Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wycierka ziemniaczana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ dodatku wycierki ziemniaczanej na proces zagęszczania mieszanek perzu
PL
Oceniono przebieg granulowania mieszaniny rozdrobnionych kłączy perzu z dodatkiem 15%, 20% i 25% wycierki ziemniaczanej. Proces granulowania przeprowadzono na stanowisku, którego głównym elementem był granulator z matrycą płaską. Dodatek wycierki ziemniaczanej do kłączy perzu istotnie wpłynął na wilgotność zagęszczanej mieszanki, a tym samym na przebieg procesu jej granulowania oraz jakość otrzymanego granulatu. Zwiększenie udziału wycierki w mieszance poddanej aglomeracji z 15% do 25% spowodowało znaczne zmniejszenie zapotrzebowania granulatora na moc elektryczną, obniżenie temperatury procesu, zmniejszenie gęstości i wytrzymałości kinetycznej granulatu. Proces granulowania powodował ubytek kwasu p-kumarowego w otrzymanym granulacie w stosunku do rozdrobnionych kłączy perzu.
EN
A potato pulp was mixed with shredded couch grass rhizomes (size of pieces below 4 mm, humidity 9.1%) in proportions 15–25% by mass, than compacted and granulated to obtain a fodder additive. The granulator demand for elec. power, kinetic strength of granules, their d. and the content of phenolic compds. were detd. The increase of potato pulp content in the tested mixts. from 15 to 25% resulted in redn. of power demand, kinetic strength of granules, their d. and the total content of phenolic acids by 46%, 10%, 38% and 38% resp.
EN
This paper presents the results of tests of the densification process of a mixture of plant-type post-harvest tobacco waste and a mixture of post-harvest tobacco waste and a binder in the form of potato pulp. Initial densification tests were carried out on a modernized SS-3 stand, with a working system of the “open densification chamber-densifying piston” type, employing an open chamber with a diameter of 8 mm. During the tests, susceptibility to densification of shredded tobacco waste and a mixture of shredded tobacco waste with potato pulp were assessed, by determining the maximum densifying pressures for the material and the density of the obtained pellets. On the basis of the performed tests, it was concluded that the tested tobacco waste is characterized by a high susceptibility to densification, as indicated by the obtained low values of maximum densifying pressures during its densification. Adding potato pulp to tobacco waste had a positive impact on the mixture's susceptibility to densification and an increase in the quality of pellets. The tested pellets from tobacco waste are a material of high energy qualities.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania mieszaniny roślinnych pozbiorowych odpadów tytoniu oraz mieszaniny pozbiorowych odpadów tytoniu i lepiszcza w postaci wycierki ziemniaczanej. Badania wstępne zagęszczania przeprowadzono na zmodernizowanym stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, używając komory otwartej o średnicy 8 mm. W trakcie badań określono podatność na zagęszczanie rozdrobnionych odpadów tytoniowych oraz mieszaniny rozdrobnionych odpadów tytoniowych i wycierki ziemniaczanej, poprzez określenie maksymalnych nacisków zagęszczających surowiec oraz gęstości uzyskanego granulatu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane odpady tytoniowe są materiałem charakteryzującym się wysoką podatnością na zagęszczanie, o czym świadczą uzyskane niewielkie wartości maksymalnych nacisków zagęszczających w trakcie jego zagęszczania. Zastosowanie dodatku wycierki ziemniaczanej do odpadów tytoniowych, wpłynęło na polepszenie podatności mieszanki na zagęszczanie oraz poprawę jakości granulatu.
