Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnia podziemna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości połączeń taśm przenośnika, co ma znaczący wpływ na ich wytrzymałość. Diagnostyka taśm przenośnikowych z linkami stalowymi przy użyciu metod nieniszczących (NDT) pozwala wykrywać i monitorować uszkodzenia na całej długości taśmy. Taka diagnostyka umożliwia również ocenę jakości połączenia. Testy, oparte na tej metodzie, zostały przeprowadzone z wykorzystaniem systemu diagnostycznego Diagbelt opracowanego na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Zaproponowano kilka metod poprawy jakości połączeń w oparciu o uzyskane wyniki. Przedmiotem badań była trudnopalna taśma przenośnikowa ST 3150 o szerokości B-1200. Testy przeprowadzono na przenośniku taśmowym eksploatowanym w polskiej kopalni podziemnej.
EN
The article presents the results of tests on the quality of conveyor belt joints, which has a significant impact on their strength. Diagnostics of steel conveyor belts using non-destructive methods (NDT) allows detecting and monitoring damage along the entire length of the belt. Such diagnostics also makes it possible to assess the quality of the splices. Tests based on the proposed method were carried out using the Diagbelt diagnostic system developed at the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology at the Wroclaw University of Technology.
EN
Subsidence and vertical movements in mines are a challenge in mining operations. To qualify as a controlled mine site, ground movements must be measured regularly during mining operations. Boleo Copper District mine was monitored and the movement during mining operations was measured from Oct. 31, 2018 to March 15, 2019. The evaluation of vertical and horizontal movement was determined in four locations in the mine areas M303, M303S, M303 C, and M305. The exploitation area, which measured approximately 80 £ 90 m2 with a height of 2.4 m, impacted the surface in the form of cracks. These cracks were observed on the topographic surveys and varied during the mining operations from the beginning to the end. The final results indicated that the points with the greatest displacement were those in the central zone of the mine excavation (points #3, 5, and 6) and the displacement trend of the ground was toward this zone. In theory, the subsidence is typically lesser than the thickness of the extracted ore. In this case, the maximum subsidence was 1.15 m and the ore seam thickness was 2.4 m. The maximum possible subsidence is typically 55-65% of the extracted seam thickness; however, because chain pillars are generally left in place, and provide some support, this maximum possible subsidence is rarely reached. In this case, the maximum subsidence was 52% of the seam thickness.
EN
Optimization in mine planning could improve the economic benefit for mining companies. The main optimization contents in an underground mine includes stope layout, access layout and production scheduling. It is common to optimize each part sequentially, where optimal results from one phase are treated as the input for the next phase. The production schedule is based on the mining design. Access layout plays an important role in determining the connection relationships between stopes. This paper proposes a shortest-path search algorithm to design a network that automatically connects each stope. Access layout optimization is treated as a network flow problem. Stopes are viewed as nodes, and the roads between the stopes are regarded as edges. Moreover, the decline location influences the ore transport paths and haul distances. Tree diagrams of the ore transportation path are analyzed when each stope location is treated as an alternative decline location. The optimal decline location is chosen by an enumeration method. Then, Integer Programming (IP) is used to optimize the production scheduling process and maximize the Net Present Value (NPV). The extension sequence of access excavation and stope extraction is taken into account in the optimization model to balance access development and stope mining. These optimization models are validated in an application involving a hypothetical gold deposit, and the results demonstrate that the new approach can provide a more realistic solution compared with those of traditional approaches.
