Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 571

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system elektroenergetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
PL
Uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „OZE - lokalnie czy globalnie?”, który odbył się w ramach VIII Konferencji Technicznej „Nowy Model Energetyki” w dniach 18-19 listopada 2020 - mieli prawdopodobnie, w założeniu organizatorów Konferencji, konfrontować ze sobą zalety i wady dwóch ścieżek rozwoju energetyki odnawialnej. Pierwszej - opartej na źródłach lokalnych, małej i średniej mocy oraz drugiej wielkoskalowej - związanej z obiektami dużej i wielkiej mocy o znaczeniu globalnym z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego.
PL
System elektroenergetyczny wymaga stałego nadzoru oraz działań regulacyjnych, które umożliwiają bezprzerwowe zasilanie odbiorców energią elektryczną o zestandaryzowanych parametrach. W bieżących warunkach pracy dotychczasowe środki regulacyjne stosowane w KSE okazują się niewystarczające, co powoduje konieczność poszukiwania nowych i skutecznych metod regulacji. Jedną z możliwości jest wykorzystanie transformatorów z regulacją wzdłużno-poprzeczną do sterowania przepływami mocy czynnej oraz utrzymania poziomów napięć w węzłach sieci. W artykule przedstawiono wykorzystanie transformatorów regulacyjnych w działaniach operatorskich.
EN
The power system requires constant supervision and regulatory actions that enable uninterrupted supply of electricity to consumers with standardized parameters. In the current working conditions, the existing regulatory measures applied in the PPS turn out to be insufficient, which makes it necessary to search for new and effective methods of regulation. One possibility is to use special regulating transformers to control active power flows and to maintain voltage levels in the network buses. The article presents the use of regulating transformers in an operator activities.
PL
W 2021 r. przypada stulecie powstania Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono jego historię od chwili powstania w 1921 r. aż do wybuchu II wojny światowej. Omówiono rolę jego pierwszych profesorów: Kazimierza Drewnowskiego, Mieczysława Pożaryskiego, Stanisława Odrowąża-Wysockiego, Konstantego Żórawskiego, Leona Staniewicza i Romana Trechcińskiego. Zwrócono uwagę na fenomen szybkiego utworzenia Wydziału Elektrycznego. Do końca roku akademickiego 1924/25, w pustych budynkach po rosyjskiej uczelni, powstał pełnowartościowy Wydział.
EN
The year 2021 marks the 100th founding anniversary of the Faculty of Electrical Engineering at the Warsaw University of Technology. Presented is here the history of the Faculty from the moment of its founding in 1921 until the outbreak of the WWII. Discussed is the role of its first professors which were Kazimierz Drewnowski, Mieczysław Pożaryski, Stanisław Odrowąż-Wysocki, Konstanty Żórawski, Leon Staniewicz and Roman Trechciński. Attention is turned to the phenomenon of so rapid founding of the Electrical Engineering Faculty – before the end of the 1924/25 academic year, in empty buildings of former Russian university, arose a new and fully-valued Faculty.
PL
Obserwowany w ostatnich latach rozwój przemysłu motoryzacyjnego w obszarze samochodów elektrycznych charakteryzuje się znaczną dynamiką. W oczywisty sposób wpływa on także na branże powiązane z elektromobilnością. Rozwój elektromobilności będzie miał zasadniczy wpływ na zużycie energii elektrycznej. W chwili obecnej przy niewielkiej ilości pojazdów elektrycznych ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego jest praktycznie niezauważalny, ale wraz ze wzrostem ilości pojazdów oraz punktów ładowania ich znaczenie dla pracy systemu będzie rosło. Pierwotne założenia Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce sugerowały, że w 2025 roku po polskich drogach poruszać się będzie milion pojazdów elektrycznych. Wielkość ta została już kilka razy zweryfikowana, jednak kiedy zostanie urzeczywistniona, to tak duża liczba pojazdów elektrycznych w oczywisty sposób będzie oddziaływać na system elektroenergetyczny. W referacie przedstawiono perspektywy, szanse, wyzwania oraz trudności związane z wprowadzaniem elektromobilności w aglomeracjach miejskich i wyzwania jakie w związku z tym będą przed operatorami systemów elektroenergetycznych.
