Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  critical current
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedyskutowano wpływ nanodefektów strukturalnych na właściwości nadprzewodników wysokotemperaturowych. Zanalizowano wpływ defektów wywołanych domieszkowaniem, prowadzących do odstępstwa od stechiometrii, na temperaturę krytyczną nadprzewodników oraz wpływ nanodefektów wywołanych napromieniowaniem neutronami w urządzeniach jądrowych na charakterystyki prądowo-napięciowe i prąd krytyczny nadprzewodników wysokotemperaturowych.
EN
In the work is discussed the influence of structural nano-defects on the properties of the high temperature superconductors. Income of the defects caused by doping, leading to deflection from stechiometry, on the critical temperature is analyzed and influence of irradiation by neutrons in modern nuclear devices on the current-voltage characteristics and critical current of high temperature superconductors.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prądów krytycznych w taśmach nadprzewodnikowych HTS znajdujących się w polu magnetycznym pochodzącym od magnesów trwałych. W celu zwiększenia wartości pola magnetycznego magnesy zostały ułożone w liniową macierz Halbacha. W ramach badań został przeanalizowany wpływ pola magnetycznego na wartość prądów krytycznych w taśmach pierwszej (1G) oraz drugiej (2G) generacji nadprzewodników. Przedstawiona analiza stanowi podstawę do opracowania nadprzewodnikowego silnika liniowego i ma na celu przebadanie taśm HTS znajdujących się w warunkach odpowiadających warunkom panującym w silnikach liniowych PM HTS.
EN
The results of measurements of critical currents in HTS superconducting tapes located in a magnetic field originating from permanent magnets are presented in the paper. In order to strengthen the magnetic flux, the magnets were arranged in a linear Halbach array. As a part of the study, the effect of magnetic flux density on the value of critical currents in first (1G) and second (2G) generation of superconducting tapes has been analyzed. The presented analysis is the basis for the development of a superconducting linear motor and is aimed at testing of HTS strips exposed for a conditions corresponding to the conditions prevailing in PM HTS linear motors.
3
PL
Praca przedstawia algorytm modelowania powrotnej charakterystyki rozgałęzionej nadprzewodników HTS dla potrzeb dynamicznego modelowania obwodów. Podstawą rozważań jest typowa makroskopowa charakterystyka prądowo- napięciowa taśmy nadprzewodnikowej HTS. Uwzględniając specyfikę i potrzebę analiz obwodowych autorzy proponują zastosowanie modelu Preisacha z charakterystyką statyczną w postaci funkcji wykładniczej. Jako podstawę dyskusji zaproponowano przebiegi charakterystyk prądowo-napięciowych taśmy HTS SF12050 firmy SuperPower.
EN
The paper presents the algorithm for modeling the return branched characteristics of HTS superconductors for the dynamic modeling of circuits. The basis of the considerations is the typical macroscopic characteristic of the current - voltage HTS superconducting tape. Taking into account the specificity and the need for circuit analysis the authors propose the application of the Preisach model with the static characteristics as a exponential function. As a basis for discussion we propose the current-voltage characteristics of HTS tapes SF12050 produced by SuperPower Inc.
EN
A pulse field - pulse current system for critical current measurements has been modified to allow control of the current pulse shape. Regression analysis of the voltage vs. current behaviour has been used to determine the critical current and n value using a specified electric field criterion from a single measurement cycle, in place of the previous qualitative approach from a series of pulses. The results for a superconducting magnesium diboride wire agree well with conventional DC measurements in a constant magnetic field.
PL
System do pomiarów prądu krytycznego przy użyciu impulsowego prądu i pola magnetycznego został zmodyfikowany, aby umożliwić kontrolę kształtu impulsu prądu. Prąd krytyczny i parametr n określono z przebiegu napięcia od prądu używając analizę regresji i kryterium pola elektrycznego z pojedynczego cyklu pomiarowego w zastępstwie poprzednio używanego jakościowego sposobu opartego na serii impulsów. Wyniki otrzymane dla przewodu z dwuborkiem magnezu dobrze zgadzają się z konwencjonalnymi pomiarami stałym prądem i polem magnetycznym.
5
Content available remote Wpływ warunków pracy na charakterystyki statyczne diod MPS z węglika krzemu
PL
W pracy omówiono wpływ warunków zasilania na charakterystyki prądowo-napięciowe diod Schottky’ego z węglika krzemu, z dodatkowym złączem PiN (Merged PiN Schottky). Zaprezentowano symulacje nieizotermicznych charakterystyk I-V przykładowej diody MPS, w których uwzględniono wpływ temperatury otoczenia na parametry krytyczne, takie jak prąd, moc oraz temperatura wnętrza, dla których element narażony jest na zniszczenie. W symulacjach uwzględniono wpływ temperatury otoczenia i wnętrza na rezystancję termiczną elementu.