PL
Optymalizacja w planowaniu kopalni może poprawić korzyści gospodarcze dla przedsiębiorstw górniczych. Główna część optymalizacji w kopalni podziemnej obejmuje układ wyrobisk eksploatacyjnych, schemat udostepnienia i harmonogram wydobycia. Zazwyczaj każdy etap optymalizowany jest sekwencyjnie, gdzie optymalne wyniki z jednej fazy są traktowane jako dane wejściowe do następnej fazy. Harmonogram produkcji opiera się na projekcie górniczym. Struktura udostępnienia odgrywa ważną rolę w określaniu połączeń pomiędzy przodkami eksploatacyjnymi. Ten artykuł proponuje algorytm wyszukiwania najkrótszej ścieżki, aby zaprojektować sieć, która automatycznie łączy każdy przodek. Optymalizacja struktury udostępnienia jest traktowana jako problem przepływu w sieci. Przodki są traktowane jako węzły, a drogi pomiędzy nimi jako krawędzie. Ponadto lokalizacja upadowej udostępniającej wpływa na drogi transportu rudy i odległości odstawy. Analiza ścieżek drzew zdarzeń odbywa się przy założeniu alternatywnych lokalizacji upadowych. Optymalna lokalizacja upadowej jest wybierana metodą wyliczania. Następnie, za pomocą programowania zintegrowanego (Integer Programming – IP) optymalizuje się proces planowania produkcji i maksymalizacji wartości bieżącej netto (NPV).Rozwinięty układ wyrobisk udostępniających i eksploatacyjnych jest uwzględniany w modelu optymalizacji do zbilansowania udostępnienia i eksploatacji złoża. Te modele optymalizacji są walidowane w aplikacji uwzględniającej hipotetyczne złoże rud złota, której wyniki pokazują, że nowe podejście może dostarczyć bardziej realistyczne rozwiązanie w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
PL
Magnetyczne systemy diagnostyczne stosowane są do oceny stanu technicznego taśm przenośnikowych od początku lat 70. ubiegłego wieku. Początkowo generowały one sygnał analogowy agregowany dla torów pomiarowych (pasów taśmy) o szerokości kilkudziesięciu centymetrów, skanowanych sekwencyjnie jedną głowicą pomiarową w kilku cyklach lub całą szerokością taśmy za jednym razem, dzięki instalacji wielu głowic pomiarowych w całym przekroju. Nie pozwalało to na identyfikację pojedynczych uszkodzeń o wielkości kilku centymetrów. Nowoczesne urządzenia diagnostyczne, dzięki miniaturyzacji, umożliwiają instalację nawet 200 cewek w listwie pomiarowej mocowanej w poprzek pełnej szerokości taśmy, w celu identyfikacji uszkodzeń pojedynczych linek. Zamiast sygnałów analogowych generują one cyfrowy sygnał zerojedynkowy, odpowiadający zmianie znaku pola magnetycznego, co pozwala pokazać uszkodzenie na obrazach 2D. Ułatwia to identyfikację lokalizacji i rozmiaru uszkodzeń w rdzeniu taśmy. Wyniki kilku pomiarów stanu pętli taśmy w jednej z kopalń podziemnych w Polsce posłużyły do opracowania modelu rozwoju uszkodzeń rdzenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi, który powstał w ramach doktoratu obronionego na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr przez dr inż. Agatę Kirjanów-Błażej, pod kierunkiem dr. hab. inż. Leszka Jurdziaka. W kolejnych częściach artykułu zostaną przedstawione wyniki analiz statystycznych zebranych danych. Pierwsza część omawia rozkład uszkodzeń wzdłuż osi taśmy. W drugiej przedstawiony zostanie rozkład uszkodzeń w poprzek taśmy, a w trzeciej rozwój uszkodzeń w czasie. Wyniki badań posłużą do opracowania prognozy przyszłych stanów taśmy, co ma praktyczny wymiar dla ich użytkowników. Planuje się zaimplementowanie wykrytych zależności stochastycznych w algorytmach wspomagających podejmowanie decyzji o wymianach taśm w systemie DiagBelt, który opracowany został w ramach grantu NCBiR przez dr. hab. inż. Ryszarda Błażeja.
