Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  belt transmission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of experimental measurements of static friction forces between a poly-V belt 5pk and a pulley on a specialised research stand. An average effective static coefficient is assumed depending on the wrap angle and preload force. Different shapes and positions of curves of the measured values for lower wrap angles are found, with similar curves in the set of measurements with higher angles. The Nelder-Mead optimisation method is proposed to approximate the measured results by a nonlinear function and to achieve good accordance. The dependence of the effective friction coefficient on the rest time between measurements is also presented.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych sił tarcia statycznego pomiędzy pasem poli-V 5pk a kołem pasowym, wykonane na specjalistycznym stanowisku badawczym. Wyznaczono średnie wartości pozornego współczynnika tarcia statycznego wyrażone w funkcji kąta opasania i siły napięcia wstępnego pasa. Uzyskano różne kształty i położenia krzywych dla mniejszych kątów opasania i zbliżone krzywe dla kątów większych. Celem uzyskania dobrych zgodności, do aproksymacji uzyskanych wyników zaproponowano metodę optymalizacji funkcji nieliniowej Nelder’a-Mead’a. Zaprezentowano również wpływ czasu spoczynku, dokonywanego pomiędzy poszczególnymi pomiarami, na wartości pozornego współczynnika tarcia.
EN
The paper presents a two-dimensional model of a belt transmission for dynamic analysis. It is assumed that the belt is modelled by links joined by spring-damping elements with its rotational and translational stiffness. Normal forces in the contact between the belt and the pulleys are implemented by assuming its stiffness and damping, whereas friction is modelled by the Dahl friction model. The calculation results are also presented in two specific cases of load of the belt transmission.
EN
In this paper it has been presented a research stand that allows to measure static and dynamic friction parameters between the belt and the pulley in a belt transmission. The stand can be rebuilt to three configurations to measure: static friction, the so-called kinetic and dynamic friction characteristics as well as complete belt transmission. It can measure friction parameters of any belts transmissions occurring in cars: flat belts, V-belts or poly-V belts, except toothed belts. In the stand there are build-in torque and force sensors – to measure engine torque and tension of the belt, and rotation and displacement sensors measuring angular velocities of the pulleys and displacement of the slack part of the belt. Finally, some sample results of poly-V belt 5pk, achieved from the research stand are presented.
EN
The article presents a method of discretising a belt used in a transmission model with any number of pulleys and tensioning rollers and any direction of wrapping the pulleys or rollers. The positions of the discretising points are formulated in a global coordinate system. The method allows for arbitrary placement of pulleys and tensioning rollers. It also consequently allows to calculate the length of the belt, resulting from the geometry of the transmission, and the length of the belt, resulting from the coordinates of the discretising points that lie on its circumference. The method presented here allows to estimate the number of points that would provide satisfactory accuracy of the belt’s curvature surrounding the individual pulleys and rollers. In the paper presented comparison between two proposed ways of estimating. Designated points can be used as input data to analyse the belt dynamics with the belt modelled as rigid elements connected to one another by translational or rotational spring-damping elements.
EN
The aim of the research is to analyze the influence of temperature on the characteristics of stepper motor. The research results will be used to assess the suitability of the stepper motor, as generator of motion periodically-variable. The example of the application of generators of motion periodically-variable are mills, crushers, crushing or transporting uniform motion machines. The test results will also be used in the assessment of the applicability of a stepper motor as a generator of motion periodically-variable to create a stand for experimental studies of belt transmission. The tests were conducted with the use of a universal test stand, consisting of sensors, torque and rotational speed. The loads have been applied by a brake with a magnetorheological liquid.
PL
Przedmiotem rozważań opisanych w niniejszym artykule jest optymalizacja typowej, przemysłowej przekładni pasowej z pasami klinowymi. Na wstępie przedstawiono model przekładni. Przyjęto podstawowe parametry przekładni oraz założenia dotyczące zwartości, liczby pasów, trwałościoraz wykorzystania znormalizowanych elementówPrzedstawiono model obliczeniowy podstawowych parametrów przekładni w oparciu o polskie normy. Obliczenia przeprowadzono dla typoszeregu pasów o przekrojach Z,A,B,C,D,E.W oparciu o przyjęte założeniai wykonane obliczenia dobrano liczbę pasów, ich długości oraz wymiary kół pasowych.Analizę techniczną uzupełniono o porównanie wymiarów gabarytowych przekładni różniących się zarówno liczbą, jak i przekrojem pasów. Aspekt ekonomiczny uwzględniono poprzez ustalenie całkowitych kosztów przekładni pasowych wynikających z cen zakupu pasów oraz cen wykonania lub zakupu kół pasowych.Wyniki analiz opracowano w formie tabelarycznej oraz zaprezentowano na wykresach.