EN
In the paper, the influence of operation conditons, especially ambient temperature, on the nonisothermal current-voltage characteristics of the silicon carbide Merged PiN Schottky diodes is disscussed. The investigations are mainly devoted to the dangerous regions of the DC, I-V characteristics. The simulations of the nonisothermal characteristics, with the critical parameters such as current, power and junction temperature, depending on the ambient temperature are presented. Also, the influence of the ambient and junction temperature on the thermal resistance has been included.
6
Content available remote Enhancement of critical current density in superconducting wires NbTi
EN
The research that was done has proven that it is possible to enhancement Jc in NbTi wires, by means of cold drawing of the wire (wire drawing machine). We believe that it is a vital piece of information particularly for those institutions that possess NbTi wires and superconducting NbTi magnets. Cold drawing of the wire does not decrease critical temperature and critical magnetic field of the wire.
PL
W artykule przedstawimy wyniki pomiarów Jc w drucie NbTi. Otrzymane rezultaty udowodniły iż za pomocą zimnego przeciągania można zwiększyć Jc w drutach NbTi. Przeprowadzone pomiary udowodniły także że zimne przeciąganie nie zmniejsza parametrów krytycznych drutu NbTi: temperatury krytycznej Tc i krytycznego pola magnetycznego Bc2.. Analiza siły pinningu, analiza Kramera i skalowanie siły pinningu pozwoliły określić źródło regeneracji i zwiększenia Jc i Fp.
PL
W pracy zaprezentowano zaprojektowany i zbudowany w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej układ pomiarowy do wyznaczania charakterystykę prądowo-napięciowych cienkowarstwowych wysokotemperaturowych taśm nadprzewodzących najnowszej generacji w temperaturze ciekłego azotu. Układ ten jest zasilany źródłem prądu stałego o parametrach I= 0 ÷ 580A oraz U= 0 ÷ 8V. Pomiary prądu krytycznego są wykonywane metodą pośrednią, poprzez określenie spadku napięcia na odcinku pomiarowym nadprzewodnika. W artykule została przedstawiona przykładowa charakterystyki prądowo-napięciowa wyznaczona dla wysokotemperaturowej cienkowarstwowej taśmy nadprzewodzącej serii SF12050 wyprodukowanej przez firmę SuperPower Inc.
EN
In this paper in order to measure current parameters, a measuring system was designed to investigate sections of the tapes at the temperature of liquid nitrogen. The system is powered with direct current with parameters I= 0 ÷ 580A and U= 0 ÷ 8V. Measurements of critical current were taken by means of determination of the decline in voltage along the measurement section for the tape with accuracy of 1nV. This paper presents the results of investigations of a state-of-the art high-temperature ceramic superconducting tape of SF 12050 series. The study focuses on current and voltage characteristics of superconducting tapes of SF series.
EN
Investigations of a state-of-the art high-temperature ceramic superconducting tape of SF 12050 series are presented. The study focuses on current and voltage characteristics, examination of microstructure and analysis of chemical composition in superconducting tapes of SF series. In order to measure current parameters, a measuring system was designed to investigate sections of the tapes at the temperature of liquid nitrogen. The system is powered with direct current with parameters I= 0 ÷ 580A and U= 0 ÷ 8V. Measurements of critical current were taken by means of determination of the decline in voltage along the measurement section for the tape with accuracy of 1nV. Analysis of chemical composition was carried out using scanning microscope which features chemical composition microanalyser EDX. The paper presents microscope images which are a result of examination of the structures by means of light microscope and scanning microscope. The method of preparation of superconducting tapes for soldering and the method of selection of solder were also presented.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań ceramicznej wysokotemperaturowej taśmy nadprzewodzacej najnowszej generacji z serii SF 12050. W artykule przedstawiono badania dotyczące wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych, obserwacji mikrostruktury oraz analizy składu chemicznego taśm nadprzewodzących z serii SF. Do badań parametrow pradowych został zaprojektowany i zbudowany układ pomiarowy umożliwiający badanie odcinkow taśm w temperaturze ciekłego azotu. Układ ten jest zasilany źródłem prądu stałego o parametrach I= 0 580A oraz U= 0 8V. Pomiary prądu krytycznego sa wykonywane przez określenie spadku napięcia na odcinku pomiarowym tasmy z dokladnoscia do1 nV na odcinku pomiarowym nadprzewodnika. Analizę składu chemicznego przeprowadzono przy zastosowaniu mikroskopu skaningowego z mikro-analizatorem składu chemicznego EDX. W pracy zamieszczone zostały obrazy mikroskopowe bedace wynikiem obserwacji struktur za pomocą mikroskopu świetlnego oraz skaningowego. Przedstawiona została rownież metoda preparatyki tasmy nadprzewodzacej do lutowania oraz sposob doboru lutowia.
