Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  globalny łańcuch dostaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Implementing Sustainability in Global Supply Chain
EN
Increasing globalization, unplanned industrialization, and unethical industrial practices have created enormous environmental and social problems. Sustainable development has the potential to handle these problems. Nowadays, environmental and social sustainability are no more considered as voluntary activities to the company. However, these are the needs of the society and human being to survive in the earth. This paper discusses the issues pertaining implementation of sustainability in the global supply chain. The philosophical need of carrying out business from totally profit oriented to sustainable is discussed in this paper. The paper also discusses various operational and strategic issues for implementing sustainability. We conjecture that environmental footprint and social obligations must be monitored beyond the boundary of the country. Environmental footprint and social sustainability should be monitored at each level to make a global supply chain sustainable.
PL
Globalizacja, industrializacja i moralnie naganne praktyki przemysłowe doprowadziły do poważnych problemów środowiskowych i społecznych. Szansę na ich przezwyciężenie ma konsekwentne wprowadzanie rozwoju zrównoważonego. Obecnie zrównoważenie środowiskowe i społeczne w przypadku firm nie są już uważane za dobrowolne. Są to potrzeby społeczeństw i ludzi, niezbędne do naszego przetrwania na ziemi. Niniejszy artykuł omawia zagadnienia związane z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w globalnym łańcuchu dostaw. Omówiono filozoficzną potrzebę przestawienia prowadzonej działalności gospodarczej z całkowicie nastawionej na zysk na zrównoważoną. Omówiono także różne kwestie operacyjne i strategiczne dotyczące wdrażania zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że w zglobalizowanym świecie do analizy śladu ekologicznego i zobowiązań społecznych, perspektywa krajowa nie jest wystarczającą, muszą być one monitorowane z perspektywy międzynarodowej. Ponadto ślad środowiskowy i zrównoważony rozwój społeczny powinny być monitorowane na każdym poziomie, aby globalny łańcuch dostaw był zrównoważony.
PL
W artykule zaprezentowane zostały możliwości przewozowe w globalnym łańcuchu dostaw, który uwzględnia wymianę handlową z Chinami. Opisano specyfikę tego regionu zaopatrzeniowego, wskazano czynniki, które przyczyniły się do jego dynamicznego rozwoju. Ponadto odniesiono się do danych, które prognozują jego dalszy wzrost gospodarczy. W dalszej części szczegółowo omówiono pojęcie transportu i jego rolę w łańcuchu logistycznym. Wskazano, że determinuje on wymianę gospodarczą pomiędzy różnymi regionami, w tym z krajami Dalekiego Wschodu. Następnie opisano warianty przewozowe wykorzystywane w korytarzu transportowym Chiny-Polska. Scharakteryzowano transport morski, kolejowy oraz lotniczy oraz pokazano dane odnoszące się do poziomu ich wykorzystywania. Na zakończenie dokonano krótkiego podsumowania.
EN
Paper discussed the transportation possibilities in the global supply chain, which takes into account trade with China. The specificity of this supply region was described. Then the factors that contributed its dynamic development were identified. Later in the paper are discussed the concept of transport and its role in the logistics chain. It was indicated that it determines the economic exchange between the various regions, including the Far East. In the next section are described the transport variants used in the transportation corridor China-Poland. Sea, rail and air transport, as well as data related to their level of use have been characterized. Finally, the conclusions are presented.