EN
The subject of the considerations described in this article is a optimization of the typical industrial V- belttransmission.At the outset, it has been presented a model of the transmission. It has been adopted the basic parameters of the transmission and assumptions regarding compactness, number of lanes, durability and the use of standardized components. It has been presented the calculation model of transmission basic parameters model based on standards. Calculations are performed for the series of sections belt Z, A, B, C, D, E. Based on the assumptions and calculations performed, has been matched the number of v-belts, their length and dimensions of pulleys. Technical analysis was supplemented by a comparison of the overall dimensions of transmissions both in the number and v-belts cross-section. The economic aspect has been taken into account by determining the total cost of belt drives resulting from the purchase price and the exercise price of belts or pulleys purchase. The results of the analyzes has been developed in tabular form and presented in graphs.
PL
Przedmiotem rozważań opisanych w niniejszym artykule jest projekt przykładowej, przemysłowej przekładni z pasami klinowymi. W celu jego realizacji przyjęto podstawowe parametry przekładni oraz założenia dotyczące zwartości, trwałości i dostępności części zamiennych. Przedstawiono model obliczeniowy podstawowych parametrów przekładni w oparciu o polskie normy. Na ich podstawie dobrano typ i długość pasa klinowego, liczbę pasów i wymiary kół pasowych. W oparciu o otrzymane wyniki obliczeń przeanalizowano możliwości techniczne zastosowania czterech różnych pasów klinowych, czterech różnych producentów w aspekcie przenoszonych przez nie mocy oraz ich trwałości i wytrzymałości. Przedstawiono również analizę ekonomiczną kosztów zakupu pasów i kosztów wykonania kół pasowych dla czterech wariantów wynikających z rodzaju zastosowanego paska klinowego. Wyniki analiz przedstawiono w formie diagramu.
EN
The subject of the considerations described in this article is a sample project, industrial transmission V-belts. For its implementation adopted the basic parameters of the transmission and assumptions regarding compactness, durability and availability of spare parts. Describes the calculation model of the basic parameters of the transmission based on the Polish standards. On the basis of the standards chosen the type and length of the belt, number of belts and pulleys dimensions. Based on the calculation results obtained were analyzed the possibility of four different technical applications of V-belts, four different manufacturers in terms of power transmitted through them, and their durability and strength. It also presents an economic analysis of the costs of purchase of belts and pulleys for the four variants type of belt. The results of the analyzes presented in the form of a diagram.
8
Content available remote Energy Balance of Uneven-Running Transmission with Cogbelt
EN
The paper presents the analysis of the energy balance of non-classical strand transmission with cogbelt. Two analysis were conducted. The first one consisted in excited rotation of driving pulley during a free rotation of driven pulley. The second one consisted in excited rotation of driving pulley during driven pulley braking with a torque of 10 N⋅m. The presented conclusions can be useful for designers of uneven-running strand transmissions which are applied in the field of machine and device drives.
EN
The usage of noncircular gears makes possible to get better characteristics of the transmission. This problem is widely studied in the case of regular noncircularity, e.g., when a gear is of an elliptical or cycloidal shape. In this study, there are taken into account non-typical irregular gears. The design of such gears involves more advanced techniques, in particular there has to be applied a numerical treatment to get a mathematical description of the gear profile. In the paper, we discuss a parametric spline interpolation of the third degree and we give an example of such approximation. We also present a prototype drive making that the belt transmission has changeable kinematical features.
PL
Zastosowanie nieokrągłych kół zębatych powala uzyskać lepsze charakterystyki przełożenia. Przypadki, gdy koła nieokrągłe mają kształty regularne, np. eliptyczny lub cykloidalny, zostały już szeroko przebadane. W tej pracy są poddane analizie nietypowe nieregularne koła zębate. Projektowanie takich kół wymaga bardziej zaawansowanych technik, w szczególności podejścia numerycznego w celu uzyskania matematycznego opisu profilu koła. W pracy omawiamy interpolację parametryczną za pomocą funkcji sklejanych stopnia trzeciego i stosujemy ją do uzyskania odpowiedniego opisu. Ponadto prezentujemy prototypowy napęd, w którym zostało zastosowane przedmiotowe nieregularne koło nieokrągłe. Zastosowanie tego koła w przekładni cięgnowej sprawia, że ma ona zmienne cechy kinematyczne.