PL
W artykule zaprezentowano dwie podstawowe metody wyznaczania gęstości krytycznej prądu materiałów nadprzewodnikowych: metodę transportową i metodę magnetyczną. Przedstawiono fizyczne przyczyny powstawania rezystancji w nadprzewodniku, inicjowane przez przepływ prądu, tj. deparowanie par Coopera, ruch wirów Abrikosowa, słabe złącza międzyziarnowe, generacja ciepła w obszarach normalnych. Na podstawie analizy zjawisk towarzyszących przepływowi prądu w nadprzewodniku oraz wyników badań eksperymentalnych sformułowano wniosek o niejednoznaczności wyników otrzymywanych metodą kontaktową i metodą magnetyczną. Wynika stąd konieczność realizacji pomiarów w układzie jak najbardziej odtwarzającym warunki rzeczywistej pracy materiału nadprzewodnikowego.
EN
The two basic methods of determination of superconductor critical current density have been presented in this article. The transport method requires samples with the current and voltage electrodes. This method is realized by forcing of the current in the superconductor and analyzing the voltage response on the sample. The magnetic method does not requires electrodes and the critical current density is estimated from the magnetic response of the superconductor. The determined values of the critical current density, obtained from the both methods, are often different. It arises from the considerable complexity of the phenomena in superconductors, in which the current flows. The physical reasons of the appearance of the superconductor resistance, initiated by the current flow, have been shown in this paper. The most important reasons are: the Cooper pairs depairing, the motion of the Abrikosov vortices, the presence of Josephson weak links in the structure of many superconductors and the heat generation in the normal areas. The analysis of the presented phenomena and the results of the experiments allow to formulate the following conclusion: the critical current density obtained from the various methods for the same sample can be different. Therefore the measurement conditions should be similar to the operating conditions of the superconducting materials in their applications.
EN
In this paper we compare the critical current density Jc of the wires of NbTi/Cu and MgB2/Fe at temperature of 4,2 K. We describe advantages and disadvantages of the examined superconducting wires.
PL
W artykule przedstawiono porównanie krytycznej gęstości prądów w stałym polu magnetycznym w temperaturze 4,2 K drutów wykonanych z NbTi/Cu z drutami wykonanymi z MgB2/Fe. Opisano także zalety i wady drutów MgB2 i NbTi.
EN
The influence of the materials inhomogeneities of the ceramic superconductors on the critical current and related phenomena is investigated. These inhomogeneities act as the pinning centers which interact with specific for HTc superconductors pancake shape vortices. The dependence of this interaction on the size of the inhomogeneities - pinning centers is considered and compared with experimental data. The influence on trapped flux of inhomogeneities related to the granular structure of oxide, ceramic superconductors is analyzed.
PL
W pracy zbadano wpływ niejednorodności materiałowych występujących w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych na wartość prądu krytycznego i związane zagadnienia. Zanalizowano wpływ defektów tworzących centra zakotwiczenia na wartość prądu krytycznego oraz wpływ ziarnistej struktury ceramik nadprzewodnikowych na wartość zamrożonego strumienia.
EN
. The results of the critical current density Jc measurement for multifilament cold drawn NbTi wire are shown. The main goal of the research was to determine the influence of the cold - drawing on the microstructure of the filaments and Cu grid formation in between of NbTi wire in correlation with Jc. The factory produced NbTi wire had diameter of 0.85 mm. It has been drawn down to 0,5 mm (applied for patent).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zależności prądu krytycznego w funkcji wartości typowych pól magnetycznych stosowanych w praktyce dla drutu NbTi o średnicy 0,85 mm, który był następnie przeciągany na zimno w matrycach niskokątowych i z bardzo małymi redukcjami do standardowych średnic: 0,7 mm, 0,6 mm i 0,5 mm (wniosek o wzór patentowy).
EN
The use of pulsed magnetic fields and currents for transport critical current characterisation has many potential benefits, but introduces challenges in obtaining measurements consistent with conventional DC characterisation for some types of sample. This will be illustrated by comparative DC and pulsed critical current testing of two dissimilar NbTi conductors. The factors influencing pulsed measurements will be identified, the prospects for pulsed critical current testing assessed, and recommendations made for obtaining good agreement with DC characterisation.
