Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lean Manufacturing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Technological changes have gained strategic importance in the thinking and actions of many market players, penetrating at the same time into all links of the value chain and the ways of their connections, which changed the range of competition and the way in which the needs of buyers are met. With the development of industry 4.0 there is a need to create new business models. Building a good business model is a challenge because it requires taking into account the new conditions and resources of the company. The model iAn integral element in training of personnel in the Lean Manufacturing concept is the search for attractive forms of education which, in addition to the transmission of knowledge about a given instrument/method, will also be characterised by a wealth of practical knowledge. The use of simulation games is unquestionably an approach that allows to obtain a wide spectrum of practical knowledge in conjunction with increasing the effectiveness of conducted training/workshops. The article presents the theoretical basis describing both the essence and the advantages of the use of simulation games in conducting training for the personnel (both lower and upper level). The main objective of this article is to present the simulation game prepared by the authors - the simulation of “The Installation of the House”. As a co-operative game, it engages all the participants in active searching for losses and their origins in the process, and in looking for methods and techniques of eliminating wastage. This game has been developed for educational purposes, as a support for the teaching and training of personnel (employees of all levels of management). This simulation game, however, can be implemented in the training of production workers in the various companies, in order to ensure better understanding the methods of searching for wastage in the production process.
EN
The main purpose of this article is to present an author’s methodology of production levelling and to show the impact of levelling on the time during which the product passes through the process and on staff performance. The article presents the analysis of literature concerning the method of improving the production process, especially taking production levelling into consideration. The authors focussed on the definition and methodologies of production levelling. A diagram of interrelations showing determinants and efficiency measures of production levelling as well as an author’s production levelling methodology have been presented. An example of the implementation of production levelling in one of the departments of a company manufacturing surgical instruments has also been shown. Analysis of the current state, stages of implementation and end effects have been presented. Attention was focussed on the time during which the product passes through the process and on staff performance.
PL
W pracy przedstawiono metodę TPM (Total Productive Maintenance) wraz z jej poszczególnymi filarami. Omówiono historię powstania metody oraz pozytywne aspekty występujące w efekcie poprawnego jej wdrożenia. Jako dowód możliwości implementacji metody TPM w przedsiębiorstwach włókienniczych opisano proces i korzyści wdrożenia tej metody w firmie Enkev Polska S.A., będącej wiodącym, międzynarodowym producentem wyrobów z włókien naturalnych w Polsce.
EN
The article presents the TPM (Total Productive Maintenance) method together with its individual pillars. The history of the method development and positive aspects occurring as a result of its correct implementation are discussed. As evidence of the possibility of implementing the TPM method in textile enterprises, the process and benefits of implementing this method in the company Enkev Polska S.A., which is the leading international producer of natural fibers products in Poland, are described.
PL
W artykule przedstawiono zarys metody 5S wywodzącej się z autorskiego systemu Toyoty – Toyota Production System jako nowego podejścia kierownictwa przedsiębiorstw w usprawnianiu i doskonaleniu procesów wytwórczych. Przedstawiono podstawy, poszczególne etapy i zalety metody, bazując na literaturze oraz informacjach z publikowanych analiz biznesowych opartych na tej metodzie zachęcając tym samym do jej upowszechniania w przedsiębiorstwach włókienniczych.
EN
The article presents an outline of the 5S method derived from Toyota`s proprietary system – Toyota Production System as a new approach of the management of enterprises in improving production processes. The basics, individual stages and advantages of the method are presented basing on the literature and information from published business analyzes based on this method, thus encouraging its dissemination in textile enterprises.
PL
Przedstawiono podstawowe założenia prowadzące do identyfikacji przyczyn i eliminacji marnotrawstwa występującego w procesach produkcyjnych w oparciu o założenia Lean Management i Lean Manufacturing. Zaprezentowano wykorzystanie przykładowych aplikacji do komputerowego wspomagania procesów mapowania strumieni produkcyjnych w praktyce przemysłowej.
EN
In the paper the basic assumptions leading to identification of causes and to the elimination of waste occurring in production processes based on the assumptions of Lean Management and Lean Manufacturing are defined. Presented is the use of example applications for computer-assisted value stream mapping of production streams in industrial practice.
