Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 214

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tramwaj
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
Mechanical and mathematical models of mechanical multidimensional discrete-continuous systems “carriage – track” in terms of static and impact interaction in a butt roughness zone are proposed. Their interaction is investigated with the example of a four-axle car and a track for four motion phases in the place of isolated butt roughness. Parameters of static and impact interaction of the carriage with a track in a place of butt joint which takes into account operational and constructive factors are defined.
PL
W kręgu inżynierów ruchu i szerzej – osób zajmujących się ruchem drogowym na co dzień, ogólnie znanym faktem jest możliwość zwiększenia przepustowości na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną poprzez wydłużenie cyklu sygnalizacji. Metoda ta jednak nie jest zwykle skuteczna w odniesieniu do komunikacji tramwajowej. W artykule omówiono dlaczego tak się dzieje i jakie kroki można podjąć, gdy na skutek awarii sytuacja ruchowa wymusza zwiększenie przepustowości w ruchu tramwajowym.
EN
Traffic engineers or generally - people working with road traffic, it is generally knows that on the intersections with traffic lights the way to increase capacity is extend the signal cycle. However, this method is usually not effective for tram traffic. The article discusses why this phenomenon occurs and what steps can be taken when, as a result of a failure, the situation makes an increase of tram traffic capacity necessary.
3
Content available Opory ruchu tramwajów (6)
PL
W artykule przedstawiono zależności empiryczne, opisujące opory ruchu tramwajów. Zaprezentowano szereg wzorów, opartych na równaniu Davisa, opisujących opór ruchu pojazdu jako kwadratową funkcję prędkości jazdy. Większość zależności związana jest z masą lub obciążeniem osi pojazdu oraz z oporem aerodynamicznym w czasie ruchu pojazdu. Artykuł stanowi próbę usystematyzowania istniejących zależności, opracowanych przez wielu autorów, które zostały przedstawione w literaturze przedmiotu. Takie zestawienie jest pomocne w inżynierskich obliczeniach szacunkowego zużycia energii, wykorzystywanych zarówno w fazie projektowej pojazdu, jak i w procesie oceny zużycia energii na cele trakcyjne. W artykule omówiono oszacowanie dokładności obliczeń teoretycznych sił oporów ruchu ze wskazaniem na konieczność weryfikacji wyników symulacji z wynikami uzyskanymi w warunkach rzeczywistej eksploatacji.
EN
The article presents empirical formulae, describing the drag resistance of various types of Light Rail Vehicles (LRV). It is presented a number of formulas, based on Davis equation, describing the vehicle’s resistance to motion as a square function of driving speed. Most of the equations are related to the mass or axle load of the vehicle and to the aerodynamic resistance during the movement of the vehicle. The article is an attempt to systematize the existing mathematical descriptions of drag resistance, which are presented in the several publications on the subject and were developed by many authors. Such a comparison is helpful in engineering calculations of estimated energy consumption, used in the design phase of the vehicle as well as in the process of evaluating energy consumption for traction purposes. This paper discusses the estimation of the accuracy of theoretical calculations of resistance forces with the indication of the need to verify the results of the simulation with the results obtained under conditions of actual operation.
PL
W układach transportowych miast można odnaleźć mnogość sprzecznych interesów. Poczynając od zwykłego skrzyżowania, na którym jeden kierujący jest zmuszony ustąpić pierwszeństwa drugiemu, po międzygałęziowe, w których tzw. zielona fala dla pojazdów kołowych, sprawia, że pojazdy komunikacji miejskiej tracą ogromnie wiele czasu na skrzyżowaniach, bądź przeciwnie – nadany pojazdom komunikacji miejskiej priorytet, wydłuża oczekiwanie na możliwość przejazdu pojazdów indywidualnych. W artykule przedstawiono jeden z aspektów ograniczania tych negatywnych konsekwencji na trasach wybiegowych.
