Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyki częstotliwościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents an original approach to the prediction of deteriorations of the surface profiles produced on hardened steel parts using CBN tools. The experimental investigations involve recording of surface profiles and corresponding measurements of cutting forces resulting from variable feed rates of 0,05-0,1 mm/rev. As a result, machined surfaces with the Ra parameter ranging from 0,05 μm to 0,3 μm were produced. Both signals of recorded surface profiles and relevant cutting forces were processed using the FFT signal processing technique. The frequency characteristics including the signal amplitude and the wavelength were estimated from the power spectral density (PSD) spectra. A methodology for the prediction of surface profile deterioration based on the relation between the differences of the Rz (Ra) roughness parameter and signal amplitude is proposed.
PL
Artykuł przedstawia oryginalne rozwiązanie w przewidywaniu zniekształcenia profili powierzchni wytwarzanych elementów maszyn ze stali utwardzonej z użyciem narzędzi skrawających z PCBN. Badania doświadczalne obejmują pomiary profili powierzchni i określenia wartości składowych sił skrawania dla zmiany posuwu w zakresie 0,05-0,1 mm/obr. Powierzchnie po obróbce cechuje parametr chropowatości Ra od 0,05 μm do 0,3 μm. Zarówno sygnały zapisywanych profili powierzchni jak również i mierzonych składowych sił skrawania przetwarzano z użyciem techniki FFT. Także charakterystyki częstotliwościowe amplituda sygnału i długość fali były wyznaczane na podstawie gęstości widmowej mocy (GWM). Zaproponowano metodologię przewidywania zniekształcenia profili powierzchni uwzględniającą korelację zmiany parametru chropowatości powierzchni Rz i amplitudy sygnału.
PL
Artykuł dotyczy analizy działania obwodu elektrycznego stanowiska do badania elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego. Podczas pracy stanowiska stwierdzono, że napięcie probiercze jest znacznie odkształcone. Aby poznać przyczyny zniekształceń wykonano pomiary sygnałów napięcia i prądu w trzech miejscach obwodu. Ciągi próbek sygnałów poddano analizie widmowej i wyznaczono charakterystyki elementów układu. Analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że przyczyną zniekształceń jest praca jednego z transformatorów w stanie nasycenia. Można zaobserwować zjawisko ferrorezonasu prądów powodujące znaczne ich zniekształcenie. Drugim zaobserwowanym niekorzystnym zjawiskiem jest rezonans napięć powodujący wzmocnienie wybranych harmonicznych.
EN
This article deals with the analysis of the electrical circuit of the electrical insulating equipment inspection stand. The test stand consists o f two transformers, the TRS-10 regulator and the TP-60 tester. The test voltage can be adjusted from 0 to 30 KV. During the operation of the station it was found that the test voltage is significantly deformed. In order to know the causes of distortion, measurements of voltage and current signals were made at three locations of the circuit. Signal samples were subjected to spectral analysis and the characteristics of system components were designated. Analysis of the results showed that the cause of the distortion is the operation of one of the transformers in the saturation state. The signals of currents obtained for different settings of the transformer have a deformed waveform (fig. 2), typical of the ferroresonance phenomenon. The occurrence of this phenomenon confirms the course of the characteristic (Fig. 4). The second observed unfavorable phenomenon is resonance of voltages in the high voltage circuit, resulting in the strengthening of selected harmonics of voltage. This phenomenon can be observed on the basis of the shape of frequency characteristics of the loaded test transformer TP-60 (Fig. 6).
EN
This paper describes structure and method of operation of active high voltage divider with automatic calibration capable of measuring multi-harmonic signals. With the use of this structure identification of varying parameters of the measurement instrument is possible. Measured signal is used for automatic calibrations as the only excitation. To achieve such performance modification of two-sensor method was proposed. Simulation studies on proposed model were conducted that examined influence of Analog to Digital Converters (ADCs) quantization and amplifier parameters, and also ability of self-identification of structure’s parameters. Relative errors of divider ratio estimation were calculated for different cases: the structure with an ideal amplifier, the structure with an amplifier with defined parameters and the structure with an amplifier with defined parameters with gain correction procedures.
