Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 165

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Pandemia koronawirusa wywarła ogromny wpływ na światową gospodarkę. Lockdown przyczynił się do zakłóceń w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, również i tych z branży gastronomicznej. Po odblokowaniu gospodarki, placówki gastronomiczne, aby móc funkcjonować, musiały dostosować warunki pracy do ścisłych wytycznych, które wskazują na konkretne działania, mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności w lokalach gastronomicznych w różnych krajach oraz zaproponowanie działań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Wskazano na konieczność identyfikacji i monitorowania nowych krytycznych punktów kontrolnych (CCP-COV), które ściśle powiązane są z ciągłością zachowania higieny w procesie produkcji gastronomicznej.
EN
The pandemic of COVID-19 has had a huge impact on world economy. The lockdown has caused many problems in companies’ everyday activities also affected the functioning of gastronomy. When the economy was released from the lockdown, the gastronomy businesses had to adapt the new working conditions to strict guidelines that show the specific actions that reduce the risk of coronavirus infection. The aim of this article is to present the solutions in the area of food safety in gastronomy in different countries and to propose the ideas of food safety actions in mass catering units (closed-type). The conclusions show the need of identification and monitoring of the new critical control points (CCP-COV), that are closely related with the continuity of hygiene process in the gastronomic production.
EN
Purpose: Many factors influence the safety of food, feed, cosmetics or packaging for these products. These include legal requirements, proper people behaviour, management systems and the organisational culture used in enterprises, as well as activities related to the prevention/minimisation/elimination of microbiological, chemical and physical hazards. A very important link in ensuring the safety of manufactured products are, among others, suppliers, including service providers in the area of pest control. Providers of these services must adapt to the requirements of the enterprise to which they provide services. In turn, the requirements of the enterprise are dictated by the requirements of the management standard for compliance with which the enterprise maintains the certificate; therefore, the requirements of individual management standards should be known to pest control companies to avoid the risk of non-compliance. The main purpose of the article was to present the importance of knowing the requirements of the food safety management system by the service provider in the area of pest control. Design/methodology/approach: An analysis of the requirements of selected food safety management standards in the pest control area was carried out. Findings: The analysis showed similarities in requirements in the area of pest control of selected food safety management standards. Practical implications: Based on the analysis, recommendations for good practices in the field of protection against pests were formulated. Good practice guidelines should be used by service providers in the pest control area. Originality/value: The article contains important guidelines on good practices in the field of protection against pests.
PL
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) występują powszechnie w środowisku, a rozwój technologiczny powoduje, że rośnie stopień narażenia człowieka na te zanieczyszczenia. Stanowią one bardzo liczną grupę związków organicznych charakteryzujących się obecnością dwóch lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych w cząsteczce. Wiele WWA to związki genotoksyczne i rakotwórcze. Związki te mogą się tworzyć zarówno w samej żywności (pierwotnie), jak i podczas procesów jej przemysłowego przetwarzania, utrwalania czy przygotowywania do spożycia. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat udało się przeprowadzić wiele badań jakościowych i ilościowych WWA w różnych produktach żywnościowych. Celem artykułu jest charakterystyka głównych WWA oraz aktualna ocena występowania i zawartości WWA w artykułach spożywczych produkcji krajowej w odniesieniu do wymagań w ustawodawstwie Unii Europejskiej.
EN
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are commonly found in the environment, and technological development increases human exposure to these pollutants. They are a large group of organic compounds characterized by the presence of two or more conjugated aromatic rings in the molecule. Many PAHs are genotoxic and carcinogenic. These compounds can form in the food itself (initially), as well as during the processes of its industrial processing, preparation for consumption or preservation. Over the past several years, many qualitative and quantitative tests of PAHs have been carried out in various food products. The purpose of the article is to characterize the main PAHs and to evaluate the occurrence and content of PAHs in food products of domestic production in relation to the requirements of the European Union legislation.