EN
This study aimed to explore the potential impact of the Lean Manufacturing methodology on the implementation and functioning of the BRC Standard for Packaging. The study highlighted many issues where the Lean Manufacturing concept supports and opposes the BRC Standard for Packaging. A framework for the coexistence of both approaches was determined. The study was of a conceptual nature; it adopted an analytical approach. The approach was based on in-depth consideration of each requirement in the BRC Standard for Packaging s and an assessment of the coherence with the Lean Manufacturing methodology. As a result, many conclusions, clues and challenges were found. The article indicates several areas, in which Lean Manufacturing supports the BRC Standard for Packaging, attributing a special positive role to Lean Tools & Techniques. Also, it indicates six areas, in which the BRC Standard for Packaging contradicts the Lean Manufacturing approach. A comprehensive analysis of the coexistence of both management systems allows a better understanding of challenges while implementing both of them in an organisation. The presented concept of the coexistence of both systems is valuable for management.
PL
W artykule zaprezentowana została autorska koncepcja budowy szczupłych systemów wytwarzania zgodnie z którą w skuteczny i konsekwentny sposób można przystąpić do „odchudzania” dowolnego systemu produkcyjnego zarządzanego do tej pory w tradycyjny sposób. Przedstawiona koncepcja została skonfrontowana z czternastoma zasadami Systemu Produkcyjnego Toyoty TPS. W artykule podjęto się także odpowiedzi na pytanie jaką rolę może odegrać uczelnia wyższa zaproszona do współpracy w przebudowie systemów wytwarzania na „szczupłe” systemy wytwarzania w warunkach polskiej przedsiębiorczości.
EN
The article presents the author's concept of lean production systems, in which an efficient and consistent way to lean any production system managed so far in the traditional way is presented. The presented concept was confronted with the fourteen principles of the Toyota Production System TPS. The article also addresses the question of what role a university can play in the reorganization of production systems for "lean" production systems in the context of Polish entrepreneurship.
EN
The objective of the paper is to present the role productivity and thus: (a) diminish the impact of the global financial crisis and (b) provide the means for growth not only for companies but also for a whole economy. Special emphasis was placed on methods of increasing productivity – Lean Manufacturing and Six Sigma methodology. The authors studied research literature and case studies of companies which have implemented Lean – Six Sigma methodology, and proved that (a) the implementations of Lean – Six Sigma methodology have improved process efficiency, and (b) such process efficiency improvements helped the companies overcome the effects of the financial crisis. The studied companies originate from different industrial sectors and from different countries in the world. As complement to the research results found in the literature and also as a comparison authors made also research concerning Poland and Greece.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli produktywności, która jest związana z zmniejszeniem wpływu światowego kryzysu finansowego i zapewnieniem środków do wzrostu nie tylko dla firm, ale także dla całej gospodarki. Szczególny nacisk położono na metody zwiększania produktywności – metodologię Lean Manufacturing i Six Sigma. Autorzy przeanalizowali literaturę badawczą i studia przypadków firm, które wdrożyły metodologię Lean – Six Sigma, i udowodnili, że wdrożenia metodologii Lean – Six Sigma poprawiły efektywność procesu oraz że taka poprawa wydajności procesu pomogła firmom pokonać skutki kryzysu finansowego. Badane firmy pochodzą z różnych sektorów przemysłu i z różnych krajów świata. Uzupełnienie wyniki badań w literaturze oraz własnych, dokonano również badań dotyczących Polski i Grecji.
9
Content available Adaptation of the 6S method in a farm
EN
The article presents the 6S methodology which may support functioning of enterprises and farms through facilitation of work organization and improvement of occupational safety and health. A definition was presented and implementation stages of the 6S methodology steps were described. Trends in adaptive changes which have to be carried out in order to adjust the 6S methodology to the requirements of a farm were indicated. Schemes of procedure during subsequent stages of implementation of the 6S method were developed and the most significant elements which should be considered during implementation of the method were indicated. Threats which could occur during implementation of the 6S methodology principles and opportunities of an enterprise after implementation of the described method were analysed.