EN
Magnetic diagnostic systems are used to assess the condition of steel cord conveyor belts since the early 1970s. Initially, they generated an analogue signal aggregated for measuring tracks (belt strips) with a width of several dozen centimetres scanned sequentially by one measuring head in several cycles or the entire belt width at once thanks to the installation of multiple measuring heads throughout the cross-section. Such a solution did not allow identification of individual lesions of a size of a few centimetres. Modern diagnostic devices, thanks to miniaturization, allow the installation of up to 200 coils in a measuring rod mounted across the full width of the belt in order to identify damage to individual cables. Instead of analogue signals, they generate a digital zero-one signal corresponding to the change of the magnetic field sign, which allows showing the damage on 2D images. This solution makes it easier to identify the location and size of damage in the core of the belt. The results of several scans of the belt loop condition in one of the underground mines in Poland were registered. Then they were used to develop a „Model of damage development of the core of steel conveyor belts”, which was work out as a part of the PhD thesis written by Agata Kirjanów-Błażej at the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology of the Wroclaw University of Science and Technology supervised by Leszek Jurdziak, university professor. The next parts of the paper will present the results of statistical analyses of collected data. The first discusses the distribution of core failures along the axis of the belt. In the second one, the distribution of defects across the belt will be presented, and in the third, the core failures development over time. The obtained results will be used to develop forecasts of future belt conditions, which has a practical dimension for their users. It is planned to implement the detected stochastic dependencies in algorithms supporting decision making on belt replacements in the DiagBelt system, which was worked out as part of the NCBiR grant by Ryszard Błażej, DSc, PhD.
EN
The article presents the choice of a Polish powered roof support from FAMUR Group for the conditions of one of the hard coal mines in Vietnam. In the analytical calculations, the strength and structural parameters of the rock mass from the Vang Danh mine region were adopted. The longwall face is 93 m long and the thickness of the coal layer is equal 3 m. For the needs of the choice of support, the load of the longwall face determined and the capacity of the powered roof support were determined. On the basis of the permissible roof deflection method, the condition of excavation maintenance was characterized. In the calculations, it was assumed that the condition of using a powered roof support type FAZOS-15/31-POz, except in addition to complying of the working range and permissible value of longwall face inclination, is to ensure proper roof maintenance conditions, which are determined by the index of load capacity of the roof „g”.
EN
The main optimized objects in underground mines include: stope layout, access layout and production scheduling. It is common to optimize each component sequentially, where optimal results from one phase are regarded as the input data for the next phase. Numerous methods have been developed and implemented to achieve the optimal solution for each component. In fact, the interaction between different phases is ignored in the tradition optimization models which only get the suboptimal solution compared to the integrated optimization model. This paper proposes a simultaneous integrated optimization model to optimize the three components at the same time. The model not only optimizes the mining layout to maximize the Net Present Value (NPV), but also considers the extension sequence of stope extraction and access excavation. The production capacity and ore quality requirement are also taken into account to keep the mining process stable in all mine life. The model is validated to a gold deposit in China. A two-dimensional block model is built to do the resource estimation due to the clear boundary of the hanging wall and footwall. The thickness and accumulation of each block is estimated by Ordinary Kriging (OK). In addition, the conditional simulation method is utilized to generate a series of orebodies with equal possibility. The optimal solution of optimization model is carried out on each simulated orebody to evaluate the influence of geological uncertainty on the optimal mining design and production scheduling. The risk of grade uncertainty is quantified by the possibility of obtaining the expected NPV. The results indicate that the optimization model has the ability to produce an optimal solution that has a good performance under the uncertainty of grade variability.
PL
Główne optymalizowane obiekty w kopalniach podziemnych to parametry struktury przodka wybierkowego, optymalnego udostępnienia oraz planowanie robót górniczych. Powszechne jest optymalizowanie każdego komponentu po kolei, przy czym optymalne wyniki jednej fazy są uważane za dane wejściowe dla następnej. Opracowano i wdrożono wiele metod w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla każdego komponentu. W rzeczywistości interakcja między różnymi fazami jest ignorowana w tradycyjnych modelach optymalizacji, które prowadzą do nieoptymalnych rozwiązań w porównaniu ze zintegrowanym modelem optymalizacji. Niniejszy artykuł przedstawia zintegrowany model optymalizacji optymalizujący trzy komponenty w tym samym czasie. Model nie tylko optymalizuje układ wydobywczy, aby zmaksymalizować wartość bieżącą netto (NPV), ale także uwzględnia parametry przodka wybierkowego oraz wkopu udostępniającego złoże. Aby utrzymać proces wydobycia na stałym poziomie przez cały czas trwania eksploatacji, pod uwagę brane są również zdolności produkcyjne oraz wymagania dotyczące jakości rudy. Omawiany model jest opracowany na potrzeby złoża złota w Chinach. Powstały dwuwymiarowy model blokowy do oszacowania zasobów ze względu na wyraźną granicę między skrzydłem wiszącym a spągowym. Grubość i akumulacja każdego bloku jest szacowana za pomocą krigingu zwyczajnego (OK). Dodatkowo wykorzystywana jest warunkowa symulacja w celu generowania szeregu złóż rudy. Optymalny model optymalizacji jest przeprowadzany na każdym symulowanym złożu w celu oceny wpływu niepewności geologicznej na optymalne planowanie robót górniczych i produkcji. Ryzyko odnośnie do niepewności jakości złoża jest kwantyfikowane przez możliwość uzyskania oczekiwanej wartości bieżącej netto (NPV). Wyniki wskazują, że model optymalizacji ma zdolność do tworzenia optymalnego rozwiązania w warunkach niepewności.