EN
Background: Throughout history, the world has witnessed natural disasters affecting businesses and societies with varying degrees of disruption. COVID-19 (henceforth C19) constituted a significant system shock and a stark reminder of the fragility and sensitive nature of supply chains. The pandemic has exerted considerable societal and economic pressure and has had an adverse impact on food supply chains in particular. Many food processing operations were forced to alter activities or close temporarily due to outbreaks. Societal lockdowns, travel restrictions, business closures and quarantine have led to structural changes in the productivity of economies and impacted the mental health and financial wellbeing of citizens. Methods: We present a critical review of the literature to explore the impact of C19 on the food supply chain. We collected data from journal articles retrieved from a leading scientific database (i.e., Scopus), books, chapters, conference proceedings, reports, and a variety of Internet websites. For the literature search, we used the following words; „COVID-19" and „food". Results and conclusions: The findings of the review suggest that the C19 pandemic poses unprecedented challenges for food supply chains. We reveal that C19 has raised food insecurity and food safety concerns, increased supply chain and logistics costs and radically changed consumer behavior. On the positive side, the pandemic has improved awareness of food waste and the importance of self-grown foods. We generated nine research propositions to foster future academic research. Our study also highlighted the need to advance this literature and calls for increased attention from the supply chain management and logistics community to further analyse and quantify the impact of C19 on the food chain.
PL
Wstęp: W ujęciu historycznym, świat już nieraz doświadczał naturalnych katastrof, które miały wpływ w różnym nasileniu na biznes oraz społeczeństwo. COVID-19 (C19) spowodował istotny szok dla systemu oraz przypomniał o kruchości i wrażliwości łańcuchów dostaw żywności. Pandemia wywarła istotny wpływ w szczególności na tą część ogólnego łańcucha dostaw. Wiele przedsiębiorstw produkujących żywność musiało zmienił sposób swojej działalności lub czasowo ją przerwać. Lockdown, ograniczenia w podróżowaniu, zamknięcie części działalności gospodarczej i kwarantanna doprowadziły do strukturalnych zmian w produktywności ekonomii i wpłynęły na zarówno psychiczne zdrowie jak i poziom zamożności obywateli. Metody: W pracy zaprezentowany jest krytyczny przegląd literatury dotyczącej wpływu C19 na łańcuch dostaw żywności. Dane zostały zebrane na podstawie przeglądu artykułów prasowych z wiodących baz naukowych (np. Scopus), książek, rozdziałów, materiałów konferencyjnych, raportów oraz różnych stron internetowych. Przy wyszukiwaniu tych prac, słowami kluczowymi były słowa: „COVID-19” oraz „żywność”. Wyniki i wnioski: Uzyskane wyniki badań sugerują, że pandemia C19 jest niespotykanym wyzwaniem dla łańcuchów dostaw żywności. C19 spowodował obniżenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw żywności, zwiększył koszty logistyki i radykalnie zmienił upodobania konsumentów. Jak pozytywny efekt, pandemia zwiększyła świadomość marnotrawstwa żywności i istotność niezależności produkcji żywności. Zostały opracowane propozycje dalszych kierunków badań naukowych w tym obszarze. Pokreślono potrzebę tych badań oraz rozpracowanie wpływu C19 na łańcuch dostaw żywności w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw.
EN
This work gives a brief review of existing studies that compares spelt and modern wheat from various aspects of quality including technological, nutritional, functional and safety performance. Spelt shows acceptable bread-making performances. It can be used for bread, cookie, cracker and pasta manufacture with some adaptations in processing. Regarding nutritional quality, spelt is very similar to wheat and represents richer source of selenium, folates, phytosterols and alkilresorcinols than modern wheats. From the aspect of food safety, spelt shows advantages as being a hulled wheat.
6
Content available Food safety in quality mark aspect
EN
The purpose of the publication is to determine the level of consumer awareness regarding the knowledge of quality marks and food safety awareness in the aspect of purchasing decisions. The research covered a group of 51 respondents who were residents of the Silesian Voivodship. On the basis of literature research and analysis in the field of food quality and safety, the following hypothesis was formulated: By using generally known management methods, we can determine the degree of consumer awareness in terms of quality labels and food safety in the aspect of purchasing decisions. The research was conducted on a quarterly basis in 2018 based on a questionnaire (CAWI - Computer Assisted Web Interview). The results of research and their analysis have shown that consumer awareness regarding the awareness of quality marks increases, however, there is still a great need to build consumer awareness regarding the existence of quality marks and information that they provide to the consumer in terms of both quality and food safety. Research has shown that consumers are aware of the quality marks existence, but their knowledge about familiarity is still too small. It was shown that consumers, when making purchasing decisions, pay attention to product quality, price, quality certificate and ecological certificate. The factor that determines the safety of the product according to consumers turns out to be its composition. Consumers showed in research that they will not buy a product that has palm oil, sulfur dioxide, glucose-fructose syrup and aspartame.