EN
Starch industry generates enormous amount of wastes which contains several valuable components such as minerals, proteins and amino acids. In the past those wastes were released to the environment in unchanged form or used as fertilizers or animal feed. However, economical and ecological functionality of those applications was minor and rather a result of lack of better options than real needs. Currently, due to the urgent necessity of environment pollution prevention as well as for economic reasons, research concerning development of new methods of recovery, bioconversion and utilization of valuable substances present in wastes is being undertaken. This publication aims to describe strategies of starch industry wastes conversion, mainly potato soap, into useful products. Historical, presently used and advanced biotechnological methods were described. In addition, an economical and ecological evaluation of methods was performed. Ion-Exchange chromatography can be an economically profitable technology for the isolation and purification of different native potato proteins. Using membrane adsorption instead of classical chromatography has many advantages. Further availability of filter modules with different shapes and capacities enables the efficient isolation of proteins on an industrial scale. The application of ion-exchange modules for active recovery of proteins from potato juice is confirmed by research. In recent years, Sartorius Stedim Biotech company has designed new modules with polymer spacers and different channel sizes (MA-IEX-modules) enabling processing of crude, particle-containing solutions using a tangential flowthrough the membranes. The great advantage of this solution is the possibility of omitting the first steps of the purification, what saves time and money. The usefulness of such units was confirmed by isolation of valuable potato proteins: patatin and low molecular weight from potato fruit juice from starch factory. In this study a preliminary researches of the possibility of using the membrane ion exchange chromatography as a technique for recovery of biologically active protein from waste material which is potato pulp is also presented.
EN
The objective of the paper was to determine usefulness of a new, prototype pelletizing and briquetting device for the process of briquetting waste vegetal material. During research the impact of potato pulp content (15, 20 and 25%) in the mixture with buckwheat husk and the mass intensity of raw material flow (100, 150 and 200 kg·h-1) on the demand of a device for power and kinetic strength of the obtained briquette were determined. Tests on briquetting were carried out with the use of a flat briquetting matrix with a diameter of meshes of 28 mm and the length of 80 mm cooperating with the system of three densifying rolls, which move with the speed of 120 rot·min-1 and with the fissure between the rolls and the matrix equal to 0.4 mm. The quality of briquettes was assessed with the use of a rotating tester according to recommendations of standards GOST-18691-73 and ASAE S.269-1A. Based on the research which was carried out, a significant impact of the mass intensity of raw material flow and the percentage share of potato pulp in the compacted mixture for the power demand and kinetic strength of the obtained briquette was found.
PL
Celem pracy było określenie przydatności nowego, prototypowego urządzenia granulująco-brykietującego do realizacji procesu brykietowania odpadowych materiałów roślinnych. W trakcie badań określano wpływu zawartości wycierki ziemniaczanej (15, 20 i 25%) w mieszaninie z łuską gryki i masowego natężenia przepływu surowca (100, 150 i 200 kg·h-1) na zapotrzebowanie urządzenia na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego brykietu. Badania brykietowania przeprowadzono z wykorzystaniem płaskiej matrycy brykietującej o średnicy otworów 28 mm i długości 80 mm współpracującej z układem trzech rolek zagęszczających, poruszających się z prędkością 120 obr·min-1 oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą równej 0,4 mm. Jakość brykietów oceniono z wykorzystaniem testera obrotowego, zgodnie z zaleceniami norm GOST-18691-73 oraz ASAE S.269-1A. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istotny wpływ masowego natężenia przepływu surowca oraz udziału procentowego wycierki ziemniaczanej w zagęszczanej mieszaninie na zapotrzebowanie na moc oraz wytrzymałość kinetyczną otrzymanego brykietu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mechanicznego odwadniania wycierki ziemniaczanej, które posłużą do zaprojektowania, w przyszłości układu roboczego urządzenia odwadniającego. Proces odwadniania wycierki ziemniaczanej realizowany był z wykorzystaniem prasy hydraulicznej oraz specjalnie zaprojektowanego układu odwadniającego „tłok odwadniający – komora – matryca”, umieszczonego pomiędzy tłokiem górnym i dolnym prasy. Proces odwadniania przeprowadzono przy naciskach: 6,96; 17,40; 26,10; 34,80 i 43,49 MPa przy trzech masach próbek wycierki 100, 150 i 200 g. Przeprowadzone badania wykazały, że masa próbki przed odwodnieniem oraz wartości nacisków odwadniających to parametry mające istotny wpływ na stopień odwodnienia i wilgotność wycierki po odwodnieniu.