EN
A multitude of conflicting interests can be found in the transport systems of cities. From the usual intersection, where one driver has to give way to the other, to the inter-branch, where the public transport waste a lot of time because of green wave for cars, or on the contrary - the priority given to public transport vehicles extends the waiting time for individual vehicles to pass. The paper presents one of the aspects of reducing these negative consequences on runway routes.
PL
Budowa tras tramwajowych należy do inwestycji niezwykle kosztownych. Naturalnie budowa każdej jest poprzedzona głębokimi analizami kosztów i korzyści. W tym artykule poruszono temat budowy połączeń o charakterze technicznym, czyli takich, których dominującą rolą nie jest umożliwienie przewozów a racjonalizacja prowadzenia komunikacji oraz zwiększanie niezawodności systemu komunikacyjnego.
EN
The construction of tram routes is an extremely expensive investment. The construction of each of them is preceded by a cost-benefit analysis. The paper presents matter of technical connections construction, where dominant role is not to enable transport, but to rationalize communication and increase the reliability of the communication system.
PL
W artykule zaprezentowano historię kształtowania się współczesnych sieci tramwajowych od początków postępu w kształtowaniu toru, poprzez problemy konstruowania pojazdów szynowych, poszukiwanie optymalnego napędu, miejsce transportu szynowego w sieciach transportu miejskiego aż do wielkiego krachu w sieciach tramwajów amerykańskich. Istotą innowacji jest nie tylko technologia, ale środowisko ekonomiczne, prawne, materialne i polityczne. W procesie rozwoju rodzi się wiele alternatywnych możliwości. Komunikacja szynowa jednak, na każdym etapie rozwoju, wykorzystywała swoje energetyczne walory dzięki intuicji i wyobraźni wynalazców, eksperymentatorów i producentów. Sprzyjał im splot wielu okoliczności, ale także przeszkody wynikające z bezwładności zastanych struktur prawnych, ekonomicznych i politycznych. W przeglądzie najważniejszych wydarzeń ważne jest ich tło: więzi między innowatorami, przepływ innowacji w świecie, uwarunkowania prawno-ekonomiczne, koszty i korzyści interwencji, uwarunkowania lokalne i zewnętrzne. Ostatni rozdział opisanej historii zawiera analizę regresu i załamania światowej ekspansji komunikacji tramwajowej pół wieku temu. Przesłanki tego kryzysu są daleko szersze niż jego współcześnie odczytywana narracja. Pozwalają się zastanowić, czy współczesny świat, a w nim i my sami, wyciągnął z niej jakieś wnioski i czy potrafimy odwrócić bieg zdarzeń.
EN
The article presents the history of the formation of contemporary tramway networks from the beginning of progress in track formation, through the problems of constructing rail vehicles, search for optimal propulsion, place of rail transport in urban transport networks to the great crash in American tramway networks. The essence of innovation is not only technology, but the economic, legal, material and political environment. In the process of development, many alternative possibilities are created. However, at every stage of development, rail transport has used its energetic qualities thanks to the intuition and imagination of inventors, experimenters and manufacturers. They were supported by a combination of many circumstances, but also by obstacles resulting from the inertia of existing legal, economic and political structures. In the review of the most important events, their background is important: links between innovators, the flow of innovation in the world, legal and economic conditions, costs and benefits of intervention, local and external conditions. The last chapter of the described history includes an analysis of the regression and collapse of global tramway expansion half a century ago. The rationale for this crisis is far broader than its contemporary narration. They allow us to reflect on whether the contemporary world, and ourselves in it, has drawn some conclusions from it and whether we can reverse the course of events.