PL
W artykule przedstawiono metodę 6S mogącą wspomóc funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych przez usprawnienie organizacji pracy oraz poprawiającą bezpieczeństwo i higienę pracy. Zaprezentowano definicję oraz krótko scharakteryzowano etapy wdrażania kolejnych kroków metody 6S. Wskazano kierunki zamian adaptacyjnych koniecznych do zrealizowania w celu przystosowania metody 6S do wymagań gospodarstwa rolnego. Opracowano schematy postępowania podczas kolejnych etapów wdrażania metody 6S wraz ze wskazaniem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas wdrażania metody. Przeanalizowano zagrożenia mogące wystąpić podczas wprowadzania zasad metody 6S oraz szanse, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć wdrażając opisaną metodę.
10
Content available Improvement of Artistic Cast Production System
EN
The paper presents the technology and organization of the artistic cast production. On the basis of the actual cast production system, the manufacturing process was shown, in particular sand–piece moulding, which is a very important process and a time-consuming part of the entire manufacture of the casts. The current state of the production process as well as the organization of the work and production technology were analysed with the use of methods and techniques of production improvement, the Lean Manufacturing concept and computer systems. The results of the analysis and studies were shown with use of schemes and graphs of the layout of the production resources, a flow chart of the production process, value stream mapping, and a costs table for the production and modernization of the moulding stage. The work has shown that there are possibilities to improve the artistic cast production system. This improvement leads to increased productivity, lower production costs of artistic casts and increased competitiveness of the foundry.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono analizę procesu wytwór-czego w celu zidentyfikowania źródeł marnotrawstwa. Wynika ona z konieczności usprawnienia procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym średniej wielkości. W artykule zostanie przedstawione studium przypadku, w którym podjęto próbę skrócenia czasu wytwarzania. Zastosowano podejście Lean Management i metodę mapowania strumienia wartości.
EN
The article presents an analysis of the manufacturing proces in order to identify wastes This results from the necessity to improve manufacturing processes in a medium-size company. The article includes a case study in which an attempt to reduce the production cycle was made. Lean Management approach and VSM method were used.
PL
Czy możliwe jest podniesienie wydajności, bezpieczeństwa, jakości, ograniczanie kosztów, skrócenie czasu produkcji bez wielomiesięcznych faz planowania, prób i analiz, niekończących się spotkań i prezentacji? Czy takie zmiany mogą być trwałe? Czy potrzebni nam są do tego eksperci? Japońska koncepcja Lean Manufacturing zakłada, że kluczowe jest rozwiązywanie problemów u źródeł i przy wykorzystaniu potencjału intelektualnego pracownikow.
EN
The article presents the selected Lean Manufacturing (LM) methods the application of which contributed to identification of casting deficits in the production process of engine pistons. Improvement of the quality of production process of piston casts made of alloy EN AC-AlSi12CuNiMg (EN AC-48000) will lower costs, increase scrap participation and, especially, will positively influence the image of a selected casting enterprise. During the production process, each stage is loaded with many factors influencing the final product quality, for this reason, it can be stated that in order to implement the LM principles in the enterprise, a few techniques included in this concept must be applied [1, 2, 3]. The basis of LM system are, e.g.: 5S method, Just in Time, Kanban, Kaizen, TQM, 5 Why [4]. Due to the nature of piston production (combination of manual and automatic actions), the human factor and machine park failure frequency also is the problem of the multi-stage process, which results in the fact that indicating a universal model of application of Lean concept is very difficult.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody Lean Manufacturing (LM), których stosowanie przyczyni się do identyfikacji wad odlewniczych w procesie produkcyjnym tłoków silnikowych. Poprawa jakości procesu produkcyjnego odlewów tłoków ze stopu EN AC-AlSi12CuNiMg (EN AC-48000) obniży koszty, zmniejszy udział wybraków, a zwłaszcza wpłynie pozytywnie na wizerunek wybranego przedsiębiorstwa odlewniczego. Podczas procesu produkcyjnego każdy etap jest obarczony wieloma czynnikami wpływającymi na jakość produktu końcowego. Chcąc sprawdzić, czy w przedsiębiorstwie wdrożono zasady LM, trzeba w organizacji procesu produkcyjnego odnaleźć kilka technik wchodzących w skład tej koncepcji [1, 2, 3]. Podstawami systemu LM są: metoda 5S, Just in Tme, Kanban, Kaizen, TQM, 5 Why [4]. Ze względu na specyfike produkcji tłoków (połaczenie czynności wykonywanych ręcznie i automatycznie), problemem wieloetapowego procesu jest także czynnik ludzki i awaryjność parku maszynowego, co sprawia że wskazanie uniwersalnego modelu stosowania koncepcji Lean jest bardzo trudne.
