Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CTA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Straty ciepła przez nieszczelne okna wynoszą od 15% do 25%, lecz dalsze docieplanie okien jest niemożliwe, mniejszy współczynnik przenikania ciepła powoduje wzrost udziału infiltracji powietrza w stratach ciepła. Aby więc zmniejszyć straty ciepła należy zlokalizować źródła nieszczelności. Celem badań jest określenie strumienia masy powietrza przepływającego przez okno o U = 0,8 W/(m2·K) i bardzo dokładnym montażu. Temperatura, wilgotność i ciśnienie powietrza są niezbędne do wyznaczenia jego gęstości. Okno jest podzielone na 13 pionowych linii odległych o 250 mm. Na każdej znajduje się 11 punktów pomiarowych rozmieszczonych w pionie co 500 mm, co daje 143 punkty. Pomiary wykonywano czujnikiem anemometru stałotemperaturowego (rozkład prędkości) oraz czujnikami temperatury i wilgotności podłączonymi do anemometru, zaś pomiary ciśnienia oddzielnym miernikiem. Czujniki przemieszczał trawers. Badania prowadzono w okresie przejściowym, gdy temperatura zewnętrzna wynosiła ok. 10°C. Pomieszczenie jest położone w południowej części budynku, więc podczas słonecznych dni temperatura wewnętrzna wynosiła ok. 24°C. Z tego powodu grzejniki były wyłączone, co umożliwiło uniknięcie wpływu konwekcji swobodnej na wyniki pomiarów. Wyniki wskazują na istotny wpływ montażu okna na powstawanie mostków cieplnych, które zwiększają straty ciepła i zmniejszają jednocześnie temperaturę ściany poniżej punktu rosy. W rezultacie następuje kondensacja pary wodnej, co może powodować nawet pojawienie się grzybów.
EN
Heat losses through draughty windows are from 15% to 25%, but further windows insulation is impossible. Less heat transfer coefficient value causes increase of infiltration share in heat loses. Hence, to short heat losses the sources of draught should be identified. The aim of the investigations is determination of air mass flow rate through a window with U = 0.8 W/(m2·K) and very accurate installation. Temperature profile, humidity, and pressure one are necessary for density determination. The window is divided into 13 vertical lines at 250 mm distance between ones. Each line possesses 11 measurement points at 500 mm vertical distance between ones. Thus measurements are done in 143 points with constant temperature anemometer probes (velocity profile) and temperature and humidity probe. All the probes are connected to an anemometer. Traversing mechanism moves them. Other gauge measures absolute pressure. Research was done during transitional period when external temperature was at about 10°C. Since investigated room is located in southern part of the building amid sunny days internal temperature was at about 24°C. Thus, the radiators were turned off, so influence of free convection on the experimental results was avoided. The results indicate important impact of window installation on creation of thermal bridges whose increase heat losses and decrease temperature of a wall below dew point simultaneously. As a result water vapour condenses, which can cause even fungi occurrence.
PL
Zwiększający się ruch lotniczy powoduje problemy z przepustowością lotnisk. Można temu zaradzić przez rozbudowę infrastruktury jednak są to działania bardzo kosztowne. Z tego powodu poszukuje się działań operacyjnych, które pozwalają na zwiększenie przepustowości poprzez lepszą organizację ruchu wokół lotniska. Jednym z takich działań może być odpowiednie formowanie strumieni ruchu dolotowego. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji sekwencjonowania ruchu dolotowego z wykorzystaniem tak zwanego kontrolowanego czasu przylotu CTA. Opracowano model obliczeniowy do wyznaczania zakresu wymaganego czasu przylotu, a następnie zaproponowano wstępną wersję algorytmu metody do wyznaczania horyzontu analizy oraz generowania sekwencji korzystnych ekonomicznie. Porównanie uzyskanych sekwencji umożliwi dobór horyzontu planowania, który będzie z jednej strony maksymalizował prawdopodobieństwo wykonania sekwencji a z drugiej strony nie będzie stanowił zbyt dużego ograniczenia dla statków powietrznych.