EN
The development of the automotive industry in the area of electric cars observed in recent years is characterized by considerable dynamics. It also clearly affects industries related to e-mobility. The development of e-mobility will have a major impact on electricity consumption. At present, with a small number of electric vehicles, their impact on the power system operation is practically imperceptible. But as the number of vehicles and charging points increases, their significance for the operation of the system will grow. The assumptions of the Electromobility Development Plan in Poland suggested that in 2025 there will be one million electric vehicles on Polish roads. This figure has already been verified several times, but when it becomes a reality, such a large number of electric vehicles will obviously impact the power system. The paper presents the prospects, opportunities, challenges and difficulties associated with the implementation of emobility in urban agglomerations and the challenges that will be faced by electricity system operators.
PL
Obserwowany w ostatnich latach rozwój przemysłu motoryzacyjnego w obszarze samochodów elektrycznych charakteryzuje się znaczną dynamiką. W oczywisty sposób wpływa on także na branże powiązane z elektromobilnością. Rozwój elektromobilności będzie miał zasadniczy wpływ na zużycie energii elektrycznej. W chwili obecnej przy niewielkiej liczbie pojazdów elektrycznych ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego jest praktycznie niezauważalny, ale wraz ze wzrostem liczby pojazdów oraz punktów ładowania ich znaczenie dla pracy systemu będzie rosło. Pierwotne założenia Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce sugerowały, że w 2025 roku po polskich drogach poruszać się będzie milion pojazdów elektrycznych. Wielkość ta została już kilka razy zweryfikowana, jednak kiedy zostanie urzeczywistniona, to tak duża liczba pojazdów elektrycznych w oczywisty sposób będzie oddziaływać na system elektroenergetyczny. W artykule przedstawiono perspektywy, szanse, wyzwania oraz trudności związane z wprowadzaniem elektromobilności w aglomeracjach miejskich i wyzwania, jakie w związku z tym będą przed operatorami systemów elektroenergetycznych.
EN
The development of the automotive industry in the area of electric cars observed in recent years is characterized by considerable dynamics. It also clearly affects industries related to e-mobility. The development of e-mobility will have a major impact on electricity consumption. At present, with a small number of electric vehicles, their impact on the power system operation is practically imperceptible. But as the number of vehicles and charging points increases, their significance for the operation of the system will grow. The assumptions of the Electromobility Development Plan in Poland suggested that in 2025 there will be one million electric vehicles on Polish roads. This figure has already been verified several times, but when it becomes a reality, such a large number of electric vehicles will obviously impact the power system. The paper presents the prospects, opportunities, challenges and difficulties associated with the implementation of e-mobility in urban agglomerations and the challenges that will be faced by electricity system operators.
PL
W artykule przedstawiono ideę usługi DSR, czyli reakcji strony popytowej, dla odbiorców rozproszonych. Polega ona na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną lub przesunięcia go w czasie. Wdrożenie usługi może w znaczny sposób wpłynąć na pracę systemu elektroenergetycznego – usługa DSR może wspomóc bilansowanie systemu elektroenergetycznego, a także pozytywnie oddziaływać na jego elastyczność, wydajność oraz stabilność. W artykule wykazano możliwy wpływ redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną przez mieszkańców domów jednorodzinnych. Oszacowano spodziewany wpływ na obciążenie systemu skoordynowanego wykorzystania zagregowanych możliwości świadczenia usługi DSR przez większą grupę odbiorców indywidualnych w domach jednorodzinnych.
EN
The article presents the idea of DSR service (Demand Side Response) by distributed energy consumers. It consists in reducing the demand for electricity or shifting it in time by the demand side. The implementation of the service can significantly affect the operation of the power system - the DSR service can support the balancing of the power system, as well as positively affect its flexibility, efficiency and stability. The article shows the possible impact of reducing the demand for electricity by residents of single-family homes. The expected impact on the system load of the coordinated use of aggregated possibilities of providing DSR services by a larger group of individual recipients in single-family homes was estimated.
EN
Are showed the necessity of the functioning of control automatization systems of conditions of bulk power system with renewable energy sources (RES) by taking into account the sensitivity. It is advisable to carry out optimal control of the bulk power system by introducing control parameters into the optimality (insensitivity) area. The permissible deviation range of the control parameters from their optimal values is determined by the solution of the direct and reverse sensitivity of the task. The direct and indirect tasks of the sensitivity can and should be solved in relative units using similarity theory methods. Showed that in this case the limits of the permissible optimality range are determined analytically. Comparing the allowable values of the optimality of the individual control parameters, it is possible to rank them and set the appropriate order and intensity of their actions. This makes it possible to compensate for the disturbances in the bulk power system that are carried out due to the instability of RES generation, in the most rational way.