EN
Rare earth elements (REE) have turned from an inconspicuous group of raw materials to critical commodities in the last decade. The insatiable and continuously growing demand for rare earths combined with their small and opaque market has resulted in a global exploration boom that has led to the delineation of extensive resources on every continent. Nevertheless, the special boundary conditions that govern the REE industry require second thoughts and careful evaluations when it comes to the potential exploitation of such resources. Past mistakes, with respect to environmental impacts and uncertain investments, have resulted in an overall uncertainty whether the mining and beneficiation of rare earth elements can be a viable industry in a free market context. This paper attempts to record the erroneous practices of the past and use them as guidelines to strengthen the global REE supply-chain. Moreover, the paper focuses on the assessments that need to be made in order to optimize the mining process and reinforce the growth prospects of the market. An overall assessment tool for the mineability of rare earth deposits is also used to consolidate these evaluations and answer the question, if REE mining can be sustainable.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
5372--5378
PL
Globalizacja jest jednym z ważniejszych wyzwań społeczno gospodarczych współczesnego świata i dotyka prawie wszystkich aktywności człowieka. Szczególnie silne więzi występują między globalizacją i transportem, w tym zwłaszcza między globalizacją a transportem kontenerów drogą morską. Celem referatu jest próba wskazania znaczenia transportu samochodowego w procesie globalizacji a także przedstawienia dualistycznej roli transportu samochodowego, jako z jednej strony czynnika determinującego proces globalizacji a z drugiej, beneficjenta jej rozwoju. Wykazano, że różne gałęzie transportu odgrywają ważną rolę w tworzeniu globalnych łańcuchów dostaw. Dotyczy to także transportu samochodowego, który ze względu na ograniczenia technologiczne jak i geograficzne, często nie jest wiązany z globalizacją.
EN
Globalization is one of the major economic and social challenges of the modern world and affects almost all human activity. Particularly strong ties exist between globalization and transport, in particular between globalization and the transport of containers by sea. Other modes of transport also plays an important role in the creation of global supply chains. This also applies to road transport which, due to technological and geographical limitations is often not linked with globalization. The aim of this paper is to indicate the importance of road transport in the globalization process and the presentation of the dual role of road transport, on the one hand as a determinant of the process of globalization and on the other, the beneficiary of its development.
EN
The article delivers theoretical and practical results, that are important to develop further research as well as to enhance supply chains competitiveness in era of turbulence. It discovers strategic role of lead logistics providers and outlines elements of their business models that are developed to meet requirements of clients in the 21st century. The authors emphasized contemporary megatrends and risks in global environment. Furthermore, with reference to a modern cloud-based platform DHL Resilience360, they presented how it support companies in developing resilient supply chains.
PL
Artykuł dostarcza teoretyczne i praktyczne rezultaty rozważań, ważne zarówno dla rozwoju dalszych badań, jak również dla wzmacniania konkurencyjności łańcuchów dostaw w erze turbulencji. Charakteryzuje strategiczną rolę wiodących operatorów logistycznych i określa elementy ich modeli biznesowych, które są rozwijane w odpowiedzi na wymagania klientów w XXI w. Autorzy zaakcentowali współczesne rodzaje megatrendów i ryzyka w otoczeniu globalnym. Ponadto, w odniesieniu do nowoczesnej platformy w internetowej chmurze DHL Resilience360, zaprezentowali, w jaki sposób wspiera ona firmy w rozwoju odpornych łańcuchów dostaw.
PL
Po wydarzeniach z 11 września, zamknięciu portów na Zachodnim Wybrzeżu USA w 2002r. czy epidemii SARS w 2003r. rządy państw wsłuchując się w głos opinii publicznej oraz przedsiębiorców zwróciły uwagę na potrzebę przygotowania efektywnego i skutecznego sposobu pozwalającego na oszacowanie i zarządzanie ryzykiem. W dzisiejszych czasach to zagadnienie ma swoje szczególne odbicie w globalnych łańcuchach dostaw, którego przykładem jest z pewnością kontenerowy system transportu ładunków. Jednak najpopularniejsze metody ilościowe (np. QRA, FMEA) są kłopotliwe do zastosowania w przypadku tego szczególnego sposobu transportowania rzeczy. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania ryzyka w oparciu o metody rozmyte oraz z zastosowaniem techniki evidential reasoning (ER), które pozwalają na dokonywanie ocen subiektywnych, tworzących w rezultacie jedną spójną ocenę ryzyka.
