Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W naturalnych wodach występuje duża różnorodność mikroorganizmów. Większość z nich znajduje się w stanie VNBC, niedającym się hodować. Generalnie detekcja bakterii w środowisku wodnym jest możliwa dzięki technikom molekularnym (metagenomika, FISH, metatranskrytomika), ale dają one jedynie informacje o poziomie zróżnicowania genetycznego i biochemicznego szczepów środowiskowych. Zaawansowane techniki hodowli in situ, zwłaszcza symulujące naturalne środowisko (komory dyfuzyjne, ichips), ko-kultury czy techniki mikrohodowli pojedynczych komórek w systemie mikroprzepływów kropelkowych (MSP), mogą mieć szerokie zastosowanie zarówno w detekcji i izolacji szczepów bakterii dotąd niehodowlanych, jak również w badaniach ekologicznych.
EN
In natural waters a large diversity of microorganisms may occur. The majority of them are in the VNBC state and can not be cultured. The detection of bacteria from water samples is possible by using molecular techniques (metagenomics, FISH, metatranscriptomics), however they provide only information about the level of the genetic and biochemical diversity of environmental strains. The advanced cultivation in situ strategies, especially the ones simulating natural environment (diffusion chambers, ichips), co-cultures or single-cell cultivation in the droplet microfluidation system (MSP) can be used both for the detection and isolation of so far non-cultivable bacterial strains as well as for ecological research.
PL
Badania nad bakteryjnymi lotnymi związkami, zwłaszcza o charakterze organicznym (VOCs), stały się bardzo istotne z powodu ich biokompatybilności, biodegradowalności i bogactwa możliwości aplikacyjnych. Bakteryjne lotne metabolity, na ogół pochodzenia metabolizmu wtórnego, mogą wpływać negatywnie lub pozytywnie względem innych organizmów. Pewne związki VOCs działają przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie. Inne zaś funkcjonują jako czynniki promujące wzrost i rozwój roślin i/lub użytecznych mikroorganizmów glebowych czy też jako czynniki stymulujące systemiczną oporność roślin. Nieliczne bakteryjne VOCs znane są jako związki semichemiczne i mogą istotnie wpływać na zachowania owadów i innych stawonogów (repelenty lub atraktanty). W przyszłości takie związki mogą stać się obiecującymi biomarkerami w diagnostyce laboratoryjnej, terapeutykami w lecznictwie ludzi i zwierząt lub czynnikami stosowanymi w biokontroli fitopatogenów i liczebności organizmów szkodliwych przynoszących poważne straty w rolnictwie.
EN
The studies on bacterial volatile compounds, especially of the organic ones (VOCs), have become very important because of their biocompatibility, biodegradability and the enormous potential of their application. The bacterial volatile metabolites, originated mainly from secondary metabolism, could exert either negative or positive impact on other organisms. Some of them are antibacterial and antifungal. Other may function as the growth-promoting factors of plants and/or beneficial microorganisms in soil, as well as the factors of induced systemic resistance in plants. Few compounds of bVOCs are known also as semiochemicals and may significantly affect the behaviour of insects and other arthropods (repellents or attractants). In the future, these compounds may become promising biomarkers in diagnostics and agents used in human and animal therapy, as well as in biocontrol of phytopathogens and pests in agriculture.
PL
Metabolity pochodzenia mikrobiologicznego, zwłaszcza produkowane przez bakterie, są obecnie przedmiotem intensywnych badań na całym świecie. Powszechnie uznaje się, że bakterie odgrywają niezwykle ważną rolę w kształtowaniu środowiska przyrodniczego i struktury różnorodności biologicznej. Drobnoustroje te bowiem, za pośrednictwem produktów metabolizmu pierwotnego i wtórnego, mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na inne organizmy. W interakcjach wewnątrz- i międzygatunkowych mogą uczestniczyć różne klasy związków organicznych i nieorganicznych. Na ogół związki te odpowiadają za zjawiska takie jak: antybioza, symbioza lub mutualizm. W ostatniej dekadzie naukowcy szczególnie zainteresowali się bakteryjnymi lotnymi związkami z powodu ich biologicznej aktywności i potencjalnej aplikacyjności w różnych sektorach gospodarki. Część z nich może pełnić funkcje czynników sygnałowych i być użyteczna w biokontroli zagęszczenia i rozmieszczenia organizmów w środowisku jako tzw. związki infochemiczne.