PL
Wskazane jest przeprowadzenie optymalnej kontroli systemu zasilania jałowego poprzez wprowadzenie parametrów kontrolnych w obszarze optymalności (niewrażliwości). Dopuszczalny zakres odchyleń parametrów kontrolnych od ich wartości optymalnych jest określony przez rozwiązanie bezpośredniej i odwrotnej czułości zadania. Zadanie czułości bezpośredniej i odwrotnej można i powinno być rozwiązywane w jednostkach względnych przy użyciu metod teorii podobieństwa. Wykazanoź, że w tym przypadku granice dopuszczalnego zakresu optymalności są ustalane analitycznie. Porównując dopuszczalne wartości optymalności poszczególnych parametrów kontrolnych, można je uszeregować i ustawić odpowiednią kolejność i intensywność ich działań. Pozwala to w najbardziej racjonalny sposób zrekompensować zakłócenia w systemie zasilania, które są spowodowane niestabilnością wytwarzania odnawialnych źródeł energii.
EN
The possibility and expediency of application of the principle of least action (PLA) in the optimum control of conditions of the electric power system (EPS) is shown. The loss of active power and electricity was taken as the criterion of optimality. The algorithm for determining the optimal condition of the EPS is presented. Its peculiarity is that, in accordance with the LPA, the ideal condition of the EPS is first determined, and then parametric restrictions are taken into account. The ideal condition of the system is characterized by the lowest possible losses, and taking into account active restrictions on the parameters transposes the EPS to the optimal condition. In the optimal condition of the EPS, the losses increase depending on the degree of heterogeneity of the system.
PL
Pokazano możliwość i celowość zastosowania zasady najmniejszego działania w optymalnej kontroli stanów systemu elektroenergetycznego. Utratę mocy czynnej i energii elektrycznej przyjęto za kryterium optymalności. Przedstawiono algorytm określania optymalnego stanu systemu elektroenergetycznego. Jego szczególną cechą jest to, że zgodnie z zasadą najmniejszego działania najpierw określa się idealny stan systemu elektroenergetycznego, a następnie uwzględnia się ograniczenia parametryczne. Stan idealny systemu charakteryzuje się najniższymi możliwymi stratami, a wzięcie pod uwagę aktywnych ograniczeń parametrów przenosi system elektroenergetyczny do stanu optymalnego. W optymalnym stanie systemu elektroenergetycznego straty rosną w zależności od stopnia niejednorodności układu.
9
Content available remote Analysis of transient waveforms in a power system at asymmetrical short-circuits
EN
In the paper, there is presented the analysis of disturbance waveforms of a synchronous generator operating in a single-machine power system consisting of a generating unit connected by a high-voltage power line to a bus. There are considered disturbances in the form of symmetrical and asymmetrical short-circuits in different places of the transmission line. The current-voltage equations of the power line and the bus are written for phase components, which allows for easy modeling of various asymmetries.
PL
W artykule analizowano przebiegi zakłóceniowe generatora synchronicznego pracującego w jednomaszynowym systemie elektroenergetycznym składającym się z zespołu wytwórczego, połączonego linią energetyczną wysokiego napięcia z siecią sztywną. Uwzględniono zakłócenia w postaci zwarć symetrycznych i niesymetrycznych w różnych miejscach linii przesyłowej. Równania prądowo-napięciowe linii energetycznej i sieci sztywnej zapisano dla składowych fazowych, co pozwala na łatwe modelowanie różnych asymetrii.
PL
W artykule syntetycznie zaprezentowano analizę zmienności oraz rozrzuty wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI pięciu krajowych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego za lata 2012-2018. Obliczenia przeprowadzono w środowisku R z zastosowaniem nieparametrycznych metod analizy danych. Graficzną prezentację wyników przedstawiono na wykresach pudełkowych. Przedstawiono również wybrane zagadnienia związane ze zmianami w modelu regulacji jakościowej. Artykuł zakończono uwagami dotyczącymi modelu regulacji jakościowej.
EN
The paper presents synthetically the analysis of variability and dispersion of the SAIDI, SAIFI and MAIFI indicators of the five national Distribution System Operators for the years 2012-2018. Calculations were performed in the R environment using non-parametric data analysis methods. Graphic performance of results is presented on box plots. Selected issues related to changes in the quality regulation model were also presented. The paper ends with comments on the quality regulation model.
