Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 181

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład temperatury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych ścian zewnętrznych ocieplonych styropianem z dodatkową barierą ogniową w postaci wełny mineralnej. Założono dwa rodzaje warstwy konstrukcyjnej, wykonanej w postaci monolitycznej żelbetowej i z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego. W wyniku obliczeń otrzymano rozkłady temperatury w przekroju ściany, z wyznaczeniem charakterystycznych wartości w miejscach szczególnych. Dla przyjętych założeń wykazano nieznaczne zróżnicowanie temperatury na wewnętrznej powierzchni ściany oraz duże wartości czynnika temperaturowego fRsi.
EN
The article presents the results of numerical calculations of external walls insulated with polystyrene with an additional fire barrier in the form of mineral wool. Two types of construction layer were established, made of monolithic reinforced concrete and autoclaved aerated concrete blocks.As a result of the calculations, temperature distributions in the cross-section of the wall were obtained, with their characteristic values in specific places. For the assumptions made, a slight temperature variation on the inner surface of the wall and high values of the temperature factor fRsi were demonstrated.
PL
Przebadano wymienniki współprądowe i przeciwprądowe (odpowiednio WW, WP) typu rura w rurze o małej mocy w konfiguracji 1, 2. Konfiguracja 1 oznacza przepływ cieplejszego czynnika w rurze wewnętrznej oraz zimniejszego w rurze zewnętrznej, natomiast konfiguracja 2 - chłodniejszego w rurze wewnętrznej oraz cieplejszego w rurze zewnętrznej. Wyższe wartości doświadczalnego współczynnika przenikania ciepła k| zarówno dla WW i WP zaobserwowano w konfiguracji 2. W tej pracy, porównano doświadczalne wartości k| z wartościami obliczonymi przy pomocy wybranych metod z teorii podobieństwa. Największą liczbę zgodnych z eksperymentem wartości teoretycznych k|, w zakresie wszystkich przebadanych rodzajów wymienników i ich konfiguracji, uzyskano dla formuły Hausena. Współczynnik k| zawiera trzy składowe: człon opisujący wnikanie ciepła od cieplejszego czynnika roboczego do przepony, przewodzenie przez przeponę rozdzielającą oba czynniki oraz przejmowanie ciepła od przepony do czynnika chłodniejszego. Wielkość tego współczynnika decyduje o wydajności z 1 mb wymiennika rurowego i w ten sposób wraz z średnią różnicą temperatury czynników roboczych wpływa ona na wielkość powierzchni wymiany ciepła a tym samym na gabaryty całego wymiennika.
EN
Co-flow and counter-flow (WW, WP) heat exchangers of low-power tube-in-tube in configuration 1, 2 were tested. Configuration 1 meant the flow of the warmer medium in the inner pipe and colder in the outer pipe, while configuration 2 - the cooler medium in the inner pipe, warmer in the outer pipe. Higher values of the experimental heat transfer coefficient k|, both for WW and WP were observed in configuration 2. In this work, the experimental values of k| were compared with the values calculated with the use of selected theoretical methods. The largest number of theoretical values of k|, consistent with the experiment, for all rested types of exchangers and their configurations, were obtained for the Hausen formula. The coefficient k| includes three components: the element describing the heat transfer from the warmer working medium to the diaphragm, conduction through the diaphragm separating both factors and the transfer of heat from the diaphragm to the cooler medium. The size of this coefficient determines the capacity per 1 running meter of the tube exchanger and thus, together with the average temperature difference of the working media, it affects the heat exchange surface and thus the dimensions of the entire exchanger.