PL
Na podstawie sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiono w artykule najczęściej występujące naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach. Wyznaczono kluczowe kierunki zmian oraz wyzwania dla kierownictwa kopalń w zakresie wdrażania modyfikacji zachowań pracowników w aspekcie bezpieczeństwa, kładąc główny nacisk na aktywizację liniowych pracowników.
EN
On the basis of the reports of the State Labour Inspectorate presented in the article, the most common violations of safety and health in mines. Determined the key trends and challenges for the management of the mines in the implementation of the modification employee behavior with regard to safety, with an emphasis on the activation of line workers.
EN
The article presents an analysis of three options to reduce the share of changeovers time in the available time of working machines. The first option concerns the reduction of the number and share of changeover times by grouping them in the production schedule by technologically similarity. The similarity is understood as production of products using the same settings of machines or using the same equipment. For the purpose of such approach patterns of clustering and queuing production orders in work schedules machines are formed. This enables the rapid and substantial reduction in the share of changeovers in the available working time of machine without interfering with the retooling process itself. By only knowing the structure of retooling and extract these essential elements, which by pooling and templates queuing can be avoided. In this case, increase the efficiency of the machine is achieved, however, at the same time stocks of both semi-finished and finished products increases and extends the duration of the customer contracts internal or external. The second variant is related to the analysis of the effect of shortening changeover times on the availability of machines. This approach was applied to organizational changes of retooling of machines in accordance with SMED method. This requires the involvement of all people involved in the process and examine depth of the whole process of retooling. At the same time this allows for a significant improvement in the efficiency of the machine without increasing inventory and maximizing production orders. The third analysis includes the simultaneous application of queuing pattern of production orders for individual products in the schedules of the machine and to shorten setup times. This approach allows for rapid improvement of the equipment with relatively low effort and cost.
16
Content available remote Problemy wdrażania Lean Manufacturing w procesie utrzymania maszyn
PL
Kierując się koniecznością utrzymania infrastruktury technicznej w stanie zapewniającym zachowanie ciągłości produkcji, firmy decydują się na wdrażanie coraz nowocześniejszych metod zarządzania parkiem maszyn technologicznych. Po efektywnym wdrożeniu filozofii Lean Manufacturing (LM) w sferze produkcji coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na zastosowanie wielu narzędzi z nią związanych w procesach utrzymania ruchu (UR). Takie działania podejmują zwłaszcza duże firmy, które chcą zainwestować we wdrożenie nowych metod ze względu na znaczną liczbę maszyn oraz szeroki zakres prac związanych z ich obsługą techniczną.
