Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Ariane 5 rocket produces very high sound pressure levels during launch, what can influence structures located in the fairing. To reduce risk of damage, launch in vacuum conditions is preferred for noise sensitive instruments. In Wide Filed Imager (WFI) project, the main part of the filterwheel assembly is an extremely thin (~240 nm) filter of large area (170×170 mm), very sensitive to noise and vibrations. The aim of this study was to verify numerical calculations results in anechoic measurements. The authors also checked the influence of WFI geometry and sound absorbing material position on sound pressure level (SPL) affecting the filter mounted inside the assembly. Finite element method (FEM) simulations were conducted in order to obtain noise levels in filter position during Ariane 5 rocket launch. The results will be used in designing of WFI filterwheel assembly and endurance of the filter during launch verification.
2
Content available remote Plazmowe źródła jonów do analizy substancji psychoaktywnych
PL
W niniejszej pracy opisane zostały techniki jonizacji w otoczeniu atmosferycznym (ADI-MS). W szczególności przedstawiono budowę i sposób działania wybranych plazmowych źródeł jonów (Flowing Atmospheric-Pressure Afterglow, Direct Analysis in Real Time i Dielectric Barrier Discharge Ionization) oraz ich zastosowanie do badań substancji psychoaktywnych.
EN
In this article Ambient desorption/ionization mass spectrometry methods were described. Especially construction, principle of operation of chosen plasma ion sources (Flowing Atmospheric-Pressure Afterglow, Direct Analysis in Real Time and Dielectric Barrier Discharge Ionization) and their application for psychoactive substances detection were highlighted.
PL
W niniejszej pracy opisano wpływ industrializacji na zawartość metali ciężkich (Zn, Pb, Cd) w wodach Ojcowskiego Parku Narodowego. Przeprowadzono pomiary stężenia tych jonów przy użyciu stripingowej woltamperometrii różnicowej oraz zbadano pH dla próbek pobranych z różnych miejsc parku. Uzyskane wyniki przedstawiono na woltamperogramach opracowanych przy użyciu oprogramowania EAlab 2.1. W oparciu o otrzymane wyniki określono zmianę stężenia metali ciężkich w wodach Ojcowskiego Parku Narodowego w odniesieniu do danych literaturowych z poprzednich lat.
EN
In this study the influence of industrialization on presence of heavy metals (Zn, Pb, Cd) in the waters of Ojców National Park were described. For few samples from different parts of park measurements of concentration of this ions using differential stripping voltamperometry and pH measurements were made. The results were shown in voltamperographs prepared in EAlab 2.1 Software. The research allowed to determine the changes of concentration of heavy metals in the waters of Ojców National Park in reference to the literature data from previous years.
EN
The paper presents the new solution to a road acoustic screen consisting of elements which are highly diffusing and simultaneously resistant to weathering, but also characterised by a sound absorption. There is described the comprehensive research of such the road acoustic screen with absorbing and diffusing surface. The study includes screen’s resistance to wind load and snow removal, impact tests and measurements of some acoustic parameters.
EN
The paper deals with the problem of the acoustic treatment using modern material technology in the modernization of old interiors. On the example of an auditorium with approved acoustics, that was built in 1962 and is located at the Lviv Polytechnic, some important directions in handling this type of object was shown. The acoustic measurements of the room showed, that structures used in the 60s are acoustically proper, but planned renovation should be based on modern technologies.
PL
W artykule podjęto zagadnienia modernizacji wnętrz o uznanej akustyce z użyciem współczesnych materiałów. Jako przykład wybrano przygotowywaną do remontu salę audytoryjną Politechniki Lwowskiej (bud. 1962). Przeprowadzone badania akustyczne wykazały poprawność istniejących rozwiązań, jednak projektowane zmiany muszą opierać się na współczesnych technologiach posiadających odmienne właściwości.