EN
On the 31st March 2017, the mining of hard coal in the last active mine in the Ostrava part of Ostrava-Karviná Coalfield was completed according to plan. Based on the decision of management of the company OKD, a.s. concerning the closure of the Paskov Mine, a plan of gradual closure of individual ventilation areas of the mine was prepared. Currently, the Paskov Mine is, from the point of view of mining legislation, in the stage of treatment and, in accordance with this plan, operations connected with the closure of individual areas are being performed. The decommissioning of main mine workings can be commenced after obtaining a necessary permit from the District Mining Authority for the area of the Moravian-Silesian and the Olomouc Region. In the article, information on the current process of closing of ventilation areas of the Paskov Mine and the expected subsequent process of mine closure is summarised.
PL
W dniu 31 marca 2017 r. wydobycie węgla kamiennego w ostatniej czynnej kopalni w Ostrawskiej części Zagłębia Ostrawsko- -Karwińskiego zakończono zgodnie z planem. Na podstawie decyzji zarządu firmy OKD, a.s. w sprawie zamknięcia Kopalni Paskov przygotowano plan stopniowego zamykania poszczególnych obszarów wentylacyjnych kopalni. Obecnie Kopalnia Paskov jest z punktu widzenia przepisów górniczych na etapie likwidacji i zgodnie z tym planem prowadzone są działania związane z zamknięciem poszczególnych obszarów. Likwidacja głównych wyrobisk górniczych może zostać rozpoczęta po uzyskaniu niezbędnego zezwolenia od Powiatowego Urzędu Górniczego na obszar województwa morawsko-śląskiego i ołomunieckiego. W artykule podsumowano informacje na temat aktualnego procesu zamykania obszarów wentylacyjnych kopalni Paskov oraz oczekiwanego późniejszego procesu zamykania kopalni.
CS
Příspěvek řeší redukci větrní sítě a tím úsporu elektrické energie v souvislosti s odstavením hlavního ventilátoru na lokalitě Sviadnov, Dolu Paskov na základě přesunu hornické činnosti do důlních polí Staříč a Chlebovice, Dolu Paskov, OKD, a.s.
EN
The article deals with the reduction of the mine ventilation network, thereby saving electricity in connection with the shutdown of the main fan at the locality Sviadnov,the Paskov mine based on moving mining activities to the takes of a pit Staříč and Chlebovice, the Paskov Mine, OKD, a.s. (Ostrava-Karviná Mines).
EN
Risks of fire occurrence in underground mines are known for a long time. Evacuation and rescue plans allow to each underground mine to respond and establish control in case of emergency. The primary goal of this paper is to determine the optimal system for evacuation in case of fire in underground mines and through a process of computer simulation to be presented to all workers that are affected by this issue. In this study is developed a system that allows by using available software to work out the complete evacuation plans that include analysis of fire scenarios and optimal routes for evacuation. With development of database of fire scenarios, it is possible to plan routes for evacuation in all situations. This presented methodology can serve to make effective system for evacuation and rescue in case of fire and to help save lives and protect the financial investment in the mine. This methodology represents the most economical option of making an effective system for evacuation and also can serve as an idea of making a software package that includes all the steps of making a system for evacuation and rescue in case of fire in underground mines. This presented model will have increased accuracy compared to other models presented so far, because of the prepared 3D model of the underground mine which includes the actual dimensions of the mine along with its associated elements from which the fire dynamics and system for evacuation depends.