EN
Food safety means all the conditions that have to be met and actions that have to be taken at all stages of food production or sales to protect human health and life. Studies have demonstrated that organic food is considered by consumers to be healthier and safer than conventional food produced by means of intensive farming methods. In this context, the interest in organic food among both consumers and distributors is increasing. This means that there are many factors determining organic food production. Among them are those related to competencies that affect product safety, which represents a guarantee that the enterprise will achieve market success and is one of the sources of competitiveness for such enterprises. Therefore, the aim of the study was to present assessment of soft competencies of laboratory employees by their immediate superiors. The problem was identified more closely as a case study of the corporation that produces organic foods, whereas assessment of competencies was compared to the specific features of the food sector the enterprise operates in, with the examples of the branches located in Poland, the Czech Republic and Romania.
EN
Billions of people in the world are at risk of getting unsafe food. There is an urgent need to improve efficiency and effectiveness of food supply chains. The global population is expected to reach at least 9 billion by the year 2050, requiring up to 70% more food than nowadays and demanding food production and distribution to become much more sustainable. Today, food safety is a worldwide concern due to a number of food safety scandals. As supply chains become more globalized and complex, the ability to track and trace products from fork to farm becomes more difficult but remains equally important. Good traceability may minimize the production and distribution of unsafe or poor quality products. It allows targeting the product affected by a food safety problem, minimizing disruption to trade and any potential public health risks. The objective of this paper is therefore to conduct a comprehensive analysis of traceability methods and technologies in food supply chains.
PL
O istnieniu bakterii z rodzaju Clostridium wiedział już Hipokrates wiele lat przed naszą erą. Nazwę Clostridium zawdzięczamy polskiemu mikrobiologowi Adamowi Prażmowskiemu. Obecnie wiadomo, że bakterie te są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym, a ich obecność w produktach spożywczych stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Wzrost świadomości zdrowotnej konsumentów spowodował w ostatnich latach zwiększenie zainteresowania spożywaniem produktów o minimalnym stopniu przetworzenia, co wywołało konieczność opracowania nowych technik zapewniania bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, związanych także z eliminacją bakterii należących do Clostridium spp. Z drugiej strony wysoka aktywność biochemiczna bakterii z rodzaju Clostridium umożliwia ich stosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, a także w medycynie.
EN
Clostridium bacteria were already known to Hippocrates many years before Christ. The name of the Clostridium species is owed to the Polish microbiologist, Adam Prazmowski. It is now known that these bacteria are widespread in the natural environment, and their presence in food products is a threat to human health and life. The increase in consumer health awareness has increased interest in consuming products with minimal processing in recent years, which has led to the need to develop new techniques to ensure the safety of microbiological food, including elimination of bacteria from Clostridium genera. On the other hand, the high biochemical activity of Clostridium bacteria allows them to be used in the chemical, pharmaceutical and medical industries.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania wysokich ciśnień jako skutecznej technologii poprawiającej bezpieczeństwo produkcji mięsa i przetworów mięsnych. Scharakteryzowano możliwości jej zastosowania zarówno jako szybkiej i nietermicznej metody utrwalania, jak i kreowania produktów o nowych cechach funkcjonalnych i sensorycznych. Metoda HPP pozwala na zachowanie w mięsie i produktach mięsnych wartości odżywczej i wydłużenie okresu przydatności do spożycia bez użycia konserwantów lub dodatków. W zależności od zastosowanego poziomu ciśnienia, HPP pozytywnie wpływa na cechy sensoryczne, reologiczne i teksturalne mięsa i przetworów mięsnych. Przy krótkim czasie przetwarzania w temperaturze otoczenia następuje unieczynnienie większości mikroorganizmów chorobotwórczych i powodujących psucie produktów. HPP może służyć do obniżenia zawartości soli (sodu) w przetworach, jednakże w ograniczonym zakresie, wynikającym ze zwiększonego wycieku lub pogorszenia zespolenia kawałków mięsa.