11
EN
The main goal of this article was to present the problem of discontinuity of energy supply and methods applied by selected distribution company in order to improve power supply reliability indexes. An analysis of discontinuity of supply was based on data obtained from selected department of a distribution company with six energy areas. Based on these data, the impact of the investments, repairs, random events and other factors on the value of power supply reliability indexes was presented.
PL
Głównym celem publikacji jest przedstawienie problemu nieciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz metod stosowanych przez wybraną spółkę dystrybucyjną w celu poprawy wskaźników niezawodności zasilania. Analizę nieciągłości zasilania zawartą w pracy oparto o dane pozyskane z wybranego oddziału spółki dystrybucyjnej (OSD), na terenie którego działa sześć rejonów energetycznych. Na podstawie danych przedstawiono wpływ inwestycji, remontów, zdarzeń losowych oraz innych czynników na wartość wskaźników niezawodności zasilania.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz mających na celu lokalizację zespołów wytwórczych krytycznych dla stabilności kątowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Lokalizację przeprowadzono w oparciu o wartości własne macierzy stanu modelu KSE związane ze zjawiskami elektromechanicznymi (czyli elektromechaniczne wartości własne). Wartości własne obliczono na podstawie analizy przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej poszczególnych zespołów wytwórczych KSE. Wykorzystana w artykule metoda obliczeń wartości własnych polega na aproksymacji przebiegów mocy chwilowej zespołów wytwórczych przebiegami stanowiącymi superpozycję składowych modalnych, których parametry zależą od poszukiwanych wartości własnych i ich czynników udziału. W przebiegach mocy chwilowej zespołów krytycznych dla stabilności kątowej KSE dominują najsłabiej tłumione lub nietłumione składowe modalne związane z wartościami własnymi o największych wartościach części rzeczywistych.
EN
The paper presents the results of investigations on the location of generating units critical for the angular stability of a large power system (PS). The location of these units was carried out based on the eigenvalues of the PS model state matrix associated with electromechanical phenomena (electromechanical eigenvalues). The eigenvalues were calculated based on the analysis of the instantaneous power disturbance waveforms of the PS generating units. The used method of calculating eigenvalues consists in approximation of the instantaneous power disturbance waveforms by the waveforms being the superposition of modal components. The parameters of these components depend on the electromechanical eigenvalues and their participation factors. In the instantaneous power waveforms of generating units critical for the PS angular stability, the least damped or undamped modal components dominate. These components are related to the eigenvalues with the largest values of real parts.
PL
W ramach systemu zarządzania kryzysowego w PGE Energia Ciepła istniejące plany zapewnienia ciągłości działania jeszcze przed pandemią zostały odpowiednio skorygowane i rozbudowane o kwestie związane z zagadnieniami epidemicznymi, tak by przygotować spółkę i jej elektrociepłownie do walki z nowym zagrożeniem.
PL
Rozwiązania mikrokogeneracyjne, instalowane przez standardowych konsumentów lub instytucje pożytku publicznego, przyczyniają się zarówno do napędzania rynku, zapewnienia ciągłego rozwoju i udoskonalania istniejących już rozwiązań technicznych, jak również do dywersyfikacji źródeł energii, a tym samym do poprawy lokalnej struktury systemu energetycznego, co rzutuje bezpośrednio na krajowe bezpieczeństwo w tym aspekcie.
EN
Due to the different construction of various subsystems in the power grid, the information of various systems are not closely connected. Nowadays, the network is complex and changeable where the automation is getting higher. This article takes high-risk equipment set of substation in Liaoyang as the research background. It constructs HR-Tree for the device set, and establishes a high-risk equipment evaluation system which based on the HR-Tree context. Then we calculate high-risk equipment sets in the structure of overall data set. By establishing the original data set and the prior knowledge system of equipment risk, the non-candidate high-risk equipment set is reduced in the local path of the high-risk equipment set. We refer to the process of reducing data as minus branch. After the threshold is established, the branches are reduced and the highest risk equipment set is obtained. Finally, we use the scoring system to find the probability of occurrence of associated devices, such information is more open. Example showed that such methods could effectively express high-risk device sets, and managers could get early warning information based on this. It helps people monitoring the power system, w hich could also provides new ideas for the monitoring project.