EN
The microbial metabolites especially produced by bacteria are presently the subject of intense research on the world. It is widely recognized that bacteria play an extremely important role in shaping the environment and community diversity of species. Bacteria can involved the positive or negative effects on other organisms through the products from the primary or secondary metabolism. Many of these various classes of organic and inorganic bacterial compounds are responsible for the ecological network in environmental communities by phenomenon antibiosis, symbiosis or mutualism. Since past decade, researchers have been focused on bacterial volatile compounds because of their biological activity and potential application in various sectors of the economy. Some of them may act as signal factors and be useful in biocontrol of density and distribution of some organisms in the environment as a so-called infochemicals.
PL
Współczesny trend poszukiwań nowych, przyjaznych i bezpiecznych dla człowieka związków chemicznych skupia się na pozyskiwaniu ich z naturalnych źródeł. Obiektem intensywnych badań naukowych stały się pigmenty bakteryjne, wtórne metabolity. Naturalne barwniki są bardzo zróżnicowane strukturalnie. Najważniejsze z nich to izoprenoidy (tetraterpenoidy), pochodne pyroli (tri- i tetrapyrole, pochodne indolu), a także pochodne fenazyn. Biopigmenty mogą mieć liczne atrakcyjne właściwości, tj.: terapeutyczne, antyoksydacyjne, immunomodulacyjne lub immusupresyjne. Większość z nich może znaleźć rozliczne zastosowania w medycynie i rolnictwie, a także w przemyśle spożywczym, tekstylnym, papierniczym, farmaceutycznym i kosmetyce.
EN
The modern trend of searching for new compounds that are friendly and safe for humans focuses on obtaining them from natural sources. The bacterial pigments as secondary metabolites became the object of intense research. Natural dyes are structurally diversified compounds. The most important of these compounds belong to isoprenoids (tetraterpenoids), pyrrole derivatives (tri- and tetrapyrroles, indole derivatives) as well as phenazine derivatives. Biopigments may have numerous attractive features: therapeutic, antioxidative, immunomodulative or immunosuppressive. Most of them can found numerous applications in medicine and agriculture, as well as in textile, paper, pharmaceutical, food, beverage and cosmetic industries.
PL
Część z mikroorganizmów morskich potrafi przetrwać w antropogenicznie zanieczyszczonych wodach i ujawnia niezwykłe szlaki kataboliczne w biodegradacji różnych trudno rozkładających się związków chemicznych. To daje możliwość ich zastosowania m.in. w ochronie środowiska i bioremediacji skażonych środowisk. Ponadto morskie mikroorganizmy, szczególnie bakterie, mogą być źródłem specyficznych enzymów, inhibitorów i innych cennych bioaktywnych związków wykorzystywanych w biotechnologii, rolnictwie i rybołówstwie oraz w przemyśle.
EN
Some of marine microorganisms can survive in polluted waters caused by human activities and reveal the unusual catabolic pathways for the biodegradation of many recalcitrant compounds. It makes possible to use them in environmental protection and bioremediation of contaminated environments. In addition, marine microorganisms, especially bacteria may also be a source of specific enzymes, inhibitors and other valuable bioactive compounds that could be used in biotechnology, agriculture, fisheries and many industries.
PL
Woda jest niezbędnym składnikiem strukturalnym i funkcjonalnym wszystkich istot żywych. Ponadto dostępność do zasobów wodnych i jej dobrej jakości są podstawowym warunkiem rozwoju społeczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju. Niestety na całym świecie dostrzega się poważne problemy związane z gospodarką wodną i stanem sanitarnym wód naturalnych. Woda w środowisku może być nośnikiem licznych patogenów i tym samym stwarzać realne zagrożenia epidemiologiczne dla ludzi i zwierząt gospodarczych, powodując wybuchy wodnopochodnych epidemii.