PL
Zagadnienia thermal-managementu są istotne, zwłaszcza w urządzeniach charakteryzujących się znaczną gęstością mocy. Dzięki racjonalnej dystrybucji energii cieplnej możliwe jest, przede wszystkim, dotrzymanie odpowiednich warunków, gwarantujących długotrwałą i bezawaryjną pracę elementów elektronicznych. W niniejszej pracy analizie poddano konstrukcję układu termostatowania baterii sześciu ogniw litowo - jonowych, przeznaczoną do eksploatacji w niskich temperaturach otoczenia. Elementy te są wrażliwe na warunki cieplne, determinujące ich trwałość oraz niezawodność. Opracowany model numeryczny został wykorzystany do wyznaczenia rzeczywistych charakterystyk eksploatacyjnych pozwalających na określenie parametrów układu izolacyjnego oraz źródła ciepła, pozwalających na spełnienie temperaturowych parametrów pracy ogniw. Uzyskane wyniki skonfrontowano z badaniami modelu fizycznego.
EN
Thermal-Management issues seems to be very important, especially in addition to devices characterized by large value of power density. Basing on rational distribution of thermal energy, there is possible, most of all, to develop appropriate conditions that guarantee a long and failurefree utilization of electronic equipment. In the paper the model composed of six lithium-ion batteries intended for exploitation in low temperature regime was analyzed. Such batteries are especially sensitive for temperature that determinates their durability and reliability. So that, device composed of batteries was complemented of thermal insulation and resistance heater. Developed numerical model was used to determine a real exploitation characteristics that enable for determination of thermal insulation and heat source parameters to fulfill thermal requirements of Li-Ion batteries. Obtained results were compared to the results of physical model tests. The physical model was designed especially for the paper requirements.
4
Content available remote Simulations of electrical parameters in high current busbars
EN
The requirements for high-current circuits, contact systems, switchboards and electrical apparatuses differ from the typical requirements for devices with a low current load, not only because those are more complex, but also because new requirements arise due to the fact that the size of the designed devices and power systems is constantly growing, both their breadth and diversity.
PL
Wymagania stawiane wielkoprądowym torom, układom stykowym, rozdzielnicom i aparatom elektryczny, różnią się od typowych wymagań dla urządzeń o niewielkim obciążeniu prądowym nie tylko tym, że są trudniejsze, ale pojawiają się wymagania nowe wynikające z tego, że ustawicznie rośnie wielkość projektowanych urządzeń i systemów elektroenergetycznych, ich rozległość i różnorodność.
5
Content available remote Cooling of minimized surface-mount packages in power electronics applications
EN
With rise of GaN and SiC semiconductors in last few years, amount of available power semiconductors in minimized surface mount packages significantly increased. Together with rising pressure to increase power density of power conversion systems became effective design of cooling crucial. The aim of this article is to propose innovative methods of cooling of minimized surface mount packages, especially in application of power electronics. Article presents FEM thermal simulation of several possible variants of problem solution and provides results of measurement on physical prototypes with intention to compare. Results shows that the future of cooling in power electronics belongs to printed circuit boards with metal substrate.
PL
Badano chłodzenie układów elektronicznych bazujących na GaN i SiC przy minimalizacji wymiarów i zwiększaniu gęstości mocy. Przedstawiono analizę rozkładu temperatury wybranych układów Najlepsze rezultaty osiągnięto dla obwodów drukowanych z metalowym podłożem.
EN
The paper presents the preliminary results of the temperature distribution to a depth of 100 m in the two selected vertical geothermal wells during operation of the heat pump and ground temperature measurement without vertical ground probes work. Research was carried out from the third decade of December to the end of February. The wells are the lower energy source for two heat pumps brine/water type with heating power of 117.2 kW each and 95.9 kW cooling capacity installed in the building of The Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology in Bialystok. With heat pumps work 52 vertical ground probes to a depth of 100 m each. The article presents the way of making probes equipped with 30 digital temperature sensors to record the temperature distribution in the vertical probes and in the ground and it shows the way of making the test bench using the groundwater wells with vertical probes. The average coefficient of performance COP of the heat pump HP in the months of January and February has been designated.