EN
The paper presents the possibilities of using high pressures as an effective technology to improve the safety of meat and meat production. The possibilities of its application both as a fast and non-thermal method of preservation as well as creation of products with new functional and sensory features have been characterized. The HPP method allows to maintain nutritional value in meat and meat products and to extend the shelf life without the use of preservatives or additives. Depending on the applied pressure level, HPP positively affects the sensory, rheological and textural characteristics of meat and meat products. With a short processing time at ambient temperature, the majority of pathogenic microorganisms that spoil products are inactivated. HPP may be used to lower the salt (sodium) content in the products, however, to a limited extent resulting from increased leakage or deterioration of meat pieces.
PL
Zdrowe żywienie jest nieodłącznym elementem prewencji i leczenia chorób dietozależnych. Świadomość konsumentów dotycząca znaczenia zdrowego stylu życia dla zachowania zdrowia deklarowana w badaniach wydaje się wysoka, jednak nie przekłada się ona na wdrażanie prozdrowotnych zachowań w codziennym życiu. W artykule zestawiono opinie konsumentów dotyczące deklarowanego sposobu żywienia z rzeczywistą realizacją zaleceń i sytuacją zdrowotną w Polsce i na świecie. Wskazano również źródła wiedzy o żywieniu, z których najczęściej korzystają Polacy oraz podjęto próbę przeanalizowania czynników odpowiedzialnych za wybór produktów spożywczych na rynku żywności z uwzględnieniem postrzegania przez konsumentów czynników związanych z bezpieczeństwem żywności.
EN
Healthy eating is an integral part of the prevention and treatment of diet-related diseases. Consumers’ awareness of the importance of healthy lifestyles for maintaining health seems to be high, but it is not visible in the implementation of healthy behaviors in everyday life. The article compares consumer opinions regarding the declared diet with the actual implementation of recommendations and the health situation in Poland and in the world. Sources of knowledge about nutrition, which are most often used by Poles, were also pointed out, and an attempt was made to analyze the factors responsible for choosing food products on the food market, taking into account consumers’ perception of factors related to food safety.
EN
Background: The importance of supply chain management has increased, as consumer concerns about food safety and quality have become more important, along with the demands for large amounts of consistent and reliable products. During distribution, food is exposed to various risks, such as inadequate storage or failure to keep a certain temperature, which consequently affects food integrity. This paper explains the procedures distributors are implementing to guarantee food safety, food quality and overall food integrity in the supply chain. Methods: This paper involves a qualitative study approach. Face to face interviews were conducted in the four (4) leading logistics companies in the cold chain segment, which provide logistics solutions, from delivery of the goods from the manufacturing company to the point of sale. Results: In order to ensure that high quality products are transported properly, and risks are managed effectively, the companies operate in accordance with the principles of different standards. They have work procedures within each activity in the food supply chain to avoid the distortion of food quality and product safety. The whole process of food transport is followed by IT technology, and food categories are divided into nine groups according to the required prescribed temperature. As special requirements need to be respected during the handling of sensitive products, the investigated companies point out the importance of investing in their employees. Conclusions: Food integrity is a holistic concept that relates to food production and distribution, safety and quality. The food supply chain, which tends to be long, global and highly interconnected, leading to greater risk exposure, requires temperature monitoring at every link in the supply chain, particularly in the warehouse and transportation vehicles. Special emphasis on the role of IT and employees is given.
PL
Wstęp: Obserwuje się wzrastającą rolę zarządzania łańcuchem dostaw ze względu na fakt, że klienci coraz bardziej zwracają uwagę na bezpieczeństwo żywności i jego, jakość, co wywołuje popyt na produkty o odpowiedniej i stabilnej, jakości. W trakcie dystrybucji żywność jest narażona na różnego rodzaju ryzyka, takie jak nieodpowiednie przechowywanie lub niedotrzymanie wymaganej temperatury. W pracy omówiono procedury stosowane przez dystrybutorów dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz jej, jakości w całym łańcuchu dostaw. Metody: W pracy zastosowano jakościowe podejście do problem. Zostały przeprowadzone bezpośrednie wywiady w czterech wiodących przedsiębiorstwach logistycznych z obszaru chłodniczego, które oferują usługi dostawy produktów od producenta do punktu sprzedaży. Wyniki: W celu zapewnienia wysokiej jakości transportu produktów, ryzyka są zarządzane efektywnie. Przedsiębiorstwa pracują w zgodzie z różnymi standardami, po wypracowaniu procedur odpowiednich dla poszczególnych obszarów łańcucha dostaw w celu uniknięcia pogorszenia jakości i bezpieczeństwa żywności. Cały proces transportu żywności jest nadzorowany przez narzędzia IT, poszczególne grupy żywności są podzielone w dziewięć grup w zależności w wymaganej temperatury przechowywania. Ze względu na specyficzne wymagania obchodzenia się z wrażliwymi produktami, przedsiębiorstwa kładą istotny nacisk na inwestycje w pracowników. Wnioski: Integralność żywności jest koncepcją holistyczną, powiązaną z produkcją żywności, jej dystrybucją, bezpieczeństwem i jakością. Łańcuch dostaw żywności, długi ze swojej natury, globalny i nieciągły, naraża żywność na różne ryzyka i wymaga monitorowania temperatury na każdym etapie łańcucha, szczególnie w magazynach oraz w środkach transportu. Specjalny nacisk jest położony na narzędzia IT oraz na pracowników.