PL
Użycie impulsowego prądu i pola magnetycznego do wyznaczania krytycznego natężenia prądu przewodów nadprzewodnikowych oferuje wiele korzyści, jednocześnie powodując trudności w interpretacji i porównaniu wyników z tradycyjnymi pomiarami prądem stałym. Na podstawie porównania wyników pomiarów prądem stałym z pomiarami impulsowymi, dla dwóch różnych przewodów NbTi, zostaną określone główne czynniki powodujące rozbieżności, a także zalecenia mogące poprawić zgodność pomiarów.
EN
The (Tl0.5Pb0.5)Sr2(Ca0.9Gd0.1)Cu2Oy superconductor has been fabricated by the wet chemical gel technique. The structure of the superconductor was determined as a Tl-1212 tetragonal structure by X-ray diffraction technique. Magnetic properties of the specimen were characterized by measurements of the real and imaginary parts of ac susceptibility in function of the temperature and of the ac applied magnetic field. The peaks of imaginary part of ac susceptibility shifted to lower temperatures upon increasing magnetic field. Taking advantage of the Bean model, the critical current densities of the samples were calculated. The temperature dependences of the critical current were successfully fitted using the powerlaw from thermally activated magnetic flux creep model.
17
Content available remote Wybrane problemy zakotwiczenia wirów w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia zakotwiczenia wirów w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych, przy uwzględnieniu specyficznej struktury warstwowej tych materiałów. Rozpatrzono zarówno zakotwiczenie samoistne związane z zaczepianiem wirów Josephsonowskiego typu na granicach warstw buforowych występujących w strukturze nadprzewodników wysokotemperaturowych oraz zbadano zakotwiczenie na sztucznych centrach zakotwiczenia, powstałych w wyniku występowania defektów strukturalnych. Zbadano również zagadnienie wpływu niejednorodności materiałowych prowadzące do zmian lokalnej wartości prądu krytycznego na charakterystyki prądowo-napięciowe.
EN
Selected problems of the pinning magnetic vortices in the high temperature vortices are discussed. The specific layered structure of these materials is taken into account. The vortex pinning has been considered for the case of the Josephson's like vortices captured in the boundaries of the buffer layer of the layered oxide superconductors. The capturing the pancake type vortices in perpendicular magnetic field on the artificial pinning centers, arising during the superconducting coil winding procedure is considered too. The vortex motion instability is discussed.
18
Content available remote Analysis of the pinning interaction in high-temperature superconductors
EN
Analysis of the pinning interaction in high-temperature (HTc) superconductors is presented. The model based on analysis of the enhancement of the energy of a superconductor under the vortex motion against its equilibrium position is described. The influence of the dimensions of pinning centres and of the elasticity forces of the vortex lattice on the critical current is considered. The magnetic induction profiles in HTc superconductors are obtained, taking into account the granular structure of ceramic materials, while the flux trapped is determined. The magnetic hysteresis losses, modified by the existence of the magnetic nickel substrates in HTc tapes of second generation are considered too.
19
Content available remote Dynamic vortex motion in anisotropic HTc superconductors
EN
Dynamic transport properties of the layered high temperature, anisotropic oxide superconductors are investigated. An analysis is performed describing in which way resistivity-less transport current flow in these superconductors is limited depending on the velocity of the vortex motion, creating the resistivity, which determines the critical current. The specific anisotropic shape of the vortices is considered in connection with the layered crystal structure of the high temperature oxide superconductors taken into account. The results of the numerical calculations of the current-voltage characteristics in such case are presented, indicating in the nearest neighbours approximation the influence of anisotropy and inter-plane interaction on the critical current. The elastic energy of the vortex lattice is also included.
EN
The penetration of magnetic induction into HTc superconductors has been considered taking into account the layered structure of these materials. For magnetic field parallel to the planes a one-dimensional penetration has been considered, while in perpendicular magnetic field it is a two-dimensional problem. The flux creep equation has been considered, whose solution was confirmed by experimental data measured on an Y-Ba-Cu-O sample. The magnetic diffusion equation has been solved for a description of the magnetic induction profiles in an increasing external magnetic field. The dynamic anomalies of the current-voltage characteristics have been then predicted, in agreement with experimental observations. The model taking into account the influence of the vortex-pinning center interaction on the magnetic field dependence of the critical current, has been also applied successfully for description of the anomalies.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.