Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sleeper
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono różne typy wzmocnień nawierzchni kolejowej w łukach o małych promieniach stosowane w celu wzmocnienia stateczności rusztu torowego. Elementy te są szczególnie istotne w aspekcie możliwości ich zastosowania w torze bezstykowym. Dodatkowe wzmocnienia, które w znaczy sposób zwiększają stateczność toru pozwalają jednocześnie na szersze zastosowanie toru bezstykowego.
EN
The article discusses different types of railway track reinforcements in sharp curves used to reinforce track stability. These elements are especially important in the aspect of their potential application in CWR. Additional reinforcements, which significantly increase track stability, at the same time allow for broader applications of CWR.
2
Content available remote Trwałość podstawowych elementów nawierzchni kolejowej
PL
Trwałość elementów nawierzchni kolejowej jest istotnym elementem wpływającym na budowę i utrzymanie drogi kolejowej. Stosowanie materiałów bardzo dobrej jakości, sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii wytwarzania dają gwarancję wykonania elementów spełniających wymagania eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Jakość ma podstawowy wpływ na trwałość elementów nawierzchni kolejowej, co bezpośrednio wpływa na koszty utrzymania oraz napraw w cyklu życia toru. W artykule szczególną uwagę poświęcono podkładom kolejowym wykonanym z różnego rodzaju materiałów, które są krytycznym punktem nawierzchni. Podkład kolejowy przenosi naciski od szyn i przekazuje je na podsypkę, utrzymuje szyny w odpowiedniej odległości, zapewnia opór poprzeczny oraz podłużny rusztu torowego w podsypce. W artykule przeanalizowano jakość podkładów wykonanych z betonu sprężonego, drewna oraz stali.
EN
The durability of the track elements is an important element which influence on construction and maintenance of the railway track. The use of materials of the highest quality, proven construction solution and manufacturing technology guarantee of the performance of components which fulfil the operational and rail safety requirements. Quality has a fundamental impact on the viability of the railway track components, which directly affects maintenance costs and lifecycle repair. In this article we will focus on the railway sleepers made of different materials, which are a critical point of the track. The track carried loads from the rails to the ballast, keeps the rails at the right gauge, provides resistance: transverse and longitudinal of track in the ballast. The article has analyzed the quality of sleepers made of: prestressed concrete, wood and steel.
3
Content available remote Research of derailed wheelset impact marks on the concrete sleepers
EN
The process of destruction of reinforced concrete sleepers under the railway wheel impact loading is being studied. The article proposes the impact test method of sleepers using a pendulum impact machine. It was developed a device to measure the parameters of impact marks. Using the proposed device it was analyzed the form of the impact marks left by the railway wheel.
PL
W artykule przeanalizowano charakter uszkodzenia żelbetowych podkładów kolejowych poddanych działaniu dynamicznego obciążenia udarowego od kół taboru kolejowego (na bazie badań z użyciem kafara wahadłowego). Przeprowadzono badania laboratoryjne żelbetowych podkładów kolejowych aż do zniszczenia. Opracowano urządzenie do pomiaru geometrycznych parametrów śladu uderzeń koła pociągu.
PL
W artykule autorzy dokonali porównania różnych typów konstrukcji nawierzchni kolejowej w łuku o małym promieniu, w celu doboru najlepszego rozwiązania zarówno pod względem finansowym jak i utrzymaniowym. W pracy przedstawiono także koncepcję dwóch innowacyjnych rozwiązań konstrukcji nawierzchni kolejowej z zastosowaniem podkładów stalowych typu V, oraz podkładów strunobetonowych typu V, które stanowią udoskonalenie dotychczas stosowanych rozwiązań.
EN
In this paper, different types of railway track for sharp curves have been compared in order to choose the best solution. Track structures have been compared with regard to financial and economic aspects. The paper presents also the concept of two innovative design solutions of track structure, i.e. steel sleepers of type V and concrete sleepers of type V, which are an essential improvement of existing constructions.