16
Content available remote Wirtualna inercja w systemie elektroenergetycznym
PL
W artykule przedstawiono idee wprowadzania do systemu elektroenergetycznego układów tzw. wirtualnej inercji, których zadaniem jest ograniczanie bądź eliminacja efektu zmniejszania się inercji systemu elektroenergetycznego w wyniku zastępowania klasycznych jednostek wytwórczych energii elektrycznej odnawialnymi źródłami energii (OZE). Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
The article presents the idea of introducing virtual inertia system to the electric power systems. The virtual inertia aims is to reduce or eliminate the effect of reducing the inertia of the power system as a result of replacing classis electricity generating units with renewable energy sources (RES). The considerations are illustrated by a computational example.
17
Content available remote Virtual Inertia in Electric Power Systems
EN
The article presents the idea of introducing virtual inertia system to the electric power systems. The virtual inertia aims is to reduce or eliminate the effect of reducing the inertia of the power system as a result of replacing classis electricity generating units with renewable energy sources (RES). The considerations are illustrated by a computational example.
PL
W artykule przedstawiono idee wprowadzania do systemu elektroenergetycznego układów tzw. wirtualnej inercji, których zadaniem jest ograniczanie bądź eliminacja efektu zmniejszania się inercji systemu elektroenergetycznego w wyniku zastępowania klasycznych jednostek wytwórczych energii elektrycznej odnawialnymi źródłami energii (OZE). Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym.
18
Content available remote Symulacja wyładowań atmosferycznych na linii elektroenergetycznej
EN
Modelling electrical circuits by application of schemes containing elements with distributed parameters such as transmission lines has been applied in this research. Functions approximating voltage or current atmospheric discharges have been presented together with frequency spectra of these functions. The results of computer simulations obtained with the help of PSpice software have been presented for a simplified three-phase circuit subject to such discharge.
PL
W pracy zastosowane zostało kryterium modelowania obwodów elektrycznych za pomocą schematów zawierających elementy o parametrach rozłożonych czyli tak zwane linie długie. Przedstawiono funkcje, jak również ich widma częstotliwościowe, które w zadowalający sposób aproksymują udary napięciowe lub prądowe wyładowań atmosferycznych. Zaprezentowano wyniki symulacji wykonanych za pomocą programu komputerowego PSpice uproszczonego obwodu trójfazowego rażonego takim wyładowaniem.
19
Content available remote Simulation of Atmospheric Discharge at Power Line
EN
Modelling electrical circuits by application of schemes containing elements with distributed parameters such as transmission lines has been applied in this research. Functions approximating voltage or current atmospheric discharges have been presented together with frequency spectra of these functions. The results of computer simulations obtained with the help of PSpice software have been presented for a simplified three-phase circuit subject to such discharge.
PL
W pracy zastosowane zostało kryterium modelowania obwodów elektrycznych za pomocą schematów zawierających elementy o parametrach rozłożonych czyli tak zwane linie długie. Przedstawiono funkcje, jak również ich widma częstotliwościowe, które w zadowalający sposób aproksymują udary napięciowe lub prądowe wyładowań atmosferycznych. Zaprezentowano wyniki symulacji wykonanych za pomocą programu komputerowego PSpice uproszczonego obwodu trójfazowego rażonego takim wyładowaniem.
PL
W ostatnich latach w krajowym systemie elektroenergetycznym liczba i moc odnawialnych źródeł energii znacząco wzrosły. Źródła te można wykorzystać nie tylko do produkcji tzw. czystej energii elektrycznej, ale również do poprawy warunków napięciowych w tym systemie. W artykule przedstawiono koncepcję układu regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z przyłączonymi w pewnym obszarze: farmą wiatrową, farmą fotowoltaiczną, elektrownią wodną i zespołem elektrowni biogazowych. Jest to nadrzędny układ regulacji wykorzystujący logikę rozmytą, który analizuje warunki napięciowe w wybranych punktach systemu i steruje mocą bierną m.in. grupy odnawialnych źródeł energii. Jak pokazują wyniki symulacji, działanie układu przyczynia się do poprawy poziomów napięć w systemie elektroenergetycznym.
EN
Recently, the number and rated power of renewable energy sources have significantly increased in the Polish Power System. These sources can be used not only for the production of clean energy, but also for improving unbalanced grid voltage conditions. The article presents the concept of a voltage control system for the power system with a wind farm, a photovoltaic farm, a hydroelectric power plant and a biogas power plant. It is a fuzzy logic control system, which analyzes the voltage conditions at selected nodes in the system, and controls the reactive power of a group of renewable energy sources. The presented control system contributes to the improvement of voltage levels in the power system.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.