EN
The paper presents the verification of a solution to the narrow sound frequency range problem of flat reflective panels. The analytical, numerical and experimental studies concerned flat panels, panels with curved edges and also semicircular elements. There were compared the characteristics of sound reflected from the studied elements in order to verify which panel will provide effective sound reflection and also scattering in the required band of higher frequencies, i.e. above the upper limit frequency. Based on the conducted analyzes, it was found that among some presented solutions to narrow sound frequency range problem, the array composed of panels with curved edges is the most preferred one. Nevertheless, its reflection characteristic does not meet all of the requirements, therefore, it is necessary to search for another solution of canopy which is effective over a wide frequency range.
PL
W artykule przedstawiono sposób transformacji obszaru obsługi informatycznej Azotów Tarnów, który stał się podstawą wielopoziomowej integracji rozwijającej się Grupy Kapitałowej. Wypracowany model zarządzania obszarem, oparty na światowych wzorcach, pozwala efektywnie wspierać budowanie wartości firmy o coraz bardziej rozproszonej lokalizacji.
EN
The paper outlines the process of transformation of the IT services at Azoty Tarnów which has become the foundation of the multi-level integration of the growing Capital Group. The developed area management model, based on the best global practices, allows efficient support in building the value of the company with increasingly dispersed location.
EN
The paper focuses on the problem of test signal selection in determining the sound scattering coefficient in accordance with ISO 17497-1. Research shows that the use of MLS signal is preferred in this procedure. The sine sweep signal, despite its advantages, presents certain limitations if the sample is moving during measurement. An attempt has been made to develop a method that allows for minimization of error, demonstrating the dependence of the obtained values of the sound scattering coefficient on the rotational speed of the turntable and type of test signal. Conditions for the application of the sine sweep signals in continuous and discrete measurements were defined.
9
Content available Sound Diffusers with Fabric Covering
EN
Fabric covering is often used by designers, as it can easily mask acoustic structures that do not match an interior. However, in the case of sound diffusers based on change in the phase of the reflected wave, the use of fabric covering is not without its effect on acoustics. It reduces the effectiveness of these structures and raises acoustic absorption. In the paper, the authors analyzed the acoustical properties of a selected fabric used to cover sound diffusers. Sound absorption and scattering coefficients for a system composed of sound diffusers and a fabric situated at different distances d were measured. The results were compared to the sound absorption predicted on the basis of Kuttruff’s and Mechel’s theoretical models. Analysis of the results indicates that the fabric has a significant influence on the system’s acoustic parameters. It is also observed, that fabric applied directly on a phase grating diffuser, produces higher absorption than when it is at some distance from it.
EN
This paper presents the results of measurements of the sound absorption coefficient of auditorium seats carried out in the laboratory using two methods. In the first one, small blocks of seats in various arrangements were studied in a reverberation chamber to determine the absorption coefficient of an auditorium of infinite dimensions. The results were compared to the values of the absorption coefficient measured using the second method, which involved samples enclosed within a frame screening the side surfaces of other auditorium blocks. The results of both methods allowed for the assessment of the sound absorption coefficient of an auditorium of any dimensions while taking into account the sound absorption by the side surfaces. The method developed by the authors will simplify the currently known measurement procedures.
PL
W artykule przedstawiono opis historycznego wnętrza Auli Głównej Politechniki Lwowskiej, w której wykonano badania akustyczne według procedur normatywnych. Zestawiono wyniki pomiarów i obliczeń wybranych parametrów akustycznych Auli. Celem badań była ocena warunków akustycznych wnętrza pod kątem wypełnienia funkcji zgodnych z jego przeznaczeniem. Dane przygotowano dla potrzeb sporządzenia opinii na temat możliwości wykonania adaptacji akustycznej Auli. Napotkanym problemem przy adaptacji takich wnętrz są ograniczenia związane z koniecznością zachowania historycznej struktury obiektu.