EN
Water is a very important structural and functional component of all living creatures. In addition, the availability of water and high quality of water are a prerequisite for the socio-economic development of the country. Unfortunately, the serious problems of water management as well as associated with a poor sanitary condition of natural waters have been seen all over the world. Water in the environment can be a carrier of many pathogens and thus pose a real epidemiological risk for health people and livestock.
PL
W dobie antybiotykoterapii i chemioterapii komórki nowotworowe, bakteryjne oraz grzybicze stają się oporne na działanie medykamentów. Zsyntezowanie leków, które omijają mechanizmy oporności, nie zawsze prowadzi do pełnego sukcesu. Lekoterapia często wiąże się z niepożądaną reakcją polekową, powodującą różnorodne skutki uboczne. Wszystko to sprawia, że tak istotne staje się opracowanie systemu, który pozwoli wybiórczo niszczyć wyłącznie komórki nowotworowe, bakteryjne lub grzybicze.
EN
In the era of antibiotic therapy and chemotherapy: cancer, bacterial and fungal cells are becoming resistant to medications. Syntheses of drugs which circumvent resistance mechanisms are not always successful. Pharmacotherapy often associates with adverse drug reactions, as well as variety of side effects. This makes it important to develop a system that will selectively destroy cancer, bacterial or fungal cells.
PL
Na ogół przez pestycydy rozumie się środki chemiczne o szerokim spektrum działania biobójczego, zapewniające efektywne zwalczanie organizmów przynoszących poważne straty w gospodarce. Niestety, większość takich związków chemicznych ma charakter ksenobiotyków o szkodliwym działaniu na środowisko przyrodnicze. Alternatywą dla chemicznych pestycydów mogą być preparaty naturalne.
EN
In general, the pesticides mean as the chemical compounds with a broad spectrum of biocidal activity against pests and the economic harmful organisms. Unfortunately, most of these preparations, especially xenobiotics, can influence negatively on the environment and ecosystems. An alternative method control of pests may be used the natural preparations such as biological or mineral.
PL
W środowisku mogą pojawiać się specyficzne zanieczyszczenia, które mogą hamować wzrost i rozwój drobnoustrojów. Poszukuje się zatem nowych biowskaźników, które mogły mieć zastosowanie w kontroli środowisk w aspekcie specyficznych zanieczyszczeń. Jednym z takich biowskaźników mogą stać się czerwonopigmentowe grzyby drożdżopodobne, zwłaszcza Sporobolomyces roseus.
EN
In the environment can occur because to the specific contaminants which can inhibit the growth and development microorganisms. The search is therefore new biomarkers that could be used to monitor the environment in terms of specific contaminants. One of these biomarkers may become red pigment Yeasts, especially Sporobolomyces roseus.
PL
Zanieczyszczenie powietrza negatywnie wpływa na całą przyrodę i komfort życia ludzi, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Mikrobiologiczna analiza powietrza jest ważną metodą badawczą, ale nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty stan sanitarny środowiska. W środowisku bowiem mogą pojawiać się specyficzne zanieczyszczenia, które mogą hamować wzrost i rozwój drobnoustrojów. Poszukuje się zatem nowych biowskaźników, które mogły mieć zastosowanie w kontroli środowisk w aspekcie specyficznych zanieczyszczeń. Jednym z takich biowskaźników mogą stać się czerwonopigmentowe grzyby drożdżopodobne, zwłaszcza Sporobolomyces roseus.
EN
The air pollution affects on nature and the quality of life of people, especially in the urban and industrialized areas. The microbiological analysis of air does not always refl ect the actual state of sanitary of the environment. The specific hazards can occur in nature and inhibit the growth of microorganisms. Therefore still looking for the new biomarkers of air pollution that could be used to control of the specific contaminants in the air. One of these biomarkers may become the red yeasts, especially Sporobolomyces roseus.