EN
Temperature changes due to hydration heat often cause cracks in the early-age concrete deck of steel–concrete composite girder bridges, even before opening to traffic. However, no available methods are provided in current specifications for the thermal effect calculation. To fill this gap, large-scale temperature measurements and fine finite-element model (FEM) analysis were performed on an actual composite girder bridge. Based on the fully validated FEM, a comprehensive parametric study was carried out to establish the spatio-temporal pattern of hydration-caused temperature, including a vertical pattern and an evolutionary pattern. Finally, a simplified method was presented for the thermal stress calculation of composite girders, and a case study was also provided. Measurements showed that temperature differences of concrete deck varied below 5 °C, much smaller than the entire composite section. FEM analysis then suggested that the influence of solar radiation can be basically ignored compared with hydration heat. The spatio-temporal pattern in the form of the coefficient of temperature rise was proposed based on the above findings and parametric study, and the reliability was properly verified with experimental or FEM results. For the final simplified method, the case study demonstrated that it can effectively facilitate the thermal stress calculation of composite girders during hydration process by adopting the proposed spatio-temporal pattern. As such, preliminary curing schemes can be easily selected to control the concrete cracking risk before casting.
EN
Thermal diffusivity, also called the temperature equalisation coefficient, is the basic parameter in the Fourier equation for non stationary heat exchange. In construction, its value is needed to calculate heat losses in a transient state. Building elements made, for example, of reinforced concrete have a non-homogeneous structure. For such cases, values available in the literature may differ significantly from the specific object to be modelled. More precise values of thermal diffusivity can be obtained from measurements for a given element. Since these are usually large items, the measurement method should take into account the material in the entire volume of the element. Proposals for such a method based solely on measuring the temperature at several depths in the sample are presented. In the case of external walls of the building, the sinusoidal temperature variation in the 24-hour cycle is natural. The periodic temperature variability was simulated with a one-dimensional flow in a wall with assumed thermal diffusivity. Then, the value of this diffusivity from the calculated temperatures was determined. The obtained results of diffusivity are presented depending on the boundary condition. A minimum relative error rate of 2 to 6 percent was obtained. Using the data presented in the article, conclusions can be drawn as to the conditions that must be met to determine the diffusive value in actual measurements with the required accuracy. The results obtained indicate that this method is worth further research.
PL
Dyfuzyjność cieplna, zwana też współczynnikiem wyrównania temperatury jest podstawowym parametrem w równaniu Fouriera dla niestacjonarnej wymiany ciepła. W budownictwie jej wartość jest potrzebna dla obliczenia strat ciepła w stanie nieustalonym. Elementy budowlane wykonane na przykład z żelbetu mają strukturę niejednorodną. Dla takich przypadków wartości tablicowe z literatury mogą się znacznie różnić od konkretnego obiektu, dla którego modelujemy wymianę ciepła. Dokładniejsze wartości dyfuzyjności cieplnej można uzyskać z pomiarów dla danego elementu. Ponieważ są to zwykle elementy o dużych rozmiarach metoda pomiaru powinna brać pod uwagę materiał w całej objętości elementu. Przedstawiono propozycje takiej metody opierającej się wyłącznie na pomiarze temperatury na kilku głębokościach w próbce. W przypadku ścian zewnętrznych budynku naturalna jest sinusoidalna zmienność temperatury w cyklu dobowym. Symulowano okresową zmienność temperatury przy jednowymiarowym przepływie w ścianie o założonej dyfuzyjności cieplnej. Następnie wyznaczono wartość tej dyfuzyjności z obliczonych temperatur. Przedstawiono otrzymane wyniki dyfuzyjności w zależności od warunku brzegowego. Otrzymano minimalną wartość błędu względnego od 2 do 6 procent. Za pomocą danych przedstawionych w artykule można wyciągnąć wnioski co do warunków jakie muszą być spełnione, aby wyznaczyć wartość dyfuzyjności w rzeczywistych pomiarach z wymaganą dokładnością. Otrzymane wyniki wskazują, że metoda ta jest warta dalszych badań.
