Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this article the process of building artificial neural network (ANN) for automatic detection signals from transverse cracks in the rail head is described. Selection details and real signal samples (for ANN training) are also presented.
PL
Artykuł opisuje proces projektowania sztucznej sieci neuronowej (ANN) do automatycznego wykrywania sygnałów z pęknięć poprzecznych w główce szyny kolejowej. Do celów szkoleniowych w zakresie ANN przedstawiono również szczegóły dotyczące wyboru próbki i rzeczywiste próbki sygnału.
EN
In this article, the approach for detecting a transverse crack in the rail head via ANN with CWT and application created on its basis are presented. The ways of further development of the ANN for improving its work accuracy and the possibility of identification of other types of defects are also presented.
PL
W artykule rozpatrzono sposób ujawnienia poprzecznego pęknięcia w głowicy szyny kolejowej metodą ciągłej transformacji falkowej (CTF) oraz metodą sztucznej sieci neuronowej (SSN). Przedstawiono program stosowany do analizy sygnałów defektoskopijnych. Zaproponowano sposoby dalszego rozwoju SSN w celu poprawy dokładności jego pracy i możliwości zidentyfikowania innych rodzajów wad.
EN
The method of signal detection from transverse crack within rails joint is presented in the article. Using of correlation analysis of this signal after subtraction of averaged rails joint signal from it is proposed. The signal alignment for averaging is based on the mean value crossing point.
PL
W artykule przeanalizowano sposób identyfikacji sygnału pochodzącego od pęknięcia poprzecznego w obszarze złącza szynowego. Zaproponowano wykorzystanie analizy korelacji tego sygnału po odjęciu uśrednionego sygnału pochodzącego od luzu pomiędzy szynami. Analizowane sygnały znajdują się dokładnie w punkcie przejścia przez ich wartość średnią.
EN
Rail networks across the world are getting busier with trains travelling at higher speeds and carrying more passengers and heavier axle loads than ever before. The combination of these factors has put considerable pressure on the existing infrastructure, leading to increased demands in inspection and maintenance of rail assets [1]. Nowadays, rails are systematically inspected for internal and surface defects using various non-destructive evaluation (NDE) techniques, the most common of which are ultrasonic and magnetic flux leakage (MFL) methods. The article is focused on the analysis of defectoscopic signals received using the magnetic wagon-defectoscope of Lviv Railway (MFL method) by the continuous wavelet transform (CWT).
PL
Sieci kolejowe na całym świecie są coraz bardziej zatłoczone, przy coraz wyższych prędkościach pociągów i przewożą coraz więcej pasażerów przy większym nacisku na osi kół niż dotychczas. Połączenie tych czynników oznacza poważne zagrożenie dla istniejącej infrastruktury, co prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na ilość inspekcji i na koszty utrzymania aparatury kolejowej [1]. Obecnie, szyny są systematycznie sprawdzane pod kątem uszkodzeń wewnętrznych i powierzchniowych za pomocą różnych metod badań nieniszczących. Najbardziej upowszechnione z nich to metody ultradźwiękowe i magnetodynamiczna (Magnetic Flux Leakage Rail Inspection – MFL). Artykuł skupia się na analizie sygnałów defektoskopowych otrzymanych przy użyciu wagonu defektoskopii magnetycznej Kolei Lwowskiej (elektromagnetyczna metoda badań nieniszczących) wykorzystującej ciągłą transformatę falkową.
EN
In this paper analysis of defectoscopic signal using the modern digital signal processing tool - continuous wavelet transform (CWT) is described. The main criteria in the railway tracks flaws detection by CWT are proposed.
PL
W artykule opisano analizę sygnału defektoskopicznego za pośrednictwem nowoczesnej metody cyfrowego przetwarzania sygnału - ciągła transformata falkowa. Zaproponowano główne kryteria wykrywania wad w szynach kolejowych przez CWT (continuous wavelet transform).
EN
This article describes the model of the crack in the railway rail, for the magnetic crack detection system, based on interpretation of the magnetized material as a set of loops with current. Calculated field distributions along the rail with crack are shown.
PL
W artykule został opisany model szczeliny w szynie kolejowej, dla magnetycznych systemów wykrywania pęknięć, bazujących na interpretacji materiałów magnetycznych z pętlami prądowymi. Przedstawione zostały obliczone rozkłady pola wzdłuż szyny z pęknięciami.
EN
The aim of the investigation is search of possible methods of automatic processing of defect signals from a magnetic testing carriage that realizes magnetic-dynamic non-destructive testing. The wavelet-like transform with a fragment of the recorded signal as a mother function was used to analyze the transversal crack signal. The signal pattern was resampled (rescaled) in such way that a file of signals, that were stretched or compressed relatively to the original length, was created. The described methods can be used for detection of dangerous defects in rails. The programme realization does not require large amount of calculation that enables to carry out real-time signal processing.
PL
Wciąż prowadzone są poszukiwania metod automatyzacji procesu obróbki dynamicznych sygnałów pochodzących z defektoskopu magnetycznego umieszczonego w wagonie pomiarowym. Dla analіzy sygnałów od poprzecznego pęknięcia zostały wprowadzone przekształcenia, w których w rolі funkcji macierzystej występuje fragment zapisanego sygnału. Wycinek sygnału poddano dyskretyzacji i przeskalowaniu tak, że otrzymano przebiegi sygnałów, które są rozciągnięte lub ściśnięte w odniesieniu do pierwotnej długości. Opisane metody mogą być używane dla wykrywania niebezpiecznych wad w szynach. Realizacja nie wymaga dużych mocy obliczeniowych i umożliwia prowadzenie i przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym.