EN
Methodology for long-term underground lead-zinc mine planning based on fuzzy inventory theory is presented in this paper. We developed a fuzzy stochastic model of inventory control problem for planning lead-zinc ore production under uncertainty. The final purpose of this article is to find the optimal quantity of mined ore that should be stockpiled, in order to enable “feeding” of mineral processing plant in casus when the production in underground mine is interrupted, by using Possibilistic mean value of fuzzy number for defuzzing the fuzzy total annual inventory costs, and by using Extension of the Lagrangian method for solving inequality constrain problem. The different types of costs involved in mined ore inventory problems affect the efficiency of production scheduling. Dynamic nature of lead and zinc metal price is described by Ornstein-Uhlenbeck stochastic mean reverting process. The model is illustrated with a numerical example.
PL
W pracy przedstawiono metodologię długoterminowego wydobycia cynku i ołowiu w kopalniach podziemnych z wykorzystaniem podejścia stochastycznego z elementami logiki rozmytej do określania wymaganego poziomu zapasów. Opracowaliśmy model stochastyczny z wykorzystaniem elementów logiki rozmytej do kontroli zapasów w planowaniu wydobycia cynku i ołowiu w warunkach niepewności. Celem końcowym pracy jest określenie optymalnej ilości wydobywanej rudy, którą należy zachować jako zapas tak aby zapewnić odpowiednie jej dostawy do zakładu przeróbczego nawet w przypadku przerwania wydobycia w kopalni podziemnej, opierając się na posybilistycznej wartości średniej liczby rozmytej i wyostrzeniu całkowitych rocznych kosztów zapasów. Wykorzystano także rozszerzenie metody Lagrange’a do rozwiązywania problemu więzów w nierówności. Różnorakie koszty związane ze składowaniem zapasów wydobywanej rudy mają wpływ na wydajność planowanej produkcji. Dynamiczne zmiany cen cynku i ołowiu zostały określone z wykorzystaniem rewersji średniej stochastycznej, w pracy Ornsteina-Uhlenbecka. Zaprezentowano przykład numeryczny jako ilustrację modelu.
11
Content available remote Układy rozruchowe ścianowych przenośników zgrzebłowych
PL
W artykule opisano główne problemy związane z rozruchem ścianowych przenośników zgrzebłowych w kopalniach podziemnych. Przedstawiono obecnie stosowane metody łagodzenia negatywnych aspektów rozruchu napędu, zarówno na drodze mechanicznej, jak i elektrycznej. Opisano najczęściej stosowane urządzenia rozruchowe, takie jak napędy dwubiegowe, sprzęgła hydrokinetyczne, napędy CST, rozruszniki stycznikowe, agregaty tyrystorowe i przemienniki częstotliwości.
EN
The paper describes the main problems connected with starting-up of long wall scraper conveyors in underground mines. Currently used methods of decreasing drive starting negative aspects were presented, both on the mechanical and electrical way. Most common used starting devices were presented, such as two-speed drives, fluid coupling, contractor starters, thyristor power units and frequency inverters.
EN
Purpose: The purpose of the paper was to develop a method of methane risk assessment in order to fulfil the technical-organizational and legal requirements for occupational risk assessment in mines. Methane hazard and associated risks of the effects of ignition and/or explosion of methane is one of the most severe natural hazards. Methods: Heuristic methodology based on the Delphi approach and a group survey by a panel of experts, which was named SOPE, was used to assess the magnitude of methane risk. The adopted tools for assessing the current state of methane risk factors and their possible accident consequences were targeted surveys, with the participation of experts representing, mainly, engineering-technical personnel of mine ventilation service. The objectivity and independence of the judgment of the ex-perts was checked by determining indicators of the degree of the experts’ unanimity, indicators of their competence as well as indicators of the validity of their evaluations. The subject matter of the study of methane hazard were five longwall are-as of the "A-Z" twin-mine (after the merge of two mines: Mine A and Mine Z), three longwalls operated towards plant A and two longwalls operated towards plant Z. For the assessment of each area of the mine, a Methane Risk Assessment Questionnaire consisting of 4 assessment cards, was used. The cards included four areas of the studied risk factors, i.e. factors shaping the methane hazard (17 factors), the activity of the methane ignition initiators (19 factors), detection and prevention of methane risk (16 factors) and possible human and material losses (13 factors). Results: The evaluation of 65 factors affecting the causes and consequences of the methane risk in the exploitation area under ana-lysis, was conducted in accordance with the procedure of the adopted method, based on the proposed algorithm. Assess-ments by experts were used to calculate the indicators of the magnitude of methane hazard for each group of factors sepa-rately. Practical implications: A practical example of the application of this method is incorporated in chapter four of this paper, which also discusses the results of the conducted research. Originality/ value: The obtained values of the indicators of methane risk assessment and analysis of their changes showed that the proposed method can be an important element in the design and construction of a modern methane safety system in coal mines. It provides the possibility of controlling this risk and enables the minimization of its consequences in accordance with the criteria of their acceptance, adopted in this paper. The method does not replace the currently used methods of methane risk assessment, but complements them in a significant and modern way.