EN
The paper presents the results of investigations of the mechanical dehydration of potato pulp, which will be use to designing of the working arrangement of the dehydrating device in the future. The dehydrating process of potato pulp was realized by using of the hydraulic press and the dehydrating arrangement „the dehydrating piston – the chamber – the matrix”, designed for the investigations especially, witch was placed during the investigations among the upper and bottom piston of the press. The dehydrating process was conducted near dehydrating pressures: 6,96; 17,40; 26,10; 34,80 and 43,49 MPa with the three masses of samples of potato pulp 100, 150 and 200 g. Conducted investigations showed, that the mass of the sample before dehydration and the value of the dehydrating pressures are parameters witch have the significant influence on the dehydration degree and potato pulp moisture after dehydration.
EN
This paper presents the results of tests of the influence of material and process, and construction parameters on maximum densifying pressures and density of pellets obtained in the process of densification of a mixture of plant waste in the form of unshredded buckwheat hulls, and a mixture of buckwheat hulls and potato pulp. The tests of densification of buckwheat hulls were conducted on an SS-3 stand with an “open chamber – densification piston” working system, according to the Hartley experiment plan. On the basis of the conducted tests it was found out that buckwheat hulls are a material with a low susceptibility to densification. Shredding buckwheat hulls considerably increase their susceptibility to densification. An addition of potato pulp to buckwheat hulls reduces the densifying pressures necessary to obtain pellets of high quality of mixture of buckwheat hulls and potato pulp. As far as the obtained pellets density is concerned, an addition of 15% of potato pulp is the most beneficial quantity added to buckwheat hulls.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania mieszaniny odpadów otrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej. Badania wstępne zagęszczania otrębów owsianych przeprowadzono na stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, używając komory otwartej o średnicy 8 mm i długości 47 mm, natomiast badania właściwe procesu zagęszczania przeprowadzono w układzie roboczym granulatora P-300 z układem „płaska matryca-rolki zagęszczające”. W badaniach określono energochłonność procesu granulowania oraz jakość uzyskanego granulatu (gęstość i wytrzymałość kinetyczną). Oznaczanie wytrzymałości kinetycznej granulatu otrzymanego w układzie roboczym granulatora wykonano zgodnie z Polskimi Normami metodą Holmena. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stwierdzić, że dodatek wycierki ziemniaczanej do otrębów owsianych spowodował zwiększenie podatności mieszanki na zagęszczanie i obniżenie zapotrzebowania granulatora na moc. Dodatek wycierki do ok. 20% pozwala na uzyskanie granulatu o wysokiej jakości stanowiącego pełnowartościowe paliwo stałe.
EN
This paper presents tests of the process of pressure agglomeration of plant materials (pelletizing and briquetting) performed on a prototype pelletizing and briquetting device with the use of a pelletizing and briquetting matrix. In the course of the tests, the influence of potato pulp content (15%, 20% and 25%) in a mixture with buckwheat hulls and the mass flow rate of the raw material (100 kg/h, 150 kg/h and 200 kg/h) on the kinetic durability of the obtained pellets and briquettes were determined. The tests demonstrated the usefulness of a pelletizing and briquetting matrix. The obtained briquettes and pellets were characterized by high kinetic durability.