PL
Niniejszy artykuł opisuje budowę i zasadę działania aktywnego dzielnika napięciowego z autokalibracją. Układ ten jest w stanie zidentyfikować swoje parametry. Sygnał mierzony jest jedynym potrzebnym w tym celu wymuszeniem. Zasada działania układu bazuje na modyfikacji metody dwuczujnikowej. Przeprowadzone zostały symulacyjne badania modelowe proponowanego układu. Zbadany został wpływ wykorzystywanych w układzie przetworników AC, wpływ kwantyzacji, oraz możliwość autoidentyfikacji parametrów dzielnika. Obliczone zostały błędy względne estymacji przekładni dzielnika (stałej dzielnika) dla różnych przypadków: układu z idealnym wzmacniaczem operacyjnym, układu z wzmacniaczem o zdefiniowanych parametrach i układu ze wzmacniaczem o zdefiniowanych parametrach wraz z zaimplementowaną procedurą identyfikacji jego wzmocnienia i korekcją negatywnego wpływu ograniczonej wartości wzmocnienia.
EN
This paper presents an original method of synthesizing driving cycles treated as sets of realizations of a stochastic process of car velocity. The proposed method is based on the criterion of similarity of amplitude-frequency characteristics of test and on-road cycles. Because a driving cycle is treated here as a set of realizations of a random process, the method allows not only to determine the values of zero-dimensional characteristics defining the properties of a car, but also to perform probabilistic evaluation of these properties. In the present study, example realizations of the stochastic velocity process were obtained and analyzed using a test based on the amplitude-frequency characteristics of the Federal Test Procedure cycle – FTP-75.
PL
W pracy przedstawiono autorską metodę syntezy testów jezdnych, traktowanych jako zbiór realizacji procesu stochastycznego prędkości samochodu, z zastosowaniem kryterium podobieństwa charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej w warunkach badań i rzeczywistego użytkowania pojazdu. Dzięki potraktowaniu testu jako zbioru realizacji procesu przypadkowego jest możliwe w proponowanej metodzie nie tylko wyznaczanie wartości ocenianych zerowymiarowych charakterystyk, określających właściwości użytkowe samochodów, ale i jest możliwa również ocena probabilistycznych właściwości tych wielkości. W pracy wyznaczono i przebadano przykładowe realizacje procesu stochastycznego prędkości w teście na podstawie charakterystyki amplitudowoczęstotliwościowej testu FTP-75 (Federal Test Procedure – federalna procedura badawcza).
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu odkształceń napięć zasilających rozpatrywany silnik indukcyjny na poprawność procesu estymacji prędkości kątowej, którego algorytm działania oparty jest o znajomość charakterystyki częstotliwościowej indukcyjności tego silnika. Charakterystyka ta stanowi odwzorowanie pewnego rodzaju transmitancji widmowej silnika, z tego względu, analiza pracy maszyny, realizowana przy wykorzystaniu modelu matematycznego bazującego na tej charakterystyce, może zostać przeprowadzona przy zmiennych parametrach wymuszenia napięciowego, a także przy szybkozmiennych stanach elektromechanicznych. Prezentowane eksperymenty wskazują również na fakt jednoznacznego odwzorowywania zmienność parametrów elektromagnetycznych wirnika, wynikającej ze zjawiska wypierania prądu w jego przewodzących litych elementach, przez charakterystykę częstotliwościową indukcyjności maszyny przy dowolnych częstotliwościach napięć zasilających. Przeprowadzona analiza ma na celu oszacowanie możliwości wykorzystania proponowanego algorytmu estymacji prędkości kątowej silnika indukcyjnego w układach częstotliwościowej regulacji prędkości tego typu maszyn. Badaniom został poddany silnik indukcyjny z wirnikiem wykonanym z litego materiału magnetycznego, tj. maszyna z silnie zaznaczonym zjawiskiem wypierania prądów.
EN
The analysis of an impact of higher harmonics in induction motor supply voltages on the correctness of an angular speed estimation process, which operation algorithm is based on the knowledge of a motor inductance frequency characteristic is presented in the paper. The characteristic can be considered as motor spectral transmittance of some kind, therefore a machine operation analysis, realized with the use of a mathematical model based on that characteristic, can be carried out at varied supply voltage parameters as well as at fastchanging electromechanical transients. The presented experiments also indicate the fact of an unequivocal representation of rotor electromagnetic parameters variability, resulting from the skin effect in rotor solid conductive elements, by the machine inductance frequency characteristic at any frequency of supply voltages. The conducted analysis aims at evaluating the possibility of using the proposed induction motor speed estimation algorithm in variable-frequency speed control systems. The study has been subjected to an induction motor with a solid rotor manufactured from the magnetic material, i.e. a machine characterized by a significant skin effect occurring in rotor solid conductive elements.
