Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  local authorities
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji tworzy sposobność wdrożenia rozwiązań umożliwiających osiągnięcie neutralności klimatycznej Subregionu Wałbrzyskiego zgodnie z Agendą 2050 UE. Możliwe do pozyskania środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są silnym potencjalnym wsparciem realizacji wielkiego projektu transformacji energetycznej Subregionu w wymiarach gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Artykuł prezentuje koncepcję osiągnięcia elektroprosumeryzmu w zakresie reelektryfikacji OZE. Koncepcja jest uwiarygodniona przeprowadzonymi analizami i zawiera praktyczne wskazówki dotyczące kształtowania rynków elektroprosumeryzmu w Subregionie.
EN
The Territorial Plan of Just Transition creates possibility to implement solutions enabling achievement of climate neutrality by Wałbrzych Subregion in conformity with the EU's 2050 Agenda. The funds available under the Just Transition Fund are a strong, potential support for realization of this big project concerning the Subregion energy transition in economic, social and environmental dimensions. The article presents the concept of achieving the electroprosumerism in the range of RES re-electrification. This concept is substantiated by conducted analyses and provides practical guidance on shaping electroprosumerism markets in the Subregion.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wybór dobrych praktyk dotyczących współpracy środowiska architektów z władzami samorządowymi oraz uczelniami wyższymi. Wyselekcjonowane przykłady prezentują rozwiązania wymagające popularyzacji w celu zbudowania atrakcyjnego rynku dla inwestycji prezentujących najwyższe walory jakościowe czy estetyczne w oparciu o publiczne inwestycje w sektorze budowlanym. Środowisko architektów jest grupą najmocniej zaangażowaną w misję tworzenia wysokiej klasy architektury, odpowiadającej najnowszym trendom.
EN
This article presents a selection of good practices regarding the cooperation of the architects societies with local authorities and universities. Selected examples present solutions that need to be popularized in order to build an attractive market for investments representing the highest qualities or aesthetics based on public investment in the construction sector. The architects’ is the group most involved in the mission of creating high-end architecture that responds to the latest trends.
3
Content available remote Tworzenie i realizacja strategii rozwoju Metropolia Poznań 2020
EN
This paper describes the main aspects of methodology of creating and implementation the Development Strategy for the Poznań Agglomeration. Metropolis Poznań 2020. After 25 years of municipal autonomy in strongly urbanised areas, Polish metropolitan areas now face the start of an integration process in the field of metropolitan governance which has become necessary in response to the dynamic suburbanisation processes. City of Poznań, 20 suburban municipalities and district of Poznań signed an Agreement of Cooperation among the Local Governments of the Poznań Agglomeration The members of the Agglomeration Council unanimously supported the founding of the Metropolitan Research Centre and each municipality provided resources for this purpose, proportionally to their respective populations. The most promising are the prospects for cooperation in creating a Development Strategy for the Poznań Metropolitan Area and new association: Poznań Metropolis.
4
Content available remote Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym
PL
Bezpieczeństwo społeczne jest względnie nowym obszarem badawczym w naukach o bezpieczeństwie. Wynika to ze zmian politycznych i końca „zimnej wojny”. Wraz z rozpadem układu dwubiegunowego pojawiły się alternatywne, w stosunku do szkoły realistycznej w teorii stosunków międzynarodowych, koncepcje bezpieczeństwa, które uwzględniały wiele innych, pozamilitarnych, czynników. „Odchodzono od tradycyjnego, państwowo-centrycznego podejścia do bezpieczeństwa narodowego, zakładającego prymat państwa narodowego jako jedynie słusznego paradygmatu bezpieczeństwa” [Marczuk 2012, s. 27]. Istotną rolę w rozwoju alternatywnych koncepcji bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa społecznego odegrała szkoła kopenhaska z Buzanem [Buzan et al. 1998]. Ważnym głosem w formułowaniu koncepcji bezpieczeństwa społecznego była praca Becka [2002]. W Polsce w badaniach nad bezpieczeństwem społecznym na uwagę zasługują publikacje Skrabacz, która definiuje bezpieczeństwo społeczne jako „ochronę egzystencjalnych podstaw życia ludzi, zapewnienie możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb (materialnych i duchowych) oraz realizacją aspiracji życiowych przez tworzenie warunków do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz gwarancje emerytalne” [Skrabacz 2012, s. 53].
EN
The article presents the issue of identification of social threats which constitute the hindrance for balanced socioeconomic development. The attention has been drawn to strengthening the role of governments in solving social problems on a local level in conditions of progressive processes of economic globalization and its social results.