5
Content available remote Zagrożenia korozyjne podkładów kolejowych, cz.2
PL
Betonowe podkłady kolejowe mogą najczęściej ulegać zniszczeniu w wyniku opóźnionego powstawania ettringitu. Z uwagi na duże znaczenie tego problemu przeprowadzono badania betonu stosowanego do produkcji podkładów, wykonanego z cementu o różnej zawartości ekwiwalentu sodowego, od 0,33% do 1,5%. Stwierdzono, że ettringit jest trwały w 70°C, jeżeli zawartość Na2Oe rozpuszczalnego nie przekracza 0,50%. Opowiada to około 500 mmoli NaOH/l roztworu w porach betonu, a więc jest to więcej niż określił Wieker, jednak dla 75oC. Natomiast zawartość Na2Oe = 0,75% rozpuszczalnego w cemencie, gdy beton poddawany jest obróbce termicznej w 70°C, stanowi już zagrożenie opóźnionym powstawaniem ettringitu. Tak więc poziom Na2Oe = 0,6% całkowitego w cemencie zabezpiecza beton poddawany obróbce cieplnej przed opóźnionym powstawaniem ettringitu, natomiast Na2Oe = 0,8% w cemencie stwarza takie zagrożenie. Wynika stąd, że przyjmowanie w niektórych technologiach zawartości 0,80% całkowitego Na2Oe jest za wysokie i może spowodować powstawanie opóźnionego ettringitu. Trzeba równocześnie pamiętać, że kruszywa granitowe i bazaltowe dostarczają około 0,30 kg na 1 m3 betonu rozpuszczalnego Na2Oe.
EN
The sleepers from prestressed concrete are frequently damaged by delayed ettringite formation. The importance of this problem was the reason that the concrete, used in sleeper production, prepared from cement of different sodium equivalent content in the range from 0.33% to 1.2%, was tested. It was found that ettringite is stable at 70°C if the soluble Na2Oe does not exceed 0.50%. It is equal to about 500 mmol NaOH/I of pore solution in concrete, thus it is higher that Wieker establish, but for 75°C. However, the content in cement of soluble Na2Oe = 0,75% causes that ettringite is not stable in concrete heat treated at 70°C. Thus the content of total Na2Oe = 0.6% in cement is protecting heat treated concrete against the delayed ettringite formation, however, 0.8% of total Na2Oe in cement is causing this hazard. It should be also taking into account that the intake of soluble Na2Oe from granite and basalt aggregates is about 0.30 kg for one m3 of concrete.
6
Content available remote Zagrożenia korozyjne podkładów kolejowych, cz.1
PL
W pracy omówiono podstawowe przyczyny powstawania uszkodzeń podkładów strunobetonowych. Zwrócono uwagę, że przyczyną korozji wewnętrznej może być reakcja wodorotlenków sodu i potasu z krzemionką w kruszywie. Jednak głównym zagrożeniem betonu w przypadku jego obróbki cieplnej, jest opóźnione powstawanie ettringitu. Występuje ono w przypadku większej od 0,6% zawartości rozpuszczalnych alkaliów w cemencie, wyrażonych jako ekwiwalent sodowy Na2Oe. Należy podkreślić, że zawartość rozpuszczalnych w wodzie związków sodu i potasu jest mała w kruszywie, co powoduje wprowadzenie do betonu około 0,4 kg/m3 Na2Oe w przypadku stosowania granitu lub bazaltu. Ekspansja betonu i towarzyszące mu zniszczenie tego kompozytu, jest największe w przypadku wyższej od 70oC temperatury obróbki cieplnej oraz stosowania cementu o dużych wczesnych wytrzymałościach. Wniosek z przeglądu literatury jest taki, że oba te najbardziej prawdopodobne mechanizmy wewnętrznej korozji betonu, wymagają stosowania cementu o niższym od 0,6% ekwiwalencie sodowym Na2Oe.
EN
In the paper the basic causes of deterioration of concrete sleepers are discussed. One of the causes of concrete damage can be the alkali silica reaction. However, the main mechanism of concrete deterioration, in the case of it heat treatment, is the delayed ettringite formation. It can occur in the case of higher than 0.6% of Na2Oe content of total alkali present in cement, which assures the soluble alkalis content of about 0.4%. The content of soluble alkalis in aggregate is low and this component introduce to concrete about 0.4 kg/m3 of Na2Oe, in the case of usage of granite and basalt. The concrete expansion is the highest if the heat treatment is at temperature higher than 70°C, and the rapid hardening cement is applied. The conclusion of the literature analysis is that both internal corrosion of concrete need the usage of cement with the sodium equivalent lower than 0.6% of Na2Oe.