7
Content available remote Konstrukcje krawędzi peronowych transportu miejskiego w złożonych przypadkach
PL
Praca jest w istotny sposób powiązana z wcześniejszym artykułem „Dopasowanie krawędzi peronowych do taboru w istniejących systemach tramwajowych na przykładzie Wrocławia” (PK 7/2017, s. 10-16) [9], gdzie zaprezentowano przyczynek do opracowania optymalnego rozwiązania odległości poziomej i pionowej pomiędzy krawędzią peronową a progiem tramwaju we Wrocławiu. Opisano ogólną argumentację przemawiającą za rozwojem zbiorowego transportu szynowego w miastach, omówiono też podstawowe cechy atrakcyjnego systemu komunikacji miejskiej. Zebrano historyczne i bieżące prace skupiające się na położeniu podłogi wagonu względem peronu, z uwzględnieniem wybranych przepisów zagranicznych. Przedstawiono rozwiązania możliwe do zastosowania w warunkach wrocławskich, opisując przypadki bardziej złożone, uzupełniające poprzedni artykuł: możliwość poszerzania pudła powyżej krawędzi peronowej, perony tramwajowo – autobusowe czy przystanki dla tramwajów dwusystemowych. Nakreślono zasady tworzenia przykładowego algorytmu właściwego doboru konstrukcji krawędzi peronu. Całość zakończono podsumowaniem i wnioskami.
EN
The work is a continuation of the first part of 2017, where the contribution to the development of the optimal solution of horizontal and vertical distance between the platform edge and the tram threshold in Wrocław was presented. The general argumentation for the development of collective rail transport in cities was described, and the basic features of an attractive public transport system were also discussed. The historical and ongoing works were collected focusing on the location of the wagon floor in relation to the platform, taking into account selected foreign regulations. Presented are solutions that can be used in Wrocław conditions, describing more complex cases, complementing the first part: the possibility of expanding the carbody above the platform edge, tram and bus platforms or stops for tram- -trains. The principles of creating an example algorithm for the proper selection of the edge structure of the platform have been proposed. The paper concludes with a summary and conclusions for both parts of the work.
8
Content available remote Innowacyjny (nieznacznie) pojazd dla naziemnego transportu miejskiego
PL
W artykule przedstawiono propozycję skonstruowania pojazdu dla naziemnego transportu miejskiego wykorzystującego system tramwajowy (pobór prądu z sieci trakcyjnej, wydzielone torowiska), ale z możliwością opuszczania torowiska i korzystania z akumulatorów lub stacji ładowania. Pozwoli to na tymczasowe lub docelowe wydłużanie istniejących tras i doprowadzenie wielkopojemnego taboru do gęsto zabudowanych osiedli. Na bazie przeglądu nowoczesnych rozwiązań sformułowano tezę że opracowanie (nieznacznie) innowacyjnego pojazdu jest „na wyciągnięcie ręki”. Pokazano możliwości wprowadzenia nowego taboru na przykładzie wrocławskim. Niemniej, proponowane rozwiązanie może być atrakcyjne także dla innych, co najmniej polskich miast.
EN
The article presents a proposal for constructing a vehicle for urban ground transport using a tram system (current consumption from the catenary, separate tracks), but with the option of leaving the track and using batteries or charging stations. This will allow for temporary or target extension of existing routes and for bringing large-scale rolling stock to densely built-up housing estates. Based on the review of modern solutions, the thesis was formulated that the development of an (slightly) innovative vehicle is "at your fingertips." The possibilities of introducing new rolling stock were shown on the example of Wroclaw. Nevertheless, the proposed solution may also be attractive to other, at least Polish cities.
PL
Kiedyś tramwaj pogrzebano w imię pseudonowoczesności, jaką miał zapewnić samochód. Na ulicach zabrakło miejsca, więc trzeba było usunąć tramwaj, aby jego przestrzeń zagospodarować dla samochodu. Obecnie przeżywa on renesans.
10
Content available remote Impact of operating conditions on tram technical solutions
EN
The article outlines a brief history of the development of the public transport system based on trams. Basic information about modern solutions of trams operated in Poland and in neighboring countries was presented. The main part of the article is a review of the construction of various types of modern trams. Tram types are grouped depending on the diversity of basic construction solutions. The last part of the article presents general comments on the directions of development of technical solutions to ensure their more efficient and environmentally friendly operation.