10
PL
Rozkład temperatury w tkankach w trakcie zabiegu ablacji to kluczowy czynnik determinujący nie tylko skuteczność zabiegu, ale także bezpieczeństwo pacjenta. Kontrola rozkładu temperatury w czasie rzeczywistym pozwala na zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na sąsiadujące tkanki. W niniejszej pracy jako metodę pomiaru zmian temperatury zaproponowano analizę natężenia rozproszonego wokół piersi poddanej zabiegowi ablacji pola elektromagnetycznego pochodzącego od sondy ablacyjnej.
EN
Tissue temperature distribution during ablation process is a key factor that determines both effectiveness of ablation and precise control to improve heating decrease or even cancel in adjacent healthy tissues. This article shows the relation between scattered electromagnetic field around heated breast with malignant tissues in relation to actual temperature inside breast.
EN
The paper presents the results of numerical calculation of the temperature distribution and thermal stresses in model of two layered thermal barriers coatings of DCL type deposited on the superalloy coupons with NiCrAlY bond-coat. The variable parameter was the thickness of bond-coat layers. In all cases it was assumed that the bond-coat would be the NiCrAlY type coat obtained by plasma spraying, just as the outer insulating layer. The thickness of the bond-coat layer is 100 μm to 300 μm. As the substrate material, the In 625 nickel superalloy was adopted. The insulation layer of TBC systems was built from outer sublayer based on La2Zr2O7 (LZO) ceramic and internal layer was built from conventional 8YSZ. A total thickness of insulation layer was assumed as 300 μm. Presented analysis showed that the overall thickness of bond-coat has important influence on the temperature distribution as well as the thermal stresses. The maximum temperature differences between extreme thickness value was calculated on the level of 50°C.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozkładu temperatury i naprężeń termicznych w powłokowych barierach cieplnych typu DCL naniesionych na elemencie nadstopu z warstwą wiążącą typu NiCrAlY. Zmiennym parametrem była grubość warstw wiążących. We wszystkich przypadkach założono, że powłoka wiążąca była powłoką typu NiCrAlY otrzymaną przez natryskiwanie plazmowe, podobnie jak zewnętrzna warstwa izolacyjna. Grubość warstwy powłoki wiążącej wynosi od 100 μm do 300 μm. Jako materiał podłoża przyjęto super -stop niklu In 625. Warstwa izolacyjna systemów TBC została zbudowana z zewnętrznej warstwy nośnej na bazie ceramicznej La2Zr2O7 (LZO), natomiast wewnętrzna warstwa została zbudowana z konwencjonalnego proszku 8YSZ. Całkowitą grubość warstwy izolacyjnej przyjęto jako 300 μm. Przedstawiona analiza wykazała, że całkowita grubość warstwy wiążącej ma istotny wpływ na rozkład temperatury, jak również na naprężenia termiczne. Maksymalne różnice temperatur pomiędzy ekstremalną wartością grubości obliczono na poziomie 50 ° C.
12
Content available remote Problemy techniczne stosowania ciemnych tynków
PL
W artykule przedstawiono przyczyny uszkodzeń płyt styropianowych w trakcie realizacji robót ociepleniowych. Autor prezentuje także wyniki badań dotyczących określenia rozkładu temperatury na powierzchni płyt styropianu grafitowego w zróżnicowanych warunkach środowiska zewnętrznego.
EN
The article presents the causes of damage to styrofoam panels during the execution of thermal upgrade work. The author also shows results of tests concerning the determination of temperature distribution on the surface of graphite styrofoam panels under various ambient environment conditions.
EN
Ultralight aviation is based on piston engines requiring both performance and reliability. An important aspect is also the requirements for the installation of such an engine on an airframe, especially its heat emission. This is firstly because of the need to ensure proper engine cooling and secondly because composite elements of the airframe skin are not exposed to excessive overheating. For this purpose, bench tests of the temperature distribution of the exhaust system of ROTAX 912 engine were carried out. Measurements were taken at 6 points of the exhaust system, where the temperature of the exhaust gases and exhaust pipes were measured. The tests covered a wide range of engine operation. The paper presents the temperature distribution at selected points in relation to the engine speed and load.