PL
Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa żywności (food safety) jest stosowanie substancji konserwujących w celu wydłużenia jej trwałości oraz terminu przydatności do spożycia. Obecnie producenci dysponują całą gamą konserwantów, które są zaliczane do substancji dodatkowych do żywności, a ich dawki stosowane do utrwalania konkretnych produktów spożywczych są regulowane prawnie. W ostatnim czasie konsumenci coraz częściej poszukują żywności bez dodatku substancji konserwujących lub niskoprzetworzonej. Jednak w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności zasadne jest użycie substancji konserwujących, które na ogół są syntetyczne. Tymczasem dobrą alternatywą jest użycie naturalnych substancji konserwujących, np. olejków eterycznych czy bakteriocyn.
EN
One of the ways to ensure food safety is to use preservatives to extend its shelf life. Currently, manufacturers have a whole range of preservatives that are included in food additives, and their doses used to fix specific food products are regulated by law. Recently, consumers are increasingly looking for food without the addition of preservatives or low-processed substances. However, to ensure food safety, it is reasonable to use preservatives, which are generally synthetic. Meanwhile, a good alternative is to use natural preservatives, which include essential oils or bacteriocins.
PL
Glikoalkaloidy steroidowe to metabolity wtórne roślin psiankowatych, a zbliżone do nich strukturalnie saponiny to związki naturalne szeroko rozpowszechnione wśród roślin wyższych. Obie grupy związków mają interesujące właściwości biologiczne, ale też – chociaż ich toksyczność jest umiarkowana – w wyższych dawkach mogą wywoływać niekorzystne efekty zdrowotne. W artykule opisano wybrane substancje z obu grup, ich właściwości biologiczne oraz procedury analityczne stosowane w oznaczaniu tych istotnych składników żywności pochodzenia roślinnego.
EN
Steroidal glycoalkaloids are secondary metabolites produced by solanaceous plants, while structurally similar saponins are widely prevalent in higher plants. Both classes show many interesting biological activities. However, even if their toxicity is moderate, in high doses they may trigger some adverse effects. Selected glycoalkaloids and saponins, their biological properties and analytical procedures used for the determination of these important food components are briefly described in the article.
EN
Safe and health-promoting foods are foods with appropriate sensory qualities, containing functional and nutritional ingredients, but also ones that are free of toxic and potentially toxic ingredients. Taste quality, including bitter taste, can be predicted using appropriate pharmacophore techniques. Pharmacophore modeling of bitter taste activity confirms which ingredients of food products, drugs and cosmetics are more safe for consumers. An innovative technique used to predict bitter taste was the so-called multipoint pharmacophore model (MPM). The aim of the study was to show the bitter taste and differences in its intensity for a group of synthetic sweeteners such as saccharin, acesulfame and cyclamate using a multipoint pharmacophore model (MPM). Numerous reports on the bitter aftertaste of many sweeteners do not specify clearly which sweeteners have the strongest and which the weakest bitter taste. The study showed that all of the analyzed synthetic sweeteners have a bitter taste. The ability of the group of examined sweeteners to activate bitter taste receptors was confirmed by the pharmacophore representations identified for them. The variable amount of these representations for saccharin, acesulfame and cyclamate indicates that these sweeteners have different intensities of bitter taste (IBT). Pharmacophore analysis showed that acesulfame had the strongest bitter aftertaste and cyclamate had the smallest. Based on the results obtained, it can also be assumed that the affinity of the tested sweeteners for the bitter taste receptors confirms their potential toxicity, which was indicated by the IBT value. In this approach, cyclamate should be the safest for the consumer from the examined group of sweeteners. The high IBT value for acesulfame indicates that it is potentially the most dangerous flavour additive from the studied group of synthetic sweeteners.