PL
W artykule przedstawiono w zarysach krótką historię rozwoju systemu transportu zbiorowego realizowanego tramwajami. Przedstawiono podstawowe informacje o nowoczesnych rozwiązaniach tramwajów eksploatowanych w Polsce i u sąsiadów. Podstawową część artykułu stanowi przegląd konstrukcji różnego rodzaju nowoczesnych tramwajów. Rodzaje tramwajów pogrupowano w zależności od zróżnicowania podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych. W ostatniej części artykułu przedstawione zostały ogólne uwagi na temat kierunków rozwoju rozwiązań technicznych mających zapewnić bardziej efektywną i sprzyjającą środowisku ich eksploatację.
PL
Przez wiele lat elektrycznym silnikiem powszechnie stosowanym do napędu wszelkich pojazdów zasilanych energią elektryczną był komutatorowy szeregowy silnik prądu stałego (DC-SM, ang. direct-current series motor). Wyczerpujące informacje na temat jego budowy, a także równań matematycznych opisujących zachowanie się w stanach ustalonych i dynamicznych i wynikających z nich charakterystyk mechanicznych można znaleźć przede wszystkim w literaturze poświęconej zasadom budowy i eksploatacji klasycznego elektrycznego napędu trakcyjnego, jak [A4], ale również w wielu książkach poświęconych maszynom i napędom elektrycznym.
EN
The paper presents various ways of protection from traffic noise used in railway infrastructure in Poland. The sources of noise in rail and tram transport were discussed. Also commonly found solutions on the railway network were analyzed such as noise barriers and rail dampers. Modern tram surfaces have been presented as one of the noise protection methods in the tram infrastructure. In the tram infrastructure a noise protection method was presented in the form of tram track lubricators on sharp curves. In addition, the effectiveness of noise protection methods was assessed on the basis of tests and research.
PL
W artykule zaprezentowano sposoby ochrony przed hałasem komunikacyjnym stosowane w infrastrukturze szynowej na terenie Polski. Omówiono jakie są źródła hałasu w transporcie kolejowym i tramwajowym. Przeanalizowano rozwiązania powszechnie spotykane na sieci kolejowej takie jak ekrany akustyczne i tłumiki szynowe. W ramach infrastruktury tramwajowej przedstawiono metodę ochrony przed hałasem w postaci smarownic torowych na łukach o małych promieniach. Dodatkowo omówiono nowoczesne nawierzchnie tramwajowe, które mogą redukować hałas. Na koniec dokonano oceny skuteczności metod ochrony przed hałasem w infrastrukturze tramwajowej na podstawie testów i badań.
PL
Jednym z ciekawszych rozwiązań skomunikowania miasta z portem lotniczym jest przykład Tallina, gdzie wykorzystano, oddaną w 2017 r. do eksploatacji, linię tramwajową. Linia ta jest elementem miejskiego systemu transportowego, zapewniając dogodne połączenie lotniska z miastem przy stosunkowo niskim koszcie inwestycji i krótkim czasie jej realizacji. W artykule zaprezentowano parametry techniczne i eksplo-atacyjne linii tramwajowej łączącej centrum miasta z portem lotniczym.
EN
The article describes a tramway line connecting airport with the City Tal-linn. There is present history of the project, technical parameters of line, its cost and information about vehicles. The purpose of the article is giving the reader knowledge about not very expensive solution in the field of service an intermediate-sized airport located in a nearby distance from the city center.
PL
Artykuł przedstawia informacje dotyczące, zapewniającego obsługę transportową portu lotniczego w Manchesterze, systemu tramwajowego Metrolink, którego tworzenie rozpoczęto w latach 90. XX w. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z ekologicznym rozwiązaniem transportowym stosowanym w kilkumilionowej aglomeracji. Artykuł zawiera dane techniczne linii prowadzącej do lotniska, charakterystykę techniczną i eksploatacyjną pojazdów zapewniających jej obsługę oraz dane taryfowe.