EN
The paper presents the results of simulation tests of hydraulic resistance and temperature distribution of the prototype Stirling alpha engine supplied with waste heat. The following elements were analyzed: heater, regenerator and cooler. The engine uses compressed air as a working gas. Analyses were carried out for three working pressure values and different engine speeds. The work was carried out in order to optimize the configuration of the engine due to the minimization of hydraulic resistance, while maintaining the required thermal capacity of the device. Preliminary tests carried out on the real object allowed to determine boundary and initial conditions for simulation purposes. The simulation assumes that there is no heat exchange between the regenerator and the environment. The solid model used in simulation tests includes the following elements: supply channel, heater, regenerator, cooler, discharge channel. Due to the symmetrical structure of the analyzed elements, simulation tests were carried out using 1/6 of the volume of the system.
EN
Relatively cold die material comes into contact with the substantially higher temperature melt during the casting cycle, causing high thermal fluctuations resulting into the cyclic change of thermal field. The presented contribution is devoted to the assessment of the impact of temperature distribution on individual zones in the die volume. The evaluated parameter is the die temperature. It was monitored at two selected locations with the 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm and 20 mm spacing from the die cavity surface to the volume of cover die and ejector die. As a comparative parameter, the melt temperature in the middle of the runner above the measuring point and the melt temperature close to the die face were monitored. Overall, the temperature was monitored in 26 evaluation points. The measurement was performed using the Magmasoft simulation software. The input settings of the casting cycle in the simulation were identical to those in real operation. It was found, that the most heavily stressed die zones by temperature were within the 20 mm from the die face. Above this distance, the heat supplied by the melt passes gradually into the entire die mass without significant temperature fluctuations. To verify the impact of the die cooling on the thermal field, a tempering system was designed to ensure different heat dissipation conditions in individual locations. At the end of the contribution, the measures proposals to reduce the high change of thermal field of dies resulting from the design of the tempering channel are presented. These proposals will be experimentally verified in the following research work.
EN
This work demonstrates the numerical modelling of thermal dispersion accompanying the first stage of the friction stir alloying process. It is very important to recognise the temperature field in the modified workpiece in order to identify the zones where the physical material properties are changing. The temperature gradient leads to a drop of yield strength of the material and, as a consequence, the occurrence of the possibility of plastic flow around the tool. An attempt has been made to analyse the axisymmetric thermal problem described by a Fourier equation with an internal heat source in which the heat is derived only from work of frictional forces occurring between the workpiece and the tool material. The example under consideration focuses on the production of an Al-TiC composite using FSA technology. Macrostructure images of the composite and the simulation results confirm the correctness of the applied mathematical model, where the obtained temperature field corresponds with specific FSA zones.
PL
Praca dotyczy numerycznego modelowania rozkładu temperatury towarzyszącej pierwszej fazie procesu stopowania tarciowego z mieszaniem materiału. Bardzo ważne jest określenie pola temperatury w modyfikowanym materiale w celu identyfikacji obszarów, gdzie właściwości fizyczne materiału ulegają zmianie. Występujący gradient temperatury powoduje obniżenie granicy plastyczności, czego konsekwencją jest umożliwienie plastycznego płynięcia materiału wokół narzędzia mieszającego. Podjęto próbę analizy obrotowo symetrycznego problemu opisanego równaniem typu Fouriera z wewnętrznym źródłem ciepła, gdzie generowane ciepło pochodzi jedynie od pracy sił tarcia występujących pomiędzy materiałem bazowym a materiałem narzędzia. Rozważany problem skupiał się na analizie procesu wytwarzania kompozytu Al-TiC za pomocą technologii FSA . Zdjęcia makrostruktury kompozytu oraz wyniki symulacji numerycznej potwierdzają poprawność zastosowanego modelu matematycznego, a otrzymane pole temperatury nawiązuje do stref właściwych dla procesu FSA.