EN
The article discusses a new approach to the expression of dynamic uncertainty of experimental dynamic measurements based on a priori information about the frequency response measurement tool. This approach allows to measure the results of dynamic measurements with the international requirements for the characterization accuracy.
PL
Pomiary dynamiczne są prowadzone w badaniach naukowych, przemyśle i medycynie. W artykule zaproponowano nowe podejście do oceny niepewności przy pomiarach dynamicznych które opiera się na wykorzystaniu funkcji spektralnych wejściowego sygnału pomiarowego i danych znanych a priori odnoszących się do częstotliwościowych charakterystyk stosowanej aparatury pomiarowej.
EN
In many cases, the voltage source inverter in a UPS system requires increasing its input DC voltage. Regardless of the specific solution, a DC/DC converter that stores energy in the inductance is usually applied. That is why it should be expected that this inductance multiplied by the square of the voltage increasing factor in connection with the DC/DC converter output capacitor will consist of the equivalent circuit on the inverter input. The aim of the paper is to demonstrate the impact of such equivalent impedance on the dynamic properties of the inverter. The investigation of the developed inverter model will allow the question of whether the choice of the appropriate feedback compensating the effects of the additional resonant frequencies in the magnitude frequency domain that are characteristic of the control function is necessary depending on DC/DC converter parameters to be answered. The paper shows both software simulations and experimental laboratory model measurements.
PL
W wielu wypadkach należy podwyższyć napięcie wejściowe inwertera pracującego w systemie UPS. Bez względu na specyficzne rozwiązanie zwykle stosowane są przetwornice napięcia stałego gromadzące energię w indukcyjności. Dlatego należy oczekiwać że ta indukcyjność pomnożona przez kwadrat współczynnika podwyższania napięcia, w połączeniu z wyjściowym kondensatorem przetwornicy DC/DC będzie stanowić zastępczą impedancję na wejściu inwertera. Celem artykułu jest pokazanie wpływu takiej zastępczej impedancji na własności dynamiczne inwertera. Badanie zmodyfikowanego modelu inwertera pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy jest konieczny dobór odpowiedniego sprzężenia zwrotnego kompensującego zmiany charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej spowodowane dwoma dodatkowymi częstotliwościami rezonansowymi, zależnie od parametrów przetwornicy DC/DC. Artykuł przedstawia zarówno symulacje programowe jak i pomiary eksperymentalnego modelu laboratoryjnego.
EN
Rogowski coil as the special mutual inductor is often applied to measure high amplitude and transient currents in electrical industry. Since there are no iron core, they cannot be driven into saturation. In this paper, the transfer function of the self-integrating Rogowski is proposed based on the analysis of the Rogowski coil. According to the transfer function, bode diagram simulates the effect of changing some of these parameters. Also, the influences of self-inductance, sampling resistance and stray capacitance are disussed in details. Moreover, a high-frequency current transducer for measurement of PD is developed based on the self-integrating Rogowsk,and the actual dynamic response are performed by adopting function generator. Based on the transducer, measurements of PD of needle-plate model under impulse voltage is identical to the results of theory analysis. Finally, the method to obtain an optimum dynamic property in self-integrating Rogowski coil is suggested.
PL
W artykule wyznaczono charakterystykę przetwarzania paska Rogowskiego bez układu całkującego. Wyznaczono charakterystyki częstotliwościowe czujnika prądu a następnie sprawdzono parametry na przykładzie badania wyładowań niezupełnych.
