Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grunt ekspansywny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study intends to explore hydraulic and thermal properties of expansive soils treated with fbre, biochar and biochar–fbre mix. Both fbre and biochar are derived from coconut shell, which is highly common in coastal regions around the world. Besides, benefts, limitations and engineering feasibility of these geomaterials in green roofs are explored. Theoretical framework for thermal–hydraulic analysis is proposed based on mass conservation and the frst law of thermodynamics. Heat capacity, thermal conductivity, water retention curve, crack intensity factor (CIF) and saturated and unsaturated hydraulic conductivities of four kinds of soils are evaluated and compared. Characterizations of geomaterials are also investigated via thermal mass loss, micro-structure, surface area and functional groups identifcation. Both biochar and fbre admixtures contribute to improvement in soil heat capacity and saturated and unsaturated hydraulic conductivities. Biochar enhances saturated and residual water contents of expansive soil by 10% and 8%, respectively. Also, biochar decreases soil thermal conductivity and CIF by 31% and 5%, respectively, while fbre decreases soil-saturated and residual water contents by 15% and 29%, respectively, and reduces soil thermal conductivity and CIF by 21% and 50%, respectively. Soil–biochar–fbre composite is also recommended due to low air-entry value, acceptable water-holding capacity and limited crack propagation. The study flls the knowledge gap of how soil thermal–hydraulic properties are afected due to biochar and/or fbre admixture. It is recommended to pay more attention on production and utilization of biochar derived from coconut shell currently utilized for fbre extraction.
PL
Zarówno projekt architektoniczny, jak i konstrukcyjny powinny uwzględniać warunki gruntowo-wodne pod projektowanym obiektem. Na ogół uwzględnia je konstruktor, wykonując obliczenia fundamentów i projektując zabezpieczenia wykopów, gdy są niezbędne. Architektom przypisano rolę projektanta izolacji przeciwwilgociowych, a więc powinni również dobrze znać podłoże. W praktyce, niestety często, projekt izolacji sprowadza się do rachitycznych zapisów, typu „Izolacja przeciwwilgociowa”. Projekt zagospodarowania terenu jest domeną architekta, a tym bardziej projekt ogrodu, gdy jest wykonywany. W obu tych projektach pojawiają się nasadzenia drzew. W artykule pokazano na przykładzie budynku z końca XIX w. do jak dużych zróżnicowań wilgotnościowych dochodzi pod budynkiem z powodu rosnących przy budynku drzew. Zeschnięcie gruntu pod jednym końcem budynku, przy którym rosły drzewa, doprowadziło do bardzo dużych spękań ścian. Rozwartość największych szczelin w murach wyniosła 11 mm. Przed wzmocnieniem zlikwidowano przyczynę uszkodzeń (wycięto drzewa) i wzmocniono budynek ściągami.
PL
Rozpatrzono ścianę oporową opisaną modelem liniowo-sprężystym, za którą zalega na całej wysokości aktywna strefa gruntu o właściwościach ekspansywnych. Do opisu tej strefy zastosowano dwuparametrowy model liniowo-sprężysty. Podano równanie różniczkowe oporowej ściany wspornikowej, rozwiązanie ogólne tego równania, a następnie przykład rozwiązania wspornikowej ściany oporowej współpracującej z dwoma rodzajami aktywnej strefy gruntu ekspansywnego. Wyniki obliczeń porównano z rozwiązaniem ściany obciążonej parciem gruntu.
EN
Considered retaining wall described linear elastic model, for which default the entire height of the active area of land with expansive properties. For the description of the zone was used a two-parameter model linear-elastic. Given differential equation of the cantilever retaining wall, the general solution of this equation and then solve such a cantilever retaining wall cooperating with the two types of active zone of expansive soil. The calculation results are compared with the solution of the wall-loaded ground pressure.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady budowania i uczenia sieci neuronowych zwane metodą (techniką) wektorów podtrzymujących (ang. Support Vector Machine – SVM) wraz z możliwością aplikacji tego rodzaju sieci. Sieci nieliniowe SVM wykorzystano do klasyfikacji danych separowalnych liniowo w celu sformułowania modelu przemieszczeń punktów sieci pomiarowo-kontrolnej. Punkty sieci pomiarowo-kontrolnej zostały założone na obiekcie budowlanym posadowionym na gruntach ekspansywnych.