PL
W pracy przedstawiono sposób doboru parametrów przekładni pasowej napędzającej wózek suwnicy, tak aby w całym zakresie pracy uniknąć rezonansu parametrycznego pasków zębatych przekładni. W pierwszej części pracy przedstawiono metodę obliczeń, za pomocą której można efektywnie wyznaczać zakresy częstości wymuszeń zewnętrznych (związanych z okresowymi zmianami naciągu w obydwu częściach pasa), które wywołują główny rezonans parametryczny dla dwóch pierwszych postaci drgań. W drugiej części, dysponując zakresami częstości rezonansowych części czynnej i biernej pasa, którymi w razie potrzeby można sterować naciągiem wstępnym N0, dokonano odpowiedniego doboru parametrów przekładni.
EN
The paper deals with choice and determination of synchronized belt transmission parameters so as to eliminate parametric vibrations of the belts applied to driving a bridge trolley. In the first part of the paper, method of the resonant freąuency calculation for two vibration forms infunction of time has been shown. In the second part, using the knowledge about resonant zones, the proper parameters of the synchronized belt transmission have been determined.
EN
In the paper there was presented the attempt of description of shape-frictional contact in uneven-running cogbelt transmission. There were given the principles of engagement and shape-frictional contact occurring in this non-classical transmission. There was experimentally determined relationship of strain in stress function. There were defined directions of further works connected with creating mathematical model and FEM analysis.
EN
The article deals with the problems of selecting and designing tools for experimental research in special belt transmission systems. A distinctive feature of transmission systems under consideration is a periodically changeable transmission ratio obtained thanks to the application of elliptical pulleys and circular, eccentrically mounted pulleys. The article includes technical conditions of designing measuring tools for conducting experiments regarding belt transmission systems with variable kinematic and dynamic characteristics.
PL
W artykule omówiono problematykę doboru i projektowania narzędzi do badań eksperymentalnych przekładni cięgnowych specjalnych. Charakterystyczną, cechą tej przekładni jest okresowo zmienne przełożenie uzyskane dzięki zastosowaniu kół o nieokrągłym zarysie wieńca oraz kół okrągłych mocowanych miniośrodowo. Omówiono zaprojektowane i wykonane narzędzia oraz zespoły pomiarowe. Wskazano uwarunkowania techniczne projektowania narzędzi pomiarowych do badań przekładni cięgnowych o okresowo zmiennych cechach kinematycznych i dynamicznych.
PL
W artykule omówiono uwarunkowania doboru cech kinematyki specjalnej przekładni cięgnowej z pasem zębatym. Charakterystyczną cechą projektowanej przekładni pasowej jest okresowo zmienne przełożenie uzyskane dzięki zastosowaniu koła o eliptycznym zarysie wieńca oraz koła okrągłego mocowanego mimośrodowo. Opisano zaprojektowane i wykonane przez autora modelowe stanowisko przekładni, podano charakterystyki przełożenia przekładni pracującej jako multiplikator oraz reduktor. Wskazano uwarunkowania techniczne rozwoju konstrukcji tego typu napędów.
EN
There are described conditions of features selec-tion of special toothed belt transmission gear. Characteristic feature of designed transmission gear is periodically variable transmission ratio getting by using wheel with the elliptical toothed ring profile and round wheel fixed eccentrically. Description of model stand of transmission gear and characteristics of transmission gear ratio work-ing as an intensifier and reducer were provided. It was pointed on technical conditions of construc-tion development of such types of drives.
PL
Duża liczba dyspozycyjnych parametrów konstrukcyjnych przekładni pasowych z pasami klinowymi powoduje, że istnieje wiele wariantów rozwiązań takich przekładni, które spełniają stawiane im wymagania. Komputerowe wspomaganie umożliwia szybkie wygenerowanie zbioru możliwych rozwiązań konstrukcyjnych, z których dia przyjętych kryteriów można wybrać rozwiązanie optymalne.
EN
A greal number of design parameters contribute to the fact that many variants of V-belt transmissions meet the specifications. Computer aided calculations make it possible to generate a set of design solutions for a given V-bell transmission and to choose an optimal one according to the established critenons.
PL
Idea budowy, porównanie działania z tradycyjną konfiguracją napędu i korzyści z zastosowania typoszeregu platform montażowych Gemex do mocowania silników napędowych przekładni pasowych, zwiększających sprawność i niezawodność pracy tych przekładni. Więcej informacji - www.palat.z.pl (polski, angielski) oraz www.gemex.se (szwedzki, angielski).