EN
The paper presents the use of magnitude-frequency properties and practically based experimental methods which have been applied to determine them with an electrohydraulic vibration excitator. The possibility to usethese characteristics for linear mathematic models was described along with the manner to estimate dynamic characteristics based on the measurements of excitation and response of a physical object. The construction and control of a electrohydraulic vibration excitator is presented in brief and some basic information about the Remote Parameter Control method is also given. Measurement issues related to obtaining valuable signals have been presented with the focus on fundamental relations between the values of displacements and accelerations in various ranges of frequencies and some advice concerning the preparation of signal of test excitation were formulated. The process of measuring signal processing in order to estimate a power spectral density and then, based on thess results, the magnitude characteristics of a suspension is also presented. Differences in results obtained during computer simulation for linear model and for possibilities to use presented method in various areas of vehicle dynamics testing were highlighted.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie do oceny dynamiki zawieszenia charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych wraz ze zrealizowaną w praktyce metodyką wyznaczania w sposób eksperymentalny tych charakterystyk z wykorzystaniem stanowisk elektrohydraulicznych. Omówiono możliwość wyznaczenia tych charakterystyk dla liniowych modeli matematycznych, a następnie omówiono sposób estymacji charakterystyk dynamicznych na podstawie pomiarów wymuszenia i odpowiedzi dla obiektu fizycznego. Zaprezentowano krótko budowę i sposób sterowania elektrohydraulicznych wzbudników drgań oraz podano podstawowe informacje na temat metody Remote Parameter Control. Przedstawiono problemy pomiarowe związane z uzyskaniem wartościowych sygnałów, zwrócono uwagę na podstawowe zależności pomiędzy wartościami przemieszczeń i przyspieszeń w rożnych zakresach częstotliwości i wynikających z tego wskazówek w zakresie przygotowania sygnału testowego wymuszenia. Przedstawiono proces przetwarzania sygnałów pomiarowych w celu uzyskania przebiegów gęstości widmowych mocy mierzonych sygnałów, a następnie na ich podstawie oszacowania charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych dla testowego zawieszenia. Zwrócono uwagę na różnice w stosunku do wyników uzyskiwanych w symulacji komputerowej dla modelu liniowego oraz na możliwości wykorzystania przedstawionej metody w różnych obszarach badań dynamiki pojazdów.
10
PL
Przeprowadzono badania modułu i fazy współczynnika napięciowego wybranych transformatorów jednofazowych w zakresie częstotliwości charakterystycznych dla przepięć atmosferycznych, łączeniowych i dorywczych. Stwierdzono, że istotny wpływ na charakterystyki częstotliwościowe tego współczynnika mają parametry konstrukcyjne i stan pracy transformatorów. Przebiegi napięcia o wysokich częstotliwościach są silniej tłumione przez transformatory, niż przebiegi o średnich i niskich częstotliwościach.
EN
Investigations of module and phase of voltage ratio of selected single-phase transformers were conducted in frequency range characteristic for lightning, switching and temporary overvoltages. It was found that construction parameters and operating conditions of the transformers have essential influence on their frequency characteristics. High frequency voltage functions are more strongly suppressed by the transformers than mean and low frequency functions.
PL
W artykule przedstawiono modułowy system do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych silników skokowych. Pomiar momentu może być prowadzony bezpośrednio "na wałku" silnika (momentomierzem obrotowym serii OPM lub poprzez pomiar reakcji stojana (momentomierzem dynamometrycznym z piezoelektrycznym czujnikiem siły. Oprócz badań konkretnych silników i sterowników stanowisko umożliwiło weryfikację metod badawczych i doskonalenie opisu formalnego mikromaszyn i procedur sterowania.
EN
The paper presents a modular test system designed in the Division of Fine Mechanics Design - the Institute of Micromechanics and Photonics, intended for setting frequency depended characteristic curves of a stepper motors. There is a possibility of measurement of two kinds of characteristics (pull-in and pull-out), both according to two different methods (see Fig. 1). During determination of characteristics the torque metering can be taken directly from a motor shaft with use of optoelectronic OPM series rotary torque meters or it can be processed also as a stator reaction force measurement made with use of a dynamometric torque meter equipped with a piezoelectric force transducer. Figs. 2-5 present possible configurations of a test bed and a set of transducers. The photo of the selected configuration is shown in Fig. 6 and view of the electronic module in Fig.7. Control and measurements can be made by a data acquisition card installed in a personal computer. The tested motor can be driven in full-, half- and micro-step modes, depending on its own driver. The main window of a control program (see Fig .8) allows a user to select the desired test method and its parameters. Algorithms of the test bed working modes are shown in a synthetic way in Figs. 9 and 10 (for pull-in curve). The experiments results, despite its utilitarian use (tests of particular motors), can be applied to scientific research - comparison of different methods for determination of characteristics. The exemplary results are presented in Figs. 11-13.
12
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań drgań wymuszonych trójwarstwowej belki wspornikowej z cieczą magnetoreologiczną (MR). Ruch belki wywoływano sinusoidalnie zmiennym przemieszczeniem uchwytu mocującego jeden koniec belki. Rejestrowano wymuszenie (przemieszczenie utwierdzenia) i odpowiedź (przemieszczenie swobodnego końca belki). Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe.