PL
W artykule scharakteryzowano system klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Przedstawiono przykłady instalacji chłodniczych z wykorzystaniem wysokociśnieniowego wymiennika ciepła oraz reduktora ciśnienia hydrostatycznego. Omówiono sposób regulacji i monitoringu rozpływu wody lodowej w tych instalacjach oraz scharakteryzowano zasady sterowania parametrami wody lodowej.
PL
W celu zapewnienia stabilnej pracy kopalni oraz wysokiego poziomu wydobycia stosuje się maszyny do rozdrabniania węgla już w fazie jego transportu ze ściany wydobywczej do szybu lub sztolni transportowej. Maszynami tymi są tak zwane kruszarki ścianowe i podścianowe. Zadaniem tych kruszarek jest odpowiednie rozdrobnienie zbyt dużych brył węgla, które utrudniłyby lub uniemożliwiły transport urobku. W artykule podano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych tego rodzaju kruszarek, tj. kruszarek walcowych oraz szczękowych. Najczęstsze zastosowanie znalazły kruszarki walcowe, wśród których występuje szereg rozwiązań konstrukcyjnych różniących się budową organu roboczego - walca, w szczególności zastosowanych w nim elementów rozdrabniających. Elementami roboczymi są najczęściej segmenty kruszące oraz noże styczno-obrotowe. Kruszarki te budowane są z różnymi wariantami napędu walca. Zamieszczono również oryginalne rozwiązanie kruszarki szczękowej z napędem obu szczęk usytuowanych nad przenośnikiem zgrzebłowym, przy czym kierunek przemieszczania się rozdrabnianego węgla w kruszarce jest zgodny z kierunkiem ruchu przenośnika.
EN
In order to provide stable operation of a mine and high level of output, there are applied nnachines for coal disintegration already at the stage of its transportation from the mined wall to a shaft or transport drift. The machines are so called wall and longwall crushers. Their task is proper size reduction of too large coal lumps that could make the output transport more difficult or even impossible. The work presents examples of constructional solutions of such crushers i.e. roll and jaw crushers. The jaw crushers are the most commonly applied and they feature several constructional solutions with different construction of the working unit-the roll, and especially grinding elements mounted in it. The working elements are most frequently the crushing sections and rotary-tangent tools. The crushers are built with different versions of the roll drive. An original solution of a jaw crusher with a drive of both jaws located over the push plate conveyor is also presented. The direction of the ground coal movement is compatible with the direction of the movement of conveyor.
15
Content available remote Rozkład pyłu respirabilnego w wyrobiskach odprowadzających powietrze ze ścian
PL
Zwalczanie pyłu respirabilnego w kopalniach podziemnych ma istotne znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa załogi, szczególnie wobec zagrożeń, jakie mogą stwarzać cząstki pyłu zawieszonego. Wyniki pomiarów zmian koncentracji pyłu w wyrobiskach mogą być pomocne przy weryfikacji modeli matematycznych rozprzestrzeniania się pyłu wraz z powietrzem przepływającym wyrobiskami. Przeprowadzono pomiary koncentracji pyłu respirabilnego w wyrobiskach odprowadzających powietrze z dwóch ścian eksploatacyjnych w celu określenia dyspersji pyłu wzdłuż wyrobisk. Pomiary wykonano w trzech przekrojach poprzecznych w różnych odległościach od wylotu ze ściany za pomocą stacjonarnych pyłomierzy optycznych PŁ-2, umożliwiających ciągłość pomiaru koncentracji pyłu i rejestrację wartości w kopalnianym systemie monitoringu parametrów powietrza. W artykule przedstawiono wyniki chwilowych rejestracji koncentracji pyłu respirabilnego oraz prędkości powietrza i porównano wartości uśrednione z wynikami modelu teoretycznego obliczeń zmian w koncentracji pyłu na drogach przepływu powietrza.