EN
Design idea, operation comparison with traditional drive configuration and merits resulting from application of Gemex belt drive motor shelves; increasing belt drives efficiency and reliability. More information - www.palat.z.pl (Polish and English) and www.gemex.se (Swedish and English).
16
Content available remote Badania dynamiczne przekładni pasowej z pasami zębatymi
PL
Niniejsza praca dotyczy opisu i analizy dynamicznej przekładni pasowej z pasami zębatymi. Celem jej jest wyznaczenie pierwszego (głównego) i drugiego parametrycznego obszaru rezonansowego obciążonego cięgna pasowego dla dwóch postaci drgań. W pracy wykorzystano analizę dynamiczną przekładni z pasami klinowymi, zawartą w pracach [2] i [4]. W opracowaniu pominięto wpływ zginania pasów na granice obszarów rezonansowych i dlatego skoncentrowano się głównie na obliczeniu zastępczej masy jednostkowej pasa [rho][z] oraz odpowiednim przystosowaniu wzorów zamieszczonych w pracy [4], tak aby skutecznie przeprowadzić całą analizę dynamiczną wg tej samej metody. Dodatkowo przeprowadzono weryfikację eksperymentalną wyników na stanowisku badawczym, opisanym w rozdziale 3, otrzymując prawie identyczne wartości częstotliwości wymuszeń parametrycznych z uzyskanymi dla tych samych danych badanej przekładni obliczonych wg zaproponowanej metody teoretycznej.
EN
The paper deals with a dynamic analysis of a toothed belt transmission. The objective of the work is to determine the first (main) and the second parametric resonant regions of a loaded toothed belt for two forms of parametric vibration. Using results of the papers [2] and [4], the present paper mainly deals with an estimation of the equivalent unit mass of the toothed belt [rho][z] according to V-belt. Thence the formulas from the paper [4] may be used to analyse parametric resonant region limits of a toothed belt transmission neglecting belt flexural rigidity. Furthermore experimental values of parametric frequencies were determined using the investigative stand described in Chap.3. Those values were in agreement with theoretical ones obtained by the method showed in the paper.
EN
The article discusses conditions of selection of kinematic characteristics of special toothed belt transmission systems. The distinctive feature of the designed transmission system is the periodically changeable transmission ratio obtained owing to the application of an elliptical pulley and a circular, eccentrically mounted pulley. The article presents a model of the transmission system designed and made by the author, together with the transmission characteristics of the system working as a reduction gear and a multiplying gear. Technical conditions of designing such systems are presented.
PL
W artykule omówiono uwarunkowania doboru cech kinematyki specjalnej przekładni cięgnowej z pasem zębatym. Charakterystyczną cechą projektowanej przekładni pasowej jest okresowo zmienne przełożenie uzyskane dzięki zastosowaniu koła o eliptycznym zarysie wieńca oraz koła okrągłego mocowanego mimośrodowo. Omówiono zaprojektowane i wykonane przez autora modelowe stanowisko przekładni, podano charakterystyki przełożenia przekładni pracującej jako multiplikator i reduktor. Wskazano uwarunkowania techniczne rozwoju konstrukcji tego typu napędów.
PL
Przekładnia pasowa stanowi jedno z głównych ogniw łańcucha kinematycznego serwonapędu osi posuwu. W zespole napędu posuwu tokarki numerycznej VENUS 350 moment obrotowy z silnika synchronicznego przenoszony jest poprzez przekładnię pasową na śrubę pociągową toczną i przez obrót śruby realizowany jest przesuw suportu. Przystępując do badań symulacyjnych zakładano, iż przekładnia pasowa może mieć istotny wpływ na dokładność pozycjonowania śruby pociągowej, a co za tym idzie na dokładność obróbki Celem badań było wyznaczenie wpływu napięcia wstępnego pasa zębatego na częstości i postaci jego drgań własnych, a tym samym na dokładność pozycjonowania.
EN
The toothed belt transmission is one of the main elements the kinematic chain of numerical control feed axis. In the set of feed drive the torque of numerical control lathe Venus 350 is transferred from synchronous motor to ball screw by toothed belt transmission and by screw rotation the feed of axis is realized. At the beginning of modeling it was assumed, that the toothed belt transmission can have significant influence for positioning accuracy of ball screw and further for machining accuracy. The aim of researches was to determine influence of preloading of toothed belt on natural frequency and mode shape and further on positioning accuracy.
EN
Design and internal friction affects quantitative and qualitative deformation processes in flexible connector belts. Thanks to internal friction it has been possible to explain the phenomena offrictional contact. Taking internal friction into account has crucially influenced directions in development of flexible connector belts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.