PL
Żywność bezpieczna i o cechach prozdrowotnych, to żywność o odpowiednich walorach sensorycznych, zawierająca składniki funkcjonalne i odżywcze, ale także taka, która pozbawiona jest składników toksycznych i potencjalnie toksycznych. Jakość smakową, w tym również smak gorzki, można prognozować za pomocą odpowiednich technik farmakoforowych. Modelowanie farmakoforowe gorzkiej aktywności smakowej daje również odpowiedź jakie składniki produktów spożywczych, leków i kosmetyków są zdecydowanie bardziej bezpieczne dla konsumentów. Autorską techniką stosowaną do prognozowania smaku gorzkiego był tzw. wielopunktowy model farmakoforowy (WMF). Celem pracy było wykazanie gorzkiego smaku i różnic w jego intensywności dla grupy słodzików syntetycznych takich jak: sacharyna, acesulfam oraz cyklaminian za pomocą wielopunktowego modelu farmakoforowego (WMF). Liczne doniesienia nt. gorzkiego posmaku wielu słodzików nie precyzują jasno, które słodziki wykazują najsilniejszy, a które najsłabszy posmak goryczki. Przeprowadzone badania wykazały, że wszystkie z analizowanych słodzików syntetycznych wykazują smak gorzki. Zdolność grupy badanych słodzików do aktywacji receptorów smaku gorzkiego potwierdzają zidentyfikowane dla nich reprezentacje farmakoforowe. Zmienna ilość tych reprezentacji dla sacharyny, acesulfamu oraz cyklaminianu świadczy o tym, że słodziki te mają różną intensywność smaku gorzkiego (ISG). Analiza farmakoforowa wykazała, że najsilniejszy następczy smak gorzki ma acesulfam, a najmniejszy cyklaminian. Na podstawie uzyskanych wyników można również sądzić, że powinowactwo badanych słodzików do receptorów smaku gorzkiego potwierdza ich potencjalną toksyczność, której wymiernym wskaźnikiem jest prognozowana wartość ISG. W tym ujęciu najbezpieczniejszym dla konsumenta z badanej grupy słodzików powinien być cyklaminian. Duża wartość ISG dla acesulfamu wskazuje, że jest to potencjalnie najbardziej niebezpieczny dodatek smakowy z badanej grupy syntetycznych substancji słodzących.
PL
W oparciu o analizę literatury omówiono zagadnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia. Celem pracy jest przedstawienie definicji bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz omówienie czynników wpływających na to bezpieczeństwo, a także unormowań prawnych w tym zakresie. W pracy, w oparciu o dane literaturowe i obowiązujące akty prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności i żywienia, scharakteryzowano czynniki stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a także obowiązujące w Unii Europejskiej i w Polsce, systemy nadzoru nad bezpieczeństwem żywności z uwzględnieniem żywienia żołnierzy Sił Zbrojnych RP.
EN
Based on the analysis of literature, the issue of food safety and nutrition was discussed. The aim of the work is to present the definition of food safety and discuss the factors affecting this safety, as well as legal regulations in this area. At work, based on literature data and binding legal acts regarding food safety and nutrition, factors posing a threat to food safety as well as food safety surveillance systems in place in the European Union and Poland have been characterized. Systems for the supervision of food and nutrition safety including nutrition of soldiers of the Polish Armed Forces have also been described.
EN
The objective of the paper is to review the present state of knowledge on health threats that occur as a result of some thermal processing of food products. Depending on the type and properties of raw materials and conditions of processes, carcinogenic, mutagen and genotoxic substances may be formed out of them, which may be treated as a process contamination. They are produced in processing plants, where their content is obligatorily controlled and organic, as well as in the conditions of food production in gastronomic units and households. The paper emphasises the second area of food processing, in particular, households and popularised grilling processes, where there are no other possibilities of control of the threat level and awareness of people who prepare food and consumers is insufficient. The paper presents the most often occurring hazardous compounds, the most important regulations and admissible limits of consumption, as well as principles of thermal processing in a safe manner, and possibilities of limiting the levels of those substances in products.