17
PL
Trudna sytuacja wielu przedsiębiorstw zmusza je do poszukiwania coraz to nowych metod podnoszenia ich efektywności i wydajności. W ostatnim czasie wiele z nich decyduje się na wdrożenie narzędzi i metod filozofii Lean Manufacturing. Filozofia ta pokazuje istotne znaczenie eliminacji marnotrawstwa pojawiającego się w procesie produkcyjnym. Pozwala na eliminację strat, które najczęściej występują w procesie produkcyjnym, np. długie przezbrojenia, nadprodukcja, awarie, zapasy, braki, zbędny ruch oraz transport. W niniejszej pracy przedstawione zostały możliwości doskonalenia przezbrajania maszyn z wykorzystaniem metody SMED (Single Minute Exchange of Die). W pierwszej części pracy przedstawiono ogólną charakterystykę filozofii Lean Manufacturing. Opisano znaczenie koncepcji, zalety wdrożenia, wybrane narzędzia i metody Lean, których głównym zadaniem jest doskonalenie procesów. Część praktyczna pracy przedstawia wdrożenie metody na wybranym stanowisku produkcyjnym. Przedstawiona zostaje metodyka wdrożenia metody SMED w procesie produkcyjnym. Na wybranym stanowisku przeprowadzona została identyfikacja i analiza czasów przezbrojeń, identyfikacja czynności wewnętrznych i zewnętrznych, wykorzystywane narzędzia oraz oprzyrządowanie, liczba przejść pracownika przed wdrożeniem metody. Zaproponowano i wdrożono działania usprawniające. Dokonano oceny efektywności wprowadzonych działań. Zastosowanie metody SMED wyeliminowało zbędne czynności, uzyskano skrócenie czasu przezbrojenia, zmniejszyła się liczba przejść pracownika. Wydajność produkcji dzięki zastosowaniu metody SMED została zwiększona o 4,16%. Symulacja oszczędności kosztów przedstawiła ilość zaoszczędzonych środków pieniężnych dzięki wdrożeniu tej metody.
EN
The difficult situation of many companies forcing them to seek ever the new ways to improve their efficiency and performance. In recent times, many of them decide to implement the tools and methods of Lean Manufacturing. This philosophy shows the importance of eliminating wastes occurring in the production process. It allows elimination of the losses that occur most frequently in the production process such as: long setup, overproduction, failures, inventory, defects, unnecessary movement and transport. In this work the possibilities of the improving machines setup with using the method of SMED (Single Minute Exchange of Die) was presented. In the first part of the paper the general characteristics of Lean Manufacturing was described. The importance of the concept, the advantages of the implementation of selected tools and methods of Lean, whose main task is to improve processes was described. The practical work presents the implementation of the method for the chosen production stand was presented. Moreover, the methodology of the implementation of SMED method in the production process was presented. On the selected production stand : identification and the analysis of the setups time, identification of internal and external operations, used tools and equipment, the number of employee movements before the implementation of this method was presented. The improvement actions were proposed and implemented. An evaluation of the effectiveness of implemented actions was made. The application of SMED eliminated unnecessary activities, helped to reduce setup time, reduced the number of the employee movements. Production efficiency through the use of SMED method has been increased by 4.16%. Simulation of cost savings presented the amount of cash savings by implementing this method.
PL
Czy ograniczanie kosztów, skrócenie czasu produkcji i osiąganie lepszej jakości kruszyw jest możliwe bez ponoszenia kosztownych inwestycji? Japońska koncepcja Lean Manufacturing zakłada, że tak. Kluczowe jest rozwiązywanie problemów u źródeł i określenie kilku marnotrawstw - identyfikacja, na co tracimy czas, ludzi, energię, zasoby i pieniądze.
PL
Warto dbać o zdrowie, wprowadzając zdrową dietę i ruch. Takim działaniem uzyskamy szczupłą sylwetkę, sprawiając, że cały organizm funkcjonuje należycie. Podobnie jest z życiem przedsiębiorstwa, w którym dobra organizacja przekłada się na szereg korzyści. Skrojona na miarę „dieta" pozwala wyprodukować więcej surowca dobrej jakości, taniej i szybciej.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania produkcją odchudzoną Lean Manufacturing oraz zdefiniowano kategorie marnotrawstwa wg Taichii Ohno. W dalszej części artykułu opisano działania z zakresu Lean Manufacturing, które zostały wdrożone w kopalniach, celem eliminacji strat. Najważniejszym problemem są wysokie koszty wydobycia, zapasów i pracy, dlatego też w pierwszej kolejności kierownictwo kopalni powinno opracować program szkoleń rozwijających świadomość Lean Manufacturing wśród pracowników kopalni.
EN
This paper presents a concept of Lean Manufacturing management and defines the Taiichi Ohno’s Categories of Waste (the 7Ws). Further in this paper the activities of Lean Manufacturing implemented in mines to reduce losses were described. The most important issue is high cost of exploitation, inventory and labor so the first step which should be undertaken by the management of mine is to prepare a training program which developes awareness of Lean Manufacturing among the employees of the mine.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.