EN
The article presents information on the rail Metrolink system (light rail system), providing tram service to Manchester, started in the 1990s. Its purpose is to familiarize the reader with the ecological transport solution used in a several million agglomeration. The article contains technical data of the line leading to the airport, technical and operational characteristics of vehicles providing its service and tariff data.
PL
Artykuł przedstawia problem dotykający pasażerów tramwaju, którzy w czasie przemieszczeń narażeni są na długotrwały wpływ hałasu emitowanego przez tabor. Opisano jego negatywne skutki dla organizmu człowieka, a także zaprezentowano czynniki, które zgodnie z literaturą tematu mają największy wpływ na poziom wytwarzanego hałasu. Badania doświadczalne przeprowadzono na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na odcinku ograniczonym przystankami Chorzów Stadion Śląski–Chorzów Nowa. Fragmentarycznie przeprowadzone modernizacje wybranej relacji pozwoliły na porównanie poziomu emitowanego hałasu na torowisku o różnym stanie technicznym. W pomiarach udział wzięły zarówno jednostki niskopodłogowe, jak i wysokopodłogowe eksploatowane przez Tramwaje Śląskie S.A. Podobne badania pomiaru hałasu we wnętrzu tramwajów przeprowadzone zostały już m.in. w Poznaniu [9] i Krakowie [3].
EN
The article presents a problem that affects tram passengers who are exposed to long lasting noise emitted by rolling stock. The negative influence of noise on the human body was analysed, as well as the factors that have the strongest impact on the level of emitted noise. Researches were conducted in the area of Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis, at the section between Chorzów Stadion and Chorzów Nowa, operated by Tramwaje Śląskie S.A. The main reason for choosing this part of the line was the current level of track modernization and the type of the rolling stock used. Similar research focusing on noise levels inside the trams has been already carried out in Poznań and Kraków
PL
Artykuł przedstawia analizę konfliktów ruchowych oraz badań ankietowych jako narzędzia do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic z torowiskiem zlokalizowanym obok jezdni. Jego głównym zamierzeniem jest wyróżnienie roli badań konfliktów oraz opinii użytkowników na tego typu skrzyżowaniach w celu identyfikacji występujących problemów. Przybliżono problemy wynikające z lokalizacji infrastruktury torowej po jednej stronie drogi. Dokonano analizy konfliktów ruchu kołowego i pieszego z ruchem tramwajowym wraz z podaniem najczęstszych przyczyn powstawania sytuacji konfliktowych. Przeprowadzono identyfikację problemów, wpływających na występowanie konfliktów. Pod uwagę wzięto zarówno geometrię układu drogowego, organizację ruchu, jak i zachowania użytkowników drogi. Przedstawiono również przykłady badań konfliktów wykonanych na skrzyżowaniach z torowiskiem usytuowanym obok jezdni. Zwrócono uwagę na badania skierowane do użytkowników drogi, mogących wyrazić opinie na temat korzystania z infrastruktury drogowej. W ostatniej części zaprezentowano przykłady rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów, mających na celu poprawę warunków ruchu na danych skrzyżowaniach.
EN
The article presents the analysis of traffic conflicts and questionnaire surveys as a tool to improve safety on street intersections with a tram line located next to the road. Its main purpose was to distinguish the role of conflict research and users opinions on those intersections in order to identify occurred problems. Approximated problems resulting from location the track infrastructure on one side of the road have been presented. The analysis conflict of wheeled vehicles and pedestrians traffic with tram traffic and presentation of the most common causes of conflict situations have been shown. Problems affecting the occurrence of conflicts were identified The geometry of the road system, the organization of traffic and behaviors of road users was taken in account. Also examples research of conflicts which were carried out on intersections with a tram line located next to the road have been listed. Attention was turned to research aimed at road users who can express opinions on the use of road infrastructure. The last part presented examples of solutions for identified problems aimed at improving traffic conditions on such intersections.