PL
Celem opracowania jest przegląd aktualnej wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia powstających w wyniku niektórych procesów termicznej obróbki produktów spożywczych. Zależnie od rodzaju i właściwości surowców oraz warunków prowadzenia procesów mogą podczas nich powstawać substancje rakotwórcze, mutagenne i genotoksyczne, które traktowane są jako zanieczyszczenie procesowe. Powstają one zarówno w skali zakładów przemysłowych, gdzie ich zawartość jest obowiązkowo kontrolowana i ograniczana, jak też w warunkach produkcji potraw w zakładach gastronomicznych oraz gospodarstwach domowych. W pracy nacisk jest położony na ten drugi obszar przetwórstwa, zwłaszcza na gospodarstwa domowe i upowszechnione procesy grillowania, gdzie nie ma żadnych możliwości kontroli poziomu zagrożeń, a świadomość osób zarówno przygotowujących potrawy, jak i konsumentów jest niedostateczna. Przedstawiono tutaj najczęściej występujące szkodliwe związki, najważniejsze regulacje prawne i dopuszczalne limity spożycia, a także zasady prowadzenia procesów obróbki termicznej w sposób bezpieczny dla zdrowia, także możliwości ograniczania poziomu tych substancji w produktach.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie istoty systemu TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) w kontekście jego zastosowania w organizacjach sformalizowanych. Terroryzm żywnościowy może być zastosowany w sposób bezpośredni na ostatnim etapie łańcucha żywnościowego – oddziaływanie poprzez skażoną żywność na człowieka lub w sposób pośredni na początkowych etapach łańcucha żywnościowego związanych z produkcją pierwotną. Organizacje sformalizowane mogą być podatne na bezpośredni atak terrorystyczny, gdyż występuje tam ostatnie ogniwo łańcucha żywnościowego. Wydziały żywnościowe tych organizacji zajmujące się przygotowywaniem posiłków, magazynujące surowce żywnościowe i gotową żywność mogą stanowić cel dla terroryzmu żywnościowego.
EN
The purpose of this paper is to present the essence of the TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) in the context of its application in formalized organizations. Food terrorism can be applied directly at the final stage of the food chain - the impact of contaminated food on human or indirectly at the initial stages of the food chain associated with primary production. The formalized organizations may be vulnerable to a direct terrorist attack, as there occur the final stage in the food chain. Food departments of this organizations which prepare meals and store raw materials and ready-to-eat food may be the target of food terrorist attacks.
EN
The publication presents issues concerning the impact of the natural environment on food safety. It presents problems regarding existing environmental pollutants in the context of their impact on food safety. The publication focuses on the analysis of the relationship between the economic development of the country and food security. The aim of the article is to analyse the impact of the natural environment on food safety using critical literature analysis and analysis of the Global Security Index (food quality and safety sub-indicator) and its relations with the country's PKB on the example of the European Union.
PL
W publikacji przedstawiono kwestie dotyczące wpływu środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności. Zaprezentowano w nim zagadnienia dotyczące występujących zanieczyszczeń środowiska w kontekście ich wpływu na bezpieczeństwo żywności. W publikacji skoncentrowaniu się na analizie związków pomiędzy rozwojem gospodarczym kraju a bezpieczeństwem żywności. Celem artykułu jest analiza wpływu środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury oraz analizy wskaźnika Global Security Index (subwskaźnik jakości i bezpieczeństwa żywności) oraz jego związków z zamożnością kraju na przykładzie Unii Europejskiej.
PL
W pracy przedstawiono priotytety w zakresie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej. Omówiono stanowisko i politykę UE wobec bezpieczeństwa żywnościowego oraz system śledzenia żywych zwierząt oraz żywności i paszy pochodzenia zwierzęcego. Przedstawiono regulacje prawne dotyczące oświadczeń i warunki ich stosowania, przejawy pogarszania się jakości i bezpieczeństwa żywności w Polsce, świadomość żywieniową konsumentów oraz zadania stojące przed rozwiązaniem problemu zmniejszenia marnotrawstwa żywności.
EN
The paper presents the priorities of food safety in the European Union. The EU’s position and policy on food security and the tracking system for live animals as well as food and feed of animal origin are discussed. Legal regulations concerning statements and conditions of their application, manifestations of deterioration of food quality and safety in Poland, consumer nutrition awareness and tasks facing the solution of the problem of food waste reduction are presented.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.