EN
The article presents the basic rules for constructing and training neural networks called the Support Vector Machine (SVM) method as well as possible applications for this kind of network. Non-linear SVM networks have been used for classifying linearly separable data with a view to formulating a model of displacements of points in a measurement-control network. The points of the measurement-control network were placed on a civil engineering object located on expansive soil.
PL
Projektowanie obiektów budowlanych posadowionych w iłach stanowi trudne zadanie inżynierskie ze względu na możliwość zwiększenia (pęcznienie) lub zmniejszenia (skurcz) ich objętości [8] pod wpływem zmian wilgotności naturalnej, dlatego też obiekty posadowione na iłach często ulegają awariom. Nietypowy charakter zachowania się iłów wynika przede wszystkim z obecności minerałów hydrofitowych (m.in. montmorylonit, beidelit i inne). Na etapie projektowania i wymiarowania budowli posadowionej w iłach podstawowym parametrem jaki należy wziąć pod uwagę jest ciśnienie pęcznienia, które wyznacza się w badaniach laboratoryjnych stosując metody różniące się warunkami badań prezentowanymi w dalszej części artykułu. Jak wykazały dotychczasowe analizy, wybór metody określania ciśnienia pęcznienia ma kluczowe znaczenie w określaniu wiarygodnych wartości tego parametru. W artykule zaprezentowano wyniki badań ciśnienia pęcznienia mioceńskich iłów krakowieckich występujących w zapadlisku przedkarpackim przy zastosowaniu trzech najczęściej stosowanych metod badawczych. Na podstawie prezentowanych w artykule wyników badań stwierdzono, że ciśnienie pęcznienia badanych iłów zmieniają się w szerokim zakresie wartości (od 11,6 kPa do 270 kPa) zależnie od wskaźnika plastyczności IP i metody badań.
EN
In the geotechnical design of structures in expansive clays the additional actions occurring during volume changes, especially during swelling, should be taken into account for design appropriate safeguards which is usually difficult task for engineers. The most important action that must be taken into account in the design of structures in clays and directly applicate in dimensioning structures is swelling pressure, which is determined in the laboratory using methods with different test conditions. The previous tests results show that the choice of method for determining the swelling pressure is a key problem in determining reliable values of swelling pressure. This paper presents the results of laboratory tests carried out to determine the swelling pressure of Miocene clays occurring in Carpathian Fore-Deep using the following three methods: free swelling in accordance with ASTM 4546, a series of sampling as well as methods of constant volume in accordance with PN-88 / B- 0448. The clay samples tested are characterized by clay fraction in the range of 32 to 60%, values of liquid limit in the range of 72.2 ÷ 139.6% and the plastic index Ip from 45.8% to 112 %. Clays tested are of high colloidal activity soils expressed by the ratio of plasticity index to the content of clay fraction (A ratio acc. to Skempton) in the range of 1.1 ÷ 1.9, which justifies their classification to clays with high potential swelling. Based on the research presented in the paper it was found that the swelling pressures of clays are in the broad range of from 11.6 kPa to 270 kPa, depending on the plasticity index Ip and test method. The highest swelling pressure values obtained using the method of free clay swelling, the smallest from the method of the zero volumetric strain.
6
Content available remote Długookresowy monitoring obiektów posadowionych na podłożu ekspansywnym
PL
Obiekty posadowione na podłożu ekspansywnym ulegają licznym uszkodzenion i wymagają długookresowych obserwacji. Na podstawie wieloletnich obserwacji stwierdzono istotne przemieszczenia pionowe, pomimo przeprowadzonych prac zabezpieczających. W przypadku niektórych obiektów przemieszczenia są zróżnicowane i w związku z tym można zrezygnować z częstych obserwacji części obiektu o nieznaczących przemieszczeniach.