EN
The study covers the identification of model parameters of a three-layered cantilever beam with a magnetorheological (MR) fluid. The beam's motion was induced by applying sinusoidal variable displacements of the beam's fixture on one end. The excitation signal (displacement of the fixture) and the response signal (displacement of the beam's free end) were registered. The results were utilised to obtain the time and frequency characteristics of the investigated plant.
13
Content available remote Cascade connection of parametric sections and its properties
EN
In this paper the step method of reduction of a cascade connection of LTV (linear time varying) sections has been described. The idea of determination of frequency responses for such equivalent systems has been shown. Results have been illustrated by an example.
PL
W artykule opisano krokową metodę redukcji połączeń kaskadowych sekcji LTV. Pokazany został sposób wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych układów zastępczych odpowiadających tym połączeniom. Uzyskane wyniki zilustrowano przykładem.
14
Content available Model i badania czujnika wiroprądowego
PL
Praca przedstawia eksperymentalny model czujnika wiroprądowego oraz wskazuje częstotliwości pracy pozwalającej uzyskać maksymalną jego czułość. Badany czujnik przeznaczony jest do pracy w systemach obrazowania 2-D obiektów metalowych, a przeprowadzone badania mają na celu wskazanie warunków pracy pozwalających osiągnąć maksymalną strefę detekcji zależną od jego czułości.
EN
The paper presents the principle of operation and experimental model of an eddy current sensor. The investigated sensor will work in systems of 2D visualization of metal objects. The aim of measurement experiments was to reach operation frequencies at which the sensor sensitivity is maximum, and to determine such conditions of work which allow getting the maximal detection zone of the sensor dependent on its sensitivity. In the preliminary research a circuit model of the sensor was formulated. It was pointed out that such a model has to be nonlinear in order to obtain consistence with verification measurements. The investigation results show that there are four resonances on the frequency characteristics. These points of characteristics are also points of the maximum sensor sensitivity. The maximum value of the amplitude-frequency characteristic resonance was at about 147 kHz which was the lowest resonance frequency and was chosen as a work frequency for scanning process. The final investigations deal with observation of the influence of the type of object on the sensor sensitivity. They show that the sensor sensitivity is higher under influence of nonferromagnetic materials.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ dobroci wypadkowej na charakterystyki częstotliwościowe impedancji wejściowej i transimpedancji obwodów rezonansowego typu π1 o różnych wartościach przekładni rezystancyjnej. Wyznaczono przebieg charakterystyk częstotliwościowych unormowanej impedancji wejściowej i transimpedancji tego obwodu w otoczeniu częstotliwości rezonansowej dla kilku typowych wartości dobroci wypadkowej i przekładni. Dla obwodów π1 o różnych wartościach przekładni obliczono także zależność współczynników tłumienia drugiej i trzeciej harmonicznej prądu wejściowego od dobroci wypadkowej. Przedstawione charakterystyki pozwalają uprościć projektowanie obwodów Vπ1 do rezonansowych wzmacniaczy mocy klasy AB, klasy B i klasy C.
EN
In the paper an influence of the loaded quality factor on frequency response of input impedance and transimpedance of the π1 resonant circuits with different values of resistance-transformation ratio is analyzed. Normalized input impedance and transimpedance frequency responses in the neighbourhood of the resonant frequency for a few typical values of the loaded quality factor and resistance-transformation ratio are calculated. Attenuation coefficients of the second and third harmonic of the input current versus the loaded quality factor are also determined for the π1 circuits with different values of the resistance transformation ratio. Presented characteristics allow to simplify the design of the π1 circuits for class AB, class B and class C tuned power amplifiers.
PL
Artykuł opisuje metodę wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych obwodów wejściowych, które są elementem opracowywanej przez autora aparatury pomiarowej. Aparatura ta będzie wykorzystywana do pomiaru jakości energii elektrycznej w oparciu o współczynnik THD (Total Harmonic Distortion). Zaproponowana metoda polega na estymacji odpowiedzi częstotliwościowej badanego obwodu wejściowego przy użyciu gęstości widmowych sygnałów napięć. Zaletą tej metody jest analiza obwodów wejściowych, bez konieczności dysponowania wyspecjalizowaną aparaturą laboratoryjną. Ponadto w artykule zamieszczone zostały wyniki badań nad obwodami wejściowymi oraz wypływające z nich wnioski.