5
PL
Władze lokalne odgrywają ważną rolę w ochronie ekosystemów i ich struktury, zachodzących w nich procesów i pełnionych funkcji. Jednakże ich wpływ na ekosystemy, a w szczególności na dostarczane przez nie świadczenia jest ograniczony. Zależy od takich czynników, jak: potrzeby (popyt) społeczności lokalnej, dostęp do źródła świadczenia, możliwości techniczne oraz przyzwolenie prawne. W konsekwencji możliwości wpływu władz lokalnych na świadczenia ekosystemów są zróżnicowane. Część z nich, w szczególności świadczenia zasobowe, stosunkowo łatwo poddają się wpływowi władz. Inne, przede wszystkim świadczenia wspierające i regulujące, praktycznie nie poddają się temu wpływowi. Możliwość ingerencji władz na poszczególne świadczenia dostarczane przez ekosystemy zróżnicowana jest również w czasie i przestrzeni.
EN
The aim of the article is to identify possibilities of managing and protecting ecosystems along with their functions, which are the source of ecosystem services, by the local authorities. An attempt is made to categorize services in order to manage them properly. The results of analyses present the real impact of the local authorities, when it comes to ecosystem services, and allow for the creation of the typology of services. In practical terms analyses make it possible to fi nd any law imperfections concerning ecosystem services, which may be the guideline for implementing further changes.
EN
Spatial data themes of INSPIRE Directive and Polish legal regulations concerning the local authorities documents were compared, as well as the requirements concerning spatial data for spatial management and planning. Methods and possibilities to provide everyday office documents registration with appropriate localization attributes are considered. Possibilities to introduce localization data at the user.s level using the web system are also discussed. The paper uses the experiences of e-Lodz System for Architectural and Urban Planning (2006), allowing to formulate conclusions and suggestions for legal regulations and for implementation of such systems.
8
Content available remote Zadania samorządów w zakresie transportu zbiorowego
PL
Podstawowe regulacje prawne UE w zakresie transportu zbiorowego i ich znaczenie dla Polski. Podstawy prawne zarządzania lokalnym i regionalnym transportem zbiorowym na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Projekty nowych rozporządzeń. Uwarunkowania wdrażania w polskich miastach i regionach zasad opisanych w projekcie rozporządzenia. Kierunki rozwoju transportu zbiorowego z uwzględnieniem wymagań UE.
EN
EU basic regulations in the field of public transport. Significance of these rules for Poland. Legal basis for local and regional transport management at particular levels of authority. New orders projects. Conditions for new rules implementation in Polish cities and regions. Public transport development directions according to EU requirements.
9
PL
Wolność to jedna z najistotniejszych wartości w dziejach ludzkości, w polityce rozumiana jako niezależność, niezawisłość jednego narodu od drugiego, w sprawach wewnętrznych to prawa i obowiązki człowieka i obywatela, m. in. zakres wolności i praw osobistych, swobód i praw politycznych, socjalnych, ekonomicznych i kulturowych. Artykuł prezentuje w tych kategoriach wolność w Polsce przedrozbiorowej, ukazując ją jako główny element kultury politycznej. Tym bardziej, że Polska wniosła poważny wkład w rozwój europejskich struktur parlamentarnych. Sejm okazał się w naszym ustroju trwałym elementem - od Średniowiecza do upadku państwa, wykazując dużą aktywność od schyłku XV w. Do XVII w., a więc w epoce ogólnej słabości europejskich zgromadzeń stanowych. Szczególną właściwością polskiego systemu państwowego była gwarancja nadrzędności prawa nad monarchą, prawem tym związanym zabezpieczały przed uwięzieniem bez wyroku sądowego cały stan szlachecki (ok. 10% ludzkości), zapewniały dziedziczonych gruntów i przyznawały udział w wymiarze sprawiedliwości organom samorządowym. Ukazano też wolność polskiego obywatela na tle innych europejskich krajów, porównanie to wypadło korzystnie dla I Rzeczypospolitej.
EN
Freedom is the most significant value in the history of mankind. In politics it is understood as sovereignty, independence of one nation of another, and in domestic matters it is rights and obligations of a human being and citizen, among others the scope of human, political, social, economic and cultural rights. The paper uses these categories to present freedom in the pre-partition Poland, showing it as the main element of the political culture. The more so, that Poland contributed largely to the development of European parliamentary structures. Sejm appeared to be a lasting element - from the Middle Ages until the collapse of the state, exhibiting much activity from the end of the 15'h century till the 18'h century, which was during general weakness of orders. A particular feature of the Polish
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.