EN
The paper concerns the Lviv State University Assembly Hall that was subject to standard acoustic measurements. A selection of results and calculations of acoustic parameters is presented. The main goal of the measurements was an evaluation of the hall’s acoustic conditions that are relevant to fulfilling the hall’s function. The results will be used to prepare an opinion on a possible acoustic adaptation of the hall. One of the challenges commonly encountered in such objects is the necessity to preserve their original architectural structure.
12
Content available remote Akustyka auli Politechniki Lwowskiej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań akustycznych i symulacji komputerowych wybranych parametrów auli Politechniki Lwowskiej. Aula posiada nadmierną pogłosowość powodującą utrudnienia w użytkowaniu zgodnym z jej podstawową funkcją. Ze względu na ograniczone możliwości ingerencji w zabytkowy charakter wnętrza przeprowadzono analizę dostępnych środków umożliwiających poprawę zrozumiałości mowy. Przedstawiono kilka wariantów adaptacji akustycznej, pozwalającej na uzyskanie kompromisu pomiędzy akustyką a oryginalnym wystrojem wnętrza.
EN
In paper results of acoustical measurements and numerical simulation of Lviv Polytechnic National University Assembly Hall are presented. Too long reverberation time impedes using it according to its main function. Due to limited possibilities of changes of historical interior's character, analysis of available methods of speech intelligibility improvements were made. Some variants of acoustic treatment is presented, that allow to achieve a compromise between good acoustics and original interior's arrangement.
EN
Sound diffusers, in particular those based on changes in the phase of the reflected wave (Schroeder diffusers), have recently gained greatly in popularity in acoustics as an effective means to eliminate defects and improve the acoustic performance of interiors. This paper draws attention to a possibility of shaping acoustic parameters of sound diffusers and fundamental errors made in applying diffusers. Also, an often neglected issue of sound absorption by diffusers has been tackled. The presented results of laboratory measurements indicate a great significance of the diffusers' rigidity and geometry on their absorption coefficient at low frequencies. The effect of arrangement of elements on the diffusion coefficient was analysed for two types of elements based on the prime number N = 7.
14
Content available Ekran akustyczny z powierzchnią dyfuzyjną
PL
Ekrany akustyczne mogą odbijać, pochłaniać lub rozpraszać dźwięki. Ekran ze specjalnie zaprojektowaną powierzchnią dyfuzyjną ma wysoki stopień rozpraszania dźwięku. Ma również możliwość pochłaniania dźwięku dzięki komorom i systemem perforacji. Te właściwości umożliwiają zastosowanie ekranu do ochrony przed hałasem drogowym.
EN
Acoustic screen can reflect, absorb or scatter a sound. Screen with especially designed diffusion surface gives high degree of sound scattering. It has also possibility of sound absorbing by mean of cells and perforation system. These characteristic features make possible the use of such screen for protection against road noise.
15
Content available remote Korekta akustyczna wnęk podbalkonowych w sali Opery Lwowskiej
PL
W związku z modernizacją Opery Lwowskiej, wykonano pomiary akustyczne sali Opery wraz z komputerową symulacją pola akustycznego. W symulacji uwzględniono dane akustyczne przewidywanych do zastosowania materiałów wykończeniowych i ustrojów akustycznych, uzyskane z pomiarów laboratoryjnych. W szczególności badaniom poddano ustroje rozpraszające dźwięk typu QRD, zaprojektowane specjalnie dla tej sali z uwzględnieniem architektonicznego stylu obiektu.
EN
Due to modernization of the Lviv Opera hall, acoustical measurements of the hall have been performed together with computer simulation of sound field. In the computer model, acoustical data of finishing materials and acoustical structures obtained from laboratory tests have been used. In particular, QRD sound diffusing structures have been examined. The structures were designed specifically for this hall, with taking into account its architectural style.
