskiego, które mają bardzo duże znaczenie dla rozwoju regionalnego, ponadregionalnego ale także i krajowego. Dane zasoby mogą w przyszłości, tak jak węgiel brunatny czy miedź dać ogromny impuls dla rozwoju województwa lubuskiego.
17
PL
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia reputacji kraju jako determinanty rozwoju regionalnego na przykładzie Polski. Zastosowane metody badawcze to przegląd literatury przedmiotu oraz analiza wyników badań reputacji krajów oraz pozycji marek narodowych prowadzonych przez międzynarodowe ośrodki i instytucje badawcze. Tezę stanowi stwierdzenie, że budowanie reputacji jako determinanty rozwoju naszego kraju wymaga wzmocnienia działań w zakresie wzrostu poziomu innowacyjności gospodarki, stabilizacji politycznej oraz kreowania spójnego wizerunku i silnej marki narodowej.
EN
The aim of the article is to indicate the importance of the country's reputation as determinants of regional development on the example of Poland. The applied research methods are a literature review of the subject and an analysis of the results of reputation surveys of countries and positions of national brands conducted by international centers and research institutions. The thesis is the statement that building reputation as a determinant of our country's development requires strengthening activities in the area of increasing the level of innovativeness of the economy, political stability and creating a coherent image and a strong national brand.
18
Content available Food quality and safety in the brewing industry
EN
The article presents the importance of economic and social responsibility of the brewing industry, pointing to the aspect of synergy related to the brewing industry in the processes of economic development (creation of many jobs in the agricultural sector, retail trade and gastronomy), stimulating specific areas of local and regional development. The principles of organization and supervision of food quality and safety in beer brewing as well as the importance of implementing management systems in the activity of brewing industry companies were presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę powiązań gospodarczych i transportowych pomiędzy województwami łódzkim i świętokrzyskim, w szczególności pomiędzy Łodzią i Kielcami. Wykazano braki w sieci kolejowej, które uniemożliwiają efektywne wykorzystywanie transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych. Dokonano także analizy wykorzystania możliwości wynikających z przebiegu transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) przez obszar obu województw. Zaproponowano program niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych.
20
Content available Creative Industry in South Baltic Area Region
EN
The article presents primary and secondary data collected in research on Creative Industry in South Baltic Region. In the article authors present the wide overview on creative industries in West Pomerania region and give the background on situation of creative industries in South Baltic Area. This region is particularly interesting in research considering the diversity in the development dynamics of the creative sector. In this region there are places leading in the development of the creative sector in Europe, as well as places where this sector is just beginning to develop and take advantage of the prevailing trends.
PL
Artykuł prezentuje dane pierwotne i wtórne dotyczące sektora kreatywnego w Południowym Regionie Morza Bałtyckiego. Autorki skupiły się na prezentacji sytuacji sektora kreatywnego w województwie Zachodniopomorskim i porównania go do sytuacji tegoż sektora w Południowym Regionie Morza Bałtyckiego. Region ten jest szczególnie interesujący badawczo zważywszy na zróżnicowanie w dynamice rozwoju sektora kreatywnego. W regionie tym występują miejsca przodujące w rozwoju sektora kreatywnego w Europie, jak i miejsca, w których sektor ten dopiero zaczyna się rozwijać oraz wykorzystywać panujące trendy.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.