EN
The constantly increasing air traffic is generating problems with airport capacity. One of the most popular solutions are expensive infrastructure upgrades. Because of costs, improving air traffic procedures is becoming more popular. One of such improvements may be appropriate sequencing of the inbound traffic flow. The aim of this paper is to present a concept of air traffic sequencing method based on Controlled Time of Arrival (CTA). An initial version of computational model for determining requested time of arrival was created. Moreover, concepts of algorithms were prepared for determining the sequencing distance horizon and finding the most economic approach sequences. At a later stage a comparison of generated sequences for different traffic volumes will allow to choose the best sequencing horizon. That will maximize planned sequence feasibility but will not limit aircraft and air traffic controllers too much.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4552--4556, CD 1
PL
W artykule został podjęty temat nowoczesnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych. Opisane zostały: moduł prędkości zbliżania (CVM), system ostrzegania o poprzecznym ruchu pojazdów (CTA), system informacji o polu martwym (BLIS), lewy boczny oraz prawy boczny moduł wykrywania obiektów (SODL/ SPDR), system ostrzegania kierowcy (DAS) oraz asystent pasa ruchu (LKA).
5
Content available remote Foto- i biodegradacja polistyrenu modyfikowanego trioctanem celulozy
PL
Próbki kompozytu polistyrenu (PS) z trioctanem celulozy (CTA) oraz czystych polimerów poddano działaniu krótkofalowego promieniowania UV (λ = 253,7 nm) oraz działaniu mikroorganizmów zawartych w osadzie czynnym. Zmiany, które zachodziły w strukturze polimerów i ich mieszaninach badano metodami spektroskopii FTIR i UVVis, a także chromatografii żelowej. Wyznaczono też zawartość usieciowanego żelu metodą wagową. Badania wykazały, że PS i jego mieszaniny z CTA ulegają procesowi fotodegradacji utleniającej, tworzenia grup chromoforowych i fotosieciowania z różną wydajnością. Dodatek TC do matrycy PS powoduje wzrost podatności próbek na biodegradację.
EN
Polystyrene (PS) and cellulose triacetate (CTA) as well as their mixts. were exposed to short-wavelength UV-irradn. (253,7 nm) and subjected to action of microorganisms present in an activated sludge. The changes in structure of polymers were monitored by FTIR and UV-Vis spectroscopy as well by gel permeation chromatog. The amt. of crosslinked gel was estd. by gravimetry. Photooxidative degradn. of PS and its blends with CTA was obsd. The addn. of CTA to PS matrix enhanced its susceptibility to biodegrdn.
EN
Pancreatic cancer is the second most common malignancy of the gastrointestinal tract. The only potentially curative treatment is complete surgical resection but it can be performed only in patients without metastatic disease and entire resection with negative surgically and microscopically margins (R0 resection). Complete resection of the tumour with vessels’ involvement is still controversial. However, many authors proved that venous as well as arterial resection and reconstruction did not influence on final outcome. Proper preoperative staging helps in relevant treatment (surgery, radiochemotherapy or combination of these methods). The most common diagnostic step is MDCT with CTA which improves high sensitivity and specificity. The purpose of the study was to assess vessels’ infiltration by pancreatic carcinoma on the basis of CTA and surgery. CTA showed 88,9% sensitivity in diagnosing vessel’s involvement, however in some cases surgery is the method of choice in assessing tumours as resectable or unresectable.
EN
This paper reports newest improvements proposed for the segmentation and the characterisation of three-dimensional vessels observed through Computed Tomography Angiography using geometrical moments. Several adaptive controls are introduced, which allow to deal with pathological patterns such as dense and scaterred calcifications. The reduced time computation makes the algorithm capable to face clinical constraints in routine use. Examples are given on several data sets that highlight critical situations to handle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.