EN
After the 9/11 terrorist attacks, the lock-out of the American West Ports in 2002 and the breakout of SARS disease in 2003 have further focused mind of both the public and industrialists to take effective measures for assessing and controlling the risks related to container supply chains. However, due to the complexity of the risks in the chains, conventional quantitative risk assessment (QRA) methods may not be sufficient. Combing the fuzzy set theory and an evidential reasoning (ER) approach, the paper presents a subjective method to deal with the vulnerability-based risks.
PL
Od kilku lat obserwuje się wzrost stopnia umiędzynarodowienia działalności polskich przedsiębiorstw, które aby utrzymać dynamikę rozwoju i sprostać rosnącej konkurencji krajowej i zagranicznej, coraz częściej poszukują dla wytwarzanych produktów nowych rynków zbytu poza granicami Polski. Efektem podejmowanych przez polskie podmioty gospodarcze działań jest rosnący eksport i wzrost poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych głównie w krajach europejskich. Ze względu na wyzwania związane z wyjściem na zagraniczne rynki wiele małych i średnich przedsiębiorstw posiada ograniczone możliwości rozwoju międzynarodowej działalności w tradycyjny sposób. Artykuł ma na celu analizę możliwości rozszerzania rynków zbytu i umiędzynarodowienia działalności przez polskie przedsiębiorstwa dzięki wejściu w roli dostawców materiałów, komponentów czy wyrobów gotowych do globalnych łańcuchów dostaw. Powstaje pytanie, na które warto poszukać odpowiedzi, jakie czynniki mogą w najbliższych latach zwiększyć zainteresowanie liderów łańcuchów dostaw poszukiwaniem partnerów biznesowych i lokowaniem zakładów produkcyjnych w Polsce. Kluczowe znaczenie mogą odegrać dynamiczne zmiany wielu czynników obserwowane na światowych rynkach gospodarczych i na arenach politycznych, m.in. kryzys finansowo-ekonomiczny, które spowodują konieczność rekonfiguracji globalnych łańcuchów dostaw. Tym bardziej, że łańcuchy dostaw budowane w czasach stabilnej gospodarki mogą sobie nie poradzić z wyzwaniami, które niesie ze sobą nieprzewidywalne i szybko zmieniające się otoczenie biznesowe.
EN
Contemporary enterprises and supply chains have to face with unstable, rapidly changing environment. From September 2001 the economic, social, political (terrorism, wars) and environmental (natural disasters) dangers have been significantly taking on force in many parts of the world what enhanced Poland’s attractiveness to foreign investors and raised polish companies’ chances to join global supply chains as suppliers, manufactures or distributors. This gives a great opportunity to expand the market and develop international activities especially for small and medium-sized companies. The first part of the paper presents traditional forms of international distribution used by polish companies in last years as: direct and indirect export, joint ventures and direct foreign investments. The consecutive part of the article discuses major macroeconomic factors and global trends that imply decisions on changes in supply chain design and configuration.
PL
Fundamentalne znaczenie dla dezycji koncernów międzynarodowych i globalnych, dotyczących zmian w ich sieciach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, które pociągają za sobą wiele bezpośrednich inwestycji w międzynarodowej przestrzeni gospodarczej, ogdrywa konieczność rekonfiguracji ich łańcuchów dostaw. Podczas gdy temat konfiguracji i rekonfiguracji łańcucha dostaw wydaje się być opisany względnie obszernie w literaturze przedmiotu, szczególnie anglojęzycznej, to nie ma w niej pozycji zorientowanych na powiązanie rekonfiguracji łańcucha dostaw z bezpośrenimi inwestycjami zagranicznymi. Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby wstępnego wypełnienia tej luki oraz zilustrowanie problemy badawczego studiami przypadków koncernów globalnych przenoszących do Polski własne procesy, szczególnie produkcyjne i dystrybucyjne.