16
Content available remote Acoustic aspect of the Lviv Theatre of Opera and Ballet auditory usage
EN
For over one hundred years, the Lviv Opera (Ukraine) has been intensely used for theater, opera and ballet performances. Performers appreciate its interior for its exquisite appearance which is the result of great design and rich decorations as well as acoustics which make it possible for the sound to be heard very well both in the auditorium and on stage. Due to the building's technical deterioration, it was necessary to renovate it and restore some of the elements of its decor and consequently its original splendor. The modernization which was conduced in the 1980s was not positively received by the performers as the building's interior acoustics for symphonic music decreased. In order to avoid the same mistakes during the modernization of the hall in 2008, the authors of this paper were asked for acoustical consultations. As a result of detailed tests and analyses it was possible to maintain the acoustic features of the theater.
PL
Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej jest szczególną budowlą, zajmującą ważne miejsce w architekturze i kulturze Lwowa. Obiekt zbudowany w 1900 roku zaprojektował Zygmunt Gorgolewski, jeden z najwybitniejszych ówczesnych architektów. Widownia posiada kubaturę 4374 m3 i mieści 998 osób. Budynek jest sukcesywnie remontowany, zaś sala jest doprowadzana do pierwotnej świetności. W celu zachowania parametrów akustycznych sali, w trakcie prac modernizacyjnych prowadzono bieżące ekspertyzy akustyczne. Przeprowadzono wymianę podłóg i elementów wystroju wnętrza. W celu zachowania parametrów akustycznych remontowanej sali wykonano badania laboratoryjne wybranych materiałów wystroju, takich jak: deski, dywany, lambrekiny i elementy tapicerki. Wykonano również badania akustyczne sali widowiskowej przed wykonaniem prac renowacyjnych, w trakcie oraz po zakończeniu. Po analizie badań można stwierdzić, że charakterystyka czasu pogłosu po remoncie nie uległa istotnym zmianom. Zwrócono uwagę na wnęki podbalkonowe parteru i loże, gdzie istniałaby możliwość zamiany wybranych okładzin dźwiękochłonnych na rozpraszające, co korzystnie wpłynie na wybrane parametry akustyczne sali.
17
Content available remote Usage of business rules in supply chain management
EN
The growth of efficiency in supply chain management depends on the level of IT support in enterprise and its flexibility to adapt to changes. Business rules management systems enable dynamic adjustment to unstable environmental conditions, whereas business process management systems give support for serializing processes. The paper provides overview of new rule-based process modeling language which integrates both approaches.
PL
Zwiększenie efektywności zarządzania łańcuchem dostaw zależy od poziomu wsparcia informatycznego przedsiębiorstwa oraz jego elastyczności. Systemy oparte na regułach biznesowych pozwalają na dynamiczne dostosowywanie się do zmiennych warunków otoczenia. Natomiast systemy zarządzania przepływem pracy pozwalają na usystematyzowanie procesów. Praca prezentuje wyniki badań nad zdefiniowaniem uniwersalnego metajęzyka łączącego oba podejścia w celu stworzenia elastycznego systemu modelowania procesów biznesowych.
PL
Pył z elektrofiltrów powstający przy wypalaniu klinkieru cementowego stanowi wartościowy odpad, przydatny do wytwarzania zapraw budowlanych. Jednym z możliwych jego zastosowań jest używanie mieszanek pyłowych do poprawy stateczności skarp na składowisku odpadów komunalnych. Opisano próby zagęszczania gruntu skarp za pomocą mieszanek pyłowych, tynkarki i płyty wibracyjnej. Przedstawiono wyniki prób.
EN
Dust from electrofilters, witch originates from firing cement c1inker, is a valuable waste useful in production of cement mortars. One of its possible application is using dust mixtures to improve stability of slopes on municipal landfilI sites. The attempts of compacting soil slopes with dust mixtures using plastering machine and vibro-plate have been described. The results of the tests have been presented.
20
Content available remote Sposoby eksploatacji zwałowisk przemysłu wapienniczego
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.