EN
The control of respirable dust in underground mines has been given paramount importance due to health and safety implications associated with fine particles. To obtain a better understanding of spatial and temporal behavior of dust dispersion in underground airways and data to compare with the predictions of mathematical model, a set of mine experiments was conducted. In order to determine dispersion and deposition of respirable dust, research into the changes in dust concentration along tail entries of two longwalls was conducted. The measurements of respirable dust concentration were taken in three cross-sections in entries located at different distances from a longwall outlet. The measurements were taken by means of optical particle counter PŁ-2. Counter PŁ-2 uses a light scattering detection of dust and it works in real-time sending the results to a surface computer by using a mine monitoring system. This paper presents the results of instantaneous recordings of respirable dust concentration. Average instantaneous values of concentration were compared to theoretical models of changes in dust concentration in airways.
PL
Zagrożenie cieplne w podziemnych kopalniach jest jednym z zagrożeń, które stało się szczególnie uciążliwe dla pracowników wykonujących prace przygotowawcze w drążonych wyrobiskach korytarzowych. W artykule przedstawiono strukturę zatrudnienia w oddziałach przygotowawczych kopalń węgla kamiennego z równoczesnym wskazaniem ciężkości pracy na poszczególnych stanowiskach. Dokonano oceny zagrożenia cieplnego w tych oddziałach na podstawie wartości wybranych wskaźników wyznaczonych na podstawie pomiarów parametrów fizycznych powietrza oraz założonych czynników związanych z rodzajem odzieży i z aktywnością fizyczną pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach pracy. Wskazano stanowiska, w których występuje zagrożenie klimatyczne.
EN
Thermal hazard in underground mines is one of the risks that has become particularly heavy for workers carrying out work in preparatory workings in roadway heading in the coal bed. The paper presents the structure of employment in the preparatory departments development districts of coal mines with focus on intensity of work in work places. An assessment of thermal hazard in these units was undertaken. It was based on selected indexes determined by measurements of the physical parameters of air and on assumed factors related to the type of clothing and physical activity of employees in certain positions. Points where there thermal hazard were indicated.
PL
W górnictwie podziemnym obserwuje się zwiększenie liczby stosowanych maszyn z silnikami spalinowymi. Oprócz korzyści, jakie wynikają z zastosowania tego typu napędu, obserwuje się zagrożenie związane z zanieczyszczeniem powietrza. Ustanowienie limitów zanieczyszczeń dla wprowadzanych do użytku silników maszyn wymusza konieczność poszukiwania rozwiązań napędów stosowanych w podziemnych wyrobiskach. Podjęte działania zmierzają do ograniczenia emisji szkodliwych składników emitowanych przez napędy spalinowe maszyn. W artykule zwrócono uwagę, że choć dopuszczane do użytku silniki spełniają wysokie wymagania, to w trakcie eksploatacji kontrola emisji szkodliwych składników spalin jest ograniczona. Przedstawiono również analizę wyników pomiarów emisji składników spalin maszyn z napędami spalinowymi, wykorzystywanych w transporcie kopalnianym.
EN
More and more machinery with Diesel engines is used in underground mines. Apart from the benefits of using this type of engines there is a risk associated with air pollutants. Searching for new solutions of engines is necessary because new limits of air pollutants have been established. New solutions should reduce the emission of harmful components. In the article the analysis of air pollutions from machinery with Diesel engines in railway transport was conducted.