EN
Objects constructed in expansive soil foundation reveal significant damage and require long-term observation. In effect of long-term monitoring, significant vertical displacements that had occurred despite conservation works, were found on the objects. On some objects the displacements are highly diversified and, therefore, observation of the parts with slight displacements can be abandoned.
PL
Omówiono problemy związane z projektowaniem i budową ścian szczelinowych kotwionych kotwami gruntowymi, posadowionych w ekspansywnych iłach plioceńskich. Przedstawiono przykład realizacji obudowy wykopu budynku wzniesionego w Warszawie.
EN
An example of 80 cm thick diaphragm wall anchored with 1 level of ground anchors and 2 levels of steei struts in the corners, realized in expansive clays is presented. The bearing capacity of ground anchors is 750 kN and the length of grouted body 9 m. The realized diaphragm wall is the most economical ground support structure. It's also safe to the structure of nearby buildings as well as the environment (it does not influence the water level in the area).
8
Content available remote Wykorzystanie edometru UPC do badań nienasyconych gruntów ekspansywnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ściśliwości gruntów ekspansywnych w edometrze UPC, który pozwala kontrolować stan naprężenia efektywnego i nasycenia próbki gruntu metodą translacji osi. Charakterystyki ściśliwości uzyskano dla różnych wartości ciśnienia ssania, którego wartości dobierano w celu uzyskania założonego stopnia nasycenia próbek gruntu wodą. Przeprowadzone badania pozwoliły określić zależność ciśnienia ssania (ua-uw) od naprężenia pionowego ( v-ua) i wartości współczynników konsolidacji cv dla różnych wartości wzbudzonego ciśnienia ssania i stopnia obciążenia .
EN
The paper presents selected test results obtained for expansive clay soils using the UPC consolidometer. The UPC consolidometer allows to determine the soil compressibility parameters under control suction by the "axis-translation" technique. The compressibility characteristics of clay soils were obtained for different pressures of suction. Based on test results obtained the relationship between values of suction and net vertical loading was proposed. Moreover, the coefficients of vertical consolidation were determined depending on imposed suction values (ua-uw) and loading pressures.
PL
Zainteresowanie gruntami ekspansywnymi jest żywotne i ważne. Występują one powszechnie w stanie nienasyconym i strefie [14] posadawiania obiektów budowlanych. Istnieje wiele metod do obliczania podniesienia podłoża spowodowanego pęcznieniem gruntów ekspansywnych, zarówno bez obciążenia, jak i z obciążeniem. W pracy dokonano porównania wyników obliczeń tego podniesienia wyznaczonego różnymi metodami w aspekcie wpływu podziału warstwy podłoża ekspansywnego na warstwy obliczeniowe, wpływu miąższości podłoża ekspansywnego oraz obciążenia zewnętrznego. W obliczeniach wykorzystano literaturowe parametry geotechniczne, średnie, minimalne i maksymalne, charakteryzujące grunty ekspansywne. Rozpatrzone metody prowadzą do wyraźnie zróżnicowanej wielkości podniesienia podłoża. Wykonane obliczenia i analizy wykazały złożoność problemu i potrzebę dalszych badań, ale nie tylko obliczeniowych, lecz także obejmujących obserwacje terenowe.
EN
The interest in expansive soils is important and vital. Expansive soils occur generally in unsaturated state and in the whole area of building foundations. There are lots of methods and formulas to calculate the raising of soil caused by swelling of expansive soils, either with the load or without it. The paper compares calculated results of raising, determined by different methods from the perspective of the influence of expansive soil layers fragmentation on calculated layers, the influence of the expansive soil thickness and the influence of external load. Literature geotechnical parameters, average, minimum and maximum, characteristic for the expansive soil, were used in the calculations. The methods considered lead to clearly differentiated expansive soil dimensions. The calculations and analyses made show the problem complexity and the need of further examinations, including site observations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.