EN
The article describes the method of determining the frequency characteristics of the input circuits, which are part of the device to spectral analysis of voltage. This equipment will be used for power quality measurements based on the THD (Total Harmonic Distortion). The proposed method is to estimate the frequency response of the input circuit under test by using the spectral densities of voltage signals. This method allows a precise analysis of input circuit without the necessity of specialized laboratory equipment. Moreover, the article contains the results of research on the input circuits and its consequences.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie metody Galerkina do analizy widmowo-modalnej w celu wyznaczenia charakterystyk częstotliwościowych ciągło-dyskretnego układu mechatronicznego. Praktycznym efektem takiego ujęcia jest badanie charakterystyk w dziedzinie częstości. Zastosowane ujęcie i otrzymane wyniki mogą być zastosowane w projektowaniu i badaniu tej klasy układów mechatronicznych.
EN
Purpose of this paper is the application of the approximate method called Galerkin's method to solve the task of assigning the frequency-modal analysis and characteristics of a continuous-discrete mechatronic system. Practical implications of these researches were that another approach is presented, that means in the domain of frequency spectrum analysis. The method used and the obtained results can be of some value for designers of mechatronic systems.
EN
The influence of normal mode noise on the accuracy of transmission of standard resistance units using active resistance imitators is analysed. Also the influence of selected methods of noise attenuation on dynamic characteristics of active resistance imitators is investigated. The dynamic errors and transition time of input signals are determined. The investigation results show that the optimisation of the noise reduction and of the dynamic characteristics of active resistance imitators under real industrial conditions is possible by the appropriate selection of frequency-dependent elements.
PL
Przeanalizowano wpływ zakłóceń równoległych na dokładność przekazywania jednostkowej miary wzorca rezystancji za pomocą aktywnych imitatorów rezystancji. Przebadano wpływ wybranych metod tłumienia zakłóceń na charakterystyki dynamiczne aktywnych imitatorów rezystancji. Wyznaczono błędy dynamiczne oraz czas ustalania wartości sygnałów wejściowych. Wyniki badań wykazały, że możliwa jest optymalizacja odporności na zakłócenia i charakterystyk dynamicznych aktywnych imitatorów rezystancji w roboczych warunkach eksploatacji poprzez odpowiedni dobór elementów zależnych od częstotliwości.
PL
W artykule omówiono stanowisko laboratoryjne do automatycznego wyznaczania charakterystyk dynamicznych czujników drgań, które może być również wykorzystane dla celów dydaktycznych. Opracowano algorytm automatyzacji pomiaru i praktycznie zrealizowano go w środowisku LabView. Podstawowym zadaniem algorytmu sterującego jest dobór nastaw generatora sygnału w taki sposób, aby w jak najkrótszym czasie doprowadzić drgania głowicy stołu wibracyjnego do zadanej wartości przyśpieszenia lub przemieszczenia. Po jej osiągnięciu następuje odczyt wartości amplitud sygnałów wyjściowych z czujników: wzorcowego i badanego dla zadanej częstotliwości. Procedura jest automatycznie powtarzana dla kolejnej zadanej wartości częstotliwości i przyśpieszenia bądź przemieszczenia.
EN
The paper presents a laboratory stand meant for automatic evaluation of vibration sensors dynamic characteristics, which also may be used for teaching purposes. An algorithm of measurement automation has been elaborated and practically realized in the LabView environment. The basic task of the controlling algorithm is the choice of the signal generator settings to assure, that the head of vibrating table achieve assigned values of acceleration or displacement. After that a readings are made of output signals for the sensors: standard and examined for the assigned frequency. The procedure is automatically repeated for subsequent values of acceleration or displacement.
PL
Opisano sposób formułowania i postać uśrednionego elektrotermicznego, małosygnałowego modelu dławikowych przetwornic boost. Za pomocą tego modelu wyznaczono charakterystyki częstotliwościowe badanej przetwornicy dla różnych warunków chłodzenia elementów półprzewodnikowych, zawartych w tej przetwornicy. Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń stwierdzono wzrost tłumienia składowej zmiennej napięcia wyjściowego rozważanej przetwornicy przy wzroście częstotliwości sygnału sterującego i przy wzroście rezystancji termicznej elementów półprzewodnikowych.
EN
In this paper the method of formulating the electrothermal small-signal averaged model of the boost converter for SPICE, as well as a final form of such model are presented and described in details. Using this model the frequency characteristics of the boost converter with the MOS transistor as the power switch at the various cooling conditions of semiconductor devices have been calculated and discussed. As results from investigations, increasing both the thermal resistance of the semiconductor devices and a frequency of the controlling signal result in decreasing the ripple voltage at the converter output.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.