EN
It is well established in literature that a company’s supply chain has to be adapted in order to cope with challenges of an unstable and ever changing environment, and gain an edge over its rivals in attracting customers and defending against competitive forces. The concept of supply chain configuration and reconfiguration has been at the centre of much recent research, but one might feel a lack of research on interdependencies between global supply chain reconfigurations and foreign direct investments. In a turbulent global business environment of the 21st century, a deep reshuffling of suppliers, production plants and international distribution centres locations have occurred, under which a new specific division of responsibilities between the different regions of the world and individual countries is observed. As a result of these processes some regions and countries may gain or lose their importance in the global order of network systems. Poland appears to be one of the main beneficiaries of these changes and has begun to play key roles in the global, especially European supply chains. Four case study analyses of global firms (Avon, Coty, Dell and IKEA) locating their manufacturing and/or distribution processes in Poland are presented to give evidence for the thesis.
PL
Międzynarodowe reguły handlu (International Commercial Terms-Incoterms) definiują warunki sprzedaży towarów na całym świecie. Zostały one ustanowione w celu rozstrzygania sporów dotyczących kosztów i odpowiedzialności za towar, pomiędzy nabywcą i sprzedawcą. W artykule przedstawiono warunki sprzedaży stosowane podczas transakcji handlowych prowadzonych drogą morską.
EN
International Commercial Terms (Incoterms) define the conditions for the sale of goods worldwide. They were established to settle disputes relating to the cost and responsibility for the goods between the buyer and seller. This paper presents the conditions of sale used in commercial transactions conducted by sea.
PL
Porty morskie pełnią bardzo ważną rolę w globalnym łańcuchu dostaw. Od ich sprawnego funkcjonowania zależy w dużej mierze efektywność procesów zaopatrzenia gospodarki. W pracy zaprezentowano rozważania dotyczące infrastruktury krytycznej państwa, umiejscowienia portu morskiego w infrastrukturze krytycznej państwa, bezpieczeństwa globalnego łańcucha dostaw towarów oraz dokonano analizy zagrożeń mogących zdestabilizować pracę portu morskiego.
EN
Seaports play a vital role in the global supply chain. From their smooth operation depends largely on the effectiveness of supply management processes. The paper presents reflections on the national critical infrastructure, location of port in infrastructure critical, the security of global supply chain of goods and analyzes risks to destabilize the work of a sea port.
PL
Rosnąca z roku na rok wymiana handlowa w skali globalnej, a szczególnie międzynarodowy handel morski czynią z portów morskich bardzo ważny element w strukturze transportowej państwa. W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące umiejscowienia portu morskiego w infrastrukturze krytycznej państwa. Autorzy zwrócili uwagę na zagrożenia globalnego łańcucha dostaw związane z przepływem towarów przez morskie granice państw. Zostały podkreślone zagrożenia związane ze zjawiskiem terroryzmu.
EN
Growing from year to year, trade on a global scale, and especially international trade seagoing make seaports very important element in the structure of state transport. The article presents considerations regarding the location of port in critical infrastructure. The authors drew attention to the risks of global supply chain associated with the movement of goods by sea borders. Highlighted the risks associated with the phenomenon of terrorism.
PL
Zmieniające się warunki konkurowania stwarzają przedsiębiorstwom możliwości tworzenia relacji partnerskich i budowania globalnych systemów logistycznych. Menedżerowie mogą czerpać z szeregu strategii zarządzania łańcuchem dostaw, aby budować przewagę konkurencyjną. W modelowaniu globalnego systemu logistycznego istotnymi czynnikami są zarówno aspekty mikro, jak i makroekonomiczne. Najważniejszymi jednak pozostają kwestie finansowe związane z optymalizacją kosztów, koncentracją na konsumencie, elastycznością łańcucha oraz outsourcingiem. Łańcuch dostaw sterowany popytem stanowi przykład modelu systemu logistycznego, który pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w wielu aspektach.
EN
Changing conditions on global markets resulted in possibility of creating partnerships in supply chains and building competitive advantages based on flexibility, efficiency and consumer satisfaction. There are certain micro and macroeconomic factors that influence logistics system and help in reaching the position of the leader. Demand driven supply chain is a model of logistic system that incorporates most of competitiveness factors recognized as the most important by AMR Research. Those supply chains are known as predatory ones. Moreover, it is essential to recognize the importance of sustainable growth as it will become the only factor to differentiate supply chain model in the future.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.