EN
The paper describes the comparative analysis of modern metrological control methods in the tasks of GPS technology applications for high precision multipositional multipurpose radiotechnical base system. Due to great amount of modern measurement means employing GPS technologies, the question of metrological control of these means becomes of special significance.
PL
W artykule przedstawiono analizę metod precyzyjnego pomiaru pozycji sytemu bazowego z zastosowaniem technologii GPS. Metody te w szczególności są stosowane do pomiaru pozycji systemów radioelektronicznych.
PL
Rozpatrzono możliwości wykorzystania radiotechnicznych systemów z zakresu fal milimetrowych dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu w transporcie i innych podobnych zagadnieniach.
EN
The options use radio systems for millimeter-wave band in the problems of increasing traffic safety and other applied problems.
EN
A model of crack was developed to provide possibility for magnetic field over the defect, and signal that will be inducted in the searching coil depending on its parameters, spatial orientation and height above rail head to be calculated. This allows to analyze the shape of the signals and the ratios between their amplitudes for all three components of the magnetic field caused by crack depending on its shape and location in the rail and to predict signals in multichannel systems of rail flaw detection.
PL
Opracowano model pęknięcia, dla którego wyznaczono pole magnetyczne nad defektem (pęknięciem), oraz sygnał, który uzyskuje się w poszukującej go cewce pomiarowej w zależności od jej parametrów, przestrzennej orientacji i wysokości nad główką szyny. Pozwala to analizować przebiegi sygnałów i współzależności między ich amplitudami dla wszystkich trzech składowych pola magnetycznego pęknięcia w zależności od jego formy i rozkładu w główce szyny, a także prognozować sygnały w wielokanałowych systemach defektoskopii szyn.
EN
Electromagnetic methods, which are based on determination of the characteristics of the electromagnetic fields radiated by inspected objects when alternating electrical currents flow in them, are widely used in engineering practice. Some results of investigations connected with application of alternating electromagnetic fields for searching defects of oil and gas pipes and rails in motion are presented in the report.
PL
W referacie rozpatrzono zagadnienia konstruowania czujników indukcyjnych i mechanicznych wykonanych z amorficznych stopów ferromagnetycznych z wykorzystaniem efektów magnetoprężnego, magnetoimpedancyjnego oraz mechanicznoimpedancyjnego.
EN
Problems of designing of induction and mechanical sensors made from amorphous ferromagnetic alloys on the base of magnetoelastic, magnetoimpedance and mechanoimpedance effects are considered in the paper.
EN
The statistical approach to the rail testing tasks is preserved. The rail testing signals are ob-tained using the magneto-dynamical selecting method on the Lviv railway track section (Ukraine). The stationary frequency ranges for signals from typical non-faulted and faulted rails are investigated. The frequency range corresponding to defects image display is established. The basis of periodically correlated random processes (PCRP) and the scope of tasks which appear in rail testing using the PCRP methods analysis are stated. The complex of defect rail signals non-stationary correlation analysis is carried out. The possibilities of using the PCRP methods for separating the defect useful signal and localizing the defects on the early stage of their growth are shown.
PL
W pracy podano podejście statystyczne do problemu defektoskopii szyn torów kolejowych. Sygnały testowe otrzymane za pomocą metody magnetodynamicznej selekcji na odcinkach kolei Lwowskiej. Zbadano zakres częstotliwości sygnałów szyn z defektami i bez defektów w przybli-żeniu stacjonarnym. Omówiono zasady stosowania teorii okresowo skorelowanych procesów lo-sowych (OSPL) przy defektoskopii szyn kolejowych. Przeanalizowano wyniki niestacjonarnej analizy korelacyjnej sygnałów torów bez defektów. Wskazano możliwości stosowania metod statystyki OSPL dla wyodrębnienia sygnału użytecznego przy lokalizacji defektów torów we wczesnym stadium ich powstania.
14
Content available remote Aspekty aparaturowe w ochronie przed polami elektromagnetycznymi
PL
Pola elektromagnetyczne wykorzystywane są dzisiaj we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. Począwszy od kuchenek mikrofalowych w gospodarstwie domowym, poprzez przemysł, medycynę, telekomunikację, radionawigacją i przemysł obronny pola elektromagnetyczne znajdują wszędzie praktyczne zastosowanie. Znane są przypadki "samoistnego" otwierania się bram, garaży, zakłócenia pracy systemów pokładowych samolotów czy też wyzwalania zapalników bomb, itp. Wymaga to określenia zagrożeń stwarzanych przez te źródła dla ludzi jak też aparatury dla ich ochrony.
EN
Today electromagnetic fields are used in practically all areas of human activity: in household microwave ovens, industry, medicine, telecommunications, radionavigation the defence industry and so on. Cases of gates and garage doors opening of themselves, interference with the functioning of planes' onboard systems, setting off bomba, etc., are reported. For this reason hazards posed to both people and equipment by EMF sources should be determined in order to protect them.
EN
Induction sensors with cores in the shape of hollow cylinder are widely used because of such advantages as decrease of mass and simplicity of manufacturing cores with defined geometry. Replacement of a real tubular cylindrical core by the model in the shape of hollow ellipsoid of rotation with equal values of relative lengths, ferromagnetic volumes and fluxes, that is proposed in the article, allows to find the calculation algorithms for determination of electromagnetic parameters of cylindrical rod with solid and tubular cores. The obtained algorithms take into account the influence of both the geometry and magnetic properties of core material on the electromagnetic parameters and are suitable for engineering calculations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.