PL
Woda jest jednym z ważnych odnawialnych zasobów naturalnych i cennym związkiem mineralnym. Woda pitna pozyskiwana jest głównie z wód powierzchniowych po uprzednich złożonych procesach jej oczyszczania i uzdatniania. Procesy te mają na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń chemicznych i mikrobiologicznych. Ważnym i końcowym etapem uzdatniania wody konsumpcyjnej jest jej dezynfekcja. Proces dezynfekcji wody może być przeprowadzony metodami chlorowania, ozonowania i/lub przy użyciu promieniowania ultrafioletowego.
EN
Water is one of the most important mineral resources. The main source of water for human consumption is the surface water that requires the treatment and the purification. The water purification processes are multicomplex and lead to the elimination of the contamination hazard from water. At the fi nal stage of water treatment the disinfection processes is carried out, using methods of chlorination, ozonation, or UV radiation.
PL
Woda jest jednym z ważnych odnawialnych zasobów naturalnych i cennym związkiem mineralnym. Woda pitna pozyskiwana jest głównie z wód powierzchniowych po uprzednich złożonych procesach jej oczyszczania i uzdatniania. Procesy te mają na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń chemicznych i mikrobiologicznych. Ważnym i końcowym etapem uzdatniania wody konsumpcyjnej jest jej dezynfekcja. Proces dezynfekcji wody może być przeprowadzony metodami chlorowania, ozonowania i/lub przy użyciu promieniowania ultrafioletowego.
EN
Water is one of the most important mineral resources. The main source of water for human consumption is the surface water that requires treatment and purification. Water purification processes are multicomplex and lead to the elimination of the contamination hazard from water. At the final stage of water treatment the disinfection process is carried out, using the methods of chlorination, ozonation, or UV radiation.
PL
Lizozym to enzym o masie 14,4 kDa katalizujący hydrolizę wiązań β-1,4-glikozydowych pomiędzy N-acetyloglukozaminą i kwasem N-acetylomuraminowym w mureinie. Lizozym współdziała z białkami układu dopełniacza w bakteriobójczej aktywności surowicy. Enzym ten wykazuje głównie bakteriobójcze działanie wobec bakterii Gram-dodatnich i w mniejszym stopniu wobec bakterii Gram-ujemnych. Lizozym ma zastosowanie w produkcji serów, wina i piwa, jako konserwant – E1105.
EN
Lysozyme, is known to be a 14.4 kDa protein that catalyses the hydrolysis of the β 1,4 linkage between N-acetyloglucosamine and N-acetylmuramic acid in the bacterial cell wall. Lysozyme, widely present in body fluids cooperates with the complement system in the bactericidal action of serum. This enzyme lyses mostly Gram-positive and a few Gram-negative bacteria. It is well known preservative of food – E1105. Lysozyme is often used in cheese, wine and beer production.
PL
Biofilmy to dobrze zorganizowane układy współpracujących mikroorganizmów (bakterie, grzyby, pierwotniaki, algi, wirusy), szeroko rozpowszechnione przyrodzie. Większość naturalnych biofilmów jest wytwarzana przez różne gatunki bakterii. W różnych gałęziach przemysłu i medycyny mogą one stanowić dość istotny problem sanitarny i ekonomiczny. Często mikrobiologiczne biofilmy są odpowiedzialne za różne przewlekłe zakażenia wśród ludzi. Drobnoustroje zawarte w biofilmach cechuje znacznie wyższa oporność na różne środki antymikrobiologiczne w porównaniu do ich form planktonicznych. Ich odpornościowy fenotyp utrudnia usunięcie biofilmu z różnorodnych powierzchni.
EN
Biofilms are well-organized communities of cooperating microorganisms (bacteria, fungi, protozoa, algae, viruses) and widespread in nature. Most natural biofilms are formed by multiple bacterial species. They constitute a major hygienic and economic problem in many industrial and medical fields. Microbial biofilms are often associated with various permanent infections in humans. The microorganisms in biofilms are more resistant to many different antimicrobials compared to the free-living cells. Their resistant phenotype makes it difficult to eliminate biofilms from diverse surfaces.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.