PL
Zaprezentowano metodę określania właściwości plastycznych materiału w warunkach mikroobróbki plastycznej w podwyższonych temperaturach. Polega ona na przeprowadzaniu procesu spęczania walcowej mikropróbki pomiędzy płaskimi narzędziami o różnej temperaturze. W wyniku przepływu ciepła w objętości próbki panuje nierównomierny rozkład temperatury. Powoduje on nierównomierny rozkład odkształceń i uzyskiwany jest kształt zbliżony do stożka ściętego. Na podstawie pomiarów obrysu próbki oraz znanego rozkładu temperatury – uzyskiwanego na podstawie symulacji MES, możliwe jest określenie zależności oporu plastycznego od temperatury w zadanym jej zakresie. Zależność uzyskuje się na podstawie jednego doświadczenia. Metoda ta rekomendowana jest do badań, w których liczba możliwych do analizy próbek jest ograniczona. Umożliwia szybkie określenie temperatur charakterystycznych dla danego materiału. W pracy przedstawiono przykładową analizę wybranego materiału.
EN
A method of determining the plastic properties of the material under the conditions of microforming at elevated temperatures was presented. This involves performing the process of upsetting a cylindrical micro sample between flat tools of different temperatures. As a result of the heat flow in the volume of the sample the non-uniform temperature distribution is observed. It causes uneven distribution of deformations and a shape similar to the truncated cone is obtained. Based on the measurement of the sample side contour and the known temperature distribution, it is possible to determine the dependence of the plastic resistance on the temperature within the given range. Dependence is derived from one experiment. This method is recommended for studies where the number of samples for analysis is limited. The method allows to quickly determine the temperature characteristics of a material. A sample analysis of selected material was presented.
PL
W artykule dokonano oceny, w jakim stopniu zastosowanie układu konstrukcyjno-materiałowego w formie tzw. dachu zielonego wpływa na poprawę parametrów technicznych stropów w budynkach poddawanych modernizacji. W pierwszej części artykułu podano charakterystykę dachów zielonych, ich rodzaje, jak również opisano najczęściej stosowane układy warstw. W części drugiej zestawiono parametry termiczno-wilgotnościowe stropodachu przykładowego budynku przed modernizacją, po dociepleniu przy zachowaniu tradycyjnego układu warstw (termo- plus hydroizolacja), oraz po wykonaniu dachu zielonego ekstensywnego.
EN
The article assesses the extent to which the use of the construction and material system in the form of the so-called green roof affects the improvement of technical parameters of ceilings in buildings which undergo modernization. The first part of the article presents the characteristics of green roofs, their types, as well as the most commonly used layering systems. The second part describes the thermal and humidity parameters of the flat roof of the exemplary building before modernization, after insulation, while maintaining the traditional layering system (thermal plus hydroinsulation), and after construction of the extensive green roof.
PL
Przepływ prądu przemiennego w torach wielkoprądowych wywołuje efekty natury elektromagnetycznej, termicznej i dynamicznej. Podstawę do analizy zjawisk termicznych stanowi informacja o rozkładzie gęstości prądu i stratach mocy. Poprawne określenie parametrów elektrodynamicznych ma duże znaczenie praktyczne bowiem sumaryczne straty mocy określają podstawowy parametr konstrukcyjny jakim jest temperatura pracy urządzenia. W artykule przedstawiono analizę rozkładu temperatury w przewodach fazowych rurowego nieekranowanego trójfazowego toru wielkoprądowego. Obliczenia gęstości prądu a tym samym rozkład wewnętrznych źródeł ciepła wykonano metodą analityczną. Natomiast obliczenia temperatury w przewodach rurowych dokonano za pomocą metody różnic skończonych. W obliczeniach gęstości prądu uwzględniono zjawisko naskórkowości i zbliżenia.
EN
Design of the high-current busducts on high currents and voltages causes necessity precise describing of electromagnetic and thermal effects. Moreover, knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high-current busducts. Information about distribution current density and power losses is a base into analysis of electrodynamics and thermal effects in the high-current busducts. This paper presents an analysis of the temperature in the flat three-phase high-current busduct. Calculations of the current density in the phase conductors were made by analytical method, but the temperature was determined by finite difference method. The mathematical model takes into account the skin effect and the proximity effects.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.