PL
W artykule przedstawiono proces wdrożenia oraz pierwsze doświadczenia eksploatacyjne na sieci PKP PLK S.A. związane z zastosowaniem hermetycznych zamknięć nastawczych typu Spherolock NG. Omówiono proces przygotowań do ich zabudowy w istniejących rozjazdach oraz przybliżono proces wymiany klasycznych zamknięć na zamknięcia hermetyczne. Przedstawiono pierwsze doświadczenia eksploatacyjne oraz wstępne wnioski i propozycje związane z optymalnym wykorzystaniem nowego rozwiązania.
EN
The article presents the implementation process and first experiences with regards to the operation of the encapsulated locking devices - Spherolock NG, which have been installed within the PKP PLK S.A. network. It describes a preparation process which is undertaken prior to the installation of the Spherolock NG units in existing turnouts. It also shows a process of replacing traditional locking devices with the encapsulated ones. The article refers to the first operational experiences and presents preliminary conclusions and suggestions with regards to the optimal usage of the new solution.
PL
Artykuł stanowi przegląd rozwiązań stosowanych w torowiskach współdzielonych z nawierzchnią drogową, który może być pomocny przy wyborze konstrukcji nowych lub modernizowanych linii tramwajowych. Intencją autorów była prezentacja kolejnych generacji systemów ERS oraz ich charakterystyki mającej wpływ na czas budowy i koszty eksploatacji. Należy jednak pamiętać, że na ostateczny rezultat mają wpływ materiały użyte do budowy oraz jakość pracy wykonawcy.
EN
The article has revised different tramway solutions used for railway construction and it can serve as a reference for present and future tramway projects. The authors' intention was to present different generations of these systems as well as their basic characteristics, specific features and behavior. It is also important to keep in mind that the quality of the applied solution will be determined by the materials used and the quality of the construction works.
9
Content available remote Doskonalenie konstrukcji podkładów kolejowych i przytwierdzeń
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań podkładu PS-08 wraz z systemem przytwierdzenia ICOSTRUN-02. Dokonano także porównania parametrów przytwierdzenia ICOSTUN-02 z systemem ICOSTRUN-01. W dalszej części referatu zestawiono podstawowe cechy systemu "podkład PS-08 z przytwierdzeniem ICOSTRUN-02". W podsumowaniu przedstawiono możliwości zastosowań i rozwoju zaprezentowanego systemu.
EN
The results of PS-08 sleeper research and ICOSTRUN-02 fasten system have been presented in the paper. The comparison of ICOSTRUN-02 fasten parameters to ICOSTRUN-01 system has been made. The basic features of the system "PS-08 sleeper and ICOSTRUN-02 fasten" have been shown. The possibilities for application and development of presented system have been presented.
PL
W referacie poruszono wybrane zagadnienia związane z zapewnieniem przez zlecającego pożądanej jakości materiałów nawierzchniowych stosowanych przy budowie i naprawie drogi kolejowej na przykładzie realizacji właściwych odbiorów technicznych szyn, podkładów strunobetonowych i rozjazdów.
EN
The paper raises some problems connected with the assurance by the orderer the required quality of superstructure materials used for building and repairing railroad tracks on case of making technical acceptance of rails, pre-stressed sleepers and junctions.
EN
A single sleeper, two adjacent sleepers and a track segment are investigated experimentally in order to get a basic knowledge of the dynamic response of a vertically loaded railway track up to 800 Hz. Since voids are often observed between sleepers and the underlying ballast, special emphasis is laid on investigations of partially unsupported sleepers. Detailed information on the dynamic displacement field is obtained by the holographic interferometry which is used beside conventional accelerometers to record the oscillations. The results show that deviations from optimal coupling to the ground result in significant changes of the dynamic behavior.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.