PL
W artykule przedstawiono nietypowy w polskim górnictwie węglowym przykład transportu (hydraulicznego) grawitacyjnego konstrukcyjnych spoiw mineralnych z powierzchni kopalni do miejsca wykonania tam izolacyjno-oporowych Ti-137 i Ti-138 w upadowych Iz i Iw pokładu 338/2 na poz.700 m w kopalni „Budryk”. Przedstawiono właściwości fizyko-mechaniczne wybranych spoiw mineralnych popiołowo-cementowych uwzględniając sposób ich przygotowania na powierzchni i transportu siecią istniejących rurociągów podsadzkowych do podziemnych wyrobisk górniczych.
EN
The article presents the non-typical in the Polish mining industry example of the gravitational (hydraulic) transport of constructional mineral binding agents from the mine surface to the site of performance of isolation-resisting Ti-137 and Ti-138 dams in the Iz and Iw inclines of the seam 338/2 on the level 700 m at the ”Budryk” colliery. The physico-mechanical properties of selected mineral ash-cement binding agents are presented, taking into consideration the method of their preparation on the surface and transport using the network of existing stowing pipelines to underground mine workings.
PL
Polskie rozwiązania w zakresie prognozowania stanu mieszaniny powietrza i dopływających gazów (metan, gazy pożarowe) kopalni są oryginalne i stosowane nie tylko w kraju, ale i za granicą, w górnictwie takich krajów, jak USA, Australia, Kanada i Czechy. Wyrazem tego są publikacje w literaturze światowej [24, 41, 53], gdzie można spotkać zastosowania obecnych polskich rozwiązań w zakresie prognozy rozpływu powietrza i gazów pożarowych. Obecnie technika komputerowa wspomaga pracę inżyniera wentylacji i dyspozytora kopalni [11, 17, 38, 40, 43, 44]. Celem zapoznania inżynierów wentylacji kopalń z istniejącymi obecnie komputerowymi programami symulacyjnymi do prognozowania stanu sieci wentylacyjnej kopalni w niniejszym artykule przedstawiono stosowane modele matematyczne w najbardziej znanych programach wentylacyjnych rozwijanych w Polsce i na świecie wraz z rozszerzoną listą pozycji literatury. Najważniejszym elementem programu komputerowego do obliczeń i symulacji procesu przewietrzania są modele matematyczne stosowane do opisu ruchu powietrza i gazów szkodliwych w sieci oraz algorytmy implementujące te modele w omawianych programach symulacji. Zwrócono uwagę na zagadnienia modelowania struktury sieci wentylacyjnej, opisu ruchu powietrza w elementach sieci, dopływu metanu i propagacji mieszaniny metanowo-powietrznej w sieci, modelowania zrobów i przepływu powietrza z metanem przez zroby, modelowania ogniska pożaru i przepływu gorących gazów pożarowych w sieci wyrobisk kopalni. W zależności od dostępności informacji w literaturze światowej przedstawiono również opis możliwości obliczeniowych stosowanych w nauce i przemyśle górniczym programów komputerowych.
EN
Polish solutions regarding the prediction of the state of mixture of air and inflowing gases (methane, fire gases) in the mine are original ones and are applied not only in Poland but also abroad, in the mining industries of such countries as the USA, Australia, Canada and the Czech Republic. The expression of this fact are publications in the world literature [24, 41, 53], where can be found the application of current Polish solutions with respect to the prediction of propagation of air and fire gases. The present computer technique aids the work of the ventilation engineer and mine dispatcher [11, 17, 38, 40, 43, 44]. In order to acquaint the ventilation engineers of mines with the currently existing computer simulation programmes for the prediction of the state of the mine ventilation network, in the present article were presented the applied mathematical models in the most known ventilation programmes developed in Poland and in the world along with an extended list of literature items. The most important elements of the computer programme for calculation and simulation of the ventilation process are mathematical models used for the description of movement of air and harmful gases in the network and algorithms implementing these models in the discussed simulation programmes. Attention was drawn to problems of modelling of the ventilation network structure, description of air movement in network elements, methane inflow and propagation of the methane-air mixture in the network, modelling of gobs and flow of air with methane through gobs, modelling of fire focus and flow of hot fire gases in the mine workings network. According to the accessibility of information in the world literature, also the description of calculation possibilities of computer programmes used in science and in the mining industry was presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.