PL
W pracy przedstawiono badania procesu ciśnieniowej aglomeracji materiałów roślinnych (granulowania i brykietowania), które przeprowadzono na prototypowym urządzeniu granulująco-brykietującym z wykorzystaniem specjalnej matrycy granulująco- (peletująco)-brykietującej. W trakcie badań określano wpływ zawartości wycierki ziemniaczanej (15, 20 i 25%) w mieszaninie z łuską gryki oraz masowego natężenia przepływu surowca (100, 150 i 200 kg/h) na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu i brykietu. Badania wykazały przydatność matrycy granulująco-brykietującej. Otrzymane brykiety i granulat charakteryzowały się wysoką wytrzymałością kinetyczną (trwałością).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania mieszaniny roślinnych odpadów otrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej. Badania wstępne zagęszczania otrębów owsianych przeprowadzono na stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, używając komory otwartej o średnicy 8 mm i długości 47 mm. Badania właściwe procesu zagęszczania przeprowadzono w układzie roboczym granulatora typu P-300 z układem płaska matryca–rolki zagęszczające. W badaniach tych określono energochłonność procesu granulowania oraz jakość uzyskanego granulatu (gęstość i wytrzymałość kinetyczną). Oznaczanie wytrzymałości kinetycznej granulatu otrzymanego w układzie roboczym granulatora wykonano zgodnie z Polskimi Normami metodą Holmena. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stwierdzić, że dodatek wycierki ziemniaczanej do otrębów owsianych spowodował zwiększenie podatności mieszanki na zagęszczanie i obniżenie zapotrzebowania granulatora na moc. Dodatek wycierki do ok. 20% pozwala na uzyskanie granulatu o wysokiej jakość stanowiącego pełnowartościowe paliwo stałe.
EN
The paper presents the results of the investigations of densification process of the plant wastes mixture of oat bran and potato pulp. The preliminary investigations of densification oat bran were conducted on the SS-3 stand, with an “open densification chamber-densification piston” working system, using the open chamber of diameter 8 mm and length lo=47 mm. The proper investigations of densification process were conducted in the working system of a P-300 pellet mill with the ‘flat matrix–densification rolls’ tool-in-use system. The tests determined the energy consumption of the pelletisation process and the quality (density and kinetic durability) of the obtained pellets. The kinetic durability of the pellets obtained in the working system of the pelletizer was determined with the Holmen’s method in accordance with Polish Standard. The results of the conducted investigations affirmed that the addition of potato pulp to oat bran had caused the growth of the susceptibility of the mixture and the lowering of the energy consumption of the pelletizer. The approx 20% addition of the potato pulp let on obtainment of the high quality pellets which is making up the balanced solid fuel.
PL
Celem badań było określenie najkorzystniejszych parametrów techniczno-technologicznych procesu granulowania mieszaniny roślinnych odpadów otrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej (20 %) na stanowisku badawczym SS-3 z układem: otwarta komora zagęszczania – tłok zagęszczający. Z badań wynika, że ze względu na energochłonność procesu i gęstość otrzymanego granulatu najkorzystniejszymi parametrami są temperatura: 90 oC, długość otworów w matrycy: 37 mm, masa zagęszczanej próbki: 0,5 g oraz średnica zagęszczanych cząstek: 1 mm. Określono również parametry procesu zagęszczania w układzie roboczym granulatora: płaska matryca – rolki zagęszczające.
EN
Research aim was to determine the best possible technical and technological parameters of pelleting process of oat bran and potato pulp (20%) mixture using the SS-3 experimental setup with the ’’open densification chamber - densification piston” working system. Taking into account the process power consumption and received pellets density, the most profitable parameters are: temperature 90°C, hole length in the matrix 37 mm, densified sample mass 0.5 g and densified particles diameter 1 mm. Densification process parameters for the pellet mill system with flat matrix - densification rolls were also determined.
PL
W pracy opisano kinetykę odwadniania wycierki ziemniaczanej w złożu fontannowym, poddając suszeniu materiał mokry oraz mieszaninę materiału mokrego i suchego. Stwierdzono, że odwadnianie wycierki w złożu fontannowym przebiegało dynamicznie, a zastosowanie porcji suszu jako inertu pozwoliło wyeliminować zjawisko aglomeracji cząstek mokrego materiału w pierwszym etapie suszenia.
EN
The study presents dehydration kinetics of potato pulp in the spouted bed by drying both wet material and a mixture of wet and dry material. It was determined that pulp dehydration in the spouted bed was dynamic, and applying the dried material as an inert allowed for elimination of the phenomenon of material particles agglomeration in the first stage of drying.