PL
Transport publiczny odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu każdego większego ośrodka miejskiego, lecz ma szczególne znaczenie w sytuacji gdy należy obsłużyć nagły, znaczny przyrost liczby pasażerow, ktorzy nie posiadają własnego środka transportu, np. są turystami. Taka sytuacja może mieć miejsce gdy miasto jest gospodarzem eventu, takiego jak organizacja meczów piłkarskich Mistrzostw Europy. W 2012 r. polskie i ukraińskie miasta wspólnie gościły zawody EURO 2012. Jednym z miast gospodarzy był Lwów. W niniejszym artykule scharakteryzowano funkcjonowanie transportu publicznego Lwowa przed organizacją mistrzostw piłkarskich. Poddano analizie ich wpływ na przemiany w działalności sektora transportu miejskiego oraz porównano sytuację w 2012 r. i pod koniec 2019 r. Analiza posłużyła do sformułowania wniosków, które miały na celu odpowiedzieć na pytania badawcze dotyczące wpływu organizacji zawodów sportowych o randze międzynarodowej na funkcjonowanie i reorganizację transportu miejskiego Lwowa.
EN
Public transport plays a very important role in the functioning of every major urban center, but it is particularly important in the situation when it is necessary to handle a sudden, significant increase in the number of passengers who do not have their own means of transport, e.g. tourists. This situation can occur when the city hosts an event such as the organization of European Championship football matches. In 2012, Polish and Ukrainian cities jointly hosted the EURO 2012 competition. Lviv was one of the host cities. This article characterizes the functioning of Lviv public transport before the organization of the football championship. Their impact on changes in the urban transport sector was analyzed, and the situation was compared in 2012 and at the end of 2019. The analysis was used to formulate conclusions aimed at answering research questions on the impact of the organization of international sports competitions on the functioning and reorganization Lviv city transport.
18
Content available remote Fuel and electric energy consumption measurement of vehicles
EN
The article presents methods for measuring fuel consumption and electricity used in tests of rolling stock, buses, trolleybuses and trams. Based on the results of the performed experiments, the limitations of currently used research methods have been described and possible solutions have been proposed.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru zużycia paliwa i energii elektrycznej stosowane w badaniach taboru kolejowego, autobusów, trolejbusów oraz tramwajów. Na podstawie zebranych doświadczeń opisano ograniczenia stosowanych obecnie metod badawczych i wskazano możliwe rozwiązania.
19
Content available remote Analysis of tram authorization process in the Czech Republic
EN
The analysis presented in the paper has been carried out based on binding legal regulations (i.e. ordinances and other legal acts) and the documents actually used in the authorization process of new types of urban rail vehicles at the area of the Czech Republic. Particular emphasis has been put on presentation of the methods and guidelines for the tests related to driving safety, comfort, ride quality, noise, pantographs and other properties and components affecting the driving safety.
PL
Przedstawiona w artykule analiza została przeprowadzona na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (rozporządzeń i innych aktów prawnych) oraz faktycznie stosowanych dokumentach w procesie dopuszczenia do eksploatacji nowych typów miejskich pojazdów szynowych na terytorium Republiki Czeskiej. Szczególny nacisk położono na przedstawienie metodyki oraz wytycznych do badania w zakresie: bezpieczeństwa jazdy, komfortu, spokojności biegu, hałasu, odbieraków prądu oraz pozostałych właściwości i elementów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
PL
Oczywisty jest fakt, że ci, co ruszają się więcej, statystycznie będą żyć dłużej i rzadziej będą skarżyć się na rozmaite problemy zdrowotne. Naukowcy już wiele lat temu udowodnili, że dla utrzymania dobrej kondycji konieczna jest zatem jazda na rowerze czy poruszanie się pieszo. Do tej pory jednak nie było wiadome, że korzystanie z transportu zbiorowego też ma duże znaczenie dla zdrowia.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.