EN
Two experiments were carried out in the years 2005-2006 to examine if media supplemented with 20, 40 or 60 % compost containing 70 % potato pulp and 30 % rye straw can be used in cultivation of three cultivars of Pentas lanceolata. In the first experiment compost after 7 months of composting process was used and in the second experiment compost after 19 months of composting process was used. It was found that mixtures of 20 % compost and 80 % sphagnum peat can be recommended for Egyptian star cluster cultivation. Plants cultivated in such media were healthy, well-formed and blossomed abundantly. Media containing 40 and 60 % compost were characterized by too high macroelements content and by too salinity. Plants cultivated in such media were small and blossomed poorly.
PL
W latach 2005-2006 przeprowadzono dwa doświadczenia, których celem było zbadanie, czy podłoża z dodatkiem 20, 40 lub 60 % kompostu zawierającego 70 % wycierki ziemniaczanej i 30 % słomy żytniej mogą, być stosowane w uprawie trzech odmian piątaka lancetowatego. W doświadczeniu I zastosowano kompost po 7 miesiącach kompostowania, a w doświadczeniu II kompost po 19 miesiącach kompostowania.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości energetycznych wycierki ziemniaczanej. W ramach badań określono następujące parametry wycierki: wilgotność bezwzględną, ciepło spalania, wartość opałową i zawartość popiołu. Uzyskane wyniki badań wskazują, że wycierka jest surowcem o walorach energetycznych zbliżonych do innych odpadów roślinnych.
EN
The paper presents the results of investigations of energetistic properties of pulp patato. During of investigations was qualified: the working moisture, heat of combustion and heat value and content of ash formed in result the combustion. The results of investigations show, that pulp patato is the material about the high energetistic values approximate to different the wastes of vegetable origin.
EN
Taking into consideration the acid pH soil, high content of potassium in relation to nitrogen and phosphorus and the insignificant quantity of heavy metals in the potato pulp and the slight alkaline pH soil as well, high amount of nitrogen and phosphorus in relation to potassium in the municipal sewage sludge, the experiment was carried out in order to define the effect of composts from these waste on uptaking macroelements by the grain and the straw of the Wanad variety spring triticale. The vegetative - pot experiment was carried out on the brown incomplete soil of the slight acid pH (pH(KCl) 6,1), of the granulometric composition of slight loam (V complex), an average content of available forms of phosphorus and potassium and a high content of magnesium. The obtained results show that the grain and the straw of spring trticale took distinctly more macroelements under the influence the fertilization of the composts with the municipal sewage sludge (30%) and the potato pulp (30%) in comparison with the composts with the 60% participation of the potato pulp. The supplementary mineral fertilization which was used against in comparison to composts, increased uptaking the macroelements by the tested plant. The double dose of composts and mineral fertilizers visibly increased nitrogen, phosphorus, potassium, cooper, magnesium and sulphur absorbance by the grain and the straw of spring trticale in comparison with the series with a single dose of composts and a supplementary mineral fertilization.
EN
The total and soluble content of microelements in the soil was described in the laboratory experiment. The soil was incubated with three doses of composts with a participation of municipal sewage sludge and potato pulp. The obtained results of the experiment pointed that all the composts increased an average total content and the forms soluble in 1 M HCl of microelements in the soil in comparison with the control. In the majority of the variants, the composts made with the 70% participation of municipal sewage sludge and 30% addition of straw or sawdust caused an increase of the content of the analyzed elements in the soil than the composts with the 70% participation of potato pulp and 30% addition of straw or sawdust. The differences are connected with a higher content of microelements, which were put in the soil, with the composts with the 70% participation of municipal sewage sludge and 30% addition of straw or sawdust. There are no differences in the formation of the content of microelements in the soil, which were depended on the type of the structural - formative component during the production of composts. The quantity of the composts' dose had an influence on the formation of the participation of the soluble form of microelements in the total content in the soil. The participation of the soluble form of cadmium, cooper, manganese and nickel in the total content in the soil increased along with increasing the dose of composts. The content of the total forms in the soil incubated with the composts included in the standard for the light soils.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.